ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*馒头*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 馒头, -馒头-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
馒头[mán tou, ㄇㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] steamed roll; steamed bun; steamed bread, #9,045 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Using Tai Chi kung fu to make steamed buns is a brilliant idea[CN] 太极功夫做馒头,惊天动地 Shaolin Soccer (2001)
This is Mui, the Tai Chi Master I told you guys about.[CN] 我常跟你们说,做太极馒头的阿梅呀 Shaolin Soccer (2001)
And you can break my "Iron Head" anytime![CN] 还有呀,你随时把我的铁头打成馒头 The Fearless Hyena (1979)
Are these buns made of human flesh or dog flesh?[CN] 这馒头馅是人肉的还是狗肉的 The Delightful Forest (1972)
I have dumpling, take it back[CN] 我这里有馒头! 还给他 King of Beggars (1992)
Never would you give a stone To the child who begs for bread[CN] 从不会给祈求馒头的孩子石头当面包 Babette's Feast (1987)
Buns.[CN] 馒头 The Flowers of War (2011)
Steaming momos.[CN] 卖馒头 Dev D (2009)
We want bread! Bread! ...[CN] 馒头 馒头 The Warlords (2007)
If we fight each other... and defer to them, then soon we'll lose the flour to make rolls.[CN] 如果我们国人还在互相猜疑 对洋人却处处忍让 迟早我们连做馒头的面粉都没了 Once Upon a Time in China (1991)
That bun is dirty. You must be very hungry![CN] 这馒头弄脏了你还吃? Iron Monkey (1993)
Dumpling[CN] 馒头来了 King of Beggars (1992)
Tracy, take some dumpling out[CN] 小翠,去拿几个馒头出来 King of Beggars (1992)
It's really hard to do this because everything is overlapping.[CN] 以前我从未听说过 在沙中做馒头 我喜欢 Red Sea (2008)
The first thing we need to do is to see what's down here and where it is.[CN] 他们要学埃及人傲馒头 Red Sea (2008)
My pudding![CN] 馒头 Toys in the Attic (1998)
Go home! How can you hire samurai, you can't even buy buns[CN] 馒头也买不起,怎样请武士 Seven Samurai (1954)
- Steaming momos, sir.[CN] -先生,你的馒头 Dev D (2009)
You tell me...[CN] 你说这馒头 The Warlords (2007)
Come to get some dumplings if you get nothing to eat[CN] 以后没东西吃,就到我家取馒头 King of Beggars (1992)
They ate more than 10 buns[CN] 馒头就吃了十几个 Dust in the Wind (1986)
Steamed bread.[CN] -馒头和烙饼 The Road Home (1999)
To the child who begs for bread[CN] 给需要馒头的孩子 Babette's Feast (1987)
With some people it's bean-paste buns, eh?[CN] 但是世界上最可怕的还是馒头 Hana and Alice (2004)
Mui, ten steamed buns please![CN] 阿梅,给我来十个馒头 Shaolin Soccer (2001)
Fruit basket for Russell Woodman![CN] 送伍将军两个大馒头 Evolution (2001)
Hot buns[CN] 馒头来了 热的馒头来了 Dust in the Wind (1986)
Two pieces of steamed bread and 0.1 kilogram of meat. - Ok[CN] 两个馒头 二两肉 好 Xu Mao and his Daughters (1981)
Hot buns[CN] 热馒头馒头 Dust in the Wind (1986)
I wouldn't be beggar![CN] 我也不用在这儿捱馒头 King of Beggars (1992)
One day, when there was no food, I was caught stealing some steamed buns.[CN] 有一天,没有食物,\倪被抓获偷窃一些馒头 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
This bread... was meant for our brothers.[CN] 你看这馒头 本来是我们兄弟要吃的 The Warlords (2007)
Come on here's poison in these buns[CN] 来 弟弟 馒头里有毒 Dust in the Wind (1986)
- Two buns pease.[CN] 两个馒头 Shanghai Blues (1984)
You may just make some buns, onion cake and soya milk.[CN] 随便弄点葱油饼 包子馒头、豆浆这些就可以了 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
- Do you want a bun? Five taels each.[CN] 买个馒头吧 五文钱一个 Iron Monkey (1993)
Meanwhile, serve these momos in the rickshaw.[CN] 来点馒头 上车吃吧 Dev D (2009)
So I bit the dumpling of the kid[CN] 看见小孩子吃馒头,我借来咬一口 King of Beggars (1992)
They look so sweet and tasty[CN] 馒头看来又香又甜,谁都想吃 Shaolin Soccer (2001)
But only dumpling left[CN] 谁知道只是馒头 King of Beggars (1992)
Bring me an order of buns[CN] 弄一盘肉馒头 The Delightful Forest (1972)
You know, I don't like eating dumpling[CN] 你知道的,馒头根本不合我胃口 King of Beggars (1992)
We want bread! Bread! ...[CN] 馒头 The Warlords (2007)
Blood bun?[CN] 血馒头 A Chinese Ghost Story (1987)
I've kept this bun. Take it.[CN] 来,这个馒头,我收起好几天了 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I've kept this bun for several days King of Chess (1991)
I've made buns for 20 years[CN] 我做馒头做了二十几年了 Dust in the Wind (1986)
Buns $500.[CN] 馒头五千! Shanghai Blues (1984)
Never would you give a stone[CN] 从不给祈求馒头的孩子以石头当面包 Babette's Feast (1987)
Sargeant Li, hurry with the buns[CN] 李班长 馒头快点啊! Dust in the Wind (1986)
There're some hairs in the bun[CN] 我瞧这馒头馅里有几根毛 The Delightful Forest (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top