ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*钥匙*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, -钥匙-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a casino on the other side of town. Here's the key.[CN] 城另一边有间赌场, 这是钥匙 Gilda (1946)
It's better having the lock than the key. How does it sound?[CN] 有锁比有钥匙好 你觉得怎么样 To Be or Not to Be (1942)
- You got the keys?[CN] - 你带钥匙了吗? Strangers in the Night (1944)
- I couldn't find the key to turn it off.[CN] 我找不到钥匙关上它 Shadow of a Doubt (1943)
Get that key for Miss Lynn, and be quick about it.[CN] 帮琳恩小姐拿钥匙,动作快点 I Wake Up Screaming (1941)
- Where's the key?[CN] -钥匙在哪里 Wuthering Heights (1939)
Of course, I'll get them for you at once.[CN] 我立刻给你拿钥匙 Notorious (1946)
Have you got that down? Yes, sir. Yeah, I put the turn key on 'em with my hands![CN] 我徒手勒着那小子的脖子 把他的钥匙抢了过来 The Whole Town's Talking (1935)
It's all right. I always carry my own keys.[CN] 没关系 我一向自备钥匙 Double Indemnity (1944)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.[CN] 你最好藏起来,我去拿地下室的钥匙 The Great Dictator (1940)
Give me the key. There it is.[CN] 将钥匙交给我在这里 Saboteur (1942)
Get his keys. See if he has one that'll open it.[CN] 拿来钥匙 看是不是开这个的 The Long Voyage Home (1940)
You went to the house, and at the door... my wife handed you the key.[CN] 你走向了房子.在门口 我妻子给了你钥匙 One Hour with You (1932)
When we got back to the apartment, she had forgotten her key.[CN] 当我们回到公寓,她忘带钥匙 I Wake Up Screaming (1941)
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)
And I've got the key.[CN] 钥匙就在我手上 It's a Wonderful Life (1946)
I have the key in my hand, all I have to find is the lock.[CN] 我手里有钥匙 我要寻找的就是那把锁 To Be or Not to Be (1942)
Where are they?[CN] 钥匙 Notorious (1946)
I will give you back your key, you will need it for someone else.[CN] 我把钥匙还给你,你得给别人开门! Seduction (1929)
Mr. Sebastian has the key for this, madame.[CN] 这把钥匙是归塞巴斯蒂安先生管的 Notorious (1946)
What do I look for if I get the key?[CN] 拿到了钥匙我该做什么 Notorious (1946)
Good evening, Harry. May I please have my key?[CN] 晚上好, 哈里,帮我拿下钥匙? I Wake Up Screaming (1941)
Hey, Marie, have you got an extra key?[CN] 嘿,玛丽,你有没有备用钥匙 The Best Years of Our Lives (1946)
You got a passkey to the bungalows?[CN] 你有别墅的钥匙吧? The Blue Dahlia (1946)
Here's the key. The pack is locked.[CN] 这是钥匙,背包上锁了 For Whom the Bell Tolls (1943)
Find that key, and bring me a bottle of wine.[CN] 去找钥匙 而且带给我一瓶酒 Wuthering Heights (1939)
- May I have the key?[CN] -把钥匙给我 Notorious (1946)
- Who gave them the key?[CN] -谁给他们的钥匙 To Be or Not to Be (1942)
Madame Sebastian has charge of all the house keys, madame.[CN] 所有的钥匙都由老太太管 夫人 Notorious (1946)
Your key![CN] 把你的钥匙给我! Seduction (1929)
Then, take his keys, open his trunk and burn the papers.[CN] 然后拿着他的钥匙 To Be or Not to Be (1942)
Bye![CN] -钥匙 Who Will Survive? (2015)
Oh, dear, the passkey's gone too.[CN] 哦,亲爱的,万能钥匙也不在 I Wake Up Screaming (1941)
Peeking through keyholes, chasing fire engines waking people up in the night to ask questions stealing pictures off old ladies?[CN] 从钥匙孔里偷窥 追逐救火车... 把人半夜摇醒问问题 偷老女人的照片? His Girl Friday (1940)
- Where'd you get the key, off his chain?[CN] 从他钥匙链里拿的钥匙 是的 Notorious (1946)
- I do not have the keys, madame.[CN] -我没有钥匙 夫人 Notorious (1946)
- Yes. We both have keys. - Fine.[CN] 对 我俩都有钥匙 Double Indemnity (1944)
Your key, sir.[CN] 你的钥匙,先生 The Spiral Staircase (1946)
Car keys.[CN] 车钥匙 Cold Prey III (2010)
- Have you got the key?[CN] -你有带钥匙 Rebecca (1940)
You let yourself in with your passkey and waited for her in the apartment.[CN] 你用万能钥匙进了房间,在公寓里等着她 I Wake Up Screaming (1941)
The keys.[CN] 钥匙 The Corruption (1986)
Here's a key.[CN] 这是钥匙 好 Here's a key. This Gun for Hire (1942)
Well, Charlie gave me the key[CN] Charlie 给了我这把钥匙 Bordertown (1935)
Good, next week, then. And get the key.[CN] 好呀 下星期把钥匙弄到手 Notorious (1946)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
I'll bring the keys to you right away, my dear.[CN] 我马上把钥匙交给你 亲爱的 Notorious (1946)
You'd better take the key.[CN] 你最好拿着钥匙 The Great Dictator (1940)
Alex has the key to that.[CN] -钥匙在亚历克斯那里 Notorious (1946)
Do? I'll put her under lock and key if need be.[CN] 做什么 我会把她放在锁和钥匙之下 如果需要的话 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top