ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*变丑*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 变丑, -变丑-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变丑[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, / ] disfigure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know I've changed, and not for the better, but even so, do you really still not recognise me?[CN] 我相貌确实变了 而且变丑了 可你真的还认不出我吗 Episode #2.6 (2011)
Yeah, but we'll be old and gross together.[CN] 没错 但是我们会一起变老变丑 Yeah, but we'll be old and gross together. The Commitment Determination (2015)
Go to bed, Frank, or this will get ugly.[CN] 你最好去睡觉,否则你会变丑 The Fabulous Baker Boys (1989)
We'll still be sitting here getting older and uglier... and any spring could be our last...[CN] 我们仍然坐在这里 变老, 变丑... 任何一个春天都会是我们最后的... A Love Song for Bobby Long (2004)
Make yourself ugly for us.[CN] 为我们把你自己变丑 Curtains (1983)
I said they get ugly![CN] 我是说"女人会变丑" August: Osage County (2013)
They think the jewels make them beautiful... and they fight to keep them like they fight the years that make them ugly.[CN] 她们觉得戴上珠宝能变美... 她们为保住珠宝而战, 就象与让她们变丑的岁月作战一样 Cry of the City (1948)
My mother warned me she would punish me with the curse of ugliness if I ever lost any of them.[CN] 我的母亲曾警告我 My mother warned me 如果我弄丢了其中任何一个 她就会施魔法让我变丑 she would punish me with the curse of ugliness if I ever lost any of them. Into the Woods (2014)
They only make ugly.[CN] 只会让你变丑 Celestine, Maid at Your Service (1974)
Beatrice will never be ugly.[CN] Beatrice绝对不会变丑 The Postman (Il Postino) (1994)
- All right.[CN] 或者换一个版本看 你是她变胖 变丑后的样子 Or another way of looking at it is you're a fat, ugly version of her. Sausage Party (2016)
Oh, you hideous souls may we not grow old and horrid.[CN] 哦,你那丑恶的灵魂... ...也许我们不会变老变丑 The Runaways (2010)
And you will get sick in jail. And ugly.[CN] 你将在监狱里生病,变丑 Allonsanfan (1974)
And that's not how it goes[CN] 再哭下去,会变丑 Tear This Heart Out (2008)
I've seen a lot of girls get shot to hell from this stuff.[CN] 我看过太多漂亮女孩 因这个变丑八怪 Casino (1995)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.[CN] 现在 先让我找个秘方 把我自己变丑 再把皇后的华服换成小贩的布衣 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm never gonna be old and ugly, Larry.[CN] 我不会变老变丑 Larry The People vs. Larry Flynt (1996)
You wanted me ugly, didn't you? I know you johns.[CN] 你想我变丑 不是么 我了解你们 Easy Rider (1969)
You ain't never gonna be old and fat and ugly.[CN] 你永远不会变老变丑变胖的 The People vs. Larry Flynt (1996)
I was 10, and it didn't improve my look.[CN] 我当时10岁 烧完变丑 A Long Way Down (2014)
I'll get ugly, Carmela...[CN] 我会变丑 卡梅拉... A Girl in Australia (1971)
- Don't look at me, I'm getting ugly.[CN] - 别看着我 我变丑 A Girl in Australia (1971)
And when I see my body is half as disgusting as yours, I'll commit suicide.[CN] 而到了某一天,我的身体变丑陋了, 变得哪怕只有你现在一半的恶心, 我就会去自杀。 Beloved/Friend (1999)
I was hoping you'd be ugly by now.[CN] 我希望你变丑 S.W.A.T.: Firefight (2011)
And I'm all ugly now.[CN] 我现在又变丑 Summer with Monika (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top