Search result for

*蜜桃*

(50 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 蜜桃, -蜜桃-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜜桃[すいみつとう, suimitsutou] (n) white peach [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"THE FRUIT IS SWELLING"[CN] "蜜桃成熟時" Just One Look (2002)
I've always longed for a peach.[CN] 我也很想擁有一個蜜桃. Just One Look (2002)
Oh, thank you. They're pretty peaches.[CN] 谢谢 这些水蜜桃真漂亮 The Gift (2000)
How 'bout I call you Peaches? Do you like Peaches?[CN] 叫水蜜桃好了, 喜欢吗 ? Joy Ride (2001)
"One blanket the color of peaches, woven at home by my dear sister."[CN] "一块蜜桃色的毯子,是我家里的妹妹织的." America America (1963)
Not to get into a me thing, but I did start the band sometime ago and I placed an ad in a magazine called Peaches.[CN] 这也许听起来很自我为中心 但我的确是乐团的创始人 在不久以前 我在一本叫做蜜桃的杂志 登了一份徵人启事 Almost Famous (2000)
Oh, a peach.[CN] 蜜桃 Face/Off (1997)
What's more vulnerable than a peach?[CN] 有什么比水蜜桃 更让人怜爱的呢 Elf (2003)
Hey, look, I have peach schnapps.[CN] 瞧 还有蜜桃酒呢 Hey, look, I have peach schnapps. The Flaming Spittoon Acquisition (2011)
You know, I can eat a peach for hours.[CN] 一颗蜜桃我能吃好久 Face/Off (1997)
Now we're gonna find out what's in Papa's bag, Peaches.[CN] 瞧瞧老爸有何能耐,蜜桃 Face/Off (1997)
You're a peach. Lunch tomorrow?[CN] 你就像个蜜桃一样 明天一起吃午餐怎么样 A Perfect Murder (1998)
Try the peach cobbler.[CN] 试试蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Come on now, you sure you ain't got no peach pies?[CN] 你确定你没有水蜜桃派 滚出去 Bonnie and Clyde (1967)
Well, we have fresh strawberry pie and fresh peach pie that we make here ourselves.[CN] 新鲜的草莓派和水蜜桃派 全都是现烤的 A Scanner Darkly (2006)
Well, you'll like me even better 'cause I'm a Georgia peach.[CN] 那你肯定会喜欢我的, 他们都叫我蜜桃佐治娅. Punch-Drunk Love (2002)
You're young. You're like a fresh new peach.[CN] 你还年轻,像颗新鲜水蜜桃 I Could Never Be Your Woman (2007)
Made my peach cobbler![CN] 来试我的蜜桃果派 Dreamgirls (2006)
I'm your favorite peach.[CN] 你最爱吃的蜜桃 Face/Off (1997)
Wait. Espera, mi amor, my darling, my little peach pie.[CN] 等等,亲爱的 我的达令,我的小蜜桃 Pheromone, My Lovely (1993)
- Peach. I can eat a peach for hours.[CN] 一颗蜜桃我能吃好久 Face/Off (1997)
Is that a peach Fruit Roll-Up?[CN] 那是蜜桃水果卷吗? 10 Things I Hate About You (1999)
- I'm just fantasizing![CN] 成熟蜜桃,我打死你! Just One Look (2002)
Just get us five chicken dinners.[CN] 顺便买些甜点 水蜜桃冰淇淋什么的 Bonnie and Clyde (1967)
Peaches.[CN] -蜜桃 Almost Famous (2000)
We want some peach cobbler here and...[CN] 谁要吃蜜桃馅饼 味道还不错 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
No, no, I want to stay hungry for you, my peach.[CN] 我要为你饥渴,我的蜜桃 Face/Off (1997)
- Bacon crisp, peach cobbler.[CN] -脆培根 蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Take these, baby. Peaches and cream.[CN] 紧握住这两个大咪咪吧 大大的水蜜桃 香甜的奶油 Strange Love (2008)
The two of us just stuck on a boat with the soda and the peaches.[CN] 两个人困在一条船上, 边上只有汽水和蜜桃 Brother (1997)
Could've been a peach.[CN] 也可能是蜜桃 The One with George Stephanopoulos (1994)
- You don't like Peaches?[CN] 你不喜欢水蜜桃 ? Joy Ride (2001)
But... She was worth it, and so is this juicy peach.[CN] 但是 为了她 值了 这个水蜜桃小妞也是 Vamp U (2011)
"When a peach swells, it's sweet and juicy.[CN] "一個蜜桃在它成熟的時候, 又甜又多汁的. Just One Look (2002)
We were tricked by the God of Peaches[CN] 后来,我们被蜜桃老祖陷害 Ngo ga yau yat chek hiu dung see (2002)
It's about two guys in a boat... sitting on the water with a big cooler full of soda and peaches.[CN] 平静的水面,大大的冰桶里 装满了汽水和蜜桃 Brother (1997)
Yes, do you think I could see some... peaches in brandy, please?[CN] 你可以在我的白兰地里面 加一些蜜桃吗? Darling (1965)
All right, the girl teaches dance in Wicker Park for the city.[CN] 和被射杀的苏联人 还有一个女孩叫水蜜桃 Red Heat (1988)
Do you like peaches Jack?[CN] ! 你喜欢蜜桃吗, 杰克? Punch-Drunk Love (2002)
Cheap-shot me, then leave me to get pinched?[CN] 骗我, 然后抛下我去摘蜜桃? Stealing Harvard (2002)
Watermelon. Peach[CN] 西瓜西瓜蜜桃 City Without Baseball (2008)
Peach. Longan[CN] 蜜桃蜜桃龙眼 City Without Baseball (2008)
And his best idea is about a peach that lives on a farm.[CN] 他设想的是用水蜜桃做主角 Elf (2003)
Do you want apple, peach... melon or watermelon?[CN] 你想要苹果、蜜桃... 蜜瓜、还是西瓜? Lan Kwai Fong 2 (2012)
Peach. I can eat a peach for hours.[CN] 一颗蜜桃我能吃好久 Face/Off (1997)
And some peach cobbler. Now that'll hold you.[CN] 还有蜜桃酥皮饼 我替你看行李 That Thing You Do! (1996)
ls she ripening by now? Your darling Janie. Your little peach. ls she ripe?[CN] 小珍妮的蜜桃成熟了吗? Face/Off (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top