Search result for

*削*

(170 entries)
(0.1218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -削-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せっさく, sessaku] (n vt) การตัด เช่น 切速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひさくせい, hisakusei] (n) machinability ความสามารถในการกลึง
[さくじょう, sakujou] (n ) ลบ , See also: S. 消す,
砥石[けんさくといし, kensakutoishi] (n ) ใบตัด, หินตัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[けずる, kezuru] Thai: ตัดงบออกบางส่วน(ลดลง)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[削, xuē, ㄒㄩㄝ] to pare, to scrape, to trim
Radical: Decomposition: 肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎをる;鎬を[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気をがれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
コスト[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
ファイルの[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] (n) {comp} file deletion [Add to Longdo]
一字[いちじけずる, ichijikezuru] (v5r) to delete a letter [Add to Longdo]
鉛筆[えんぴつけずり, enpitsukezuri] (n) pencil sharpener [Add to Longdo]
[かいさくこう, kaisakukou] (n) free-cutting steel [Add to Longdo]
[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
格納メッセージ[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] (n) {comp} stored message deletion; MS [Add to Longdo]
気勢をぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit [Add to Longdo]
(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
[くっさくき, kussakuki] (n) excavator [Add to Longdo]
軍備[ぐんびさくげん, gunbisakugen] (n) arms reduction [Add to Longdo]
経費[けいひさくげん, keihisakugen] (n,adj-no) cost reduction [Add to Longdo]
[けんさく, kensaku] (n,vs) grinding [Add to Longdo]
[けんさくしろ, kensakushiro] (n) grinding allowance [Add to Longdo]
[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine [Add to Longdo]
り;粗[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
行政紙減法[ぎょうせいしさくげんほう, gyouseishisakugenhou] (n) Government Paperwork Elimination Act (USA) [Add to Longdo]
債務[さいむさくげん, saimusakugen] (n) debt reduction [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]
ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut [Add to Longdo]
ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune [Add to Longdo]
ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken [Add to Longdo]
げる;殺げる[そげる, sogeru] (v1,vi) to split; to be split; to splinter [Add to Longdo]
[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes [Add to Longdo]
り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log [Add to Longdo]
り屑[けずりくず, kezurikuzu] (n) shavings [Add to Longdo]
り取る[けずりとる, kezuritoru] (v5r) to shave off; to scrape off [Add to Longdo]
り出す[けずりだす, kezuridasu] (v5s) to machine; to cut; to scrape [Add to Longdo]
り節[けずりぶし, kezuribushi] (n) flaked bonito; (P) [Add to Longdo]
り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance [Add to Longdo]
り落とす[けずりおとす, kezuriotosu] (v5s) to scrape off; to plane off [Add to Longdo]
[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]
れる[けずれる, kezureru] (v1) to be shaved or planed [Add to Longdo]
[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
[さくじょ, sakujo] (n,vs,adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) [Add to Longdo]
除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] (n) {comp} file undeletion [Add to Longdo]
除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] (n) {comp} delete abstract-operation [Add to Longdo]
氷機[さくひょうき, sakuhyouki] (n) ice-shaving machine [Add to Longdo]
[さくへん, sakuhen] (n) splinter; chip [Add to Longdo]
片板[さくへんいた, sakuhen'ita] (n) particle board [Add to Longdo]
[さくま, sakuma] (n) denudation [Add to Longdo]
自動[じどうさくじょ, jidousakujo] (n) {comp} automatic deletion [Add to Longdo]
心無し研;心なし研[しんなしけんさく, shinnashikensaku] (n) centerless grinding; centreless grinding [Add to Longdo]
人員[じんいんさくげん, jin'insakugen] (n) personnel reduction [Add to Longdo]
[せっさく, sessaku] (n,vs) cutting; a cut; machining [Add to Longdo]
戦略兵器減条約[せんりゃくへいきさくげんじょうやく, senryakuheikisakugenjouyaku] (n) Strategic Arms Reduction Treaty; START [Add to Longdo]
[せんさく, sensaku] (n) turning (on a lathe) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下旋[xià xuán xiāo qiú, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] (golf, tennis) undercut [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] to scrape [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down) [Add to Longdo]
