ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*where

HH W EH1 R   
442 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: where, -where-, *where*
English-Thai: Longdo Dictionary
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
where[ADV] ที่ไหน, Syn. whereabouts, whither
where[CONJ] ในที่ซึ่ง
where[N] สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)
nowhere[ADV] ไม่มีที่ไหน, See also: ไม่ปรากฏว่ามีที่ไหน, Syn. not anywhere, in no place
nowhere[N] สถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก, See also: สถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง, สถานที่ห่างไกล, Syn. no place
whereas[CONJ] ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่
whereas[CONJ] เพราะว่า (คำทางการ), See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า, Syn. as, because, inasmuch as
whereat[CONJ] ที่ซึ่ง (คำโบราณ), Syn. at which, whereupon
whereby[ADV] ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง, Syn. by which, by mean of which
whereby[CONJ] ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง
wherein[ADV] อย่างไร (คำโบราณ), Syn. how
wherein[CONJ] อยู่ที่ไหน (คำโบราณ), Syn. where
whereof[ADV] เกี่ยวกับคนหรือสิ่งซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ)
whereon[ADV] บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ), Syn. where
whereto[ADV] ไปที่ซึ่ง (คำโบราณทางการ), Syn. to which
anywhere[PRON] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere[ADV] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere
where'er[ADV] ที่ไหนก็ตาม (ทางวรรณคดี), Syn. wherever
wherever[ADV] ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม, Syn. anywhere
wherever[CONJ] ในทุกๆ ที่
wherever[ADV] ที่ใดๆ, See also: ที่ไหนก็ได้
anywheres[ADV] ทุกแห่ง
elsewhere[ADV] ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here
somewhere[ADV] บางแห่ง, Syn. someplace, somewhence
somewhere[ADV] โดยประมาณ
wherefore[N] เหตุผล, See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. reason
wherefore[ADV] ดังนั้น, See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น, Syn. hence, thence, therefore
wherefrom[ADV] จากที่ซึ่ง (คำโบราณ), See also: จากแหล่งซึ่ง, Syn. whence
whereinto[CONJ] ในที่ซึ่ง (คำโบราณ), See also: ในสิ่งซึ่ง, Syn. into which
whereunto[ADV] ไปที่ซึ่ง (คำโบราณทางการ), Syn. whereto
whereupon[CONJ] หลังจากที่, Syn. at which, upon which
wherewith[ADV] ด้วยซึ่ง, See also: ด้วย
wherewith[PRON] ที่ซึ่ง, See also: ซึ่ง, ที่
everywhere[ADV] ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, Syn. everyplace, wherever
whereabout[ADV] ที่ไหน, Syn. where, whither
whereabout[N] ตำแหน่งที่ตั้ง
get nowhere[PHRV] ไม่สามารถไปที่ใดได้, See also: ไม่มีที่ไป, Syn. get no place, lead nowhere
get nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล, See also: ไม่สำเร็จ
somewhereas[ADV] บางแห่ง
wheresoever[ADV] ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม (คำโบราณ), Syn. wherever
wherewithal[N] เครื่องมือ โดยเฉพาะที่เป็นเงินทอง, See also: หนทาง, วิธีการ
wherewithal[ADV] โดย, See also: ซึ่ง, ที่ซึ่ง
get anywhere[PHRV] ไปถึงหรือมาถึงที่ใดที่หนึ่ง, Syn. get anyplace, get somewhere
get anywhere[PHRV] ได้รับผลสำเร็จ
lead nowhere[PHRV] พาไปที่ไหนไม่ได้, See also: ไปต่อไม่ได้, Syn. get anywhere, get nowhere, get somewhere, get there
lead nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล
nowhere near[IDM] เกือบจะไม่
wherethrough[CONJ] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, ผ่านทาง
get somewhere[PHRV] ประสบความสำเร็จ, Syn. get anywhere, get nowhere, get there, lead nowhere
where it's at[SL] สิ่งที่ต้องการ, See also: สิ่งที่มุ่งหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
anywheres(เอน'นีแวซฺ) adv. = anywhere
nowhere(โน'แวร์) adv. ไม่มีที่ไหน n. ความไม่มีตัวตน
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
somewheres(-ซ) adv. =somewhere (ดู)
where(แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ
where'd(แวร์ด) abbr. where did
where'ever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj.,adv. ที่ไหน
where'll(แวร์ล) abbr. where shall,where will
where're(แวร์'เออะ) conj. บนอะไร,ที่ไหน,ที่ซึ่ง,adv. ด้วยอะไร
where's(แวร์ซ) abbr. where is
where've(แวร์ว) abbr. where have
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน,อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน,ณ ที่ไหน,อยู่ที่ไหน n. สถานที่,ถิ่นที่,ตำแหน่งที่
