ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*莖*

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -莖-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莖, jīng, ㄐㄧㄥ] stem, stalk
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 7,203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem, #12,968 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
根茎[gēn jīng, ㄍㄣ ㄐㄧㄥ, / ] stolon; runner; rhizome; rhizoma, #53,413 [Add to Longdo]
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants, #57,546 [Add to Longdo]
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
根状茎[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]
残茎[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
茎茶;茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
(oK)[ほうけい, houkei] (n) phimosis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yah, but you always thought with your penis.[CN] 好吧,但你的陰很會思考 Bear on a Couch (2012)
I've heard that SIovenians fuck themselves senseless.[CN] 我聽說斯洛文亞女孩會為 陰發狂! The Wounds (1998)
And say there was this, this, giant... ls there a beanstalk involved in this, Mr. Henderson?[CN] 說有這個, 巨... 在此,有豆參與 亨德森先生? Harry and the Hendersons (1987)
We shall grasp the foreskins of our penises and we shall cut therefrom the extra flesh.[CN] 我們要抓住陰外的包皮 然后把多余的割掉,阿門 Year One (2009)
Look what a flower stem Megumi is making.[CN] 看看阿惠做的花 Like Father, Like Son (2013)
You didn't think I'd let you do this by yourself? This is not how this works.[CN] 不用 我有陰手術了 Tainted Obligation (2009)
Do you subscribe to the Freudian theory of penis envy?[CN] 你是否贊同弗洛伊德的"陰妒忌理論"? The Love Car Displacement (2011)
All over his body were cigarette burns every finger and toe nail had been pulled out something like an incense stick had been inserted into his penis.[CN] 全身都有被烟頭燙傷的痕迹 手腳的指甲全被拔了 陰那裹被類似綫香的東西插過 Snakes and Earrings (2008)
I'll be taking over your pre-operative care this evening for your penile implant surgery.[CN] 你要做陰植入術? Tainted Obligation (2009)
We broke over the concept of penis envy.[CN] 我們分手了, 因為對「陰羨慕」有不同的觀點。 Zelig (1983)
I found traces of sodium lauryl sulfate and shea butter on the stem.[CN] 在上發現了月桂基磺酸鈉和牛油樹脂 Killer Moves (2014)
I had the penis last time.[CN] 我上次拿到的是陰 Learning to Lie (2003)
How would you feel If she called your penis "angry" or "snide"?[CN] 如果她說你的陰暴躁或卑鄙 你會有什麼感受呢 Can't Fight Biology (2010)
The gelatine will be the conductor.[CN] 把線纏到上,葉子上有一些膠質... Simon, the Magician (1999)
Are we talking about women wanting penises?[CN] 我們是在討論女性對陰的嚮往嗎? The Love Car Displacement (2011)
Penises are nature, I suppose.[CN] 那我覺得 陰也是自然的一部分啊 Redemption (2013)
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.[CN] 遇到威脅時 猴子一般會通過 追擊 襲擊 展示陰... 來保衛自己的領地 The Agreement Dissection (2011)
- The... penile implant?[CN] 陰泵植入? 對啊 Tainted Obligation (2009)
These hands were made for surgery.[CN] 但卻只摳了壁虱按壓了陰 Tainted Obligation (2009)
I'm just waiting for the right moment. What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...[CN] 我們要以手術方式將硅脂模植入陰 Tainted Obligation (2009)
A special priest called a "phallobath" - he even has a name - would climb up twice a year and remain at the top of such a phallus for seven days.[CN] 一個甚至有名字 叫「法落巴」的特別祭司 每兩年就會爬上山 帶著巨大的陰 留在山頂7天 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Sloan wants me on this. OK, Mr. Waller. I'm Dr. Yang.[CN] 我是Yang醫生 我將負責您的術前準備 陰植入術 Tainted Obligation (2009)
You had a penile enlargement?[CN] 你做了陰擴大術? Just Go with It (2011)
And no one protested, not even the girls who followed this gigantic 40-foot-tall phallus.[CN] 沒人抗議 甚至是這些跟著巨大的 40英尺高的陰遊行的女孩 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
when the man becomes excited and erect.[CN] 當男人興奮,他的陰會勃起 Corrections Class (2014)
I couldn't have given a toss about sanctions or the war.[CN] 戰爭和禁運時,我的陰實在是一個很痛苦的事 The Wounds (1998)
Your mother would be proud I'm finally doing something nice for myself.[CN] 我終於為自己做點事情了 你媽會驕傲的 老媽會因為你裝個陰泵而驕傲? Tainted Obligation (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top