Search result for

*威*

(167 entries)
(0.3162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-威-, *威*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうい, ] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
[きょうい, ] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
[いりょく, ] พลังอำนาจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[威, wēi, ㄨㄟ] might, power, prestige; to dominate
Radical: Decomposition: 戌 (xū ㄒㄩ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] Dominating a woman 女 by force of arms 戈
[崴, wǎi, ㄨㄞˇ] high, lofty, precipitous; to sprain
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  威 (wēi ㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[葳, wēi, ㄨㄟ] flourishing; luxuriant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  威 (wēi ㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] grass

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉容;[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
あって猛からず;有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
ありて猛からず;有りて猛からず;有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
を振るう[いをふるう, iwofuruu] (exp,v5u) to exercise authority [Add to Longdo]
[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]
[いかつ, ikatsu] (n,vs) threatening [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
[いけん, iken] (n) authority; power [Add to Longdo]
[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
[いこう, ikou] (n) power; authority; influence [Add to Longdo]
高;居高[いたか, itaka] (adj-na,n) (arch) (See 不遜,傲慢) arrogant [Add to Longdo]
[いしん, ishin] (n) dignity; (P) [Add to Longdo]
信にかかわる;信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
[いせい, isei] (n) power; might; authority; (P) [Add to Longdo]
勢がいい;勢が良い;勢がよい[いせいがいい(勢がいい;勢が良い);いせいがよい(勢が良い;勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
勢のいい;勢の良い;勢のよい[いせいのいい(勢のいい;勢の良い);いせいのよい(勢の良い;勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
勢よく;勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
張り散らす[いばりちらす, ibarichirasu] (v5s) to domineer [Add to Longdo]
張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up [Add to Longdo]
張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority [Add to Longdo]
[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
[いぶ, ibu] (n) authority and force [Add to Longdo]
[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
風堂堂;風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
風凛々;風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
[いふく, ifuku] (n,vs) awe into submission [Add to Longdo]
[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
力(P);偉力[いりょく, iryoku] (n) power; might; authority; influence; (P) [Add to Longdo]
[いれい, irei] (n) authority [Add to Longdo]
[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
[きゅうい, kyuui] (n) (pitcher's) stuff; (P) [Add to Longdo]
の有る投球;球のある投球[きゅういのあるとうきゅう, kyuuinoarutoukyuu] (n) (baseball) powerful delivery [Add to Longdo]
居丈高;丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
虚仮し;コケ[こけおどし(虚仮し);コケおどし(コケし), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
脅かす(P);嚇かす;かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P) [Add to Longdo]
脅す(P);す;嚇す[おどす, odosu] (v5s,vt) (See 脅かす・おどかす) to threaten; to menace; (P) [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] (n,vs) threat; menace; (P) [Add to Longdo]
張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
軍事的脅[ぐんじてききょうい, gunjitekikyoui] (n) military threat [Add to Longdo]
[けんい, ken'i] (n) authority; power; influence; (P) [Add to Longdo]
[けんいすじ, ken'isuji] (n) authoritative sources [Add to Longdo]
[けんいしゃ, ken'isha] (n) an authority [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
1960年代に日本の大学生は政府に対して示運動を起こした。In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
1995年、安藤氏は建築におけるもっとも権ある賞を受賞した。In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
あの人はあまり張るから好きになれない。That man is too boastful for my liking.
いきなり入って来て張ってもらってもこまる。You can't just come in here and start ordering people around.
インフルエンザが都市部で猛を振るった。The flu struck the metropolitan area.
かくして、彼らに脅を与えるほかの動物に発見されないですむ。Thus, they cannot be detected by other animals that threaten them.
こういう行いは君の信にかかわる。 [M]Such conduct is beneath your dignity.
この空模様では、おそらく明日の今ごろは台風が猛をふるっているだろう。From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.
この作戦に対する脅は数多い。The threats to this strategy are numerous.
この種の爆弾は全人類にとって重大な脅だ。This kind of bomb is a serious menace to the whole race.
さあ、駆けつけ三杯、勢よくぱっといきましょう。Anybody who shows up late (at the party) has to chug!
その医者は子供の病気に関して著名な権だ。The doctor is a great authority on children's diseases.