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม,ในกรณีที่เหตุ,ด้วยเหตุที่,อย่างไรก็ตาม,แต่ทว่า
whereat(แวร์'แอท') adv.,conj. ที่ซึ่ง,แหล่งซึ่ง,ที่มา, Syn. at which,whereupon
whereby(แวร์ไบ') conj. adv. อาศัยอะไร,เพราะอะไร,อย่างไร
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร,ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร,n. เหตุผล,สาเหตุ,มูลเหตุ
wherefrom(แวร์ฟรัม') conj.,adv. จากที่ซึ่ง,จากที่ไหน
wherein(แวร์อิน') conj. ในอะไร,ในไหน,จุดไหน,อยู่ที่ไหน,adv. ทางไหน,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereinto(แวร์อิน'ทู) conj. เข้าไปที่ไหน
whereof(แวร์อัฟ') adv.,conj. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereon(แวร์'ออน) conj. บนอะไร,อยู่บนอะไร,ที่ซึ่ง,ด้วยอะไร,adv. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง
wheresoe'er(-แอร์') conj. wheresoever
wheresoever(แวร์โซเอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ไหน -s. wherever
wherethrough(แวร์ธรู') conj. ผ่าน,ระหว่างซึ่ง,เนื่องจาก นั้น,ที่
whereto(แวร์ทู') conj.,adv. ไปที่ไหน
whereuntoconj.,adv. =where to
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place
wherewith(-วิธ) adv. ด้วยซึ่ง,ด้วย,เนื่องจาก pron. ที่ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,n. =wherewithal
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง,หนทาง,ขุมทรัพย์,วิธีการ,เงินทอง,adv. โดย,ซึ่ง,ที่ซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
nowhere(adv) ไม่มีที่ไหนเลย
somewhere(adv) บางแห่ง,บางที่
where(adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน
where(con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่
whereas(con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม
whereat(adv,con) ณ ที่นั้น,ที่ซึ่ง,แหล่งซึ่ง
whereby(adv,con) ด้วยเหตุนั้น,เพราะอะไร,อย่างไร,ด้วยเรื่องใด
wherefore(adv) ทำไม,ไฉน,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุฉะนั้น
wherefore(con) ทำไม,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุผลอะไร
wherein(adv) ในที่นั้น,ทางไหน,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
wherein(con) ในที่นั้น,ในไหน,อยู่ที่ไหน
whereof(adj) ของสิ่งนั้น,เกี่ยวกับเรื่องนั้น,ที่,ซึ่ง
whereof(con) ของสิ่งนั้น,ที่,ซึ่ง,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereon(adv) ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง
whereon(con) บนอะไร,ที่ซึ่ง
wheresoever(con) ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ไหน
whereto(adv) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง
whereto(con) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง,ไปยังที่ใด
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
whereupon(con) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น
wherever(adv) ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
wherever(con) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
wherewith(adv,con) กับสิ่งนั้น,ด้วย,เนื่องจาก
wherewithal(adv) กับสิ่งใด,โดย,ที่ซึ่ง
wherewithal(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,ยานพาหนะ,หนทาง,ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
in witness whereofเพื่อเป็นสักขีพยานในการนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nowhere denseทุกที่ไม่หนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
getting somewhereประสบความสำเร็จ
where[แวร์] ที่ไหน
where applicable (phrase ) ถ้ามี
where else[แว เอลส์] (n ) ที่อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just hats and grownups everywhereมีแต่หมวกกับผู้ใหญ่เต็มไปหมด The Little Prince (1974)
Little Prince From who knows whereเจ้าชายตัวน้อย มาจากที่ใดใครจะรู้ The Little Prince (1974)
Our man tried to find his friend, looking everywhereผู้ชายของเราที่ผ่านการทดสอบว่าดีแล้วที่จะค้นหาเพื่อนของเขา . ,\ Nlooking ทุกๆสถานที่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mei is lost It'll be dark soon I'm sure she's scared somewhereเมย์หายไป มันจะมืดแล้ว ฉันรู้ว่าเธอกำลังกลัวอยู่ที่ไหนสักแห่ง... My Neighbor Totoro (1988)
Tender lumplings everywhereมีก้อนนุ่มๆ อยู่ทุกที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
What's this, what's this There's color everywhereนี่อะไร นี่อะไร มีสีสันทั่วทั้งเมือง The Nightmare Before Christmas (1993)
