Search result for

*敢*

(148 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -敢-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取りえず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嚴, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: []
[憨, hān, ㄏㄢ] silly, foolish; coquettish
Radical: Decomposition: 敢 (gǎn ㄍㄢˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[撖, hàn, ㄏㄢˋ]
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳
[橄, gǎn, ㄍㄢˇ] olive
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[澉, gǎn, ㄍㄢˇ] to wash; a place name
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[瞰, kàn, ㄎㄢˋ] to watch, to spy on; to overlook, to look down on
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[闞, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate
[阚, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
えて(P);て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
え無い;えない;ない(io)[あえない, aenai] (adj-i) tragic [Add to Longdo]
え無く;えなく;無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
闘賞[かんとうしょう, kantoushou] (n) fighting spirit award [Add to Longdo]
取りあえず(P);取りえず(P);取えず[とりあえず, toriaezu] (adv,n) (uk) at once; first of all; for the time being; for now; (P) [Add to Longdo]
取る物も取りえず;取るものも取りあえず[とるものもとりあえず, torumonomotoriaezu] (exp,adv) without a moment's delay; leaving everything else unattended to [Add to Longdo]
進取果[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking [Add to Longdo]
迅速果[じんそくかかん, jinsokukakan] (n,adj-na) quick and decisive; fast and daring; swift and resolute [Add to Longdo]
積極果[せっきょくかかん, sekkyokukakan] (n,adj-na) aggressive; active and bold (daring); resolute determination [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]
勇猛果[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage [Add to Longdo]
涙塞きえず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears [Add to Longdo]
儚い(P);果無い;果ない;果無い;果ない;果い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
儚む;果なむ;果無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare [Add to Longdo]
[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me [Add to Longdo]
相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]
自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare [Add to Longdo]
[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
怒而不[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections [Add to Longdo]
[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, / ] dare to; be bold in; have the courage to [Add to Longdo]
[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇な行動には感嘆しています。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇そうだが、実際は臆病者だ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇に抵抗した。
John did a brave thing.ジョンは勇なことをした。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇と言うよりも向こう見ずだ。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇なんだろう。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇さが試された。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldier acted bravely.その兵士は勇に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。
His brave deeds brought him a medal.その勇な行為で彼は勲章を貰った。
The brave captain saved his ship.その勇な船長は自分の船を救った。
I felt profound reverence for the courageous mother.その勇な母親に私は深い崇敬の念をいだいた。
Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.何人かの勇な乗客がそのすりを捕らえ、警察に引き渡した。
He was brave in the face of danger.危険に直面して彼は勇だった。
I admire your brave deed.君の勇な行為はなかなかのものだ。 [M]
The policemen were very brave in the face of great danger.警官たちは大きな危険に直面してとても勇だった。
Not all policemen are brave.警察官だからといってみな勇だとは限らない。
He is as brave a man as ever breathed.古今を通して彼は又とない勇な男だ。
We could not but admire his courage.私たちは彼の勇さを讃えずにはいられませんでした。
I would behave more bravely than he.私だったら彼よりも勇にふるまうつもりだ。
We must allow his bravery.私たちは彼を勇な男だと認めないわけにはいかない。
Woman as she was, she was brave.女ながらも彼女は勇だった。
I went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.私は危険を犯してえてソニーの株を500株買った。
The people standing around were amused and laughed at the brave little dog.周りに立っていた人々は勇な小犬を面白がって笑っていました。
Woman as she was, she fought bravely.女性であったが、彼女は勇に戦った。
The general took the bull by the horns and saved his army from disaster.将軍は難局に然と立ち向かい、自軍を破滅から救った。
When it comes to war, they are as brave as anyone.戦争になると彼らはだれにも劣らず勇だ。
Putting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.神を信じ、然と敵に向かった、そのクリスチャンの剣闘士は、たくさんの敵を倒した。
He tried to brave it out while held as a hostage.人質にとられながら、彼は努めて勇に振る舞った。
It was brave of you to go into the burning house.燃える家の中へ入って行ったとは勇でしたね。
The man fought bravely but finally gave in.男は勇に戦ったがついに降参した。
The Japanese are a brave people.日本人は勇な国民である。
I could not but admire his courage.彼が勇であることには感心せずにはおれなかった。
We can hardly speak too highly of his conduct.彼の勇さはとてもほめきれるものではない。
All his followers looked up to him as a wise and courageous man.彼の信奉者たちは彼を賢明で勇な人だと尊敬していた。
His bravery is above all praise.彼の勇さは賞賛の言葉もない。
His bravery is worth respecting.彼の勇さは尊敬に値する。
His brave action is worthy of a medal.彼の勇な行為は勲章に値する。
The story of his brave struggle affected us deeply.彼の勇な戦いの物語は我々を深く感動させた。
He became brave in the face of danger.彼は危険に直面した時勇になった。
He is as brave a man as any in the village.彼はその村の誰にも劣らず勇な男である。
He is very brave.彼はたいへん勇だ。
