Search result for

*息*

(170 entries)
(0.1308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-息-, *息*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiū, ㄒㄧㄡxi] (n vi ) พัก; พักผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 子さん)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未払利[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[媳, xí, ㄒㄧˊ] daughter-in-law
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation
[熄, xī, ㄒㄧ] to extinguish, to put out, to quench
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] To end 息 a flame 火; 息 also provides the pronunciation
[瘜, xī, ㄒㄧ] polypus
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[螅, xī, ㄒㄧ] intestinal worm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] worm

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご令;御令[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 令) son [Add to Longdo]
ため(P);溜め(P);溜(io)[ためいき, tameiki] (n) sigh; (P) [Add to Longdo]
ためをつく;溜をつく;溜を吐く;ためを吐く;溜めを吐く;溜めをつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
はっとを呑む;ハッとをのむ[はっといきをのむ(はっとを呑む);ハッといきをのむ(ハッとをのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise [Add to Longdo]
アミノ安香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
ドラ[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy [Add to Longdo]
[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
[あんそくこう, ansokukou] (n) benzoin [Add to Longdo]
香酸[あんそくこうさん, ansokukousan] (n) benzoic acid [Add to Longdo]
[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]
一人[ひとりむすこ, hitorimusuko] (n) an only son; (P) [Add to Longdo]
[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp,v1) (See 一) to take a breather [Add to Longdo]
一病[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer [Add to Longdo]
因循姑[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
延滞利[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest [Add to Longdo]
延命[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
気管支喘[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
[きそく, kisoku] (n) breathing; breath [Add to Longdo]
奄々;気奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
(P);休足[きゅうそく, kyuusoku] (n,vs,adj-no) rest; relief; relaxation; (P) [Add to Longdo]
時間[きゅうそくじかん, kyuusokujikan] (n) recess; break; breathing spell [Add to Longdo]
[きゅうそくじょ, kyuusokujo] (n) lobby; lounge; recreation room; break room [Add to Longdo]
[ぐそく, gusoku] (n) (1) (hum) son; (2) (vulg) stupid son [Add to Longdo]
子;まま[ままむすこ, mamamusuko] (n) stepson [Add to Longdo]
肩でをする[かたでいきをする, katadeikiwosuru] (exp,vs-i) to breathe heavily (e.g. with much movement of the shoulders) [Add to Longdo]
[こそく, kosoku] (adj-na,n) makeshift [Add to Longdo]
四日市ぜんそく;四日市喘[よっかいちぜんそく, yokkaichizensoku] (n) Yokkaichi asthma [Add to Longdo]
[しそく, shisoku] (n) (hon) son; (P) [Add to Longdo]
支払利[しはらいりそく, shiharairisoku] (n) interest expense; interest paid [Add to Longdo]
(P);終熄[しゅうそく, shuusoku] (n,vi,vs) having ended; being resolved; (P) [Add to Longdo]
小児喘[しょうにぜんそく, shounizensoku] (n) infantile asthma [Add to Longdo]
小心姑[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n,adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.) [Add to Longdo]
[しょうそく(P);しょうそこ(ok), shousoku (P); shousoko (ok)] (n) (1) news (from somebody); letter; contact; (2) (somebody's) whereabouts; (somebody's) movements; (P) [Add to Longdo]
[しょうそくすじ, shousokusuji] (n) informed circles; (P) [Add to Longdo]
[しょうそくし, shousokushi] (n) probe [Add to Longdo]
[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider [Add to Longdo]
不明[しょうそくふめい, shousokufumei] (n) untraceable; long lost; one's whereabouts being unknown [Add to Longdo]
[しょうそくぶん, shousokubun] (n) (See 書簡文) personal letter; epistolary style [Add to Longdo]
[ねいき, neiki] (n) sleeper's breathing; (P) [Add to Longdo]
正安香酸[せいあんそくこうさん, seiansokukousan] (n) orthobenzoic acid [Add to Longdo]
(P);栖;棲[せいそく, seisoku] (n,vs) inhabiting; living; (P) [Add to Longdo]
[きむすこ, kimusuko] (n) (See 生娘) young man unknowing of women; male virgin [Add to Longdo]
[せいそくち, seisokuchi] (n) habitat; home (e.g. of the tiger); (P) [Add to Longdo]
[あおいき, aoiki] (n) anxious or pained sigh [Add to Longdo]
[あおいきといき, aoikitoiki] (n) deep distress [Add to Longdo]
跡取り子;後取[あととりむすこ, atotorimusuko] (n) son and heir; son who will succeed one [Add to Longdo]
[ぜっそく, zessoku] (n,vs) expiry; dying; death [Add to Longdo]
総領[そうりょうむすこ, souryoumusuko] (n) eldest son [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ごめんなさい」木は、ため混じりにいいました。"I am sorry," sighed the tree.