The smell of cakes and pies are absolutely everywhereทุกที่ที่ไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นเค้ก และพาย The Nightmare Before Christmas (1993)
Invisible but everywhereมันไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีอยู่ในทุกที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
And you ain't goin'nowhereและคุณจะไม่ไปที่ไหนเลย The Nightmare Before Christmas (1993)
# Quite clearly # People everywhere# ค่อนข้างชัดเจน # คนทุกที่ The Birdcage (1996)
We wouldn't have got anywhereเราคงไม่ได้ไปที่แห่งใด James and the Giant Peach (1996)
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it. One Piece: Wan pîsu (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
This really is the middle of nowhereห่างไกลความเจริญจริงๆ Spirited Away (2001)
Got no work for you here Look elsewhereไปซะ ไม่มีงานให้เจ้าหรอก ไปหาที่อื่นไป Spirited Away (2001)
Just check the shed or the rose garden. I could show you whereไปดูที่โรงเก็บของหรือสวนดอกกุหลาบสิครับ ผมพาไปได้ Frailty (2001)
They're everywhereใช่ พวกเขาอยู่ทุกที่เลย Infernal Affairs (2002)
I am sorry that I do not know whereฉันขอโทษนะ ฉันยังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันเลย Sex Is Zero (2002)
I want to go where whereI want to go where where Sex Is Zero (2002)
Going whereGoing where Sex Is Zero (2002)
So brightly everywhereเป็นประกายไปทั่ว Love Actually (2003)
Nowhereไม่มีทางเลย Uninvited (2003)
I'll rip your whole body apart and no one will be able to find your body anywhereฉันจะฉีกร่างมันเป็นชิ้นๆ จนไม่มีใครค้นหาส่วนใดๆของร่างกายแกได้ Oldboy (2003)
I'll rip your whole body apart, and no one will be able to find your body anywhereกูจะสับมึงให้เป็นชิ้นๆ และก็จะไม่มีใคร หาซากมึงเจอเลย Oldboy (2003)
Don't throw them anywhereอย่าทิ้งเรี่ยราดซิ Sweet Sex and Love (2003)
Nowhereไม่รู้เหมือนกัน Sweet Sex and Love (2003)
Since you like learning more than the scholars you can take it with you anywhereพ่อเห็นเจ้าใฝ่รู้ยิ่งกว่าพวกเขา ไม่ว่าไปไหนจะได้ติดตัวไว้ The Great Jang-Geum (2003)
But then your mother... came out of nowhereแต่แล้ว แม่ของเธอ... ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ The Bourne Supremacy (2004)
It doesn't matter whereมันไม่จำเป็นหรอก ว่าจะไปไหน Rice Rhapsody (2004)
You're not going anywhereเธอไม่ต้องไปไหนหรอก Spygirl (2004)
I wanna take you somewhereฉันอยากจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งนะ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Bad guys are everywhereคนร้ายมีอยู่ทุกที่แหละ Windstruck (2004)
You don't have your boys hiding out somewhereนายไม่ได้มีเด็ก ๆ แอบไว้แถวนี้นะ The Guy Was Cool (2004)
I'm not going anywhereผมจะไม่ไปไหน Romance of Their Own (2004)
With that fave, you'll never get in anywhereนี่คุณตื่นเต้นหรือป่าว? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I haven't been anywhereตั้งแต่เกิด Crying Out Love in the Center of the World (2004)
It was dirty everywhereมันสกปรกมากเลย Paris ei yeonin (2004)
I ordered the sax and the book together 3 years ago, and practiced for a week, but I never got anywhereผมซื้อแซ็คมาพร้อมกันกับ หนังสือนั่น 3 ปีแล้วครับ แล้วก็ฝึกเป็นอาทิตย์ แต่ก็ไม่ไปถึงไหนเลย Swing Girls (2004)
And I'm not going anywhereและ... ...พ่อก็จะไม่ไปใหน Be with You (2004)
I'm not going anywhereจ้า ไม่ไปไหนหรอกจ้า Be with You (2004)
Is loved by people everywhereเป็นที่รักของคนทุกๆที่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Cold is everywhereหนาวไปหมดทุกหนแห่ง March of the Penguins (2005)
He disappeared one day out of nowhereวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปโดยไม่เอ่ยอะไรเลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Carlos, If You Are Taking Me Somewhereคาลอส ถ้าคุณจะพาฉันไปที่ๆ Something's Coming (2007)
I'll treat you. Let the three of us go drink somewhereเอางี้ ฉันจะพาไปเลี้ยงเครื่องดื่มสักวัน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Don't go nowhereอย่าไปที่อื่นเลย Bobby Z (2007)
There's gotta be something For my soul somewhereThere's gotta be something For my soul somewhere Music and Lyrics (2007)
So everybody everywhere# ดังนั้น ทุกๆคน ทุกหนแห่ง High School Musical 2 (2007)
Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo I'm always searching, for your figure to appear somewhereฉันเฝ้าตามหาทุกหนทุกแห่ง หวังเพียงได้พบเธอในสักครั้ง Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo 5 Centimeters Per Second (2007)
Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo I'm always searching, for your figure to appear somewhereฉันเฝ้าตามหาทุกหนทุกแห่ง หวังเพียงได้พบเธอในสักวัน Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo 5 Centimeters Per Second (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางตรงกันข้าม[CONJ] on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ครั้นแล้ว[CONJ] after that, See also: after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then, Syn. ต่อจากนั้น, ดังนั้น, Example: เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป
เพราะเหตุอะไร[QUES] why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก
ไม่ว่า[ADV] irrespective of, See also: regardless of, no matter what/who/where, Thai definition: แสดงเงื่อนไขหรือสภาพที่แตกต่าง แต่ผลไม่เปลี่ยนแปลง
รู้เบาะแส[V] know the whereabouts (of a criminal), See also: have an inkling about, get wind of, Syn. ทราบเค้าเงื่อน, Example: ชุดสอบสวนชุดนี้รู้เบาะแสของกลุ่มผู้บงการฆ่ากำนันแล้ว
แห่งใด[QUES] where, Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน, Example: ผมต้องการทราบว่า ลูกชายของผมจะได้ไปรับตำแหน่งที่สถานทูตแห่งใด
สถานที่[N] place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
แห่ง[N] place, See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position, Syn. ที่, สถานที่, Example: พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
ไหน[QUES] where, Syn. ที่ใด, อะไร, สิ่งไร, Example: คุณจะเหมารถไปไหน
ทั่วทุกทิศ[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, Example: บริษัทถูกกรุมฟ้องทั่วทุกทิศทั้งจากเจ้าหนี้และลูกบ้านที่ต้องการเงินดาวน์คืนเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนด
ทุกทิศทาง[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ, Example: ท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
เพราะเหตุนี้[CONJ] for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนั้น[CONJ] so, See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as, Syn. ดังนั้น, ด้วยเหตุนั้น, Example: ลูกไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ เพราะฉะนั้นลูกต้องถูกลงโทษตามที่ตกลงกันไว้, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้[CONJ] therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
ป่าใหญ่[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
สารทิศ[ADV] everywhere, See also: all directions, all sides, Syn. ทุกที่, Example: ในงานศพของเขาผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศ, Thai definition: ทั่วทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ตะกาด[N] low land near the seashore, See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans), Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้
ตลอด[PREP] through, See also: all over, throughout, everywhere, Syn. ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, Example: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน, Thai definition: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
เต็มบ้านเต็มเมือง[V] can be found everywhere, Example: ทาสยาบ้าจะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้ว, Thai definition: มีมากมาย พบเห็นได้ทั่วไป, ทั่วไปทั้งเมือง
ที่เกิดเหตุ[N] scene, See also: spot where the accident happened, Syn. จุดเกิดเหตุ, Example: ประชาชนมามุงดูในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก, Count unit: ที่, แห่ง
ที่ใด[PRON] where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น
ทิศานุทิศ[N] everywhere, See also: all directions, near and far, Count unit: ทิศ, Thai definition: ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งปวง, Notes: (สันสกฤต)
ทั่วทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง
ทั่วทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, Example: ต้นทุเรียนหมอนทองที่กำลังให้ผล ล้มพินาศไปทั่วทุกแห่ง
ทั่วทุกสารทิศ[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกหัวระแหง, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: ผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาให้เกียรติเคารพศพนักอนุรักษ์ผู้น่ายกย่องนี้
ทั่ว[ADV] thoroughly, See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely, Syn. ตลอด, Example: สุโขสำรวจที่ดินแถวนี้ทั่วแล้ว
นาดำ[N] field where seeding rice is transplanted, Syn. นาปัก, Ant. นาหว่าน, Example: ปัจจุบันนี้ชาวนานิยมทำนาดำมากกว่านาหว่าน, Count unit: แปลง, Thai definition: นาชนิดที่ใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก
