ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*毫无疑问*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 毫无疑问, -毫无疑问-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt, #9,405 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No doubt about it. - Okay, I would.[CN] 毫无疑问 好了,我会吃 Late Spring (1949)
Ah, to watch me, no doubt.[CN] 啊,来看望我,毫无疑问 Saratoga Trunk (1945)
No doubt about it - luck's not on my side today.[CN] -毫无疑问 -今天我运气不好 The Earrings of Madame De... (1953)
He says no doubt you've heard about Osterlich.[CN] 他说您毫无疑问的听到过 有关Osterlich的事情 The Great Dictator (1940)
Come one, come all? You got a point there. No question about that.[CN] 你说到点子上了 这点毫无疑问 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
-Doubt of what?[CN] -毫无疑问什么 The Adventures of Robin Hood (1938)
- I only hope you're on the right track now. - Oh, not a doubt of it, Mr. Condomine.[CN] 一我只是希望你现在没事了 一毫无疑问.康德明先生 Blithe Spirit (1945)
Surely there's no political significance in the fact that a lady has changed her mind.[CN] 毫无疑问,一个女人已经改变了主意 这其中不会有任何政治意义 Leave Her to Heaven (1945)
There is no doubt, most popular is the champion In boxing history[CN] 毫无疑问,这是最受欢迎的冠军... ...在拳击历史上 Champion (1949)
Well, there doesn't seem to be any doubt you'll reach that bonus figure.[CN] 你到达那个红包的数字应该毫无疑问 Scandal Sheet (1952)
Unquestionably a sorcerer.[CN] 毫无疑问是巫师 Unquestionably a sorcerer. I Married a Witch (1942)
- No, I just dropped over. - You're staying with us, of course.[CN] 一不,我只是顺便来访 一你要跟我们住一起,毫无疑问 The Palm Beach Story (1942)
There's no doubt that you were robbed by Mnami![CN] 你被抢了钱这毫无疑问 Taki no shiraito (1933)
"La stazione" was, in absolute terms, the first example of 'cinéma-vérité', many years ahead of the birth of this style.[CN] "车站", 毫无疑问是'真实电影'的首例, 产于这种风格诞生的n多年之前. La stazione (1952)
There's no doubt there was a definite purpose.[CN] 毫无疑问 只有一个明显的目的 To Be or Not to Be (1942)
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.[CN] 对 泰伯 那个造船的人 毫无疑问会得出一些这样的结论 Rebecca (1940)
- No questions asked.[CN] - 毫无疑问 House of Strangers (1949)
No doubt a good part of this crowd is made up of curiosity seekers out for a holiday.[CN] 毫无疑问,人群中的大多数都充满好奇 利用周末时间过来看看 Storm Warning (1951)
There is no doubt, most popular is the champion In the history of boxing.[CN] 毫无疑问,这是最受欢迎的冠军... ...在拳击历史上 Champion (1949)
Both, no doubt[CN] 毫无疑问,两者都有 Le Silence de la Mer (1949)
This is definitely one of the most frustrating nights I've ever spent.[CN] 这毫无疑问是我最沮丧的一个夜晚了 Blithe Spirit (1945)
She'll make a good wife, no doubt about it.[CN] 她会成为一个好妻子 这点毫无疑问 Late Spring (1949)
Definitely![CN] 毫无疑问! T-Men (1947)
Of course, there was no doubt about it.[CN] 当然毫无疑问 Rebecca (1940)
Carefully rehearsed, I have no doubt.[CN] 经过细心排练 这一点我毫无疑问 All About Eve (1950)
There's no question about it, General. He's dead all right.[CN] 毫无疑问,将军,他已经死了 The Day the Earth Stood Still (1951)
He was doing research on that letter but good. The Leising Book of Codes.[CN] 毫无疑问他在研究那信 莱辛密码本 Dead Reckoning (1947)
There was no doubt about it.[CN] 毫无疑问 Detour (1945)
You may rest assured he'll have his brass knuckles on.[CN] 毫无疑问他会向你抛出杀手锏 Leave Her to Heaven (1945)
Niles and Dexter were dealing in stolen jewelry.[CN] 奈尔斯和德克斯特 在做珠宝贼赃的生意 这是毫无疑问 The Naked City (1948)
There's no question of your deserving them.[CN] 毫无疑问,你们对得起你们的军衔. The Desert Rats (1953)
There's no denying a monster is at large, and we are dealing with forces beyond our knowledge and power.[CN] 毫无疑问,一个怪物正逍遥在外 我们正面对着超过我们知识和力量的威胁 The Day the Earth Stood Still (1951)
There is no question about it.[CN] 那是毫无疑问 Dial M for Murder (1954)
He's an artillery officer, and Rommel's moved his long-range guns up against us.[CN] 长官,毫无疑问, 隆梅尔调来了远程火炮来对付我们. The Desert Rats (1953)
Oh, I'm sure of it.[CN] - 噢,这是毫无疑问 The Lodger (1944)
There's no doubt about it in any of our minds.[CN] 我们心里都毫无疑问 A Blueprint for Murder (1953)
The government has not yet issued a statement, but there is no question that there actually is a large, unidentified object circling the Earth at incredible speed.[CN] 政府还没有表态.但毫无疑问 有个巨大的不明飞行物以惊人的速度绕地球飞行 The Day the Earth Stood Still (1951)
-Then there's not a doubt of it.[CN] -那就毫无疑问 The Adventures of Robin Hood (1938)
Doubtless ...[CN] 毫无疑问... Detour (1945)
She idolized the man, Fred. It's no wonder her nerves have cracked.[CN] 她崇拜那个男人,弗雷德 毫无疑问,她精神崩溃了 Angel Face (1953)
Can it be true? It must be true. No doubt.[CN] 这是真的吗 一定是真的 毫无疑问 To Be or Not to Be (1942)
Undoubtedly're wanting that police check.[CN] 毫无疑问警方会感兴趣的 The Reckless Moment (1949)
-On her knees, I've no doubt.[CN] 双脚下跪,这一点毫无疑问 All About Eve (1950)
Undoubtedly, their next step will be to the black market.[CN] 毫无疑问他们下一步是找黑市 Casablanca (1942)
-No doubt of it.[CN] -毫无疑问 The Adventures of Robin Hood (1938)
I haven't looked up his record yet, but I wouldn't doubt it.[CN] 我还没查他的记录 但我毫无疑问 I haven't looked up his record yet, but I wouldn't doubt it. This Gun for Hire (1942)
Maurice has disappeared and since I've fallen out with him...[CN] 毫无疑问是关于女人的 随你怎么说 Port of Shadows (1938)
I want to explain to you calmly and without emotion... that beyond any shadow of doubt, the ghost or shade or whatever you like to call it... of my first wife, Elvira, is in this room now.[CN] 我想要平静地 不带情绪地向你解释 毫无疑问 鬼魂或阴影或随便你怎么叫 我的第一任妻子艾薇拉 现在就在这房间里 Blithe Spirit (1945)
Undoubtedly, you'd prefer listening to them.[CN] 毫无疑问 你也会乐于聆听的 Saboteur (1942)
Well, sir, what do you suggest?[CN] 毫无疑问 你有什么建议? The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top