He is brave enough to go there by himself.彼はひとりでそこにいけるほど勇だ。
He is brave enough to go there by himself.彼は一人でそこに行けるほど勇だ。
He is a most brave man.彼は実に勇な人です。
He is strong, brave and, above all, kind.彼は強くて勇で、とりわけ親切だ。
He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.彼は人生のほとんどを敵と戦ってすごしてきた勇な戦士だった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, far braver are those that take risks despite their fear.[JA] もっと勇な人は 恐くても危険を冒す人です The Space Between Us (2017)
We used to go on adventures, and have fun, and see things, and you were brave and excited.[JA] 私たちは冒険に行き、楽しんだ、 いろいろ見て、あなたは勇でエキサイトしていた。 The Circle (2017)
Maestro, you were so brave.[JA] マエストロ 本当に勇だったわ Beauty and the Beast (2017)
Cheers. Here's the camera.[CN] 你只要胆展现创业精神 Close Encounters (2017)
My Buddha's Palm is so powerful, but, again, keeping a low profile.[JA] 如来神掌の力はそれほどだ えて 弱くみせてるんだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I just told you-- you cost me millions.[CN] 我们肯定纽约没什么大企业 -是你弄不到消息的 -求你了 The Statue (2017)
Brave FBI man, huh?[JA] 勇なFBIさんヨ? Cease Forcing Enemy (2016)
I hear you fought bravely at Highgarden.[JA] ハイガーデンでは勇だったそうだな The Spoils of War (2017)
- so I brought an assortment. - I've got, like, pepperoni...[JA] 取りえず色々持ってきた... Pilot (2016)
The thing is, it wasn't professional.[CN] 我发誓他简直要哭出来了 Mudmare (2017)
Guess I thought valor would feel a lot less scary.[JA] 勇になっても 怖さは感じるもんだね Yes (2016)
I forgive you for being recklessly brave.[JA] あなたの無謀な勇を称えるわ The Siege of Murphytown (2016)
As magnificent as you are, you are still no match for me.[JA] おまえは勇だが まだ私の相手にはならない Wonder Woman (2017)
- Great, I'm starving.[CN] 我会找到路易 马上带他过来 再带上一份公司章程 因为我肯定这就是我们需要投票表决的事 Brooklyn Housing (2017)
I spent hours talking to her, told her all about you.[CN] 你怎么这么想 Einstein: Chapter Five (2017)
Actually, Harvey, I do.[CN] 而是关于你和他的关系 以及你不直面他 Mudmare (2017)
Hello, Mr Swan? Please, call me Vincent.[CN] 老天爷 珊 冷静点 我真不相信你是认真的 The Widow Maker (2017)
God, I can only imagine how scared he must have been.[CN] 他们告诉我他临终时非常勇 Einstein: Chapter Seven (2017)
No, I can't.[CN] 你惹毛了太多的人 我肯定 总有一天会倒霉的 Einstein: Chapter One (2017)
So the deal's off, I'm afraid.[CN] 我本来还不告诉马丁 但告诉你一定有趣多了 Smell the Weakness (2017)
- That was crazy brave, dude.[JA] - すごく勇だったぞ Power Rangers (2017)
He's obviously practised this before.[CN] 它们是掠食者 受到敌方首领威吓就不攻击 Close Encounters (2017)
And after what he did... He stepped up.[JA] 彼は勇にも 進んで前に出たのに The First Day of the Rest of Your Life (2017)
And still undefeated, Chris "Lil B-Hop" Colbert![CN] 冠军就是排除万难 在残酷 腐败的追逐过程中 证明大多数人或许永远不想的东西 CounterPunch (2017)
We are not good, and we are not brave.[JA] 善人でも 勇でもない Something They Need (2017)
I give all married men the same advice, gay or straight.[CN] 总之迈克尔是一个很好的人 很勇 但我见到他时 忍不住想到 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
One loaf per family.[CN] 那是很勇且具有挑战性的举动 Einstein: Chapter One (2017)
My God, what a brave girl.[JA] 君は勇な子だ Stalker's Prey (2017)
Enough with all this brave princess act.[JA] すべてのこの勇な王女の行為で十分。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
My father was a good fighter.[JA] 父は勇な戦士でした。 The Well (2016)
I have seen what this brave soul is prepared to do.[JA] 私はこの勇な魂を行う用意があるものを見てきました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
-A thousand degrees.[CN] -勇一點... Malarkey! (2017)
That sounds like I'm a child--[CN] 我真不相信 The Statue (2017)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは勇だ"と よく言われるわ  ()
But I prefer to hide my powers.[JA] だがえて力は隠す Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
People are listening to him, Fritz.[CN] 我肯定他肯定极力地克制自己 才没有把相对论叫做 犹太理论 Einstein: Chapter One (2017)
I doubt we'll ever see each other again.[CN] 如果你对小绿和小瞳下手的话... Confrontation (2017)
Your mommy was very brave.[JA] ママはとても勇だった They Grow Up So Quickly (2016)
I just ran it by you.[CN] 你竟在唐娜面前这样说 Mudmare (2017)
Technology has become something that not only uses what you've done in the past, it takes that information to change what happens in the future.[CN] 我说很多人都用过闹钟 Machines Take Over the World (2017)
What I worry over is my own mother's behavior impeding my chances of ever getting married.[CN] 你竟这样跟我讲话 Einstein: Chapter Seven (2017)
You're very brave. Willing to die.[JA] あなたはとても勇です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I know you see yourself as a plucky heroine who broke a story as big as Watergate and then gave it to my biggest competitor, and I know you think that once the Daily Planet runs the story that you will have a fancy job there,[JA] あなたは、自分自身を 勇なヒロインと思ってる。 ウォーターゲート事件並の 特ダネを 最大のライバル社に 横流しする。 Falling (2016)
Show yourself.[CN] 平时这些小鬼头不随便招惹我 Smell the Weakness (2017)
Not the Corny.[CN] 然后你看着那个东西说: "不相信 竟然是我做的" Barbecue (2017)
It is kind of strange. I am not known for being bold.[JA] 勇(かん)な人間じゃないから 変な感じがするわ  ()
He found his courage, you know?[JA] 彼は勇になった Rock in the Road (2017)
Yes, but he passed his winter exams with flying colors, did he not?[CN] 我也就不追究了 但这个蠢货竟然质疑 是我的讲解有问题 Einstein: Chapter Two (2017)
Thank you.[CN] 说服我做这个 是他做梦都不想的 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
So where, exactly, is my courage?[JA] だから別に勇じゃないの  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]
[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top