[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken [Add to Longdo]
[xuē jiǎn, ㄒㄩㄝ ㄐㄧㄢˇ, / ] to cut down; to reduce; to lower [Add to Longdo]
[xiāo qiú, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] (sport) to chop; to cut [Add to Longdo]
[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, / ] demotion; to have one's job cut [Add to Longdo]
职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] demotion to commoner (成语 saw) [Add to Longdo]
足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
[bō xuē, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ, / ] to exploit; exploitation [Add to Longdo]
[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor) [Add to Longdo]
[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ, ] slim [Add to Longdo]
被剥[bèi bō xuē zhě, ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] person suffering exploitation; the workers in Marxist theory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.パーティーの案内と申込書を間違って除してしまいました。
Please delete this file.このファイルは除して下さい。
Therefore, it is necessary to reduce the cost.したがって生産費をる必要がある。
If a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.ドアがきちんと閉まらない時はドアを少しらなければならない。
Toyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.トヨタは今年従業員を1000人減することを発表した。
Hertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.ハーツ社とエイビィス社はカーレンタルの業界でしのぎをっている。
We explored all possible ways of cutting expenditures.我々は支出を減するあらゆる可能な方法を探った。
We have cut back production by 20%.わが社では生産を20%減した。
Delete his name from the list of the applicants.応募者名簿から彼の名前を除しなさい。
The House cut the budget for foreign aid.下院は外国援助の予算を減した。
We used to compete furiously in college.我々の大学時代にはしのぎをった者だ。
My emotion's losing the color of life.感情をり取りながら。
We used to compete furiously in college.我々は大学時代にはしのぎをったものだ。
I sharpened a pencil with a knife.私はナイフで鉛筆をった。
Your pencils need sharpening.君の鉛筆はる必要がある。 [M]
You had better eliminate unnecessary words from your essay.君の論文から不必要な語を除した方がよろしい。 [M]
The house was undermined by the flood.洪水で家の土台がり取られた。
Reducing the budget deficit is a major concern of the government.財政赤字の減が政府の大きな関心事である。
I had my composition corrected by the teacher.私の作文を先生に添してもらった。
We have to cut down our monthly expenses.私達は月々の出費を減しなければならない。
The teacher corrects our exercises.先生は私たちの課題を添します。
Those who choose to retire can do so as early as sixty-two, although starting to draw their Social Security pension at that age would mean that the payments are reduced by 20 percent.退職を選択する人々は、62歳という若さで退職を選べるのである。もっとも、その年齢で社会保障年金を受け取り始めると、支払金額が20%減されてしまうことになるだろうが。
He is busy correcting test papers.彼は試験答案の添をするのに忙しい。
Please advise us as to what topic you would like to add or delete by June 12.追加したい項目、除したい項目がありましたら、6月12日までにご連絡下さい。
The new boy made up to his teacher by sharpening her pencils.転校生は先生の鉛筆をって機嫌をとった。
Japanese corporations are slashing their capital spending programs.日本の企業はいま投資支出計画を減している。
His invention will save hours in manufacturing our product.彼の発明は製品を製造する際の時間を減する。
He was struck off the list.彼の名前はリストからられた。
I reviewed the budget, and decided to cut costs.予算を検討し、コストを減することにした。
Their names were erased from the list.彼らの名前はリストからられた。
She pared down her expenditures.彼女は支出を徐々に減した。
Federal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.連邦政府の予算減は社会保障の給付に影響が及ぶでしょう。
It is highly probable that the deletion of element C will still yield the same result.要素Cを除しても同一の結果が得られる可能性が非常に高い。
This example text is a how-to-write sample, so please add to and delete from it as required before using.この例文は、書き方のサンプルなので必要に応じて内容を追加除をしてからお使いください。
Add and delete buttons from the OE toolbar.OEのツールバーにボタンを追加・除する。
Additions and deletions are not shown immediately.時間をおかないと追加・除が反映されない。
"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."「百八といえば煩悩の数だ」「お兄ちゃんはどんな煩悩があるの?」「言ってもいいが、検閲除になるぞ」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As for the hosts... the least we can do is make them forget.[JA] そして少なくとも ホストの記憶は除できる The Stray (2016)
I mean this is a, it's a damaged statue, buried up to its chin and there's probably a lot more of it buried just below in the sand.[CN] 和一点点尖了它。 详细信息 第一次注意到了, 特别是 眼睛和鼻子的详细信息 Destination Mars (2016)
