Search result for

*許*

(236 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -許-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょか, kyoka] (n vi vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
労働可証[ろうどうきょかしょう, roudoukyokashou] (n) Work permit
[ばかり, bakari] เอาแต่...เท่านั้น
可書[きょかしょ, kyokasho] (n ) ใบอนุญาต
再入国可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
再入国[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
[とっきょけん, tokkyoken] สิทธิบัตร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive
[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[滸, hǔ, ㄏㄨˇ] shore, river bank
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  許 (xǔ ㄒㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[許, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  午 (wǔ ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手;お手元;御手;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝;御膝元;御膝下;御膝;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
それ計り;其り;其れ[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that [Add to Longdo]
の下に;の[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
アクセスを可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
アクセス[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission [Add to Longdo]
コネクション可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC [Add to Longdo]
サーチ[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission [Add to Longdo]
ソフトウェア諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用諾契約[ソフトウェアしようきょだくけいやく, sofutouea shiyoukyodakukeiyaku] (n) {comp} software product license [Add to Longdo]
ファイル可ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits [Add to Longdo]
衣ばかりで和尚はできぬ;衣りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
医師免[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine [Add to Longdo]
医師免[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免) physician's license (licence); doctor's license; medical license [Add to Longdo]
[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license [Add to Longdo]
運転免[うんてんめんきょ, untenmenkyo] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
運転免試験[うんてんめんきょしけん, untenmenkyoshiken] (n) driving test [Add to Longdo]
運転免試験場[うんてんめんきょしけんじょう, untenmenkyoshikenjou] (n) testing centre for driving tests [Add to Longdo]
運転免[うんてんめんきょしょう, untenmenkyoshou] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
営業可書[えいぎょうきょかしょ, eigyoukyokasho] (n) business permit [Add to Longdo]
営業可申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
営業免[えいぎょうめんきょぜい, eigyoumenkyozei] (n) occupational tax [Add to Longdo]
[おくゆるし, okuyurushi] (n) secret; initiation; diploma [Add to Longdo]
下(P);[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
仮免[かりめんきょ, karimenkyo] (n) temporary license; temporary licence [Add to Longdo]
過失を[かしつをゆるす, kashitsuwoyurusu] (exp,v5s) to forgive a person for their error; to forgive someone for their mistake [Add to Longdo]
開業を[かいぎょうをゆるす, kaigyouwoyurusu] (exp,v5s) to be licensed to practice (e.g. law); to be allowed to open a business [Add to Longdo]
[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit [Add to Longdo]
関税譲[かんぜいじょうきょ, kanzeijoukyo] (n) tariff binding [Add to Longdo]
幾何;幾[いくばく, ikubaku] (adv,n-t) how many; how much [Add to Longdo]
幾何も無く;幾も無く;幾何もなく;幾もなく[いくばくもなく, ikubakumonaku] (adv) not long after; before long [Add to Longdo]
気を[きをゆるす, kiwoyurusu] (exp,v5s) to let one's guard down [Add to Longdo]
居住[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住可書) residence permit [Add to Longdo]
居住可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit [Add to Longdo]
し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
し;[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable [Add to Longdo]
す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
すまじ[ゆるすまじ, yurusumaji] (exp) to be unforgivable; to never forgive something [Add to Longdo]
り(P);[ばかり(P);ばっかり;ばっか(), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]
りか[ばかりか, bakarika] (prt) (uk) (See りでなく) not only; (P) [Add to Longdo]
りが能ではない[ばかりがのうではない, bakariganoudehanai] (exp) (id) It is not everything to [Add to Longdo]
りでなく[ばかりでなく, bakaridenaku] (exp) (uk) not only ... but (also); as well as ... [Add to Longdo]
りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) [Add to Longdo]
可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]
可を与える[きょかをあたえる, kyokawoataeru] (exp,v1) to grant permission; to give permission [Add to Longdo]
可者[きょかしゃ, kyokasha] (n) permitter; licensor [Add to Longdo]
可書[きょかしょ, kyokasho] (n) permit [Add to Longdo]
可証[きょかしょう, kyokashou] (n) permit; license; licence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] forbidden; not allowed [Add to Longdo]
