ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*幼虫*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 幼虫, -幼虫-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼虫[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼虫[せいようちゅう, seiyouchuu] (n) adult and larval stages (e.g. of an insect) [Add to Longdo]
幼虫[ようちゅう, youchuu] (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calliphoridae larvae, which indicates time of death in the last three hours.[JA] クロバエの幼虫からは 死後3時間ってことなんだ The Cold in the Case (2014)
Like a... caterpillar... turning into a butterfly.[JA] たとえば 幼虫が チョウチョウへ 変わる時のように Midnight Son (2011)
These larvae, mixed with the plankton, disseminated the species.[CN] 这些与浮游生物混合的幼虫 散播物种 Origins of Life (2001)
Ego found me in my larva state.[JA] 幼虫の時 エゴに発見されました Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
The first three stages are from egg to larva to cocoon.[CN] 前3个阶段是 从 "卵" 到 "幼虫" 再到"茧". I Am Sam (2001)
Dividing, the egg transformed it self into a larvae.[CN] 分裂,卵细胞自己变化成幼虫 Origins of Life (2001)
You got a fucking problem with that? ![CN] 他们大量食用昆虫的幼虫 你他妈的对此有什么意见吗? Wedding Crashers (2005)
And ten pounds of live insect larvae,[JA] 幼虫を10ポンドとか The Dreamscape (2008)
Walter, are you saying that we can lure this thing by dangling those larvae in front of it?[JA] ウォルター 目の前で幼虫をぶら下げれば 誘うことができると言っているの? Unleashed (2009)
This is called Meganulon.[CN] 这名叫翔龙幼虫 Godzilla vs. Megaguirus (2000)
You see, their young enter through the ears and wrap themselves around the cerebral cortex.[CN] 幼虫爬进耳朵里 藏身在大脑皮层内 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Later, as they grow, follows madness and death.[CN] 然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
It's a baby Ohm.[CN] 是王虫的幼虫 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Caterpillar into chrysalis, or pupa and from thence into beauty.[CN] 幼虫变成蝶蛹,或者蛹,再变成美丽的蝴蝶 The Silence of the Lambs (1991)
In a typical case, if you don't cook pork well enough, you digest live tapeworm larvae.[CN] 一个典型的案例中 如果你烹调猪肉不够熟 你摄入活的绦虫幼虫 Pilot (2004)
Firefly Life Cycle[CN] 因此生出了来之后 萤火虫的幼虫很可爱 Fireflies: River of Light (2003)
with artificial colors, herbicides, larvicides, synthetic fertilizers, tranquilizers, growth and appetite stimulants it's no wonder that Mad Cow Disease ...[CN] 使用人工色素,除草剂,杀幼虫剂 合成化肥,镇定剂,生长和食量刺激物 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮 Earthlings (2005)
Walter seems to think that the larvae act like parasites,[JA] ウォルターは幼虫は寄生虫のように 行動していると考えているようだ Unleashed (2009)
The larvae are parasitic.[CN] 幼虫寄生虫。 Mindwarp (1992)
Sandtrout.[CN] 沙幼虫 Episode #1.3 (2003)
Think of him as a sort of larval form. Larva?[CN] 就像是幼虫一样 Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
The one thing I know for sure is these babies are still just babies.[JA] 1つ確かな事は これは ただの幼虫です Mr. Sandman (2013)
Right there, in their larval stage.[CN] 那里, 幼虫期的 Corky Romano (2001)
Hey, Kronk! How about some grub?[CN] 嘿,高刚 给来点幼虫吧! Kronk's New Groove (2005)
The larvae[CN] 幼虫 Darkness (2002)
"Nit[CN] 幼虫 Where the Heart Is (2000)
What seems wasteful to us helped compensate for the dangers future larva would face.[CN] 这对我们好像是浪费的东西 对未来幼虫面对的危险 却是这一种补偿 Origins of Life (2001)
Pumbaa, where's the grub?[CN] 彭彭 幼虫在哪里 The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
I correspond with a monk who sends me larvae, and... and then I incubate them myself.[CN] 我和一位修道士通信 所以他寄了蝴蝶的幼虫给我 然后我想办法孵化它们 The Collector (1965)
Fireflies light up even when they're larva[CN] 嗯 萤火虫在幼虫的时候 屁股已经开始发光喔 Fireflies: River of Light (2003)
Based on blowfly larvae, the body was on the riverbank for two and a half days.[JA] クロバエの幼虫から 遺体は 2日半は公園にあった The Geek in the Guck (2014)
Nuclear radiation turned him from a small grub into a 350-foot-tall monster that attacked Tokyo.[JA] 放射能を浴びた幼虫が 小さな虫から− 東京を襲った100メートルの モンスターに変わった Monsters vs. Aliens (2009)
"caterpillar injune, cold winter soon," they said.[CN] 六月幼虫长,寒冬快将至 Lucky Numbers (2000)
Surprisingly, they are the basis of a food chain which supports, amongst other creatures, the larvae of these midges.[CN] 令人吃惊的是, 它们竟然是食物链中的第一环 用以养活其它生物, 例如这些蚋的幼虫 Caves (2006)
The larvae of the scallop.[CN] 海扇的幼虫 Origins of Life (2001)
The caterpillar turned into a butterfly.[CN] 幼虫变成蝴蝶了 Swallowtail Butterfly (1996)
The larvae...[CN] 幼虫 Darkness (2002)
Larvae from the creature.[JA] あの生き物の幼虫 Unleashed (2009)
Called Meganulon as a larva.[CN] 幼虫叫翔龙幼虫 Godzilla vs. Megaguirus (2000)
butterflies AND caterpillars[CN] 蝴蝶与幼虫 322 (1969)
Yeah, that means that the larval development is almost complete.[JA] 幼虫の発育は ほぼ完了してる The Dude in the Dam (2013)
You're still a kid so you get a caterpillar.[CN] 你还是个孩子,所以是幼虫 Swallowtail Butterfly (1996)
Some he gets pregnant, others he just takes over with his worms.[CN] 他会繁殖幼虫幼虫去寄生 Slither (2006)
From spawn larva to full-fledged Hellspawn in record time.[CN] 从幼虫变成了成熟体, 时间刚好 Spawn (1997)
The poison killed the larvae, but it also poisoned Charlie's blood.[JA] 毒は幼虫を殺したが チャーリィの血液までやられてるんだ Unleashed (2009)
Delicacies include baby grasshoppers, mosquito eggs, fried beetles and the chef's speciality, gusanos.[CN] 蚱蜢幼虫,蚊子的卵, 炸甲虫,以及大厨的特色招牌菜: Gusanos。 Full Circle with Michael Palin (1997)
You mean he's some kinda insect?[CN] 幼虫 你是说那家伙是虫子? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
The larvae of the sea urchin.[CN] 海胆的幼虫 Origins of Life (2001)
Insect larva.[CN] 昆虫的幼虫. Mimic 2 (2001)
Larva.[CN] 幼虫. Mimic 2 (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top