บางแห่ง[N] somewhere, See also: someplace, Syn. บางที่, บางพื้นที่, Example: ราคาที่ดินในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน บางแห่งอาจจะถูกหน่อย บางแห่งก็แพงหน่อย, Thai definition: บางที่ที่ไม่ใช่ทั้งหมด
รัตนบัลลังก์[N] the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment, See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and r, Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์, Thai definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ยกเว้น[CONJ] except, See also: unless, but, whereas, Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่, Example: ข่าวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจบั่นทอนความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้นักลงทุนและครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าทุกๆ ครั้งยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีหนทางรับมือได้อย่างทันท่วงที
ซึ่ง[PRON] which, See also: that, where, what, Example: เราต้องการหนังสือซึ่งใช้อ้างอิงได้, Thai definition: คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ดงดาน[N] jungle, See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through), Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดงดาน[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยของลุงคนนี้ตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
แจ[ADV] closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
ด้วยเหตุที่[CONJ] because of, See also: as a result of, whereas, owing to, due to, for the reason that, on account of, Syn. ตามที่, ดังที่, เนื่องด้วย, เนื่องจาก, Example: สิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่เด็กเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่สำคัญและมีคุณค่า
ดารดาษ[V] abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว
ดาวดึงส์[N] second heaven where Indra dwells, Example: ภาพปูนปั้นที่มีชื่อเสียงคือ ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์, Thai definition: ชื่อสวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น มีพระอินทร์เป็นผู้ครอง
ตรงไหน[PRON] where, Example: รถเมล์สายนี้สิ้นสุดตรงไหน
แต่ไหน[PRON] form where, See also: whence, Syn. จากไหน, Example: ทีแรกข้าพเจ้าฟังไม่ค่อยเข้าใจจึงถามว่า เสืออะไร เสือมาแต่ไหน เพราะนึกว่าเสือจริงๆ
ที่ไหน[PRON] where, See also: which place, Syn. แห่งใด, แห่งไหน
ที่ไหนบ้าง[PRON] where else, Example: ในกรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้านที่เรายังไม่ได้ไป
ที่ไหนๆ[PRON] wherever
ที่อื่น[N] elsewhere, See also: somewhere else, some other place, Syn. ที่อื่นๆ, Count unit: ที่, แห่ง
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว
ทุกพาย[ADV] everywhere, See also: in every place, in all places, all over, Syn. ทุกแห่ง
ทุกหน[ADV] every time, See also: wherever, Syn. ทุกครั้ง, ทุกเที่ยว
ทุกหัวระแหง[N] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง
ทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกหย่อมหญ้า, Example: น้ำท่วมใหญ่ปีนี้มีผู้คนลำบากยากแค้นกันถ้วนทั่วทุกระแหง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
หอพระ[n. exp.] (hø phra) EN: hall where images of Budda aree kept   
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence   FR: d'où ?
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then   FR: puis ; ensuite
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēng thī ja pai) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go   FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī eūn) EN: nowhere else ; not found anywhere else   FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่มีที่หลบ[xp] (mai mī thī lop) EN: nowhere to conceal oneself   
ไม่ไปไหน[v. exp.] (mai pai nai) EN: not going anywhere   FR: n'aller nulle part
ไม่สักที่เดียว[X] (mai sak thī dīo) EN: nowhere   FR: nulle part
ไม่ว่า[X] (maiwā) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where   FR: peu importe (que) ; qu'importe
ไหน[X] (nai) EN: where ; which ; what   FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng trongkankhām) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas   
ไปไหน[v. exp.] (pai nai ) EN: where are you going ?   FR: où allez-vous ? ; où vas-tu ?
ไปไหนมา[v. exp.] (pai nai mā) EN: Where have you been ?   FR: d'où venez-vous ? ; d'où viens-tu ?
