Search result for

*明*

(315 entries)
(0.2687 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -明-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
渡航証[とこしょうめいしょ] (n ) Travel Affidavit
[せつめいかい] (n ) Orientation

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง
機器[しょうめいきき, shoumeikiki] (n) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
不透[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
宵の[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง
不透[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
かん (アカン)[あかん, akan] (ภาษาพูด)ใช้ไม่ได้ ไม่ได้การ
[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
直接簡[ちょくせつかんめい, chokusetsukanmei] cxzxx , See also: S. xzxzx,
Image:
けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase ) สวัสดีปีใหม่
太子[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
ける[あける, akeru] Thai: สว่าง English: to dawn
ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight
[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
らか[あきらか, akiraka] Thai: ชัดเจน
[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation
かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月
[猒, yān, ㄧㄢ]
Radical: Decomposition: 明 (míng ㄇㄧㄥˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: []
[盟, méng, ㄇㄥˊ] alliance, covenant; oath; to swear
Radical: Decomposition: 明 (míng ㄇㄧㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] offering dish
[萌, méng, ㄇㄥˊ] bud, germ, sprout; to bud
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  明 (míng ㄇㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant

Japanese-English: EDICT Dictionary
がら空き;がら[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
また[またあした, mataashita] (exp) (uk) see you tomorrow [Add to Longdo]
アクセント照[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting [Add to Longdo]
インダス文[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ文[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
カリ[カリみょうばん, kari myouban] (n) potassium alum [Add to Longdo]
クロム[クロムみょうばん, kuromu myouban] (n) chrome alum [Add to Longdo]
シーリング照器具[シーリングしょうめいきぐ, shi-ringu shoumeikigu] (n) ceiling light [Add to Longdo]
デジタル証[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication [Add to Longdo]
ピン説[ピンせつめい, pin setsumei] (n) {comp} pin-outs [Add to Longdo]
プログラム保守説[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] (n) {comp} program maintenance manual [Add to Longdo]
メソポタミア文[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
愛染[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) {Buddh} Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
安否不[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
意識不[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
意味不[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
医方[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine) [Add to Longdo]
印鑑証[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal [Add to Longdo]
[いんみょう, inmyou] (n) (See 五) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
け;引き[ひきあけ, hikiake] (n) dawn [Add to Longdo]
飲みかす;飲みあかす[のみあかす, nomiakasu] (v5s,vt) to drink the night away [Add to Longdo]
宇宙論的証[うちゅうろんてきしょうめい, uchuurontekishoumei] (n) cosmological argument [Add to Longdo]
烏枢沙摩[うすさまみょうおう;うすしゃまみょうおう, ususamamyouou ; usushamamyouou] (n) Ucchusama [Add to Longdo]
鵜松[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
[えいめい, eimei] (adj-na,n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P) [Add to Longdo]
演繹的説[えんえきてきせつめいほう, en'ekitekisetsumeihou] (n) deductive method [Add to Longdo]
黄河文[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace) [Add to Longdo]
火を見るよりもらか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るよりらか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るよりらか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るよりらかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るよりらかである[ひをみるよりあきらかである, hiwomiruyoriakirakadearu] (exp,v5r-i) to be as plain as daylight; to be as clear as day [Add to Longdo]
かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
課税証[かぜいしょうめいしょ, kazeishoumeisho] (n) tax declaration certificate [Add to Longdo]
会社説[かいしゃせつめいかい, kaishasetsumeikai] (n) company information session [Add to Longdo]
解きかす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
開けっ広げ;けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
開けっ放し;開けっぱなし;けっ放し;けっぱなし;あけっ放し[あけっぱなし, akeppanashi] (adj-na,n) (1) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. ける) to end; (P) [Add to Longdo]
