ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*安否*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 安否, -安否-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安否[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
安否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต

Japanese-English: EDICT Dictionary
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We felt anxious for her safety.私たちは彼女の安否をきづかった。
We are anxious about her safety.私たちは彼女の安否を気つかっている。
I have been anxious about my son's safety.私は息子の安否をずっと心配しています。
I'm very anxious about my son's safety.私は息子の安否をたいへん心配している。
I asked after him.私は彼の安否をたずねた。
I went to the hospital to inquire after his health.私は彼の安否を尋ねに病院へ行った。
I am concerned for her safety.私は彼女の安否が気がかりだ。
I was anxious for her safety.私は彼女の安否が心配でした。
When I met my former teacher, he inquired after my parents.昔の先生にあったら、彼は私の両親の安否を尋ねた。
I'm anxious about his safely.彼の安否が気がかりだ。
He was asking about your health.彼はあなたの安否を尋ねていた。
He was asking about your health.彼は君の安否を尋ねていたよ。 [ M ]
He asked after my mother.彼は私の母の安否を尋ねた。
They asked after my father.彼らは父の安否を尋ねた。
She has anxiety for your safety.彼女は君の安否を気遣っているよ。 [ M ]
She agitated herself about her son's safety.彼女は息子の安否を大変気づかった。
She is anxious about his safely.彼女は彼の安否を心配している。
She inquired after him.彼女は彼の安否を尋ねた。
She asked after her friend.彼女は友達の安否を尋ねた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, Cardiff Airport lost contact with the plane. Lane is M.I.A. I'm sorry, sir.[JP] 飛行機は墜落の模様 レーンの安否は不明です World War Z (2013)
How is the Emperor?[CN] 安否 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Any family not known to be dead?[JP] 家族の安否は? The 5th Wave (2016)
All passengers and crew accounted for.[JP] みんなの 安否確認しないと Non-Stop (2014)
Either he's in hiding or he's dead. Either way, we have to plan our next move.[JP] 彼の安否は別として 次の手を考えないと Blame the Victim (2007)
Margaery's safety is paramount.[JP] マージェリーの安否が一番だ Book of the Stranger (2016)
The Prime Minister, Cabinet Secretary, and five ministers are still missing at this hour, and presumed dead after their helicopter was blown from the sky.[JP] 大河内総理以下 東官房長官ら 総理臨時代理の就任予定者 5名全員が安否不明の状況です 警視庁 国交省 総務省辺りは Shin Godzilla (2016)
She's unaccounted for.[JP] 安否不明です The Choice (2012)
The West Wing. The president has.. We're not sure if he's alive or dead right now.[JP] "西棟です 大統領の 安否は不明です" White House Down (2013)
All right, we need to go to Simon's house, see if he's still there.[JP] そうね サイモンの家に行くわ 安否を確かめに... Inside (2015)
We're going home to find out what happened to him. And how will you accomplish that?[JP] 家に向かって 安否を確認しなきゃ どのように 遂行するのでしょうか? Knight Rider (2008)
Any family not known to be dead?[JP] 家族の安否を? The 5th Wave (2016)
I just want to call my dad, make sure he and my sister are okay.[JP] 父と姉の安否確認だけよ Game On (2013)
Now he thinks we know if his family is alive- information he wants.[JP] 私達が家族の安否を知ってると 今度は彼が情報を求める側に Blind Spot (2011)
'The billionaire inventor was reported missing on Friday evening 'and is now feared to have died in the blast.[JP] この発明長者は 金曜から行方不明で 爆発での安否が 心配されてます Pilot (2010)
Get your team to the house, see if you can recover the hostages.[JP] チームを家に向かわせろ 人質の安否を確認しろ Family Time (2012)
We do not yet have confirmation on the number of hostages being held, or if the president is among them.[JP] 人質の人数は不明です 大統領の安否も不明です Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
So please, tell me you know where she is.[JP] だから安否を私に The Yoga Play (2013)
Those families are going to spend the rest of their lives wondering what happened to their loved ones, looking for answers.[JP] 愛する人の安否を思い 答えを探し続ける Neither Here Nor There (2011)
I need to know she's all right.[JP] 安否を確認したい What the Little Bird Told Him (2015)
To make sure you were okay.[JP] 安否の確認を... ARQ (2016)
Destruction of the island's power grid and transportation infrastructure has hampered international rescue efforts as thousands are unaccounted for, many feared dead.[JP] 「電力網と交通インフラに 甚大な被害が及び」 「各国の救援隊の 受け入れが困難に」 「数千名が安否不明 死者多数との懸念が」 We Can't Win (2010)
I've been watching, hoping to see something, anything that would allow me to know if Nimah was still alive.[JP] ずっと監視してるの ニマの安否を確認したくて... Go (2015)
But you know what, I'm just gonna call him Now I'm worried he's dead.[JP] 安否確認のために 電話するわ Goosebumps (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安否[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top