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't [Add to Longdo]
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe [Add to Longdo]
些许[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, / ] trifling [Add to Longdo]
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow [Add to Longdo]
准许[zhǔn xǔ, ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to allow; to grant; to permit [Add to Longdo]
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, / ] favorable; praise [Add to Longdo]
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, / ] permit; allow [Add to Longdo]
封官许愿[fēng guān xǔ yuàn, ㄈㄥ ㄍㄨㄢ ㄒㄩˇ ㄩㄢˋ, / ] to confer an official position with lavish promises; to buy support [Add to Longdo]
心许[xīn xǔ, ㄒㄧㄣ ㄒㄩˇ, / ] to consent tacitly; unspoken approval [Add to Longdo]
应许[yīng xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to promise; to allow [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe [Add to Longdo]
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] written permission; written authorization [Add to Longdo]
期许[qī xǔ, ㄑㄧ ㄒㄩˇ, / ] to hope; to expect; expectation(s) [Add to Longdo]
特许[tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ, / ] special permission [Add to Longdo]
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] charter [Add to Longdo]
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]
[Xǔ, ㄒㄩˇ, / ] surname Xu [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to allow; to permit; to praise; somewhat; perhaps [Add to Longdo]
许久[xǔ jiǔ, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] for a long time; for ages [Add to Longdo]
许仙[xǔ xiān, ㄒㄩˇ ㄒㄧㄢ, / ] name of a person, Xu Xian, from Madam White Snake [Add to Longdo]
许仲琳[Xǔ Zhòng lín, ㄒㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Xu Zhonglin or Chen Zhonglin 陳仲琳|陈仲琳 (c.1567-c.1620), Ming novelist, to whom the fantasy novel Investure of the Gods 封神演義|封神演义 is attributed, together with Lu Xixing 陸西星|陆西星 [Add to Longdo]
许信良[Xǔ Xìn liáng, ㄒㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] Hsu Hsin-liang [Add to Longdo]
许厪父[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] same as 廑父|许廑父, Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
许可[xǔ kě, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] to allow; to permit [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit [Add to Longdo]
许和[xǔ hé, ㄒㄩˇ ㄏㄜˊ, / ] to allow; permit [Add to Longdo]
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much [Add to Longdo]
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, / ] to become engaged; to affiance (a daughter) [Add to Longdo]
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] allowed to marry [Add to Longdo]
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, / ] betrothed [Add to Longdo]
许廑父[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
许慎[Xǔ Shèn, ㄒㄩˇ ㄕㄣˋ, / ] Xu Shen (-147) the compiler of the original Han dynasty dictionary Shuowen Jiezi 說文解字|说文解字 [Add to Longdo]
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte [Add to Longdo]
许昌[Xǔ chāng, ㄒㄩˇ ㄔㄤ, / ] Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line [Add to Longdo]
许昌地区[Xǔ chāng dì qū, ㄒㄩˇ ㄔㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xuchang district (district in Henan) [Add to Longdo]
许昌市[Xǔ chāng shì, ㄒㄩˇ ㄔㄤ ㄕˋ, / ] Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line [Add to Longdo]
许亲[xǔ qīn, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣ, / ] to accept a marriage proposal [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge [Add to Longdo]
许配[xǔ pèi, ㄒㄩˇ ㄆㄟˋ, / ] to betroth a girl (in arranged marriages) [Add to Longdo]
许愿[xǔ yuàn, ㄒㄩˇ ㄩㄢˋ, / ] to make a vow to a God; to promise a reward [Add to Longdo]
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ, / ] praise [Add to Longdo]
通许[Tōng xǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄩˇ, / ] (N) Tongxu (place in Henan) [Add to Longdo]
默许[mò xǔ, ㄇㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] to consent tacitly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免証を見せていただけますか」とその係員はいった。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び可されたのです。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免を取りました。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことをされていなかった。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学生がその大学に入学がされた。
It shouldn't be permitted to store samples of DNA.DNAのサンプルを貯える事はされるべきではない。
As you are sorry, I'll forgive you.あなたが後悔しているのならしてあげよう。
I don't have the authority to give you the green light.あなたに可を与える権限はありません。
Please excuse me for calling you by your first name.あなたのことをファーストネームで呼ぶ事をおし下さい。
