Search result for

*和*

(222 entries)
(0.8444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-和-, *和*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ
朝鮮人民共[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[あえもの, aemono] (n) อาหารที่คลุกเคล้าด้วยซอสหรือน้ำปรุงรส
理者[わりしゃ, warisha] (n pron. phrase na) วริชา
やか[なごやか, nagoyaka] (adj ) [ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
[へいわ, heiwa] (n ) สันติภาพ
脂肪酸[ほうわしぼうさん, houwashibousan] (n ) กรดไขมันอิ่มตัว , See also: R. saturated fatty acid
不飽脂肪酸[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n ) กรดไขมันไม่อิ่มตัว , See also: R. unsaturated fatty acid
ませる[なごませる, nagomaseru] (vt ) ทำให้อ่อนโยนลง
心をませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
[しょうわ, shouwa] Thai: ชื่อสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นคนก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゴラ共[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
ガーナ共[ガーナきょうわこく, ga-na kyouwakoku] (n) Republic of Ghana [Add to Longdo]
ガイアナ協同共[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ガボン共[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
ガンビア共[ガンビアきょうわこく, ganbia kyouwakoku] (n) Republic of the Gambia [Add to Longdo]
ギニアビサウ共[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニア共[ギニアきょうわこく, ginia kyouwakoku] (n) Republic of Guinea [Add to Longdo]
ギリシャ共国;ギリシア共[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic [Add to Longdo]
グアテマラ共[グアテマラきょうわこく, guatemara kyouwakoku] (n) Republic of Guatemala; (P) [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケニア共[ケニアきょうわこく, kenia kyouwakoku] (n) (See ケニア) Republic of Kenya [Add to Longdo]
コンゴ共[コンゴきょうわこく, kongo kyouwakoku] (n) Republic of the Congo [Add to Longdo]
コンゴ民主共[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
ザンビア共[ザンビアきょうわこく, zanbia kyouwakoku] (n) (See ザンビア) Republic of Zambia [Add to Longdo]
ジンバブエ共[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]
ゼロゲーム[ゼロわゲーム, zero wa ge-mu] (n) (See ゼロサムゲーム) zero-sum game [Add to Longdo]
ソビエト社会主義共[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主義自治共[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
チェコ共[チェコきょうわこく, chieko kyouwakoku] (n) Czech Republic [Add to Longdo]
ドイツ民主共[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
ドイツ連邦共[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ノーベル平[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
ハイチ共[ハイチきょうわこく, haichi kyouwakoku] (n) Republic of Haiti [Add to Longdo]
バナナ共[バナナきょうわこく, banana kyouwakoku] (n) banana republic [Add to Longdo]
フランス共[フランスきょうわこく, furansu kyouwakoku] (n) French Republic; Republique francaise [Add to Longdo]
ホンジュラス共[ホンジュラスきょうわこく, honjurasu kyouwakoku] (n) Republic of Honduras [Add to Longdo]
モザンビーク共[モザンビークきょうわこく, mozanbi-ku kyouwakoku] (n) (See モザンビーク) Republic of Mozambique [Add to Longdo]
[あんな;あんわ, anna ; anwa] (n) (obsc) Anna or Anwa era (968.8.13-970.3.25) [Add to Longdo]
衣ばかりで尚はできぬ;衣許りで尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
[いわ, iwa] (n) physical disorder [Add to Longdo]
感(P);異[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
一水[いっすいわぶつ, issuiwabutsu] (n) mono-hydrate [Add to Longdo]
一部緩[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing [Add to Longdo]
陰陽[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
影響緩[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
[えいわ, eiwa] (n) Eiwa era (of the Northern Court) (1375.2.27-1379.3.22) [Add to Longdo]
英文[えいぶんわやく, eibunwayaku] (n) English-Japanese translation [Add to Longdo]
[えいわ, eiwa] (n) English-Japanese (e.g. dictionary); (P) [Add to Longdo]
辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) English-Japanese dictionary [Add to Longdo]
[おうわ, ouwa] (n) Ouwa era (961.2.16-964.7.10) [Add to Longdo]
卸しえ;下ろし[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables [Add to Longdo]
(P);穏(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
過飽[かほうわ, kahouwa] (n) supersaturation [Add to Longdo]
過飽蒸気[かほうわじょうき, kahouwajouki] (n) supersaturated vapor; supersaturated vapour [Add to Longdo]
過飽溶液[かほうわようえき, kahouwayoueki] (n) supersaturated solution [Add to Longdo]
我主;主;吾主[わぬし, wanushi] (n) (arch) you (familiar or derogatory) [Add to Longdo]
我人;[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt) [Add to Longdo]
我人ども;人ども[わひとども, wahitodomo] (n) (arch) you (familiar or derog.; usu. plural) [Add to Longdo]
我僧;[わそう, wasou] (n) (arch) (vocative) monk (familiar or derogatory) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
市街にはいくぶん平があった。In the town there was a measure of peace.
