ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*烂泥*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 烂泥, -烂泥-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why you always acted so strangely around him... and beat him to a pulp, quite rightly.[CN] 难怪有他的地方 你就表现的很奇怪 还把他揍成烂泥 你做的没错 Bridget Jones's Diary (2001)
The procedure begins ... next the mud pack ... Let's get out of here.[CN] 操 这是怎么了 行动开始了 一片烂泥 准备了 Chistilishche (1998)
Loser![CN] 烂泥 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
You can't just draw a bottom line in the dirt... and dare people to cross over it.[CN] 你不能只是 在烂泥中画一条底线 并强迫大家去跨越 Ghoulies II (1987)
Bugs, dirt, twigs.[CN] 臭虫 烂泥 树枝 The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
Got muck up the ass.[CN] 都是烂泥 分开走 Chistilishche (1998)
Selfish, worthless, irresponsible slime.[CN] 自私,一钱不值,不负责任的烂泥 Fandango (1985)
You've always been worthless.[CN] 你总是烂泥巴一摊,狗屁不如. The Underneath (1995)
...decided to jump over the wire providing us with that romp through the cornfield... and that death-defying leap into the abysmal muck![CN] 居然一脚跨过线圈 害我们在玉米田里拔腿狂奔 最后跳进一堆烂泥里 现在我们眼睁睁看着那疯子 Wild Wild West (1999)
One is wasting the soft one And one is wasting the opportunity[CN] 一个叫金枪不倒,一个叫烂泥 Bu wen sao (1992)
Go away, bog man![CN] 走开,烂泥人! Tideland (2005)
Bacon and rolling around in the mud.[CN] 培根,还有在烂泥里乱拱 Time (1984)
He was a pile of bones in a pool of shit, and I don't mean civilized shit either.[CN] 他只是一堆骨头 在一堆烂泥里, 在一堆愚昧的烂泥里. Beyond Borders (2003)
The texture of their skin is soft. And they're mushier.[CN] 他们的肌肤很柔软 象滩烂泥 From Dusk Till Dawn (1996)
Don't count on it, slime ball.[CN] 你就等着瞧吧 烂泥 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
You're worthless.[CN] 你是敷不上墙的烂泥 Chinese Odyssey 2002 (2002)
Yours is the one that looks like a road kill.[CN] 来,这玩意看起来像烂泥 Point Break (1991)
Bloody useless...[CN] 烂泥不上墙 Funeral March (2001)
Right. Ken is useless trash.[CN] 对,阿坚是堆烂泥 Century of the Dragon (1999)
I'm a complete loser.[CN] 就当我没志气! 就当我烂泥扶不上墙 Shaolin Soccer (2001)
The other rice looks like fucking black sludge.[CN] 而另外一间里的稻米则看起来 像是该死的一团烂泥 London (2005)
You really are second level, Rob.[CN] 罗布,你真他妈烂泥扶不上墙! Air America (1990)
Here in the large ghetto, it's a cesspool.[CN] 这是在庞大的犹太区 这里是个烂泥 The Pianist (2002)
I think you're slime.[CN] 你是烂泥 Fandango (1985)
You know, mud doesn't work as well as grass.[CN] 其实我的轻功在烂泥里很难发挥的 Chinese Odyssey 2002 (2002)
He has been taught that he wriggled up like an animal from the filth and muck below.[CN] 他被教授了 他就是像动物一样蠕动着站起来的 出生在烂泥之中 Inherit the Wind (1960)
Bog men are stirring.[CN] 烂泥人快来了 Tideland (2005)
Why are we wading around in this filth? There's no one here.[CN] 我们到这烂泥地里费啥破劲啊 这儿根本不会有人 Ivan's Childhood (1962)
They say you're up to no good, old tart[CN] 他们说你就是一块烂泥 老得发皱的荡妇 Le parfum d'Yvonne (1994)
But they'll nor pinch, Fright me with urchin-shows, pitch me i' th' mire, nor lead me, like a firebrand, in the dark Out of my way, unless he bid 'em;[CN] 他们要是没有他的吩咐,决不会拧我 显出各种怪相吓我,把我推到烂泥里 或是在黑暗中化做一团鬼火诱我迷路 但是只要我有点儿什么 Prospero's Books (1991)
Do you all woman you or only the ones that can't reach in the eyes.[CN] 是所有女人都匍匐在你情圣脚下 还只是那些烂泥扶不上墙的 Girls Just Want to Have Fun (1985)
You are full of shit![CN] 你是一堆烂泥 The First Wives Club (1996)
How could you be such a slime?[CN] 你怎样会变成一堆烂泥 Overboard (1987)
I likes to beat my feet on the Mississippi mud![CN] 我喜欢把我的脚... 踩在一堆烂泥巴上 Wild Wild West (1999)
He is under enough pressure already.[CN] 他就是烂泥扶不上墙 天知道他... My Tutor (1983)
That's crossing the line! Say that again![CN] 用不着这样吧,什么烂泥 Funeral March (2001)
Your type are just going to be the kind of crap that sticks to the bottom of a good man's loafer.[CN] 你们这种人就像 好人鞋底黏的烂泥一样 The Man Who Knew Too Little (1997)
I just found mama's photo trampled into the mud by those pigs![CN] 我刚才在地上 见到了妈妈的照片, 被这些猪猡 踩在烂泥里! Farewell (1983)
What happened? You're all muddy.[CN] 怎么搞的浑身都是烂泥啊. Spiral (2000)
Sitting there like Lady Bloody Muck, telling me in my own house who I can and can't have here.[CN] 坐在那里像该死的 烂泥小姐 在我自己的家里告诉我 能带谁不能带谁来家里 Once Were Warriors (1994)
Go away, bog man. Leave me alone![CN] 走吧,烂泥人,快走开! Tideland (2005)
Eh, Korobochka, you, Korobochka, bury the men I am telling you so that in the mud no trace of them will be left.[CN] 就在这里 我已经不可能从这个坟墓跳出去了 盒子 盒子 保护他们 不要在烂泥里留下半点痕迹 Chistilishche (1998)
If I fail, people would laugh at you.[CN] 做得不好 人家就说你是烂泥扶不上墙 Century of the Dragon (1999)
They'll never follow us.[CN] 要是我们没有摔成烂泥 他们就再也追不上我们了 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
I'm going to be rotten shit from now on.[CN] 我从此会像一堆烂泥 Lord of Illusions (1995)
But tell me what to do with this rubbish?[CN] 像滩烂泥,没得救了! Bu wen sao (1992)
I've brought back some mud from the pond.[CN] 我从池塘带些烂泥回去. Spiral (2000)
A road kill?[CN] 烂泥 Point Break (1991)
He's drunk, not up to anything.[CN] 他醉了,一堆烂泥 Carmen (2003)
Well, she'll slow down pretty quick in this mush.[CN] 利用这些烂泥巴 就比较容易了 The Spirit of St. Louis (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top