1時間歩いてから、私たちは止まって休した。After walking for an hour, we stopped to take a rest.
1年間の間に子は頑強になった。In the course of a year my son grew stronger.
3歳の子の診察の予約をお願いします。I'd like to make an appointment for my three-year-old son.
5分と走らないうちに切れしてしまった。I had not run five minutes when I got out of breath.
あいつのの根を止めてやる。I'll do away with him.
あそこに立っている少年は私の子です。The boy standing over there is my son.
あと一だ。We're almost there.
あなたの上の子さんは何歳か。How old is your elder son?
あなたの子さんが何か悪いことをしても、それはあなたのせいではありません。子さんはもう25歳ですからね。It won't be your fault if your son does anything wrong: he is twenty-five now, isn't he?
あなたの子さんは大人になったら何になりたいと思っているのですか。What does your son want to be when he grows up?
あなたの子さんを親離れさせるべきです。You should have your son independent of you.
あなたは私の子がバイオリンを弾くのを聞きましたか。Did you hear my son play the violin?
あなたを見れば、いつも死んだ子を思い出します。I never see you without thinking of my dead son.
あの人はアメリカへ立ったまま消がない。Nothing has been heard from him since he left for America.
あの大事業家は子それぞれに100万ドルを残した。The tycoon endowed each son with a million dollars.
ある暑い夏の午後に、彼女は子を町の外の農場に連れていこうと決めました。One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.
イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消筋は警告しています。Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
ウイリアム・テルは子の頭の上のリンゴをねらって矢を射た。William Tell shot an arrow at the apple on his son's head.
うちの子は100まで数えられる。My son can count up to a hundred now.
うちの子はまだちゃんと足し算ができない。My boy can't do addition properly yet.
うちの子は去年身長が5インチ伸びた。My son grew 5 inches last year.
うちの子は私より背が高い。My son is taller than me.
うちの子は戦死した。Our son was killed in action.
うちの子は早起きの習慣がついた。My son has formed the habit of rising early.
うちの子は百まで数えられる。My son can count up to a hundred now.
うちの子は遊んでばかりいる。My son is just idling.
ウッドさんには子がいませんでした。Mr Wood had no sons.
おぼれかけた人はを吹き返した。The man who nearly drowned began to breathe.
お菓子で赤ちゃんが窒するところだった。A cookie almost choked the baby.
お宅の子さんが私達のパーティーにいらしたらどうでしょうか。I suggest that your son come to our party.
カール・ランジの記録破りの幅跳びに、観衆はを呑んだ。Karl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.
かんかんになって巻いている。He is fuming that they will be sorry for it some day.
きっと君の子が無事に戻ってくると思います。 [M]I am sure of your son coming back safe and sound.
ケンは1人子なので、父親は一層可愛がった。Father loved Ken all the more because he was his only son.
ここに一人子の世話を頼むという彼女の手紙がある。Here is her letter asking us to take care of her only son.
ここまでずっと走ってきたのでが切れてしまった。I ran all the way here and I'm out of breath.
この一週間つく暇もないほど忙しかった。I've been so busy this past week that I've hardly had time to relax.
この鳥は日本にも中国にも生していない。This bird lives neither in Japan nor in China.
この部屋はがつまりそうだ。This room is very stuffy.
これらの花は暖かい国々で生する。These flowers grow in warm countries.
ご子のご結婚を心よりお祝い申し上げます。Please accept our heartiest congratulations on the marriage of your son.
シーラカンスは深海に生する。The coelacanth inhabits the deep sea.
