Search result for

*早*

(225 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -早-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zǎo shang] (n ) เช้าตรู่,ตอนเช้า
上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ] สวัดดีตอนเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おはよう, ohayou] (phrase) สวัสดีตอนเช้า
[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว
[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยวาเซดะ
口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卓, zhuō, ㄓㄨㄛ] profound, lofty, brilliant
Radical: Decomposition: 早 (zǎo ㄗㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] To foresee ⺊ the dawn 早 coming; 早 also provides the pronunciation
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日
[草, cǎo, ㄘㄠˇ] grass, herbs; straw, thatch
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  早 (zǎo ㄗㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass
[覃, tán, ㄊㄢˊ] to reach, to spread to; deep, extensive
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  早 (zǎo ㄗㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] From the east 早 to the west 覀 

Japanese-English: EDICT Dictionary
う(P);御[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from おく) (See おうございます,い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See おう) good morning; (P) [Add to Longdo]
いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
できるだけく(P);出来るだけ[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限りい;出来る限り[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]
一刻も[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
一足[ひとあしはやい, hitoashihayai] (exp,adj-i) slightly early; just before [Add to Longdo]
く;いちく;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first [Add to Longdo]
乾きの[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
期日をめる[きじつをはやめる, kijitsuwohayameru] (exp,v1) to advance the date (of) [Add to Longdo]
気が[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気のい) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気の[きのはやい, kinohayai] (exp,adj-i) (See 気がい) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
[きばや, kibaya] (adj-na,n) quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
喧嘩[けんかばやい, kenkabayai] (adj-i) quarrelsome [Add to Longdo]
悟りがい;覚りが[さとりがはやい, satorigahayai] (exp,adj-i) (obsc) being quick to understand [Add to Longdo]
[くちばや, kuchibaya] (adj-na,n) rapid talking [Add to Longdo]
甲矢;兄矢;[はや, haya] (n) (See 乙矢) arrow with feathers that curve to the left (the first of two arrows to be fired) [Add to Longdo]
[もはや, mohaya] (adv) (1) already; now; (2) (with negative verb) no longer; not any more; (P) [Add to Longdo]
時期が[じきがはやい, jikigahayai] (exp) before scheduled; earlier than expected [Add to Longdo]
時期尚[じきしょうそう, jikishousou] (adj-na,n,adj-no) premature; (P) [Add to Longdo]
時機尚[じきしょうそう, jikishousou] (n) before its time [Add to Longdo]
耳がい;耳が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See 耳のい) being quick-eared; having sharp ears [Add to Longdo]
耳の[みみのはやい, miminohayai] (adj-i) (See 耳がい) quick-eared [Add to Longdo]
疾風(P);[しっぷう(疾風)(P);はやて, shippuu ( hayate )(P); hayate] (n) gale; strong wind; swift wind; fresh breeze (Beaufort scale); (P) [Add to Longdo]
手が[てがはやい, tegahayai] (exp) (1) (See 手のい) to be a quick worker; (2) to be fast in forming relationships with women; (3) to be quick to resort to violence [Add to Longdo]
手っ取り[てっとりばやい, tettoribayai] (adj-i) quick (and easy); finishing up in a hurry [Add to Longdo]
手っ取り[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously [Add to Longdo]