その学者は財政政策の権である。The scholar is an authority on fiscal policy.
その教授はシェイクスピアの権である。That professor is an authority on Shakespeare.
その建築家は権ある賞を受賞したことを自慢した。The architect boasted that he had received a prestigious award.
その捕虜には厳があった。The prisoner of war bore himself with great dignity.
その問題をもう少しわかりやすくしてくれる、どんなことを権者が述べているのか知ろうと、私はとてもたくさんの本を読んできた。I have read a good many books to discover what the authorities had to say that made the matter a little plainer.
どうせまたふんぞり返って張っているだけなのだから。As he's just up on his high horse again.
ナポレオンは権がある男だった。Napoleon was a man of authority.
ヨットは猛を振るう嵐の中に翻弄された。The yacht was at the mercy of the dreadful storm.
リツコはその問題については相当の権者です。Ritsuko is something of an authority on the subject.
医者は厳ある態度で患者を診察した。The doctor looked gravely at the patient.
一世紀半混乱が続いた後に、やっと国王の権が回復された。Only after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
一年先輩だからって、そんなに張らなくていいじゃない。Who said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?
恩恵を請うのは私の厳に関わる。It is beneath my dignity to ask a favor.
何の権であなたは私にこれをしろと命令するのか。By what authority do you order me to do this?
核兵器は人類にとって脅だ。Nuclear weapons are a threat to the race.
核兵器は全人類への脅である。Nuclear weapons are a threat to all humanity.
学生たちは権に反抗した。The students revolted against authority.
教師は自らの権を頼みとしてはならない。Teachers shouldn't fall back on their authority.
原爆は人類にとって重大な脅だ。The atomic bomb is a grave threat to mankind.
今日若者たちは、自分には何の罪もないのに、国際的な悪感情と核破壊の脅によって分裂した世界に生きている。Today young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
最近、日本の父親の厳と重要性は減少した。Recently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
私の兄は哲学の権だ。My brother's an authority on philosophy.
私の兄は哲学の権者である。My elder brother is a philosophical authority person.
自分の信念を守るためには立ちあがるし、いかなる脅にも屈しないつもりだ。I'll stand up for what I believe in and won't yield to any threats.
将軍の堂々とした格幅は誰でも圧される。The general's massive presence awes everyone.
少年にとって父親は権だった。For the boy, his father represented authority.
多分男の唯一真実な厳は、自分自身をさげすむことができる能力であろう。Perhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.
日本人は規制の権にもたれかかろうとする傾向がある。Japanese people tend to rely on established authority.
発明の才に富むその男性がその権ある賞を初めて受賞した。The ingenious man received the prestigious award for the first time.
彼、今のところは飛ぶ鳥も落とす勢いだけれど、あの勢いつまでもつのか、疑問だね。He's unstoppable right now but the question is how long he can remain at the pinnacle of his career.
彼が核兵器は平和への脅であると論じた。He argued that nuclear weapons were a threat to peace.
彼はジャズに関しては十分信頼できる権者だ。He is a good enough authority on jazz.
彼はそれを厳をもって言った。He said that with dignity.
彼はなかなか権に屈するような男ではない。He is the last man to submit to authority.
彼は英雄だったが、張ってなかった。Hero as he was, he was not boastful.
彼は刑法の権だ。He is an authority on criminal law.
彼は自分のオフィスで働いている人に張り散らそうとしたがうまくいかなかった。He tried unsuccessfully to domineer over his office workers.