しかし、ゴルバチョフ大統領が健康に何らかの問題を抱えているという兆候はありませんでしたし、その消も目下のところ不明です。But there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
しかし、たいへん子を欲しがっていました。But he wanted a son very much.
ジョーンズ氏は年をとったら事業を子に譲り渡すつもりだ。When Mr Jones gets old, he will hand over his business to his son.
ジョーンはその光景を見てを飲んだ。Joan caught her breath when she saw the sight.
ジョンが引退した時、子が事業を引き継いだ。When John retired, his son took over his business.
ジョンには二人の子がいます。John has two sons.
ジョンは子に期待をかけた。John hung his hopes on his son.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国防科技信中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest [Add to Longdo]
[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge [Add to Longdo]
休养生[xiū yǎng shēng xī, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄧ, / ] recuperate [Add to Longdo]
[dī xī, ㄉㄧ ㄒㄧ, ] low-interest [Add to Longdo]
[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message [Add to Longdo]
[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science [Add to Longdo]
技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]
管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management [Add to Longdo]
系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system [Add to Longdo]
[xìn xī sù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄙㄨˋ, ] pheromone [Add to Longdo]
[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory [Add to Longdo]
资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] information resource [Add to Longdo]
偃旗[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, ] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in [Add to Longdo]
[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, ] future prospects [Add to Longdo]
出错信[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, / ] error message (computing) [Add to Longdo]
切分信[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, ] interest (on a loan); CL:筆|笔[bi3] [Add to Longdo]
[lì xi lǜ, ㄌㄧˋ ㄒㄧ˙ ㄌㄩˋ, ] interest rate [Add to Longdo]
化学信[huà xué xìn xī sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄙㄨˋ, / ] semiochemical [Add to Longdo]
[shēng xī, ㄕㄥ ㄒㄧ, ] to raise interest rates [Add to Longdo]
参考消[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
[chuǎn xī, ㄔㄨㄢˇ ㄒㄧ, ] to gasp for breath; to take a breather [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration) [Add to Longdo]
奄奄一[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp [Add to Longdo]
[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease [Add to Longdo]
遗患[gū xī yí huàn, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] to tolerate is to abet [Add to Longdo]
养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, / ] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child [Add to Longdo]
[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, ] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia [Add to Longdo]
[ān xī rì, ㄢ ㄒㄧ ㄖˋ, ] Sabbath [Add to Longdo]
[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, ] hold one's breath [Add to Longdo]
川流不[chuān liú bù xī, ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] (saying) the stream flows without stopping; the flow of an endless stream [Add to Longdo]
[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress [Add to Longdo]
[nián xī, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧ, ] annual interest [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] news; interest; breath; rest; Taiwan pr. xi2 [Add to Longdo]
峰县[Xī fēng xiàn, ㄒㄧ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xifeng county in Guizhou [Add to Longdo]
相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related [Add to Longdo]
[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] interest coupon; dividend coupon [Add to Longdo]
[Xī xiàn, ㄒㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
[qì xī chù, ㄑㄧˋ ㄒㄧ ㄔㄨˋ, / ] rest area [Add to Longdo]
[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, ] daily interest on a loan [Add to Longdo]
[zàn xī, ㄗㄢˋ ㄒㄧ, / ] a lull (in the storm); brief break (in rain) [Add to Longdo]
[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, / ] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds) [Add to Longdo]
[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆|叹 [Add to Longdo]
[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath [Add to Longdo]
[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2] [Add to Longdo]
灵通人士[xiāo xī líng tōng rén shì, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] a well-informed source; a person with inside information [Add to Longdo]
[shēng xī, ㄕㄥ ㄒㄧ, ] to inhabit; to live (in a habitat) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
[りそく, risoku] -Zins [Add to Longdo]
[といき, toiki] Seufzer [Add to Longdo]
[たんそく, tansoku] Seufzer, -Klage [Add to Longdo]
[そく, soku] -Atem, Atemzug, Hauch [Add to Longdo]
[そく, soku] SOHN, ATEM [Add to Longdo]
切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]
[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]
[しょうそく, shousoku] Nachricht, Mitteilung, Geschehen [Add to Longdo]
[ちっそく, chissoku] Erstickung, das_Ersticken [Add to Longdo]
[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top