ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*轰炸机*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 轰炸机, -轰炸机-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
战略轰炸机[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 hong1 zha4 ji1, / ] strategic bomber [Add to Longdo]
轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] nuclear bomber (aircraft) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,[CN] 我希望的我正在谈论英国 我们没有机枪是, 没有无边的弹药筒, 敲打 手榴弹,领域火炮 , 没有战车很多, 没有反战车曾经, 没有俯冲轰炸机 , 没有炸弹, How I Won the War (1967)
Intelligence informs us... that the German aircraft industry has been converted... almost entirely to the production of fighter planes for defense, and that these fighters are being withdrawn from the Russian front... to beef up the defense on this front.[CN] 有情报说... 德国的航空制造业发生改变... 不但大量生产轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
750 marines, 12 bombers and 20 fighters.[CN] 轰炸机12架,战斗机20架 差不多这个程度 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
"the largest enemy fighter reaction we've recorded.[CN] 敌军派出很多轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
Our losses might be reduced if our formations... were more closely escorted by fighters, sir.[CN] 我们的轰炸机缺乏战斗机近距离的保护 Battle of Britain (1969)
Can't help it, Joe. Better than leaving those stragglers to the fighters.[CN] 乔快甩掉那些轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
If I have to inspect one more bomber...[CN] 如果还要我检阅轰炸机 凯瑟林 Battle of Britain (1969)
In addition, jet bombers capable of carrying nuclear weapons are being uncrated and assembled in Cuba and necessary air bases are being prepared to halt this offensive build-up, a strict quarantine on all military equipment and its shipment to Cuba is being initiated.[CN] 射程北至加拿大的哈得孙 河湾,南至秘鲁的利马 另外,能够携带 核武器的喷气式轰炸机 运抵古巴并开始组装 Memories of Underdevelopment (1968)
He was a bomber pilot.[CN] 他原是个轰炸机飞行员 From Here to Eternity (1953)
How many airplanes have we got left?[CN] 我们还剩下多少架轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
Stukas.[CN] 斯图卡俯冲轰炸机 Battle of Britain (1969)
You suggest using torpedo planes against the American Fleet but Pearl Harbor is too shallow for that.[CN] 你想用鱼雷轰炸机攻击 但是珍珠港太浅了 Tora! Tora! Tora! (1970)
From now on the fighters will stay close with our bombers.[CN] 从现在起 战斗机将和我们的轰炸机靠在一起 Battle of Britain (1969)
Supported by medium bombers and fighter bombers... flying sorties against German positions... elements of the 3rd Army... spearheaded by the 4th Armored Division... drive into Bastogne... to relieve its 18,000 defenders... on the day after Christmas.[CN] [巴斯通]解围 在对德军阵地出击无数次的中型轰炸机 与战斗机的支援下 以第四装甲军为先锋的第三军团 开进被围的[巴斯通] Patton (1970)
Our Stukas can deal with them.[CN] 我们的斯图卡俯冲轰炸机会收拾他们的 Battle of Britain (1969)
We got those B-17s coming in from California in the morning.[CN] 高第,明早会有12架 B -17轰炸机到达加州 Tora! Tora! Tora! (1970)
Look out for fighters.[CN] 当心那些轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
I don't know about its being thrilling, but it's quite a bomber.[CN] 我不知道有多可怕 不过轰炸机真的不错 To Be or Not to Be (1942)
I consulted the Chief Flight Officer.[CN] 和飞行长商量了好久 结果能用的也就是轰炸机一组 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
She thought we were a bomber.[CN] 船只说抱歉,以为我们是轰炸机 Foreign Correspondent (1940)
Leave the flaming fighters. It's the bloody bombers we want.[CN] 别管那些冒烟的战斗机了 我们要对付的是该死的轰炸机 Battle of Britain (1969)
The hard-luck group. You lost five bombers today, didn't you?[CN] 倒霉中队 你们损失五架轰炸机吧? Twelve O'Clock High (1949)
While German bombers blitzed airfields that defended London and the Southeast, escorting fighters dealt with British fighters that came up to attack the bombers.[CN] 当德国轰炸机闪击守卫伦敦和东南部的机场, (德国)护航战斗机会对付前来 攻击轰炸机的英国战斗机 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