開け広げ;け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na,n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
開け払う;け払う[あけはらう, akeharau] (v5u,vt) to open; to vacate [Add to Longdo]
開け放し;け放し[あけはなし, akehanashi] (adj-na,adj-no,n) (1) (See 開けっ放し) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank [Add to Longdo]
開け放す;け放す[あけはなす, akehanasu] (v5s,vt) to open wide (doors, windows, etc.); to fling open [Add to Longdo]
[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
外国人登録原票記載事項証[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
外国人登録証[がいこくじんとうろくしょうめいしょ, gaikokujintourokushoumeisho] (n) certificate of alien registration; alien registration card [Add to Longdo]
蓋開け;蓋[ふたあけ, futaake] (n) opening; beginning; commencement [Add to Longdo]
[かんあけ, kan'ake] (n) the beginning of spring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
[sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sandwich [Add to Longdo]
下落不[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] unaccounted; unknown whereabouts [Add to Longdo]
不太[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] (question is) not completely clear; I don't get it [Add to Longdo]
[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] not clear; unknown; fail to understand [Add to Longdo]
[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, ] fails to realize (intuitively) what is going on [Add to Longdo]
[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] indefinite; unclear [Add to Longdo]
飞行物[bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ, / ] unidentified flying object (UFO); flying saucer [Add to Longdo]
不透[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque [Add to Longdo]
[Fú Míng xiá, ㄈㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, ] Fu Mingxia [Add to Longdo]
[Bó míng hàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄢˋ, ] Birmingham [Add to Longdo]
来历不[lái lì bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] of unknown origin [Add to Longdo]
来路不[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background [Add to Longdo]
元末[Yuán mò Míng chū, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨ, ] late Yuan and early Ming; mid 14th century [Add to Longdo]
先见之[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight [Add to Longdo]
[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, ] bright (future); promising [Add to Longdo]
日报[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper [Add to Longdo]
正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, ] just and honorable [Add to Longdo]
磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, ] open and candid (成语 saw); straightforward and upright [Add to Longdo]
免责声[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]
两河文[liǎng hé wén míng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
具体说[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] explicit explanation; to specify [Add to Longdo]
出生证[chū shēng zhèng míng shū, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] birth certificate; CL:張|张[zhang1] [Add to Longdo]
[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured [Add to Longdo]
[pàn míng, ㄆㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, ] to distinguish; to ascertain [Add to Longdo]
半透[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] translucent; semitransparent [Add to Longdo]
去向不[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] missing; lost [Add to Longdo]
古文[gǔ wén míng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] ancient civilization [Add to Longdo]
史思[shǐ sī míng, ㄕˇ ㄙ ㄇㄧㄥˊ, ] Shi Siming (703-761), non-Han military man and colleague of An Lushan 安禄山, eventually conspirator with him in the 755-763 Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 against the Tang dynasty [Add to Longdo]
[qǐ míng xīng, ㄑㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] (astronomy) Venus [Add to Longdo]
四大发[sì dà fā míng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ, / ] the four great Chinese inventions: paper, printing, magnetic compass and gunpowder [Add to Longdo]
[Yuán míng yuán, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Yuanmingyuan, the Old Summer Palace, destroyed by the British and French army in 1860 [Add to Longdo]
