Search result for

*和*

(222 entries)
(0.0931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-和-, *和*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ
朝鮮人民共[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[あえもの, aemono] (n) อาหารที่คลุกเคล้าด้วยซอสหรือน้ำปรุงรส
理者[わりしゃ, warisha] (n pron. phrase na) วริชา
やか[なごやか, nagoyaka] (adj ) [ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
[へいわ, heiwa] (n ) สันติภาพ
脂肪酸[ほうわしぼうさん, houwashibousan] (n ) กรดไขมันอิ่มตัว , See also: R. saturated fatty acid
不飽脂肪酸[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n ) กรดไขมันไม่อิ่มตัว , See also: R. unsaturated fatty acid
ませる[なごませる, nagomaseru] (vt ) ทำให้อ่อนโยนลง
心をませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
[しょうわ, shouwa] Thai: ชื่อสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นคนก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゴラ共[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
ガーナ共[ガーナきょうわこく, ga-na kyouwakoku] (n) Republic of Ghana [Add to Longdo]
ガイアナ協同共[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ガボン共[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
ガンビア共[ガンビアきょうわこく, ganbia kyouwakoku] (n) Republic of the Gambia [Add to Longdo]
ギニアビサウ共[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニア共[ギニアきょうわこく, ginia kyouwakoku] (n) Republic of Guinea [Add to Longdo]
ギリシャ共国;ギリシア共[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic [Add to Longdo]
グアテマラ共[グアテマラきょうわこく, guatemara kyouwakoku] (n) Republic of Guatemala; (P) [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケニア共[ケニアきょうわこく, kenia kyouwakoku] (n) (See ケニア) Republic of Kenya [Add to Longdo]
コンゴ共[コンゴきょうわこく, kongo kyouwakoku] (n) Republic of the Congo [Add to Longdo]
コンゴ民主共[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
ザンビア共[ザンビアきょうわこく, zanbia kyouwakoku] (n) (See ザンビア) Republic of Zambia [Add to Longdo]
ジンバブエ共[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]
ゼロゲーム[ゼロわゲーム, zero wa ge-mu] (n) (See ゼロサムゲーム) zero-sum game [Add to Longdo]
ソビエト社会主義共[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主義自治共[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
チェコ共[チェコきょうわこく, chieko kyouwakoku] (n) Czech Republic [Add to Longdo]
ドイツ民主共[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
ドイツ連邦共[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ノーベル平[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
ハイチ共[ハイチきょうわこく, haichi kyouwakoku] (n) Republic of Haiti [Add to Longdo]
バナナ共[バナナきょうわこく, banana kyouwakoku] (n) banana republic [Add to Longdo]
フランス共[フランスきょうわこく, furansu kyouwakoku] (n) French Republic; Republique francaise [Add to Longdo]
ホンジュラス共[ホンジュラスきょうわこく, honjurasu kyouwakoku] (n) Republic of Honduras [Add to Longdo]
モザンビーク共[モザンビークきょうわこく, mozanbi-ku kyouwakoku] (n) (See モザンビーク) Republic of Mozambique [Add to Longdo]
[あんな;あんわ, anna ; anwa] (n) (obsc) Anna or Anwa era (968.8.13-970.3.25) [Add to Longdo]
衣ばかりで尚はできぬ;衣許りで尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
[いわ, iwa] (n) physical disorder [Add to Longdo]
感(P);異[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
一水[いっすいわぶつ, issuiwabutsu] (n) mono-hydrate [Add to Longdo]
一部緩[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing [Add to Longdo]
陰陽[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
影響緩[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
[えいわ, eiwa] (n) Eiwa era (of the Northern Court) (1375.2.27-1379.3.22) [Add to Longdo]
英文[えいぶんわやく, eibunwayaku] (n) English-Japanese translation [Add to Longdo]
[えいわ, eiwa] (n) English-Japanese (e.g. dictionary); (P) [Add to Longdo]
辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) English-Japanese dictionary [Add to Longdo]
[おうわ, ouwa] (n) Ouwa era (961.2.16-964.7.10) [Add to Longdo]
卸しえ;下ろし[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables [Add to Longdo]
(P);穏(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
過飽[かほうわ, kahouwa] (n) supersaturation [Add to Longdo]
過飽蒸気[かほうわじょうき, kahouwajouki] (n) supersaturated vapor; supersaturated vapour [Add to Longdo]
過飽溶液[かほうわようえき, kahouwayoueki] (n) supersaturated solution [Add to Longdo]
我主;主;吾主[わぬし, wanushi] (n) (arch) you (familiar or derogatory) [Add to Longdo]
我人;[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt) [Add to Longdo]
我人ども;人ども[わひとども, wahitodomo] (n) (arch) you (familiar or derog.; usu. plural) [Add to Longdo]
我僧;[わそう, wasou] (n) (arch) (vocative) monk (familiar or derogatory) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
革命政府は、民衆から兵をつのって防戦するとともに、共政治を確立して、捕らえていたルイ16世を処刑しました。The revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.