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: where have they all gone ?   FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; go somewhere for pleasure   FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner
เพราะอะไร[adv.] (phrǿ arai) EN: for what reason ; why ; wherefore   FR: à cause de quoi
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: à cause de ça
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
ใส[X] (sai) EN: where   FR:
ซึ่ง[X] (seung) EN: who ; that ; so that ; which ; where   FR: qui ; que ; dont ; où
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]
ที่[pr.] (thī) EN: who ; that ; where   FR: qui ; que ; où ; dont
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place   FR:
ที่อื่น[X] (thī eūn) EN: elsewhere ; other place   FR: ailleurs ; autre part
ที่ไหน[X] (thīnai) EN: where ; wherever   FR: où ; où que ce soit
ที่ไหนก็ได้[adv.] (thīnāi kødai) EN: anywhere   FR: n'importe où ; peu importe l'endroit
ที่ไหนก็ตาม[adv.] (thīnāi køtām) EN: anywhere   FR: où que ce soit
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai mī phø) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity   
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly   FR: partout ; en tout
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: everywhere ; all over   FR: partout
ทั่วทุกแห่ง[adv.] (thūa thuk-haeng) EN: everywhere ; every place ; all-around   FR: partout
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thuk hon thuk haeng) EN: everywhere   FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
ทุกที่[adv.] (thukthī) EN: everywhere   FR: partout
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)
ตรงไหน[X] (trong nai) EN: which place ? ; where ? ; where exactely ?   FR: où ? ; dans quelle direction ? ; où exactement ?
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; unless ; but ; whereas ; all but   FR: sauf ; hormis ; excepté
...อยู่ที่ไหน[v. exp.] (... yū thīnāi) EN: where is ...   FR: où est/sont ... ? ; où se trouve(nt) ... ?

CMU English Pronouncing Dictionary
WHERE HH W EH1 R
WHERE W EH1 R
WHERE'S HH W EH1 R Z
WHERE'S W EH1 R Z
WHEREAS HH W EH0 R AE1 Z
WHERE'D HH W EH1 R D
WHERE'D W EH1 R D
WHEREBY W EH0 R B AY1
WHEREBY HH W EH0 R B AY1
NOWHERE N OW1 HH W EH2 R
NOWHERE N OW1 W EH2 R
WHEREIN W EH0 R IH1 N
WHEREIN HH W EH0 R IH1 N
WHEREAS W EH0 R AE1 Z
WHEREVER W EH0 R EH1 V ER0
WHEREVER HH W EH0 R EH1 V ER0
WHERE'VE W EH1 R AH0 V
ANYWHERE EH1 N IY0 W EH2 R
WHERE'RE W EH1 R ER0
ANYWHERE EH1 N IY0 HH W EH2 R
ELSEWHERE EH1 L S W EH2 R
WHEREUPON HH W EH1 R AH0 P AA1 N
WHEREUPON W EH1 R AH0 P AA1 N
SOMEWHERE S AH1 M W EH2 R
EVERYWHERE EH1 V R IY0 HH W EH2 R
SOMEWHERES S AH1 M W EH2 R Z
EVERYWHERE EH1 V R IY0 W EH2 R
WHEREWITHAL W EH1 R W IH0 DH AO2 L
WHEREABOUTS W EH1 R AH0 B AW2 T S
WHEREABOUTS HH W EH1 R AH0 B AW2 T S
WHEREWITHAL HH W EH1 R W IH0 DH AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
where (a) wˈɛəʳr (w e@1 r)
nowhere (a) nˈouwɛəʳr (n ou1 w e@ r)
where's (v) wɛəʳz (w e@ z)
whereas (cc) wˌɛəʳrˈæz (w e@2 r a1 z)
whereat (a) wˌɛəʳrˈæt (w e@2 r a1 t)
whereby (a) wˌɛəʳbˈaɪ (w e@2 b ai1)
wherein (a) wˌɛəʳrˈɪn (w e@2 r i1 n)
whereof (a) wˌɛəʳrˈɒv (w e@2 r o1 v)
whereon (a) wˌɛəʳrˈɒn (w e@2 r o1 n)
whereto (a) wˌɛəʳtˈuː (w e@2 t uu1)
anywhere (a) ˈɛnɪwɛəʳr (e1 n i w e@ r)
wherever (a) wˌɛəʳrˈɛvər (w e@2 r e1 v @ r)
elsewhere (a) ˌɛlswˈɛəʳr (e2 l s w e@1 r)
somewhere (a) sˈʌmwɛəʳr (s uh1 m w e@ r)
wherefore (a) wˈɛəʳfɔːr (w e@1 f oo r)
whereunto (a) wˌɛəʳrˈʌntuː (w e@2 r uh1 n t uu)
whereupon (a) wˌɛəʳrʌpˈɒn (w e@2 r uh p o1 n)
wherewith (a) wˌɛəʳwˈɪð (w e@2 w i1 dh)
everywhere (a) ˈɛvrɪwɛəʳr (e1 v r i w e@ r)
wherefores (n) wˈɛəʳfɔːz (w e@1 f oo z)
whereabouts (n) wˈɛəʳrəbauts (w e@1 r @ b au t s)
wheresoever (a) wˌɛəʳsouˈɛvər (w e@2 s ou e1 v @ r)
wherewithal (n) wˈɛəʳwɪðɔːl (w e@1 w i dh oo l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] a time; everywhere; turn; all over; one time, #1,977 [Add to Longdo]
引进[yǐn jìn, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]
所在[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc), #2,343 [Add to Longdo]
[, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal, #2,670 [Add to Longdo]
到处[dào chù, ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] in all places; everywhere, #3,457 [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands, #3,546 [Add to Longdo]
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄦ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over, #5,117 [Add to Longdo]
鉴于[jiàn yú, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] in light of; in view of; whereas, #5,462 [Add to Longdo]
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; in all respects, #6,258 [Add to Longdo]