图解说[tú jiě shuō míng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] illustrate [Add to Longdo]
[jiān míng, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] to consolidate and clarify [Add to Longdo]
尼加[Duō míng ní jiā, ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] Dominica; Dominican Republic; also written 多米尼加|多米尼加 [Add to Longdo]
尼加共和国[Duō míng ní jiā Gòng hé guó, ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Dominican Republic, traditional variant of 多米尼加共和國|多米尼加共和国 [Add to Longdo]
[Dà míng lì, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] the 5th century Chinese calendar established by Zu Chongzhi 祖冲之 [Add to Longdo]
鼎鼎[dà míng dǐng dǐng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄉㄧㄥˇ, ] a grand reputation; renowned; famous [Add to Longdo]
[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright) [Add to Longdo]
[shī míng, ㄕ ㄇㄧㄥˊ, ] to become blind; blindness [Add to Longdo]
奉若神[fèng ruò shén míng, ㄈㄥˋ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to honor sb as a God (成语 saw); to revere; to worship; to deify; to make a holy cow of sth; to put sb on a pedestal [Add to Longdo]
[Yáo Míng, ㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˊ, ] Yao Ming (Chinese NBA star player) [Add to Longdo]
[Kǒng míng, ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄥˊ, ] name of Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 [Add to Longdo]
安非他[ān fēi tā míng, ㄢ ㄈㄟ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˊ, ] amphetamine [Add to Longdo]
[Níng míng, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] (N) Ningming (place in Guangxi) [Add to Longdo]
[Chóng míng, ㄔㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, ] (N) Chongming (place in Shanghai) [Add to Longdo]
[Chóng míng dǎo, ㄔㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Chongming [Add to Longdo]
[Cuī Míng huì, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, ] Christine Choy, Chinese-American film director [Add to Longdo]
[Sōng míng, ㄙㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] Songming county in Yunnan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But confessed freely, I am not the Christ.「わたしはキリストではありません」と言した。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は日泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."日テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."日ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."日雨が降るだろうか」「降らないと思う」
During the 19th century, many inventions were developed.19世紀には多くの発がなされることになった。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文の時代だった。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右目を失しました。
Three people are still missing.3人が依然行方不です。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれ違った3通りの事故の説をした。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの政治家であり発家であった。
Can you explain what PKO stands for?PKOとは何を表しているのか説して下さい。
Ah, you're leaving tomorrow!ああ日発つんだってね。
I'll take my revenge on him at all costs tomorrow.あいつめ日こそ痛い目にあわせてくれる。
The new year will come in an hour.あと1時間で年がけます。
Only afterward did he explain why he did it.あとになって初めて、それをやった理由を彼は説した。
I will tell you the rest tomorrow.あとは日お話します。
Can you describe the situation you were in?あなたがいたときの状況を説してくれませんか。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることを公にするのは賢ではないかもしれない。
It was wise of you accept his offer.あなたがかれの申し出を受け入れたのは賢だった。
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対して心からの感謝を表します。
I know you are clever.あなたが賢であることは知っている。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正直だとしても、それはあなたの無罪を証するものではない。
I don't think there is any need for you to explain.あなたが説する必要は無いと思いますよ。
You will do well to leave her.あなたが彼女と別れるのは賢である。
It was sensible of you to follow her advice.あなたが彼女の忠告に従ったのは賢でした。
I should have told you everything earlier.あなたにはもっと早く全てを打ちけるべきだった。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説は運転手の説と一致している。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は日までには直しておきますよ。
Can you account for your car accident?あなたの自動車事故の説が出来ますか。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい状況説で、私は正しく、理解できた。
Your explanation is too abstract to me.あなたの説は私には抽象的すぎます。
How do you account for this fact?あなたはこの事実をどう説しますか。
How do you account for this situation?あなたはこの事態をどう釈するのですか。
How do you account for the accident?あなたはその事故をどう説しますか。
You must make a clean breast of what you saw at that time.あなたはその時見たことをすっかり打ちけねばならない。
How do you account for that?あなたはそれをどう説しますか。