広島に口というところがあります。There's a place called Kuchiwa in Hiroshima.
酸性土を灰で中する。Acid soil is neutralised by ash.
天皇が靖国神社で75年までに戦後計8回参拝した。In the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
制服だって、いつも着ているのより糊がきき過ぎていて、ちょっぴり違感すら覚えてします。Come to that the uniform had a bit more starch than that I usually wear, it's a bit uncomfortable.
特に、調平均の実際の使用例としては、「平均速度」が主に取り上げられ、説明がそこで終わってしまうのが通例である。In particular it is customary for actual examples of use of the harmonic mean generally cover "average speed," and explain no further than that.
私達の平で幸せに満ちた日々を、一瞬で奪い去るこのテロリズムという行為は、まさに全人類にとっての敵と言えるでしょう。The act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
完璧な平を。 永遠なる平を祈ろう。Let us pray for a perfect, an eternal, peace.
TOEICの学習に限らず、英語を学ぶのであれば英辞典は必携の書の一つでしょう。An English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
食のレストランへ行くたびに、割り箸を家へもって帰ります。Whenever I go to a Japanese style restaurant I take disposable chopsticks home with me.
インベーダーと議の交渉をしないことに決めた。We decided not to have peace negotiations with the invaders.
どんな組織であれ、内部の融と団結はその組織の成敗を決める重要な要素だ。For any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
子が胸をはだけて赤ん坊に乳をふくませた。Kazuko bared her breast and fed the baby.
「世界平」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平への道は長く苦難に満ちている。Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
10年前に協銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
1958年、その記念碑は広島平公園に建てられた。In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.
1964年にキング牧師はノーベル平賞を受賞した。In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
1978年に日本と中国との間に平条約が結ばれた。In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
1979年にマザー・テレサはノーベル平賞を受賞した。In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.
2人の少年は口論がもとで不になった。A quarrel estranged one boy from the other.
3角形のすべての角のは180度に等しい。The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
3年ぶりに平が戻った。Peace has returned after three years of war.
USSRはソビエト社会主義共国連邦を表しています。U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.
あなたは服の方がよく似合います。You look good in a kimono.
あなた以外に、あなたに平をもたらすことが出来るものは、何もない。Nothing can bring you peace but yourself.
あの少年の名前は田慎太郎です。That boy's name is Shintaro Wada.
アメリカ合衆国は共国である。The United States is a republic.
あらゆる所の人々が世界平に尽くす民衆の指導者を切望している。People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.
いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平がやってくる気配もない。After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
いさかいで私たちの融が壊れた。Quarrelling spoiled our unity.
イスラエル側の心変わりのために、中東平交渉の構成国に変更があるかもしれません。The makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.
イスラム系共国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自然と調した住環境の快適性が必要である。Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.
オリーブの枝は平を象徴する。An olive branch symbolizes peace.
お人形に、新しい自転車。それに世界平よ。 [F]I'd like a doll, a new bicycle.....and peace on earth!
カタルコ人は平を切望した。The Carthaginians longed for peace.
きのうは牛が特売だった。Japanese beef was on sale yesterday.
キング牧師の支持者の中には、平的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
グリーンは赤と調されない。Green doesn't go with red.
ここでなら平に暮らせるだろう。I could live peacefully here.
このまえの講会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に武装すべきことを学んだ。His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
この建物は調を欠いている。The structure is deficient in harmony.
この町の気候は非常に温で、真夏でも寒暖計が30度にあがることはめったにない。The climate of this town is so mild that the thermometer seldom rises to thirty degrees even in midsummer.
この停戦が世界平に役立つことを私達はみな望んでいる。We all hope that this cease-fire will make for world peace.
この薬は筋肉痛をらげる。This medicine helps relieve muscle pain.
この薬を飲めば痛みがらぐでしょう。This medicine will relieve the pain.
これが平条約の草案だ。This is the rough draft of the peace treaty.
これは昭座から舞台中継です。This is a direct broadcast from the Showa theater.
これほどまでに平を切望した事はかつて無い。Never before have we had such a strong longing for peace.