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, / ] all over the place; everywhere and all directions, #6,316 [Add to Longdo]
表态[biǎo tài, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄞˋ, / ] make known one's position; declare where one stands, #7,039 [Add to Longdo]
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, / ] meeting place; place where people gather, #7,743 [Add to Longdo]
何处[hé chǔ, ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ, / ] whence; where, #8,461 [Add to Longdo]
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] where; how, #10,484 [Add to Longdo]
遍布[biàn bù, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to cover the whole (area); spread everywhere, #10,804 [Add to Longdo]
去向[qù xiàng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] the position of sth; whereabouts, #11,493 [Add to Longdo]
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ, ] whereabouts, #12,281 [Add to Longdo]
何在[hé zài, ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ, ] where?; what place?, #12,646 [Add to Longdo]
诸葛亮[Zhū gě Liàng, ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] Zhuge Liang (181-234), military leader and Prime Minister of Shu Han 蜀漢|蜀汉 during the Three Kingdoms period; the main hero of the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, where he is portrayed as a sage and military genius, #13,603 [Add to Longdo]
走开[zǒu kāi, ㄗㄡˇ ㄎㄞ, / ] to go somewhere else; Get out of the way!, #13,679 [Add to Longdo]
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] final destination; end result; place where sth finally settles, #14,830 [Add to Longdo]
遍地[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, ] everywhere; all over, #15,389 [Add to Longdo]
漫天[màn tiān, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] lit. to fill the whole sky; everywhere; as far as the eye can see, #15,884 [Add to Longdo]
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state, #16,347 [Add to Longdo]
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, / ] whereabouts; (lose) track (of), #16,415 [Add to Longdo]
遍及[biàn jí, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, ] to extend (everywhere), #18,395 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, / ] elsewhere, #19,488 [Add to Longdo]
比比皆是[bǐ bǐ jiē shì, ㄅㄧˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] can be found everywhere, #20,479 [Add to Longdo]
看热闹[kàn rè nao, ㄎㄢˋ ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] to enjoy watching a bustling scene; to go where the crowds are (for excitement, or out of curiosity), #21,055 [Add to Longdo]
四起[sì qǐ, ㄙˋ ㄑㄧˇ, ] to spring up everywhere; from all around, #21,188 [Add to Longdo]
下落不明[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] unaccounted; unknown whereabouts, #21,257 [Add to Longdo]
随地[suí dì, ㄙㄨㄟˊ ㄉㄧˋ, / ] according to the location; everywhere; any place; from any location; from wherever you like, #23,592 [Add to Longdo]
行不通[xíng bu tōng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, ] won't work; will get (you) nowhere, #24,201 [Add to Longdo]
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc), #24,244 [Add to Longdo]
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]
何故[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] wherefore, #29,165 [Add to Longdo]
满天飞[mǎn tiān fēi, ㄇㄢˇ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ, / 滿] to rush around everywhere; always active, #29,530 [Add to Longdo]
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere, #29,630 [Add to Longdo]
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going, #29,885 [Add to Longdo]
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, ] to go everywhere; to scour (the whole town), #32,718 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] (lit.) what?; where?; why?; surname Xi, #32,934 [Add to Longdo]
弥散[mí sàn, ㄇㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] to dissipate everywhere (of light, sound, gas etc), #33,014 [Add to Longdo]
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, / ] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale, #33,800 [Add to Longdo]
原处[yuán chù, ㄩㄢˊ ㄔㄨˋ, / ] original spot; previous place; where it was before, #34,299 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
anderswosomewhere [Add to Longdo]
anderswo; anderweitig; sonstwoelsewhere [Add to Longdo]
anderswoherfrom elsewhere [Add to Longdo]
ganz abgelegenmiles from anywhere [Add to Longdo]
irgendwo; überall {adv}anywhere [Add to Longdo]
irgendwo {adv}somewhere [Add to Longdo]
irgendwoeverywhere [Add to Longdo]
irgendwohin; überall {adv}anywhere [Add to Longdo]
nirgends; nirgendwo; nirgendwohinnowhere [Add to Longdo]
sonstwoelsewhere [Add to Longdo]