(narrator) That night, 250 bombers returned - the burning docks and warehouses an unmistakable marker.[CN] 那晚,250架轰炸机又来了... 燃烧的码头和仓库是不会弄错的标记 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
And German bombers and German dive bombers - the Stukas - would have just murdered them.[CN] 德国轰炸机和德国俯冲轰炸机.. 斯图卡... 就会杀了他们 而我们就 不可能把那些部队救出来 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
The fact remains... that our bombers continue to be intercepted.[CN] 事实是 我们的轰炸机仍然遭到拦截 Battle of Britain (1969)
Stukas![CN] 斯图卡俯冲轰炸机 Battle of Britain (1969)
He'd baled out of a bomber and got caught on my wing with his parachute.[CN] 他跳出一架轰炸机 结果 把他的降落伞挂到了我的机翼上 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
Watch out for mass attacks, eight to ten abreast.[CN] 小心後面8-10架的并排轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
And the air staff hesitate to weaken the light bombers... in case of invasion, sir.[CN] 而且空军参谋部对削弱轻型轰炸机犹豫不决 因为可能要用作反攻欧洲 长官 Battle of Britain (1969)
I want to show you my new bombing planes.[CN] 我想给你看看我的新轰炸机. The Great Dictator (1940)
But I think we can leave strategy... to those with egg on their hats.[CN] 这里是有护航的轰炸机 能够到达的最远端了 但是我想战术问题还是留给将军们去考虑吧 Battle of Britain (1969)
Five Mitsubishi light bombers at around 10,000, headed southwest.[CN] 5架三菱轰炸机 在西南方10里左右 Father Goose (1964)
A few days ago they flew Johnny and me home from France in a stripped-down bomber.[CN] 乘一架空壳轰炸机从法国回国 Dead Reckoning (1947)
There isn't much to tell. I just fly a bomber.[CN] 没什么好说的 我只是开轰炸机 To Be or Not to Be (1942)
Bombers were knocked out of the sky, and their bombs did nothing.[CN] 轰炸机都被击落 炸弹一点用都没有 The War of the Worlds (1953)
The intentions are very clear.[CN] 他们的军事基地 在我国边境飞行的轰炸机 Ukroshcheniye ognya (1972)
Don't worry, gentlemen... our omnibus drivers won't be able to destroy everything.[CN] 别担心 先生们 我们的轰炸机不可能摧毁一切 Battle of Britain (1969)
Jets and bombers are more important just now.[CN] 现在喷气机和轰炸机更加重要. Jet Pilot (1957)
Their tanks and dive-bombers. So they can destroy democracies like England,[CN] 他们的坦克,轰炸机与军队 这样他们就能在我们准备好之前 For Whom the Bell Tolls (1943)
The British, flying some old biplanes torpedoed and sank three Italian battleships at Taranto.[CN] 还记得英国用旧式轰炸机 在意大利塔伦多港 将三艘战舰炸沉 Tora! Tora! Tora! (1970)
His bombers will lose much of their protection.[CN] 他的轰炸机会失去很多保护 他们将首次 Battle of Britain (1969)
Well, we can forget about fighters for a while.[CN] 暂时别管轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
Never sends more than half his bombers at one time.[CN] 他们负担得起 不是吗 再也不敢一次出动半数以上的轰炸机 Battle of Britain (1969)
The German bombers were not designed to carry a heavy enough bomb load.[CN] 德国轰炸机没被设计成 可以携带足够重量的炸弹 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
American bombers have crossed the Reich's borders and attacked West and South Germany.[CN] 美国轰炸机已经飞越帝国边界 攻击了德国西南部 The Devil Strikes at Night (1957)
Cover them with steel, ring them with guns... build a canopy of battleships and bombing planes around them.[CN] 用钢铁及枪枝捍卫 用战舰和轰炸机防御 Foreign Correspondent (1940)
Against German fighters and bombers,[CN] 为了对付德国战斗机和轰炸机, Alone: May 1940-May 1941 (1973)
We were on our way from New Britain to Port Moresby when the pilot was ordered to pick up eight survivors of a Australian bomber that had crashed in the water.[CN] 我们在从新不列颠到默里比港的路上 当飞行员为了挑选8个 从澳大利亚轰炸机坠入水里的生还者 Father Goose (1964)
"American bombers, taking off from the Enterprise..."[CN] "从企业号起飞的美国轰炸机..." Come Play with Me (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top