これまでに民主党に投票したものだが、これからは共党に乗り換えるつもりだ。In the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord [Add to Longdo]
不战不[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] neither war nor peace [Add to Longdo]
不调[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] discord [Add to Longdo]
不饱[bù bǎo hé, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] unsaturated [Add to Longdo]
不饱脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid [Add to Longdo]
世界[shì jiè hé píng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] world peace [Add to Longdo]
[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
[zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] to neutralize [Add to Longdo]
[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
中国石油化学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中华人民共[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China [Add to Longdo]
中华人民共国中央军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission [Add to Longdo]
中华苏维埃共[Zhōng huá Sū wéi āi gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Chinese Soviet Republic (1931-1934), also translated as Jiangxi republic [Add to Longdo]
中非共[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
[zhǔ hé pài, ㄓㄨˇ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, ] the peace faction; doves [Add to Longdo]
亚尔发奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]
人民共[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
[Rén hé xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Renhe county in Zhejiang [Add to Longdo]
代数[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] algebraic sum [Add to Longdo]
克罗地亚共[Kè luó dì yà Gòng hé guó, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of Croatia [Add to Longdo]
[gòng hé, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ, ] republic [Add to Longdo]
[gòng hé zhì, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓˋ, ] republic [Add to Longdo]
[gòng hé guó, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] republic [Add to Longdo]
政体[gòng hé zhèng tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] republican system of government [Add to Longdo]
[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, / ] Republican Party [Add to Longdo]
党人[gòng hé dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] a Republican party member [Add to Longdo]
刚果民主共[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
[quàn hé, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] to mediate; to urge peace [Add to Longdo]
千里達多巴哥[qiān lǐ dá hé duō bā gē, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago [Add to Longdo]
半岛东方航海[Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] P&O; Peninsula and Oriental shipping company [Add to Longdo]
[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) [Add to Longdo]
[Nán hé, ㄋㄢˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Nanhe (place in Hebei) [Add to Longdo]
南乔治亚岛南桑威奇[Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí, ㄋㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ ㄙㄤ ㄨㄟ ㄑㄧˊ, / ] South Georgia and The South Sandwich Islands [Add to Longdo]
浩特[Hū hé hào tè, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区 [Add to Longdo]
浩特市[Hū hé hào tè shì, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend [Add to Longdo]
[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, ] good-natured [Add to Longdo]
[hé hǎo, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ, ] to become reconciled [Add to Longdo]
好如初[hé hǎo rú chū, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ ㄖㄨˊ ㄔㄨ, ] to bury the hatchet; to become reconciled [Add to Longdo]
[hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, ] Buddhist monk [Add to Longdo]
[hé jú, ㄏㄜˊ ㄐㄩˊ, ] draw; tied game [Add to Longdo]
[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] peace [Add to Longdo]
平主义[hé píng zhǔ yì, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pacifism [Add to Longdo]
平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] peaceful use [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]
算術[さんじゅつわ, sanjutsuwa] arithmetic sum [Add to Longdo]
排他的論理[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR) [Add to Longdo]
排他的論理演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
排他的論理演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation [Add to Longdo]
排他的論理素子[はいたてきろんりわそし, haitatekironriwasoshi] EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-OR element [Add to Longdo]
否定論理[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定論理素子[ひていろんりわそし, hiteironriwasoshi] NOR gate, NOR element [Add to Longdo]
否定[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
[ほうわ, houwa] saturation (vs) [Add to Longdo]
状態[ほうわじょうたい, houwajoutai] (to be) saturated [Add to Longdo]
状態になる[ほうわじょうたいになる, houwajoutaininaru] to saturate [Add to Longdo]
累積[るいせきわ, ruisekiwa] cumulative sum [Add to Longdo]
論理[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
論理素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (INCLUSIVE-) OR gate, (INCLUSIVE-)OR element [Add to Longdo]
[わ, wa] sum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
中華人民共[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
田湖[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
[わ, wa] FRIEDE, HARMONIE [Add to Longdo]
[わ, wa] Friede, Harmonie [Add to Longdo]
[なごむ, nagomu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
夫君[かずおくん, kazuokun] Kazuo (maennl.Rufname) [Add to Longdo]
[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
[わか, waka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
[わえい, waei] jap.-engl.(Woerterbuch,Uebersetzung) [Add to Longdo]
菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
[わかい, wakai] Versoehnung, (guetlicher) Vergleich [Add to Longdo]
[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
[しょうわ, shouwa] (jap.Zeitrechnung 1926 - 1989) [Add to Longdo]
元年[しょうわがっねん, shouwagatsunen] das 1.Jahr der Shouwa-Aera (1926) [Add to Longdo]
年間[しょうわねんかん, shouwanenkan] Shouwa-Aera [Add to Longdo]
[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] -mild, sanft, ruhig, maessig [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] gemaessigt, freundlich, sanft [Add to Longdo]
[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]
[こうわ, kouwa] Friedensschluss, Frieden [Add to Longdo]
[ほうわ, houwa] Saettigung, Saturation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top