手っ取りく言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
手の[てのはやい, tenohayai] (adj-i) (1) (See 手がい) fast working; (2) fast in forming relationships with women; (3) quick to resort to violence [Add to Longdo]
い(P);手ばやい[てばやい, tebayai] (adj-i) nimble; quick; agile; (P) [Add to Longdo]
手練の業;手練の[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]
就任々に[しゅうにんそうそうに, shuuninsousouni] (exp,adv) soon after taking office [Add to Longdo]
出来る限り期;できる限り[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP [Add to Longdo]
春疾風;春[はるはやて, haruhayate] (n) (See 春嵐・しゅんらん) strong spring storm [Add to Longdo]
[しょうそう, shousou] (adj-na,n,adj-no) prematurity [Add to Longdo]
星座[せいざはやみ, seizahayami] (n) planisphere [Add to Longdo]
い(P);素速い[すばやい, subayai] (adj-i) (1) fast; quick; prompt; nimble; agile; (2) quick (to understand); sharp (judgement); (P) [Add to Longdo]
[すばやく, subayaku] (adv) quickly; nimbly; agilely; (P) [Add to Longdo]
[はや, haya] (n) already; now; by this time; (P) [Add to Longdo]
々(P);[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
々(P);[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P) [Add to Longdo]
々;[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly [Add to Longdo]
い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. い) (See 手っ取りい) easy; simple; quick; (P) [Add to Longdo]
い事[はやいこと, hayaikoto] (n) quickly [Add to Longdo]
い者勝ち[はやいものかち, hayaimonokachi] (exp) first come, first served [Add to Longdo]
い所[はやいところ, hayaitokoro] (adv) promptly [Add to Longdo]
い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short [Add to Longdo]
[はよう, hayou] (n,adv) (See く) early [Add to Longdo]
かれ遅かれ[はやかれおそかれ, hayakareosokare] (exp,adv) (See 遅かれかれ) sooner or later [Add to Longdo]
かろう悪かろう[はやかろうわるかろう, hayakarouwarukarou] (exp) haste makes waste [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一清[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
[jǐn zǎo, ㄐㄧㄣˇ ㄗㄠˇ, / ] as early as possible [Add to Longdo]
南华[nán huá zǎo bào, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄗㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] South China Morning Post (newspaper in Hong Kong) [Add to Longdo]
[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, ] as soon as possible [Add to Longdo]
[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, ] at the earliest possible time; as soon as possible [Add to Longdo]
[duō zǎo wǎn, ㄉㄨㄛ ㄗㄠˇ ㄨㄢˇ, ] when? [Add to Longdo]
大清[dà qīng zǎo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time) [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning [Add to Longdo]
[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning [Add to Longdo]
上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ, ] good morning [Add to Longdo]
[zǎo xiē, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄝ, ] (a bit) earlier [Add to Longdo]
[zǎo wáng, ㄗㄠˇ ㄨㄤˊ, ] premature death [Add to Longdo]
来晚归[zǎo lái wǎn guī, ㄗㄠˇ ㄌㄞˊ ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟ, / ] (set phrase) come early and leave late [Add to Longdo]
[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, ] previously; before [Add to Longdo]
[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]
[zǎo chǎng, ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] morning show (at theater); matinee [Add to Longdo]
[zǎo hūn, ㄗㄠˇ ㄏㄨㄣ, ] to marry too early [Add to Longdo]
[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, ] Good morning! [Add to Longdo]