Let me take a look at your driver's license.あなたの運転免証をちょっと拝見させて下さい。
Should I have asked your permission?あなたの可をいただくべきだったでしょうか。
Please allow me to measure you.あなたの寸法を計るのをして下さい。
Please forgive me for not answering your letter.あなたの返事をしなかったことをしてください。
You are not allowed to use this car.あなたはこの車を使うことをされていない。
Pardon all but thyself.あなた以外の者をすべてしなさい。
No pets are allowed in that apartment house.あのアパートではペットの飼育がされていない。
I do not put my complete confidence in him.あの男にはまだ気がせない。
Americans have the right to bear arms.アメリカ人は武器の携帯をされている。
Taking all things into consideration, his conduct can be excused.あらゆる事情を考慮すると、彼の行為はされる。
A woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.ある女性が先日デパートで買い物中に運転免証を失ってしまった。
One morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.ある朝、食事のときに、私たち子どもは、もうこれからはしたい放題のことをして暮らすことはされなくなると知らされて、すっかり落胆した。
No students are allowed to enter the room.いかなる生徒もその部屋に入ることは可されていない。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統領がなくなったので、新しい政策は政府の可をまたなければならない。
Intel gets a huge royalty from the invention.インテル社はその発明で膨大な特料を得ている。
My aunt allowed me to park my car in her parking space.叔母は私が彼女の駐車上に車を止めるのをしてくれた。
Excuse me for not having answered your letter sooner.お返事が遅れたことをおし下さい。
In Canada, you're not allowed to drink until you are 20.カナダでは、20歳まで飲酒はされていない。
Beth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.クリスがとても汚いので、ベスは彼が自分にキスするのをしません。
Credit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.クレジットとは銀行によって自由に使えることがされている金額、すなわち信用供与、ローンです。
Smoking is not allowed here.ここでの喫煙はされていません。
Smoking is not permitted here.ここでの喫煙は可されていません。
Did you get permission to park here?ここの駐車可をとりましたか。
You are asked to produce your permit to get in this center.このセンターに入るには可証を提示するよう求められている。
Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.このプールは13歳未満の子供の入場を可されていない。
In this game, players were not allowed to kick the ball.この競技においては、選手はボールを蹴ることはされていなかったのです。
It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.この建物に入るには当局の可を得る必要がある。
This national treasure can be seen by the public only once a year.この国宝は年1回しか拝観をされない。
You can't afford to be careless in this experiment.この実験では不注意はされない。
Nothing can excuse him for such rude behavior.この様な彼の無礼な行為はどんなことがあってもされない。
Mr Gomez didn't excuse me for my mistake.ゴメス先生は私の間違いをさなかった。
This is totally unacceptable.こんなことはされない。
Please excuse me for calling you so early in the morning.こんな朝早くにお電話しておし下さい。
A jet airliner does not admit of careless handling.ジェット機では不注意な操縦はされない。
Johnny got leave to go home.ジョニーは帰宅のしを得た。
It is now a fully accepted idea that all occupations should be open to women.すべての職業が女性に開かれるべきだ、というのは今や完全に容されている考え。
Circumstances do not permit me such a holiday.そういう休暇は私には事情がさない。
The doorman did not permit me to enter the theater.そのドアマンは、私が劇場に入るのを可してくれなかった。
Nothing will excuse such an act.そのような振る舞いはどんな事があってもされない。
In addition, to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.その財布には、約三万円のほか、彼の運転免証も入っていた。
I was accorded permission to use the car.その自動車の使用可が私に与えられた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[man 5] Look up, people. Look.[CN] 關於飛機劃過天際 留下波浪般的軌跡 有多瘋狂理論 Malarkey! (2017)
As you probably guessed, we're not really making a kids' show.[CN] 大家也還記得我的 《比爾教科學》節目 Earth Is a Hot Mess (2017)
I've been there.[CN] 也來生吧 Maybe in the next life. The Well-Tempered Clavier (2016)
So far, no signs of unauthorized activity.[JA] これまでのところ、 可されていない活動。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I was wondering how people forgive someone else.[JA] 人が何かをすときって どんなときなのかな〜って Values (2017)
We're back in the lab.[CN] 市面上多有效的藥物 一開始都是天然藥物 或是其他形式的另類醫藥 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
The beginning of a brand-new chapter.[CN] 或... And maybe... The Bicameral Mind (2016)
they would no longer accept those letters and everyone had to be vaccinated unless they had a medical exemption.[CN] 因此如果要進入托兒所或公立學校 或者多私立學校也一樣 當然也可以因健康因素破例 Do Some Shots, Save the World (2017)
I was suffering from confirmation bias.[CN] 結果我是錯的,也我早該想到 Malarkey! (2017)
Uhm, have you cleared this with Paul Young's label?[JA] ポール・ヤングの可は? The Secret of Sales (2017)
A big gas dome, get it?[CN] 溫室玻璃讓光線穿透過去 但阻隔了多熱和紅外線 Earth Is a Hot Mess (2017)
I can't do anything until you restore my clearance.[JA] 私はいつまでも何もできません あなたは私の可を元に戻します。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Forgive me.[JA] おし下さい Stormborn (2017)
Sir, will you excuse us?[JA] 先生、おしでしょうか? 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Never heard of her.[CN] -舉起手來 -不 Start Digging (2016)
Will you forgive me if I switch sides?[JA] 寝返ってもしてくれるか? The Spoils of War (2017)
Yet there is no evidence for this, other than the athlete's belief.[CN] 大家都知道咖啡因有幾項效果 但是影響表現的證據 並不如多選手想像那麼有力 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶対にせない Reason (2017)