You must account for your absence from the meeting.あなたは会議を欠席した理由を説しなければなりません。
You must account for your absence.あなたは休む事について理由を説しなければならない。
You must account for your absence.あなたは欠席の理由を説しなければならない。
You have to account for your failure.あなたは自分の失敗を説しなくてはならない。
Can you produce evidence to clear him?あなたは彼の潔白を証する証拠を出せますか。
Can you do without the car tomorrow? I need it.あなたは日、車がなくてもいいかしら。私、車が必要なの。 [F]
Are you free tomorrow?あなたは日お暇ですか。
Will you go out tomorrow?あなたは日でかけますか。
When will you be busy tomorrow?あなたは日のいつが忙しいのですか。
Where will you be this time tomorrow?あなたは日のこの時間どこにいますか。
You will have to get up early tomorrow morning.あなたは日の朝早く起きなくてはいけません。
It seems necessary for you to come again tomorrow.あなたは日またおいでになることが必要なようです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Choices (2017)
Thanks to these women, my life will change a lot.[CN] 我从半年前开始 和这五个来历不的女人 开始了同居生活 Choices (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[CN] 你自己也是这样 Ready (2017)
Do you know what, I panicked. I'll take the house off the market tomorrow.[JA] これは日 取り消してくる Smell the Weakness (2017)
-Goodbye.[CN] -说母女就有点过分了 -但是... -最近我逐渐白了 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Warm this up and have it.[CN] 完全不 Absolute (2017)
Write as if you'll die tomorrow. Leave no regrets.[JA] もし日 死んじゃっても 後悔ないくらいに Absolute (2017)
No, you don't.[CN] 你的母亲也被杀害了 所以应该能白失去亲人的心情吧? Values (2017)
So, it was you who wrote the invitations.[CN] 收到不人士所寄出的邀请函 而聚集到我家的女人们 Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)
That's fine, but my fitter will be round here tomorrow to rip out that window.[JA] 分かったよ だが 日 窓を外しに来させる Sexy Rollercoasters (2017)
Now, is it definite or not?[JA] これは 確に決まったことなのか?  ()
Hang on, I was just about tell you Nature-Burn's...[JA] 待てよ サプリの説を... Smell the Weakness (2017)
Tell Mr Swan I'll be back tomorrow.[JA] 日も来ると伝えて Close Encounters (2017)
Yes?[CN] 在她20岁时下落不这件事呢? Disbanded (2017)
I was thinking the same thing.[CN] 具有才能 却没有驾驭它的能力 Reason (2017)
Coxy laid out the double-glazing business for me.[JA] コックスは詳しく説した Salesmen Are Like Vampires (2017)
There are things in this world that cannot be explained logically.[JA] 世の中には 理屈では説できないことがある Absolute (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Appeal (2017)
Good luck with that. You'd better hire them all to replace the money I bring in, you short-sighted wanker.[JA] 全員 雇わないとね 先見のがないバカだ Sexy Rollercoasters (2017)
I will explain to everyone why we need it.[JA] その魅力が何なのか 僕が解するんです Emotions (2017)
I know I don't need it, and I know that I can. I don't know if I should.[JA] 手に入るけど 必然性があるかは不  ()
I'll catch you tomorrow. Okay.[JA] 日にする The Secret of Sales (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Absolute (2017)
I had a sense of hope... I was gonna be able to, like, see something better.[JA] るい未来に期待したんだ CounterPunch (2017)
So this must seem a far cry from hanging out with pop stars.[JA] でもラストオーダーに 間に合う? だよね 僕は透人間らしい The Widow Maker (2017)
Maybe you can leave some brochures and we can phone you about prices tomorrow?[JA] パンフレットをくれたら 日 電話するよ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Make her disappear.[JA] 行方不にしてください Emotions (2017)
I don't know what is going on out there.[JA] どうなってるか不  ()
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
Right after they offer it to me. The interview's tomorrow.[JA] 日 面接の後でね Sexy Rollercoasters (2017)
I gotta get something.[CN] 我必须确保他白这是生意 事关你如何养家 (克里斯多夫科尔伯特的顾问) CounterPunch (2017)
So unless you start selling windows for me, the only thing you'll get from me is a fucking P-45![JA] 窓を売らないかぎり お前が受け取れるのは 離職証書だけだ Smell the Weakness (2017)
As a professional, he stands undefeated, 31 victories, 22 by knockout, with no defeats.[CN] 能让我得冠军 白吗? CounterPunch (2017)
So, we run afterwards.[CN] -我 CounterPunch (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL. ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.[CN] 天 是和父亲见面的日子 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm going to clean the bathroom.[CN] 要写到就算天死了 也绝不后悔的程度 Absolute (2017)
Tomorrow around ten, right? Is that a good time?[JA] 日は10時でいいかな?  ()
Do you know how many people go missing every year in Japan?[JA] あんた知ってる? 日本で毎年 何人の人間が 行方不になってるか Absolute (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人不の 招待状によって 僕の家に集まり Affection (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は半年前から 差出人不の招待状を 受け取った— 5人の女たちと Reason (2017)