私たちの究極の目標は世界平を樹立することである。Our ultimate goal is to establish world peace.
私たちの国は平だけを望んでいる。Our country desires only peace.
私たちは、世界平を願っている。We all wish for permanent world peace.
私たちはみな平を望みます。We all hope for peace.
私たちはみんな恒久的な世界平を願っている。We all wish for permanent world peace.
私たちはみんな恒久的な平を願っている。We all wish for permanent world peace.
私たちは皆世界平を熱望している。We are all eager for world peace.
私たちは皆平を願った。We all wished for peace.
私たちは四十年以上平を享受しています。We have been enjoying peace for more than 40 years.
私たちは自然と調して生活することを学ばなければならない。We must learn to live in harmony with nature.
私たちは世界平を保つためにあらゆる努力をすべきだ。We should make every effort to maintain world peace.
私たちは世界平を目標に進むべきだ。We should be headed for world peace.
私たちは平に暮らしています。We live in peace.
私たちは平のために尽くさなければならない。We should work for the cause of peace.
私たちは平を求めている。We are longing for peace.
私たちは平を切望している。We are anxious for peace.
私たちは平を待ち望んでいた。We were longing for peace.
私には彼女の新しいシャツがブルー・ジーンズに調するかどうかわからない。I don't know if her new shirt will go with her blue jeans.
私に対する彼の怒りはらいでいない。His anger towards me has not softened.
私の考えでは、恒久的な平など幻想に過ぎない。In my opinion, permanent peace is nothing but illusion.
私の知る限りではその小説は訳されていない。For all I know, the novel is not translated into Japanese.
私はこの条約が世界の平に役立つことを望んでいます。I hope this treaty will make for the peace of the world.
私は岩本人です。I am Kazuto Iwamoto.
私は英辞書が必要だ。I need a Japanese-English dictionary.
私達の不は子供時代にまでさかのぼる。Our feud traces back to our childhood.
私達は、世界平を熱望しています。We are anxious for world peace.
私達は原子力の平的利用を考えねばならない。We must think about peaceful uses of atomic energy.
私達は原子力を平的に利用できる。We can make peaceful use of atomic energy.
私達は世界の平のために働いています。We are working for world peace.
私達は世界平の保つためにあらゆる努力をすべきだ。We should make every effort to maintain world peace.
私達は平を願う。We long for peace.
私達は平を望みます。We hope for peace.
紫のじゅうたんはこの赤いカーテンと調しないだろう。A purple carpet will not go with this red curtain.
時と思案はもっとも強い悲しみでもらげる。Time and thinking tame the strongest grief.
時々、食が食べたくなります。He sometimes feels like eating Japanese-style food.
次の選挙では民主党が共党に勝つものと予想されている。In the next election, the Democratic Party is expected to get the better of the Republican Party.
首相の演説は平のために寄与するところがなかった。The prime minister's speech did not make for peace.
首脳会議は世界平に貢献した。The summit conference was held for world peace.
首脳会談は世界平に貢献した。The summit conference made for the peace of the world.
需給関係が緩している。The supply-demand balance is relaxing.
田湖はその美しさで有名である。Lake Towada is famous for its beauty.
田湖は日本の北部にある。Lake Towada is in the north of Japan.
な答は怒りをしりぞける。A soft answer turneth away wrath.
叔母さんが亡くなる前に叔母さんと解した。I made my peace with my aunt before she died.
春です・・・そしてこの田舎ではすべてがまったく静かで平でした・・・。It was spring...and all quiet and peaceful in the country.
少女は心がらいで涙ぐんだ。The girl melted into tears.
20年に第二次世界大戦は終わった。World War II came to an end in the 20th year of the Showa era.
新しい共国の指導者は政治的圧力につぶされそうです。The leader of the new republic is bucking under political pressures.
