ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*数秒*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 数秒, -数秒-
Japanese-English: EDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] (n) several seconds [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He waited for several seconds and opened the door.彼は数秒待ち、それからドアを開けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gardner taps his inner rebel.[CN] Gardner先生找到了重点! (辛苦的翻译人休息数秒) Bitcoin for Dummies (2012)
But out there when you're a second away from being murdered or watching a friend die right before your eyes...[JA] でも実戦は― 自分がわずか数秒で殺されるか 目の前で友人が死ぬか... Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Besides, are you telling me one guy came in here... and killed eight men with eight extremely well-aimed shots in just a few seconds?[CN] 何况,你告诉我 单凭一个人... . 就在数秒之内 解决了八个枪法精准的黑帮分子? The Boondock Saints (1999)
- A few seconds. Stay with me. McClane.[JA] あと数秒、それで方がつくぜ、 マクレーン... Live Free or Die Hard (2007)
I'm gonna give you a few seconds before I come.[JA] 数秒間 待ってやる Blade Runner (1982)
"the seconds after lightning.[CN] "闪电后的数秒个。 Words and Pictures (2013)
If you're followed, you must be able to transform in seconds.[CN] 如果你被人跟踪 必颂能在数秒内改变形象 Secrets of State (2008)
"A few seconds later, while the paymaster and his assistants...[CN] 数秒钟后当发薪人员 和他的助手们... The Killers (1946)
We only have a few seconds to get onboard.[JA] 着陸するのを数秒しかない Storm Over Ryloth (2009)
- Just a few more seconds.[JA] - もう数秒 Darkness on the Edge of Town (2013)
It took seconds.[CN] 为时数秒 Runaway Jury (2003)
In a few seconds I'm gonna be a full partner, as soon as he signs that paper.[JA] 彼がサインした数秒後には 僕は彼等とパートナーになれる Brewster's Millions (1985)
Now the field rolls forward to the final grid where they'll be held for a few seconds before the starter drops the Union Jack and then the British Grand Prix will be under way.[JA] 全車、正規のグリッドに向かう所です... 数秒後にはユニオン・ジャックが振られ... イギリスGPのスタートになります Grand Prix (1966)
Even if you perfectly reconnect, it would be for seconds,minutes at best.[JA] たとえ君が完全に再接続しても 数秒から数分にした方がいいだろう The Transformation (2009)
It started a chain reaction by high-frequency trading servers, which caused the market to crash in seconds.[CN] 由于高频交易服务引起了连锁反应 导致市场数秒间崩塌 Taking Stock (2014)
Just hold them off for a few seconds.[JA] 数秒間攻撃を控えてくれ Star Wars: A New Hope (1977)
Piece of shit! I was hooked in seconds.[JA] 私は数秒で 夢中になった The Wolf of Wall Street (2013)
Could be seconds,could be hours if he used his other thumb for his driver's license.[JA] 数秒か数時間か・・・ 反対の親指で登録したかも・・ Designated Target (2007)
Within a few seconds of the london mail, two more e-mails[JA] ロンドンのメールの数秒後、 メールが2通送られてきた。 Shut Down (2008)
In 3, 2, 1... start the clock.[CN] In 3, 2, 1... 开始数秒 start the clock. Episode #21.1 (2014)
Three more ships approaching. Just a few more seconds.[JA] - あと数秒 In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
Only for a few seconds.[JA] 数秒だけね How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Produces a venom that's invariably fatal in seconds.[CN] 他的毒液可在数秒内致人于死 Octopussy (1983)
273)}– For a few seconds.[JA] - 数秒だけど Adèle (2012)
We'll be back in a sec to fix you up, Anton.[CN] 我数秒后会回来安束 Idle Hands (1999)
But what was years for Nero... was only seconds for me.[JA] ネロには長い時間でも 私にとっては数秒だった Star Trek (2009)
Just a few more seconds![JA] ほんの数秒 Darkness on the Edge of Town (2013)
I saw it for a few seconds.[JA] かがみ込むような感じで でも数秒しか見てないので Mother of Tears (2007)
He is down for the count, and he is not getting up. - Four, five, six...[CN] 裁判在数秒,他起不来了 The Hurricane (1999)
Come here for a second.[JA] 数秒だよ. Source Code (2011)
Count, sucker, and pull the ring.[CN] 数秒 笨蛋 然后拉环 Dead Reckoning (1947)
And the same phone called the pager three times this morning, and each call was within seconds of the bomb going off.[JA] それと同じ電話が 今朝3回 ポケベルを鳴らしていて その電話は 爆発が起きる数秒以内に かかっていた The Long Fuse (2012)
- Yes. Did I pause there?[JA] お望みなら さらにコンマ数秒は縮められるよ... Yes Man (2008)
-The memory core was damaged. But I was able to reconstruct the last few seconds of sensor data.[JA] メモリー・コアが損傷しています でも、最後の数秒間のセンサーデータの復元はできました Babel One (2005)
It'll only take a second.[JA] それはほんの数秒かかるでしょう。 Before the Devil Knows You're Dead (2007)
In the first few seconds after impact a... 25 mile wide fireball will vaporise everything in its path.[CN] 撞击后最初的数秒 25里阔的火球会蒸发沿路物件 Futureshock: Comet (2007)
Any second now, there's gonna be a roadblock ahead of us.[JA] 数秒でこの先を封鎖される The Next Three Days (2010)
You don't have a few more seconds.[JA] もう数秒もないぞ Darkness on the Edge of Town (2013)
A desalination technique that can yield potable water within seconds.[JA] 数秒で飲料水を作り出せる 淡水化の技術です VS. (2009)
- Well don't stop, keep counting![CN] 不要停 继续数秒! Evils of the Night (1985)
Count the seconds.[CN] 数秒 看到一只在跑就数秒 {\3cH202020}Count the seconds. Sahara (2013)
They're counting him out. 8.. 9.. 10![CN] 『数秒了 8... 9... 10』 They're counting him out. Hearts in Atlantis (2001)
And here are some other places where I reside... sometimes many years, sometimes a few seconds, under the protection of the strange clergyman... muttering that what will be has already been.[CN] 那这些就是我其它的栖息之所 或经年累月 或寥寥数秒 在那奇怪的传道书的蔽护下 Khan Khanne (2014)
Neural matter can decay in seconds. You can't just carry it around in a petri dish.[JA] 神経は数秒で壊れる 持ち出せないわ Letters of Transit (2012)
I was able to identify the murderer in a matter of seconds.[JA] ほんの数秒のうちに 殺人犯を見つけられたよ Déjà Vu All Over Again (2013)
Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was?[JA] まてよ、君はボクが名前を尋ねた わずか数秒の間に本を読んだと? Her (2013)
When you turned over that picture of Abu Nazir... he stopped breathing for a few seconds.[JA] アブ ナジールの写真を渡した時 彼は息を呑んでました ほんの数秒 Blind Spot (2011)
Usually a few seconds, but with the backward way they have the system set up, it's gonna take at least a few minutes.[JA] 普通なら数秒だけど 数分はかかりそうね Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
MIA: David![CN] 是啊,她可能守在电话旁数秒 A Few Best Men (2011)
He's losing cohesion. If he materializes, he'll die in seconds.[JA] - 結合を失っていきます 実体化すれば数秒で死にます Daedalus (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top