[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, ] already at an earlier time [Add to Longdo]
[zǎo yǐ, ㄗㄠˇ ㄧˇ, ] long ago; for a long time [Add to Longdo]
[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] morning market [Add to Longdo]
[zǎo nián, ㄗㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] early years; adolescence [Add to Longdo]
[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] puppy love [Add to Longdo]
[zǎo bō, ㄗㄠˇ ㄅㄛ, ] to plant early; to sow seeds in early spring; early sowing [Add to Longdo]
[zǎo cāo, ㄗㄠˇ ㄘㄠ, ] morning exercises (physical exercises commonly performed en masse at schools and workplaces in East Asian countries) [Add to Longdo]
[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, ] soon; shortly; on a day quite soon; promptly [Add to Longdo]
[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] as soon as possible; as early as one can [Add to Longdo]
[zǎo chūn, ㄗㄠˇ ㄔㄨㄣ, ] early spring [Add to Longdo]
[zǎo wǎn, ㄗㄠˇ ㄨㄢˇ, ] morning and evening; sooner or later [Add to Longdo]
[zǎo chén, ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ, ] early morning [Add to Longdo]
[zǎo qī, ㄗㄠˇ ㄑㄧ, ] early period; early phase; early stage [Add to Longdo]
期效应[zǎo qī xiào yìng, ㄗㄠˇ ㄑㄧ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] early effect [Add to Longdo]
[zǎo suì, ㄗㄠˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] early years; adolescence [Add to Longdo]
[zǎo sǐ, ㄗㄠˇ ㄙˇ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
[zǎo xiè, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] premature ejaculation [Add to Longdo]
[zǎo shú, ㄗㄠˇ ㄕㄨˊ, ] precocious; early-maturing [Add to Longdo]
[zǎo bān, ㄗㄠˇ ㄅㄢ, ] early shift; morning work shift [Add to Longdo]
班儿[zǎo bān r, ㄗㄠˇ ㄅㄢ ㄖ˙, / ] early shift; morning work shift [Add to Longdo]
[zǎo chǎn, ㄗㄠˇ ㄔㄢˇ, / ] premature birth; premature labor [Add to Longdo]
[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, ] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,... [Add to Longdo]
知道[zǎo zhī dao, ㄗㄠˇ ㄓ ㄉㄠ˙, ] If I had known earlier... [Add to Longdo]
[zǎo qiū, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] early autumn [Add to Longdo]
[zǎo dào, ㄗㄠˇ ㄉㄠˋ, ] early season rice; rice at transplanting or still unripe [Add to Longdo]
稻田大学[Zǎo dào tián Dà xué, ㄗㄠˇ ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Waseda University (private university in Tokyo) [Add to Longdo]
老素[zǎo lǎo sù, ㄗㄠˇ ㄌㄠˇ ㄙㄨˋ, ] presenilins [Add to Longdo]
[zǎo chá, ㄗㄠˇ ㄔㄚˊ, ] morning tea [Add to Longdo]
[zǎo shuāi, ㄗㄠˇ ㄕㄨㄞ, ] premature senility [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I should have told you everything earlier.あなたにはもっとく全てを打ち明けるべきだった。
Time flies.く過ぎる。
You are early.かったね。
You should have left half an hour earlier.30分く出発すればよかったのに。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは口が出来る。
If you had left earlier, you would have caught the train.あなたがもっとくでていたら、列車に間に合っただろうに。
Come quick!く来い。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、急にお返事を下さい。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝い時間に警報器が鳴っているのが聞こえた。
I wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.7月の上旬は、海に行くのはいかな?
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、安いしいし、まさに一挙両得だ。
How nice to see you up and about again so soon!あなたがこんなにくまたおきて動き回れるようになって本当によかった。
That you have come early is a good thing.あなたがくやっていればよいことです。
We are hoping for your quick recovery.あなたがくよくなるように祈っています。
Thanks to your help, I was able to finish early.あなたのおかげで、私はく終えることが出来ました。