I will.[CN] 虽然我和这几位来路不的女人 生活在一起 Choices (2017)
I'll treat you to a look at the work I do.[CN] 是烂小说 还装得跟作家一样 Values (2017)
I'm writing novels that Yuzu Hanaki could never even imagine.[CN] 道间先生 作者如果有所迷惘 是无法提示读者确的答案的 Disbanded (2017)
Besides, this kitty wandered into my room.[CN] 从半年前开始 和这五个来历不的女人 开始了同居生活 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Atlas Cops and Kids really is, like, the best gym.[CN] 我现在更聪 更成熟 也更自律了 CounterPunch (2017)
Come here.[CN] 你白我的意思吗? Absolute (2017)
Tell us your honest feelings about being... Shin![CN] 身为作家的我也无法阐 Appeal (2017)
If only we had left together...[CN] 同住在一个屋檐下 却一无所知 Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル証[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
ピン説[ピンせつめい, pin setsumei] pin-outs [Add to Longdo]
プログラム保守説[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual [Add to Longdo]
形状示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority [Add to Longdo]
[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
[しょうめいしょう, shoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]
証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path [Add to Longdo]
証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
詳細説[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
特権属性証[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
配信証[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery [Add to Longdo]
発信証[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]
範囲示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
[ひょうめい, hyoumei] assertion [Add to Longdo]
不鮮[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]
るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]
確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification [Add to Longdo]
[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]
示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing [Add to Longdo]
示表現[めいじひょうげん, meijihyougen] explicit expression [Add to Longdo]
示変換[めいじへんかん, meijihenkan] explicit conversion [Add to Longdo]
示連結[めいじれんけつ, meijirenketsu] explicit link (process definition) [Add to Longdo]
示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
[めいめつ, meimetsu] blinking [Add to Longdo]
瞭度[めいりょうど, meiryoudo] articulation [Add to Longdo]
利用者証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] proof (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こくめい, kokumei] -treu, ehrlich, fleissig [Add to Longdo]
[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
[せいめい, seimei] Erklaerung, Kundgebung, Proklamation [Add to Longdo]
[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
山紫水[さんしすいめい, sanshisuimei] schoene_Landschaft [Add to Longdo]
[ぶんめい, bunmei] Zivilisation [Add to Longdo]
かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
くる[あくる, akuru] naechst, folgend [Add to Longdo]
くる日[あくるひ, akuruhi] der_naechste_Tag, der_folgende_Tag [Add to Longdo]
ける[あける, akeru] hell_werden [Add to Longdo]
らか[あきらか, akiraka] hell [Add to Longdo]
らむ[あからむ, akaramu] hell_werden [Add to Longdo]
[あかり, akari] Licht, Helligkeit [Add to Longdo]
るい[あかるい, akarui] hell [Add to Longdo]
るむ[あかるむ, akarumu] hell_werden [Add to Longdo]
[めいさつ, meisatsu] Einsicht, Scharfsinn, klares_Urteil [Add to Longdo]
後日[みょうごにち, myougonichi] uebermorgen [Add to Longdo]
[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]
[めいあん, meian] Licht_und_Schatten, Schattierung [Add to Longdo]
[めいろう, meirou] -klar, -hell, -heiter [Add to Longdo]
治時代[めいじじだい, meijijidai] Meiji-Zeit (1868-1912) [Add to Longdo]
治維新[めいじいしん, meijiishin] Meiji-Restauration [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
機械文[きかいぶんめい, kikaibunmei] technische_Zivilisation [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]
[はつめい, hatsumei] Erfindung [Add to Longdo]
[きゅうめい, kyuumei] Erforschung, Ergruendung [Add to Longdo]
[きゅうめい, kyuumei] genaue_Untersuchung [Add to Longdo]
[はくめい, hakumei] Daemmerung, Zwielicht [Add to Longdo]
行方不[ゆくえふめい, yukuefumei] verschollen [Add to Longdo]
[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] Beweis, Zeugnis, Bescheinigung [Add to Longdo]
[せつめい, setsumei] Erklaerung, Erlaeuterung [Add to Longdo]
[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]
[とうめい, toumei] durchsichtig, -klar [Add to Longdo]
[しゃくめい, shakumei] Erklaerung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
[せんめい, senmei] klar, deutlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top