彼は職についた頃、その脅を感じた。He sensed that threat early in his career.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people [Add to Longdo]
[Lè wēi yē, ㄌㄜˋ ㄨㄟ ㄧㄝ, ] Urbain Le Verrier (1811-1877), French mathematician and astronomer who predicted the position of Neptune [Add to Longdo]
南乔治亚岛和南桑[Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí, ㄋㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ ㄙㄤ ㄨㄟ ㄑㄧˊ, / ] South Georgia and The South Sandwich Islands [Add to Longdo]
史迪[Shǐ dí wēi, ㄕˇ ㄉㄧˊ ㄨㄟ, ] Joseph Stilwell [Add to Longdo]
乔治・奥[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治奥[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
[guó wēi, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄟ, / ] national prestige [Add to Longdo]
[Xià wēi yí, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ, ] Hawaii, US state [Add to Longdo]
夷岛[Xià wēi yí dǎo, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Hawaii island [Add to Longdo]
夷州[Xià wēi yí zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄓㄡ, ] Hawai, US state [Add to Longdo]
[Ào wēi ěr, ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Orwell (name); George Orwell (1903-1950), British novelist [Add to Longdo]
奥斯[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] Auschwitz (concentration camp) [Add to Longdo]
奥斯辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, / ] Auschwitz concentration camp [Add to Longdo]
奋武扬[fèn wǔ yáng wēi, ㄈㄣˋ ˇ ㄧㄤˊ ㄨㄟ, / ] a show of strength [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige [Add to Longdo]
[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, ] prestige; reputation; trust; credit with the people [Add to Longdo]
信扫地[wēi xìn sǎo dì, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ ㄙㄠˇ ㄉㄧˋ, / ] to lose every scrap of reputation [Add to Longdo]
信县[Wēi xìn xiàn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Weixin county (county in Guizhou) [Add to Longdo]
[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, / ] majestic presence; awe-inspiring manner [Add to Longdo]
[Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script [Add to Longdo]
利斯[Wēi lì sī, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Willis (name) [Add to Longdo]
利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]
[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] might; formidable power [Add to Longdo]
[wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, / ] might; power and influence [Add to Longdo]
[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] awe-inspiring; majestic [Add to Longdo]
[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory [Add to Longdo]
[wēi hè, ㄨㄟ ㄏㄜˋ, / ] to threaten [Add to Longdo]
[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity [Add to Longdo]
[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, ] VISA (credit card) [Add to Longdo]
士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky [Add to Longdo]
士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky [Add to Longdo]
奇托[wēi qí tuō, ㄨㄟ ㄑㄧˊ ㄊㄨㄛ, ] Wichita (city in Kansas) [Add to Longdo]
妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, / ] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese [Add to Longdo]
妥玛拼法[Wēi tuǒ mǎ pīn fǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
妥玛拼音[Wēi tuǒ mǎ pīn yīn, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ , / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
[wēi kè, ㄨㄟ ㄎㄜˋ, ] Witkey, question-and-answer website www.witkey.com [Add to Longdo]
[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] grave and dignified [Add to Longdo]
尊命贱[wēi zūn mìng jiàn, ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] orders weightier than life [Add to Longdo]
尼斯[Wēi ní sī, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Venice; Venezia [Add to Longdo]
尼斯商人[Wēi ní sī shāng rén, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, ] the Merchant of Venice by William Shakespeare [Add to Longdo]
州镇[Wēi zhōu zhèn, ㄨㄟ ㄓㄡ ㄓㄣˋ, / ] Weizhou town, seat of Wenchuan county 汶川县 in northwest Sichuan [Add to Longdo]
[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ, ] William or Wilhelm (name) [Add to Longdo]
廉・福克纳[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Fu2 ke4 na4, / ] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet [Add to Longdo]
廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, / ] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright [Add to Longdo]
廉斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia) [Add to Longdo]
[wēi dé, ㄨㄟ ㄉㄜˊ, ] powerful benevolent rule [Add to Longdo]
[wēi shè, ㄨㄟ ㄕㄜˋ, / ] to cower by military force; deterrence [Add to Longdo]
斯康星[Wēi sī kāng xīng, ㄨㄟ ㄙ ㄎㄤ ㄒㄧㄥ, ] Wisconsin [Add to Longdo]
斯康星州[Wēi sī kāng xīng zhōu, ㄨㄟ ㄙ ㄎㄤ ㄒㄧㄥ ㄓㄡ, ] Wisconsin, US state [Add to Longdo]
[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ, ] prestige [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうい, kyoui] threat [Add to Longdo]
受動的脅[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]
能動的脅[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]
[いせい, isei] -Macht, Einfluss, gute_Stimmung [Add to Longdo]
[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]
[いかく, ikaku] drohen, warnen [Add to Longdo]
[けんい, ken'i] Autoritaet, -Macht, Einfluss [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] Drohung, Bedrohung, Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top