ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*石英*

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 石英, -石英-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ, ] quartz, #20,613 [Add to Longdo]
石英[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄓㄨㄥ, / ] quartz clock, #94,341 [Add to Longdo]
石英[zǐ shí yīng, ㄗˇ ㄕˊ ㄧㄥ, ] amethyst, #149,132 [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, / ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
石英[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate [Add to Longdo]
石英[せきえい, sekiei] (n) quartz; (P) [Add to Longdo]
石英ガラス[せきえいガラス, sekiei garasu] (n) fused silica; fused quartz; quartz glass; silica glass [Add to Longdo]
石英[にゅうせきえい, nyuusekiei] (n) milky quartz [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A quartz radio alarm clock,[CN] 是个石英收音机闹钟 What Time Is It? (1989)
It's basically silicone dioxide.[CN] 石英非常常见 The Mission (2010)
That is what you would call the Devil's Claw... miles of jagged rocks we must climb to get to the desert.[CN] 这是你们所说 魔鬼的爪 锯齿状的岩石英里 我们必须爬上去沙漠 The Dead (2010)
Quartz, primary element.[CN] 主要成分: 石英 Stargate (1994)
but it can be formed into pretty sculptures; you could make quartz statues; you could probably even use it for money before you discovered minerals and gold.[CN] 是一种大型矿物质 质地坚硬 但它可以被做成精美的雕刻 可以做成石英雕像 The Mission (2010)
Within each crystal skull, information is stored, and in fact IBM has shown that, too, that quartz crystal can store millions of gigabytes of information, and, in fact, any quartz crystal or a crystal skull could hold much[CN] 每个头骨里都暗含信息 事实上 IBM也展示了同样的事 石英晶体可以储存几百万G的信息 The Mission (2010)
They should be able to refract your optic beams and keep them contain within their own vector fields.[CN] 镜片是由红色的石英做的 X-Men: Apocalypse (2016)
Black sand and quartz all up and down the bed stream.[CN] 河床上下游都佈滿了黑砂和石英 Red Gold (2011)
more information than any computer we have now.[CN] 事实上 任何石英晶体 或是水晶头骨都可以储存 比我们现今任何电脑更多的信息 The Mission (2010)
Peru provide evidence that they were once mined for quartz... hematite...[CN] 还有证据显示他们开采过石英... The Mission (2010)
Bill confided to me, having come upon a quartz deposit promising in Bill's own words "wealth beyond counting."[CN] 向我透露他遇到了一个石英矿 用比尔的话说就是"数不尽的财富" New Money (2005)
I'm finding what appears to be ignimbrite, but...[JA] 石英安山岩とか 噴火で出来た石が目当てでしたが Volcanalis (2013)
It was at this level l discovered cutting tools and arrowheads of quartz and the fossilized bones of carnivorous gorillas.[CN] 我在这一层找到了切割工具 还有石英箭头 还有肉食猩猩的化石 Planet of the Apes (1968)
Quartz, silicate, mixed with local clay.[CN] 石英, 哦, 硅酸盐, 和这里的土. Atlantis: Milo's Return (2003)
59 seconds. Quartz.[CN] 59秒,石英 The One with the Birth (1995)
Swiss quartz.[CN] 瑞士石英 The One with the Birth (1995)
The only stone that's harder than diorite is diamond.[CN] 世界上比石英闪长岩坚硬的岩石 只有金刚石 Chariots, Gods and Beyond (2009)
A single piece of seamless quartz.[JA] 継ぎ目のない石英の塊だ。 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, ma'am, 'cause without title, you wouldn't own no quartz for your 25-stamp machine to crush.[CN] 呃,夫人 因为没有开采权 就不允许拥有足够25单元捣矿机 使用的石英 New Money (2005)
Now, what you'll be looking for is a small wooden box located between a Hoberman Sphere and a sample of quartz flecked with pyrite.[CN] 现在 在霍伯曼球面和 有黄铁矿斑点的石英样本中 找一个木质的小盒子 The Terminator Decoupling (2009)
Big Bro, Quartz and the guys are still talking.[CN] 大哥,石英他们还在谈 Triad Wars (2008)
I've seen evidence of the carvings on granite done in Egypt, and they did... they did it with little shards of, uh... of quartz.[CN] 我见过埃及人使用石英碎片 来雕刻花岗岩的证据 The Evidence (2010)
I'm finding what appears to be ignimbrite, but I'm just so excited to find this fumarole, which I didn't know existed.[JA] "石英安山岩とか 噴火で出来た岩が目当てでしたが" "見た事も聞いた事もない 噴気口を見つけて興奮しています" ここで終わっている Volcanalis (2013)
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.[CN] 这是褐色石英水晶 我小时候也有一个 Dante's Peak (1997)
Quartz?[CN] 石英 The Shawshank Redemption (1994)
- Cos I don't have one. Get one.[CN] 为什么不摆一个石英闹钟呢? Creepshow 2 (1987)
Quartz.[CN] 石英 Strike (2013)
Once you reach the bottom, dig along the quartz vein in the gallery on the left.[CN] 一旦到了底 就沿着走道左边的石英脉挖 Rêves de poussière (2006)
Quartz isn't right.[CN] 石英有点不对 Strike (2013)
Might be a quartz deposit.[CN] 也許是石英礦床 Might be a quartz deposit. Mackenna's Gold (1969)
There are granite and diorite.[CN] 是花岗岩和石英闪长岩 Chariots, Gods and Beyond (2009)
A lot of natives and a lot of people working with crystal skulls say that the high quartz content skulls and especially the quartz skulls themselves is the highest frequency or energy or vibration possible on the physical plane, and so a lot of native people kind of worshipped or took care[CN] 许多土著人和 为水晶头骨工作的人 都说石英含量很高的头骨 特别是石英头骨本身 The Mission (2010)
Rose quartz.[CN] 蔷薇石英 The Prowler (1951)
Black sand and quartz... that's the good stuff, isn't it?[CN] 黑砂和石英 這是好東西 對吧 Red Gold (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
石英[せきえい, sekiei] Quarz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top