You are all too quick.あなたはあまりにも素すぎる。
You had better go to bed early.あなたは、く寝た方がいい。
You don't have to get up early.あなたは朝く起きる必要がない。
You don't have to get up so early.あなたはそんなにく起きる必要はない。
You ought to have come to my wedding reception earlier.あなたは私の結婚披露宴にもっとく来るべきだったのに。
You should call your mother as soon as possible.あなたは可能な限りく、あなたのお母さんに電話をするべきである。
You had better keep early hours so you will be in good health.あなたは健康のために起きをしたほうがよい。
You have to get up early.あなたはく起きなければなりません。
You get up early, don't you?あなたは起きでしょうね。
You are an early riser, aren't you?あなたは起きなんでしょう。
You will have to get up early tomorrow morning.あなたは明日の朝く起きなくてはいけません。
Those who are suffering from hunger in Africa need urgent help.アフリカで飢えに苦しんでいる人々に、急な援助が必要である。
I arrived there too early.あまりにく着いた。
Albert is quick at learning.アルバートは物覚えがい。
If you decide to come to America, please let me know as soon as possible.アメリカに来ることに決めたら、できるだけく知らせて下さい。
The U.S. economy shrugged off the '87 Crash.アメリカ経済は1987年の大暴落からいちく回復していますね。
You need not have come so early in the morning.あんなに朝くから来なくてもよかったのに。
On a rainy morning he left his house early so as to be in time for school.ある雨の朝、彼は学校に遅れないようく家を出た。
Being a hasty person, he is likely to jump to conclusions.あわてたものだから彼はたぶん合点するだろう。
Being a hasty person, he is likely to jump to conclusions.あわてものだから彼はたぶん合点するだろう。
I've never heard English spoken so quickly.あんなに口に英語が話せるのは聞いたことがない。
Rabbits breed quickly.うさぎは繁殖がい。
I got up early in order to catch the first train.いちばんれっしゃにのるためにぼくは起きした。 [M]
In any case, you have to leave early, whether you like it or not.いずれにせよ、君は好むと好まないにかかわらずく出発する必要がある。 [M]
As usual he got up early in the morning and jogged.いつものように彼は朝く起き、ジョギングをした。
My children make pathetically sincere efforts to get up early.うちの子供達はく起きるようにと涙ぐましい努力をしている。
My family are all early risers.うちの家族はみな起きだ。
You talk so fast I can't understand a word you say.お前、口だから、何言ってるんだか全然分からないよ。
Well, I get up early, so I want to sleep there.ええと、僕はく起きるから、そこで眠りたいな。 [M]
Ellen was so tired that she went to bed early.エレンはたいそう疲れているのでく寝た。
Oh, you are early this morning.おや、今朝はいですね。
We had no customers, so we shut the shop early.お客さんが一人もいなかったので、私たちはく閉店しました。
My son has formed the habit of rising early.うちの息子は起きの習慣がついた。
We look forward to your early reply.い返事お待ちしています。
Does your father get home early?お父さんはく帰ってこられますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to see you soon.[JA] く会いたい Stalker's Prey (2017)
Everyone's up early today.[JA] 今日はみんないね Choices (2017)
I woke up and couldn't get back to sleep.[CN]  Choices (2017)
Actually, there is one thing you can help me with.[JA] 速 1つ頼みたい The Secret of Sales (2017)
! Go on, fuck off![JA] く出てってよ The Widow Maker (2017)
Yeah, I do.[CN] 你怎么不 Mudmare (2017)
And you'll never have to go back again.[CN] 我就不去了 然后又去 CounterPunch (2017)
Harvey, I know you're coming in here to-- I came over here to tell you that it's over.[CN] 现在我还得去解决一件 我该解决的事 但是... 等我们回了家 Divide and Conquer (2017)
- And if you had good news, you'd have done it already.[CN] 十五分钟 你怎么不点告诉我 因为我路过的时候才看到他 Brooklyn Housing (2017)
Look, I can't let them get away with this without handing it off to the one lawyer[CN] 这看起来像是有预谋 迈克 Mudmare (2017)
- Well, it's my call.[CN] 我明天一大就办 Brooklyn Housing (2017)
I should have realized the truth sooner, that the person who sent the invitations[JA] もっとく 気が付くべきだったんだ 招待状の送り主が Disbanded (2017)
I hope you can find a role like that soon.[JA] く その役が見つかるといいね Affection (2017)
- Accomplished.[CN] 我们知道会发生这样的事 Mudmare (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[CN] 我应该一点察觉到的 送出邀请函的人 Disbanded (2017)