I would say absolutely, especially with pernicious types of alternative medicine.[CN] 有多臨床實驗都有安慰劑組的人 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
- Look here, look at me.[CN] 芝加哥警署 不 Start Digging (2016)
I couldn't forgive my wife or that man.[JA] (達之)どうしても 妻とあの男を すことができませんでした Values (2017)
Joffrey never let anyone question his authority.[JA] ジョフリーは決して異論をさなかった Dragonstone (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶対にせない Confrontation (2017)
U.S. ABDOMEN - DRIVER'S LICENSE[JA] "腹筋 運転免 歯 胸 肩 ひざ"  ()
But one thing hasn't:[CN] 也你猜到了 這不是兒童節目 Earth Is a Hot Mess (2017)
As long as there's even one child in the world that has polio, every child is at risk for polio.[CN] 勝利有多面貌 多面相 Do Some Shots, Save the World (2017)
Zach Braff.[CN] -也 Earth Is a Hot Mess (2017)
[in Kannada] For the polio vaccine, we've come to the clinic.[CN] (聯合國兒童基金會小兒麻痺組長 妮可杜) 在幾小時內就會造成癱瘓 Do Some Shots, Save the World (2017)
We've just decided to pardon those who once served the wrong king.[JA] 先程丁度間違った王に仕えた者らを― したところだったのだ Stormborn (2017)
I don't expect you to forgive what I've done, but you have to understand the consequences here.[JA] 私はあなたに期待していない 私がやったことをして、 しかし、あなたは理解する必要があります ここの結果 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I haven't given you permission to leave.[JA] 立ち去る可を与えていない Eastwatch (2017)
-Are you with me?[CN] 而這世界上還有多未知的謎團 Earth Is a Hot Mess (2017)
Is not it[CN] "但是 我現在 已經清醒了多" "我 果然還是喜歡小陸" "我也喜歡你" Suki demo nai kuseni (2016)
You brother, Kevin Bingham.[CN] -不起身 Start Digging (2016)
Something hidden, perhaps.[CN] 上帝賦予人生命與使命的神圣時刻 The divine moment when God gave human beings life and purpose. 但或還有另一層意義 but there could be another meaning. The Bicameral Mind (2016)
I'll get that fucker.[JA] せない Reason (2017)
That cannot be said anymore.[JA] そんなことはされない  ()
I... I don't know.[CN] -不 Start Digging (2016)
With respect, Your Grace, I don't need your permission.[JA] お言葉ですが 可はいりません Eastwatch (2017)
Well, then I guess all is forgiven.[JA] じゃあ すよ Find This Thing We Need To (2017)
I asked you if, in light of what I've seen in the North, if I could have access to the restricted area of the library.[JA] 自分が北部で見たことを鑑みて 書物庫の制限区画への立ち入りを可していただけないかと Dragonstone (2017)
-[Bill] So dense, too.[CN] 我與一位成功的資訊專家會面 他因為小兒麻痺症而癱瘓 如今只能靠輪椅行動 多美國人認為沒必要打疫苗 Do Some Shots, Save the World (2017)
Get out of here.[CN] 這回不用宣讀權利 不 Start Digging (2016)
Okay.[CN] 帶我去你曾諾帶我去的地方 Take me to the place you promised. The Bicameral Mind (2016)
He took away my clearance, and he'll fire me as soon as he figures out how.[JA] 彼は私の可を取り去った , 彼はすぐに私を撃つ 彼はどのように考え出すか。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
I own this sound, all right?[JA] 可は必要ない The Secret of Sales (2017)
Michelangelo did tell a lie.[CN] 或你想要回去 Thought you might want it back. The Bicameral Mind (2016)
Unless you're in Afghanistan or Pakistan, there's virtually no chance you will ever get polio.[CN] 你可以容自家孩子不接種疫苗嗎? 你明白我的意思嗎? Do Some Shots, Save the World (2017)
Only this time he was exiled to conduct his nasty business behind closed doors.[JA] 今回だけは 個室での淫らな業務をした The Widow Maker (2017)
Sit forward.[CN] 200)}沒人跟你說話 你就一句都不說 Not a word until you're spoken to. Control (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
コネクション可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
サーチ[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
ソフトウェア諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ファイル可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
可信号[きょかしんごう, kyokashingou] enabling signal [Add to Longdo]
諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
最大容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
参照[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission [Add to Longdo]
使用[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]
使用諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
実行[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
書き込み[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
書込み可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
読み込み[よみこみきょか, yomikomikyoka] read permission [Add to Longdo]
表記法の容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
物理的回送[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めんきょ, menkyo] (amtl.) Erlaubnis, (amtl.) Lizenz, Konzession [Add to Longdo]
[とっきょ, tokkyo] besondere_Erlaubnis, Patent [Add to Longdo]
[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]
[ゆるす, yurusu] erlauben, zulassen [Add to Longdo]
[きょか, kyoka] Erlaubnis, Genehmigung, Konzession [Add to Longdo]
[きょよう, kyoyou] Erlaubnis, Zulassung, Toleranz [Add to Longdo]
[きょだく, kyodaku] Einwilligung, Genehmigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top