überall; allenthalben | überall erhältlicheverywhere | obtainable everywhere [Add to Longdo]
wowhere [Add to Longdo]
wo; wohinwhere [Add to Longdo]
woherfrom where [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]
その下に[そのしたに, sonoshitani] (adv) (See その下で) whereunder; thereunder [Add to Longdo]
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P) [Add to Longdo]
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
どこであれ[, dokodeare] (conj) (See であれ) whereever [Add to Longdo]
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere [Add to Longdo]
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
アイエニウェア[, aieniuea] (n) {comp} iAnywhere [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P) [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
ピーカン;ぴいかん[, pi-kan ; piikan] (n) state of fine weather where one is subject to direct sunlight [Add to Longdo]
フーホェア[, fu-hoea] (n) {comp} WhoWhere? [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station) [Add to Longdo]
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere) [Add to Longdo]
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities [Add to Longdo]
ミロンガ[, mironga] (n) (1) milonga (tango-like dance); (2) place where the milonga and tango is danced [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
ライブハウス[, raibuhausu] (n) shop, bar, etc. where live jazz, pop, rock, etc. is performed (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wher \Wher\, Where \Where\, pron. & conj. [See {Whether}.]
   Whether. [Sometimes written {whe'r}.] [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Men must enquire (this is mine assent),
      Wher she be wise or sober or dronkelewe. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Where \Where\, adv. [OE. wher, whar, AS. hw?r; akin to D. waar,
   OS. hw?r, OHG. hw[=a]r, w[=a]r, w[=a], G. wo, Icel. and Sw.
   hvar, Dan. hvor, Goth. hwar, and E. who; cf. Skr. karhi when.
   [root]182. See {Who}, and cf. {There}.]
   [1913 Webster]
   1. At or in what place; hence, in what situation, position,
    or circumstances; -- used interrogatively.
    [1913 Webster]
 
       God called unto Adam, . . . Where art thou? --Gen.
                          iii. 9.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {What}, pron., 1.
      [1913 Webster]
 
   2. At or in which place; at the place in which; hence, in the
    case or instance in which; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       She visited that place where first she was so happy.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Where I thought the remnant of mine age
       Should have been cherished by her childlike duty.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Where one on his side fights, thousands will fly.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But where he rode one mile, the dwarf ran four.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To what or which place; hence, to what goal, result, or
    issue; whither; -- used interrogatively and relatively;
    as, where are you going?
    [1913 Webster]
 
       But where does this tend?       --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Lodged in sunny cleft,
       Where the gold breezes come not.   --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   Note: Where is often used pronominally with or without a
      preposition, in elliptical sentences for a place in
      which, the place in which, or what place.
      [1913 Webster]
 
         The star . . . stood over where the young child
         was.                --Matt. ii. 9.
      [1913 Webster]
 
         The Son of man hath not where to lay his head.
                          --Matt. viii.
                          20.
      [1913 Webster]
 
         Within about twenty paces of where we were.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         Where did the minstrels come from? --Dickens.
      [1913 Webster]
 
   Note: Where is much used in composition with preposition, and
      then is equivalent to a pronoun. Cf. {Whereat},
      {Whereby}, {Wherefore}, {Wherein}, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Where away} (Naut.), in what direction; as, where away is
    the land?
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Whither}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Where \Where\, conj.
   Whereas.
   [1913 Webster]
 
      And flight and die is death destroying death;
      Where fearing dying pays death servile breath. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Where \Where\, n.
   Place; situation. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Finding the nymph asleep in secret where. --Spenser.
   [1913 Webster] Whereabout

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top