Truly, my only regret is that I couldn't get there sooner.[JA] ただあの場に もっとく行けたら Stalker's Prey (2017)
It doesn't matter. I just want to get this over with and get my 500 quick.[JA] 手く500ポンドが 欲しいだけよ Close Encounters (2017)
- Are you kidding me?[CN] 你就该告诉我 Divide and Conquer (2017)
He said he'll testify?[CN] 你一上的都去哪儿了 Brooklyn Housing (2017)
Or you could just fuck off early.[JA] めに帰ればいい Salesmen Are Like Vampires (2017)
Nothing?[CN] 但我明天得 Mudmare (2017)
And if you're not in it for the right reasons, it'll shorten your life span, I think.[JA] 好きでもない仕事を 嫌々やってたら 死にするよ Barbecue (2017)
You're celebrating early.[JA] (花木)ハハッ 気がいですよ Appeal (2017)
Chop chop, Lavender.[JA] くしろよ Sexy Rollercoasters (2017)
Why shouldn't I let them handle this?[CN] 因为我并没有把一整个上 花在提高我的拍马屁技巧上 Brooklyn Housing (2017)
At first it was a big struggle, but now I can kill it easily.[JA] 今は手く できるようになった Barbecue (2017)
I can't eat pork for breakfast.[CN] 小瞳你起得真 Choices (2017)
You know? I mean, it'd be nice if it was on the sooner side![JA] く出てきてくれると助かる Find This Thing We Need To (2017)
Hurry up and move that altar.[JA] く仏壇 片づけなさいよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
You're the person I would least expect to say Michi.[CN] 总觉得一到 Reason (2017)
Because if it were up to me,[CN] 我不知道你在哪间办公室 但她就爬你头上了 Mudmare (2017)
Barbecue, you should be able to start it up, crank it up.[JA] バーベキューは Barbecue (2017)
I can't stand to just sit on my ass.[CN]  Ready (2017)
- No, it's fine.[CN] 他些时候去诊所了 肯定是还在那儿 Brooklyn Housing (2017)
- I have an appointment.[CN] 没 你起晚了 所以错过了我给你做 Brooklyn Housing (2017)
Quick, there's paper towels out in the toilets. Go out there.[JA] ごめん くトイレで拭かないと Close Encounters (2017)
I'm the best person to play the main character.[CN] 希望你能日遇到那个角色 Affection (2017)
Stephanie needed what I gave her.[CN] 我就告诉过你要给公司定好基调 Mudmare (2017)
Give it to me.[JA]  Close Encounters (2017)
I had the murderer investigated.[CN] 说"小道 安啊" Reason (2017)
-Milk, please.[CN]  Absolute (2017)
I hope you can deal with those things soon.[JA] く決着がつくといいね Disbanded (2017)
- Since when do you see patients at lunch?[CN] 好啊 但我要说 热速食食物不叫给我做 Brooklyn Housing (2017)
I can trust that you'll do a good job with World Theory .[CN] 就都已经决定好了 Confrontation (2017)
Okay, I'll check these. Hold on a moment.[CN] 所以 请你日解脱吧 Absolute (2017)
Listen, all we did was honestly judge his work.[CN] 些时候 审查委员会 再次重申不会撤销其得奖资格 Affection (2017)
And now, prepare to question everything.[JA] 速 理解不能な映像を ご覧ください かわいいね! Find This Thing We Need To (2017)
Do you mean whoever sent the invitations?[CN] 美波小姐 你起得太了吧? Ready (2017)
It's still vague, but his real goal is becoming clear.[CN] 我就已经察觉到了 Reason (2017)
Think we're making a mistake by putting all our eggs in this Yoda basket.[JA] まるなよ ヨーダと決めつけるのは 良くない Find This Thing We Need To (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょうそう, shousou] zu_frueh, verfrueht [Add to Longdo]
[てばやい, tebayai] flink, behend [Add to Longdo]
[そうそう, sousou] frueh, sofort [Add to Longdo]
[はやい, hayai] frueh, schnell [Add to Longdo]
まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
める[はやめる, hayameru] beschleunigen [Add to Longdo]
[はやせ, hayase] Stromschnelle [Add to Longdo]
目に[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
[わせ, wase] frueh_reifende_Reissorte [Add to Longdo]
稲田[わせだ, waseda] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]
時機尚[じきしょうそう, jikishousou] -zu_frueh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top