ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*果汁*

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 果汁, -果汁-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] fruit juice, #11,272 [Add to Longdo]
果汁[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]
果汁[máng guǒ zhī, ㄇㄤˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] mango juice [Add to Longdo]
果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) น้ำผลไม้, See also: S. ジュース,

Japanese-English: EDICT Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) fruit juice; (P) [Add to Longdo]
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] (n) natural fruit juice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pepper in the vanilla lemon drop and the punch served in a dribble glass![CN] 香草柠檬糖里有辣椒, 然后果汁装在漏杯里 Griffon the Brush Off (2010)
Juice?[CN] - 来点果汁 Shame (2011)
well it all goes back to how our materials economy works and one of its key drivers which is known as manufactured demand if companies want to keep growing they have to keep selling more and more stuff in the 1970s giant soft drink companies[CN] 2000X水,果汁 你可以想像,别的东西 2000X这笔钱吗? The Story of Bottled Water (2010)
Yeah. Juice.[CN] 是 果汁 The Town (2010)
It's just a little apple juice.[CN] 这只是一点苹果汁 {\3cH202020}It's just a little apple juice. You Don't Know Jack (2010)
Juice?[CN] Juice? 喝果汁不? The Devil's Double (2011)
And then she dies from drinking bad juice.[CN] 接着,她死了,因为喝了坏掉的果汁 Please Give (2010)
He's got juice.That's all I know.[CN] 他喝着果汁,就知道这些 He's got juice. That's all I know. In the Electric Mist (2009)
You know, Ollie won't eat it if the jelly bleeds over, so it's just easier if I do it.[CN] 果汁流出来奥利就不会吃了 所以我自己来比较轻松 Date Night (2010)
Now try to think about the way we normally consider juice in our country, which is in a bottle, in a grocery store.[CN] 现在去想想 的方式,我们通常会考虑 我国果汁, 这是在一个瓶子, 在一家杂货店。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
Well, just stick to sour pop there, bud.[CN] 你还是喝点果汁吧 伙计 TS-19 (2010)
Hummus wraps. Organic smoothies.[CN] 鹰嘴豆泥 有机果汁 One Day (2011)
Got my juice.[CN] 得到了我的果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
What would be a good breakfast for juice in the morning?[CN] 什么将是一个很好的早餐 果汁在早晨? Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
What an ass-bag.[JA] 何言ってやがる "果汁は圧搾に価値あり" The Girl Next Door (2004)
- I brought some juice.[CN] - 我带来了一些果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
You've done the juices for 40... 42 days.[CN] 你已经做了的果汁40 ... 42天。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
Jellybean. Watermelon. Marshmallow.[CN] 豆粒软糖、西瓜、果汁软糖 椒盐卷饼、寿司 Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Start enjoying the benefits of fresh, all-natural juice.[CN] 开始享受新鲜自然的果汁 Sex and the City 2 (2010)
I'll bring them up with some Hawaiian Punch![CN] 我給你們拿上來 再來點果汁汽水! The Robotic Manipulation (2010)
Juicing is the easy way to help save your life.[CN] 喝果汁可以拯救你的生活 Sex and the City 2 (2010)
I don't want anything complicated. You gotta squeeze every drop of juice out of this experience.[JA] せっかくの機会なんだから 果汁の一滴まで味わわなきゃ Yes Man (2008)
Six days, on nothing but juice, as long as they consulted their family doctor.[CN] 六天,上只不过果汁, 只要他们咨询 他们的家庭医生。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
60 days is seriously extreme, just drinking juice.[CN] 60天是极端严重, 只是喝果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
- You brought some juice?[CN] - 您带来一些果汁吗? Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
- Amber, pour me the juice. I can't get it.[CN] - 安波,帮我倒点果汁,我够不着 Mr. Nice (2010)
Cheeseburger. Pretzel. Egg salad.[CN] 奶酪汉堡、椒盐卷饼、鸡蛋沙拉 草莓、果汁软糖 Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Juice?[CN] 果汁 The Town (2010)
-See if she needs a juice box or something.[CN] -看看她是否需要果汁盒或什么 Death at a Funeral (2010)
All I'm gonna do is drink juice, green juice.[CN] 我要做的就是喝果汁, 绿汁。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
I'm on a juice fast.[CN] 我在果汁快捷。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
G.! The punch![CN] 吉,果汁 Griffon the Brush Off (2010)
How about a small apple juice please?[CN] 如何请一个小的苹果汁吗? Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
Would you like to try some of my juice that I've been drinking?[CN] 你想尝试一些 我,我一直在喝果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
It's cranberry juice.[CN] 是小红莓果汁 - 我太饿了! Alice in Wonderland (2010)
A little fruit for the fruit?[CN] 喝點果汁 Repo Men (2010)
Let's walk over here and we'll go and get a juice[CN] 让我们在这里走了过来 我们去拿果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
So juice fasting, you're still eating something, you're drinking nutrients.[CN] 因此,果汁禁食,你 还在吃东西, 你喝 营养成分。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
I would like you to make me your favorite juice.[CN] 我想你让我 你最喜欢的果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
I'd think, oh my God, he's sitting in that car, having some juice and I'm just about to get into a beautiful meal.[CN] 我倒是觉得,哦,我的上帝, 他坐在那车, 有一些果汁 我刚想 进入一个美丽的餐。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
Wait till you try this. Blender wake you?[CN] 喝喝看这杯,果汁机吵醒你了? How Do You Know (2010)
Mmm! Juicy![JA] 果汁たっぷり! Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Right now, all I can think about is cookies and Hawaiian Punch.[CN] 現在麼 我就想著 小餅乾和果汁汽水了 The Robotic Manipulation (2010)
The store got a hold of 10 juice machines, which they would lend out to those willing to give it a go.[CN] 该店得到了保持 10果汁机, 他们会借给了 那些愿意给它一个去。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
60 days of juice and about six to eight months of eating just vegetables, fruits, nuts and beans.[CN] 60天的果汁 约六至八个月 只吃蔬菜, 水果,坚果和豆类。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
It might have something to do with it.[CN] 一直都在用你代言的果汁 可能是因為這個原因吧 Episode #1.10 (2010)
- My favorite juice?[CN] - 我最喜欢的果汁 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
I'll get you some fresh juice[CN] 不如我榨杯果汁给你喝 Just Another Pandora's Box (2010)
Do you want some more juice?[CN] 還要喝點果汁嗎? Bastard (2011)
The first day I drank this juice, within about 30 minutes I was in the bathroom.[CN] 后的第一天 我喝果汁, 在约30分钟内 我是在浴室。 Fat, Sick & Nearly Dead (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top