ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*瑶*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -瑶-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑶, yáo, ㄧㄠˊ] precious jade
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  䍃 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 2,900

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] (jade); Yao; mother-of-pearl, #10,563 [Add to Longdo]
[qióng yáo, ㄑㄩㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] Chiung Yao (Taiwanese writer), #26,291 [Add to Longdo]
[Yáo zú, ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, / ] Yao people, #40,894 [Add to Longdo]
[Yáo chí, ㄧㄠˊ ㄔˊ, / ] the Jade lake on Mount Kunlun, residence of Xi Wangmu 西王母, #52,223 [Add to Longdo]
都安族自治县[Dū ān Yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄨ ㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Du'an Yaozu autonomous county in Guangxi, #175,507 [Add to Longdo]
巴马族自治县[Bā mǎ yáo zú zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Bama Yaozu autonomous county in Guangxi, #200,316 [Add to Longdo]
江华族自治县[Jiāng huá Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jianghua Yaozu autonomous county in Hunan, #207,561 [Add to Longdo]
乳源族自治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong, #221,663 [Add to Longdo]
大化族自治县[Dà huà yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Dahua Yaozu autonomous county (county in Guangxi), #232,744 [Add to Longdo]
金秀族自治县[Jīn xiù Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxiu Yaozu autonomous county in Guangxi, #241,377 [Add to Longdo]
富川族自治县[Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn, ㄈㄨˋ ㄔㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fuchuan Yaozu autonomous county in Guangxi, #288,769 [Add to Longdo]
河口族自治县[Hé kǒu Yáo zú zì zhì xiàn, ㄏㄜˊ ㄎㄡˇ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hekou Yaozu autonomous county in Yunnan, #292,713 [Add to Longdo]
连南族自治县[Lián nán Yáo zú zì zhì xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Liannan Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong, #293,772 [Add to Longdo]
连山壮族族自治县[Lián shān Zhuàng zú Yáo zú zì zhì xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lianshan Zhuang and Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong, #365,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ようがん, yougan] (n) beautiful face; exquisite countenance [Add to Longdo]
[ようだい, youdai] (n) fairyland; beautiful building ornamented with gems [Add to Longdo]
[ようち, youchi] (n) beautiful pond; place where immortals live [Add to Longdo]
[ようかん, youkan] (n) your letter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew a few ladies named Qiyao[CN] 我认识好几位叫琦的小姐 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, look at me[CN] 琦 你快过来看 Everlasting Regret (2005)
But I was most interested in taking photos of this Qiyao[CN] 可是我特别希望能够给这位琦拍照 Everlasting Regret (2005)
You've gotto come back for her wedding[CN] 琦这杯喜酒 无论如何你是要回来喝的 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, you brought a cake[CN] 琦 怎么那么客气还带蛋糕 Everlasting Regret (2005)
Did Yiu cook congee for you today?[CN] 今天阿有冇煮粥给你吃呀? The Way We Are (2008)
Qiyao was asking about you recently[CN] 琦最近才问过你 Everlasting Regret (2005)
Qiyao and I both know English[CN] 我跟琦都会 Everlasting Regret (2005)
Is Yiu sick?[CN] 阿她不舒服吗? The Way We Are (2008)
Why aren't the reporters taking photos of Qiyao?[CN] 那些记者怎么不给琦拍照呀? Everlasting Regret (2005)
You are just a monkey tending the Peach Garden Why would the Queen Mother invite you?[CN] 一个管桃园 的猴头 妄想去池赴会 真是做梦 Havoc in Heaven (1963)
My son and Qiyao grew up together[CN] 我们家小弟和琦是青梅竹马的 Everlasting Regret (2005)
She's my schoolmate, Wang Qiyao[CN] 她是我同学王琦 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, I got into trouble[CN] 琦 我出事了 Everlasting Regret (2005)
I went to bluish green precious jade villa last time[CN] 上次我去碧别墅 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I went to bluish green precious jade villa last time Sing gei cha low (1974)
I nominated Qiyao to the beauty pageant[CN] 是我推荐琦参加上海小姐选美的 Everlasting Regret (2005)
Listen to me[CN] 琦 听我说 Everlasting Regret (2005)
Lili, you're Qiyao's bestfriend[CN] 丽莉 你是琦的好朋友 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, we're your supporters[CN] 琦 别害怕 我们就是你的后台 Everlasting Regret (2005)
Qiyao believed loving someone was more important than life itself[CN] 琦还是相信爱一个人比什么都重要 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, just a few days[CN] 琦 就几天 Everlasting Regret (2005)
Is this what Qiyao wants?[CN] 那琦是怎么想的? Everlasting Regret (2005)
Did Qiyao... say anything?[CN] 琦... 没跟你说什么吧 Everlasting Regret (2005)
Don't be so fucking desperate. Come on, be a dick. Be cool.[CN] 别这么琼 换一下,男人点 Sex Drive (2008)
How do you know that?[CN] 你又知道阿有煮粥给我吃? The Way We Are (2008)
Okay, Tray's band is blowing up and Yomena feels unappreciated and she says...[CN] 小崔的乐团快解散 觉得被冷落,她说... I Could Never Be Your Woman (2007)
Qiyao, your apartment is very pretty[CN] 琦 你这房子真漂亮 Everlasting Regret (2005)
Would you be happy[CN] 要是琦选上了 Everlasting Regret (2005)
Do you knowwho Wang Qiyao is?[CN] 你知道王琦是什么人吗? Everlasting Regret (2005)
Qiyao, the police are after me[CN] 琦 警察现在要抓我 Everlasting Regret (2005)
Qiyao[CN] 琦 Everlasting Regret (2005)
I had walked from my house to Qiyao's house so many times[CN] 从我家走到琦家这条路 走过很多次了 Everlasting Regret (2005)
Wang Qiyao here?[CN] 王琦在吧? Everlasting Regret (2005)
I make my excuses and retreat to the highland city of Baguio, where strange things happen, but in much better visibility.[CN] 我找了些接口,然后离开这里,前往高原城市 碧。 那里有些怪事,但清晰可见。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Qiyao, switch it off[CN] 琦 把它关了吧 Everlasting Regret (2005)
I don't know. Yiu didn't tell me. It's ok.[CN] 不知道呀,阿又没有说,不用了 The Way We Are (2008)
Seeing Qiyao's smile[CN] 看见琦的笑容 Everlasting Regret (2005)
-Qiyao[CN] -琦 Everlasting Regret (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top