新聞はその共党候補を支持する立場を表明した。The newspaper declared for the Republican candidate.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord [Add to Longdo]
不战不[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] neither war nor peace [Add to Longdo]
不调[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] discord [Add to Longdo]
不饱[bù bǎo hé, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] unsaturated [Add to Longdo]
不饱脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid [Add to Longdo]
世界[shì jiè hé píng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] world peace [Add to Longdo]
[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
[zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] to neutralize [Add to Longdo]
[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
中国石油化学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中华人民共[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China [Add to Longdo]
中华人民共国中央军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission [Add to Longdo]
中华苏维埃共[Zhōng huá Sū wéi āi gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Chinese Soviet Republic (1931-1934), also translated as Jiangxi republic [Add to Longdo]
中非共[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
[zhǔ hé pài, ㄓㄨˇ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, ] the peace faction; doves [Add to Longdo]
亚尔发奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]
人民共[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
[Rén hé xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Renhe county in Zhejiang [Add to Longdo]
代数[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] algebraic sum [Add to Longdo]
克罗地亚共[Kè luó dì yà Gòng hé guó, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of Croatia [Add to Longdo]
[gòng hé, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ, ] republic [Add to Longdo]
[gòng hé zhì, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓˋ, ] republic [Add to Longdo]
[gòng hé guó, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] republic [Add to Longdo]
政体[gòng hé zhèng tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] republican system of government [Add to Longdo]
[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, / ] Republican Party [Add to Longdo]
党人[gòng hé dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] a Republican party member [Add to Longdo]
刚果民主共[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
[quàn hé, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] to mediate; to urge peace [Add to Longdo]
千里達多巴哥[qiān lǐ dá hé duō bā gē, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago [Add to Longdo]
半岛东方航海[Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] P&O; Peninsula and Oriental shipping company [Add to Longdo]
[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) [Add to Longdo]
[Nán hé, ㄋㄢˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Nanhe (place in Hebei) [Add to Longdo]
南乔治亚岛南桑威奇[Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí, ㄋㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ ㄙㄤ ㄨㄟ ㄑㄧˊ, / ] South Georgia and The South Sandwich Islands [Add to Longdo]
浩特[Hū hé hào tè, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区 [Add to Longdo]
浩特市[Hū hé hào tè shì, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend [Add to Longdo]
[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, ] good-natured [Add to Longdo]
[hé hǎo, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ, ] to become reconciled [Add to Longdo]
好如初[hé hǎo rú chū, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ ㄖㄨˊ ㄔㄨ, ] to bury the hatchet; to become reconciled [Add to Longdo]
[hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, ] Buddhist monk [Add to Longdo]
[hé jú, ㄏㄜˊ ㄐㄩˊ, ] draw; tied game [Add to Longdo]
[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] peace [Add to Longdo]
平主义[hé píng zhǔ yì, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pacifism [Add to Longdo]
平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] peaceful use [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]
算術[さんじゅつわ, sanjutsuwa] arithmetic sum [Add to Longdo]
排他的論理[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR) [Add to Longdo]
排他的論理演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
排他的論理演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation [Add to Longdo]
排他的論理素子[はいたてきろんりわそし, haitatekironriwasoshi] EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-OR element [Add to Longdo]
否定論理[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定論理素子[ひていろんりわそし, hiteironriwasoshi] NOR gate, NOR element [Add to Longdo]
否定[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
[ほうわ, houwa] saturation (vs) [Add to Longdo]
状態[ほうわじょうたい, houwajoutai] (to be) saturated [Add to Longdo]
状態になる[ほうわじょうたいになる, houwajoutaininaru] to saturate [Add to Longdo]
累積[るいせきわ, ruisekiwa] cumulative sum [Add to Longdo]
論理[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
論理素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (INCLUSIVE-) OR gate, (INCLUSIVE-)OR element [Add to Longdo]
[わ, wa] sum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
中華人民共[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
田湖[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
[わ, wa] FRIEDE, HARMONIE [Add to Longdo]
[わ, wa] Friede, Harmonie [Add to Longdo]
[なごむ, nagomu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
夫君[かずおくん, kazuokun] Kazuo (maennl.Rufname) [Add to Longdo]
[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
[わか, waka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
[わえい, waei] jap.-engl.(Woerterbuch,Uebersetzung) [Add to Longdo]
菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
[わかい, wakai] Versoehnung, (guetlicher) Vergleich [Add to Longdo]
[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
[しょうわ, shouwa] (jap.Zeitrechnung 1926 - 1989) [Add to Longdo]
元年[しょうわがっねん, shouwagatsunen] das 1.Jahr der Shouwa-Aera (1926) [Add to Longdo]
年間[しょうわねんかん, shouwanenkan] Shouwa-Aera [Add to Longdo]
[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] -mild, sanft, ruhig, maessig [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] gemaessigt, freundlich, sanft [Add to Longdo]
[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]
[こうわ, kouwa] Friedensschluss, Frieden [Add to Longdo]
[ほうわ, houwa] Saettigung, Saturation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top