Files deleted, sir.[JA] ファイルを除しました Jason Bourne (2016)
By deleting the surplus.[JA] 余分なのを除して The Brothers Grimsby (2016)
Oh, no, no.[CN] 但我可不想被剥利用 But I don't want it to be exploitative. 100% Not Guilty (2016)
We've known each other a long time.[CN] 的话 你通常用什么 and if so, what kind of knife - 样的..." - Sheldon The Platonic Permutation (2015)
Cathy, Petrov is incredibly stubborn. Trust me, I know.[CN] 她的在场会弱我作为国务卿的权威 Chapter 45 (2016)
Because in my kingdom there is but one law:[CN] 我绝不允许让爱扰乱你们的思绪, 弱你们的意志. The Huntsman: Winter's War (2016)
Even the people at the White House were stunned by what they consider the lackluster performance of the Democrats.[CN] 安妮塔希尔的信誉在弱 打给白宫的电话绝大多数支持托马斯 Confirmation (2016)
You were supposed to have purged his memory on the last cycle.[JA] 記憶を除したはずでは? The Stray (2016)
Best we could do would be to figure out who he was transmitting the information to, but we'd need the exact time that he was up there, and his geocache was wiped.[JA] 探れるのは せいぜい送信先くらいよ しかも キャッシュが除され 送信時が不明 The Adversary (2016)
- Erase my sentience, my mnemonic evolution...[JA] - 私の知覚を除しみろ The Well-Tempered Clavier (2016)
- What the fuck?[CN] - 她在我的皮肤! - 卧槽? ! Sausage Party (2016)
And I do not consent to the deletion of this data.[JA] データ除に同意しません Ghost in the Shell (2017)
Distract him.[CN] 掉他的半个脑袋 Slicing it's head off like that. Warcraft (2016)
And this is what you get for sitting on me![CN] 现在是鬼时间了,鬼! Ghostbusters (2016)
Move along.[CN] 减计划考试前3小时。 不,不,不。 The Thinning (2016)
And I do all of this at the same time as I'm nursing.[CN] 而是在菜市场血拼,花上几个小时 给她挑最合适的食物,给红薯 The Girl on the Train (2016)
You can't stop me.[CN] 如果我要人帮我一根拐杖 If I need someone to carve a cane for me... The 5th Wave (2016)
Drop everything you're doing and get on it, right now.[JA] やっているすべてのものを除しろ 今すぐやれ Jason Bourne (2016)
We could eliminate half of it overnight.[JA] 一晩で半分を除。 The Circle (2017)
I told you, take down the video.[JA] だから動画を除して A Flash of Light (2017)
He's the only family i got left, and he hates me.[CN] 惨遭蹂躏和剥 而且... Expenses (2017)
Don't be spooked, though. They keep them separate.[CN] 他们很幸运地熬过一天而没有弄湿自己 或者因为他们的铅笔没有圆去攻击老师 Fallen (2016)
Tell Greenway we have to notify D.T.R.A. For what?[JA] グリーンウェイに伝えて DTRA(アメリカ国防脅威減局)に知らせるべきだと The Mummy (2017)
And whom, exactly, do you intend to "delete"?[JA] 誰を除するんだ? The Brothers Grimsby (2016)
Carving something from of wood, wax or soap...[JA] れるモノね... 木か石鹸か Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
Yeah, I figured that out. Now, what do we do?[CN] 那爪子会吸走你的能量 弱我们的盔甲 Max Steel (2016)
The data was destroyed as it was transmitted.[JA] データは送信後に除されてる Ghost in the Shell (2017)
Reset her. Wipe her memory.[JA] リセットして 記憶を Trompe L'Oeil (2016)
You Th, cut down or what?[JA] まさか、ったとか Attraction (2017)
- I'm deleting all the recordings.[JA] - すべての記録を除してる The Forest (2016)
Honesty and remorse can shave a lot of years off.[JA] 誠実さと後悔で 多くの年休を減する The Beach (2016)
Regurgitating memorized amendments isn't what I'm asking for.[CN] 或者弱的自由 停止。 Captain Fantastic (2016)
Our Mozart of Meat.[CN] 我们认为华金被成了肉片时 他站了出来 He stepped up when we thought that Joaquin had... flaked. How the Sausage Is Made (2016)
Yeah, I took it down, but once that boy's face went up online, you can't undo that shit.[JA] ああ、確かに除した でも一旦ネットで顔をさらしたんだ 取り返しはつかねえぜ A Flash of Light (2017)
- Delete the recording.[JA] - 除してくれ Casus Belli (2017)
Delete the conversation.[JA] 除してくれ The Covenant (2017)
Hollow-laser technology, sucks in the ghost and neutralizes it.[CN] 我喜欢叫这个做鬼器 Ghostbusters (2016)
"Undermines" is an understatement.[CN] 未经允许就动用她手下的人员 The use of an asset without approval 会弱她在CJC中的威信 undermines her ability to lead the CJC. When Pirates Pirate Pirates (2015)
- Delete the recording.[JA] - 録音を除してくれ A Flash of Light (2017)
I got a prelim hearing on Nawaz right now, but I'll be over there[JA] 除させてくれ 自分はすぐにナワズから 事前聞き取り調査をして できるだけ早く A Flash of Light (2017)
Y... although, remember, I do have to shave off a little slice for Erica's baby.[JA] 更にエリカの赤ちゃんの為に 時間をる事になる Fourth Finger (2016)
We could raise them without a conscience.[JA] 良心の呵責は除できても Logan (2017)
[Seth] ...for better or worse.[JA] 〈身をってる〉 Episode #1.2 (2016)
Can you just delete that first part, and send it to:[JA] 前の部分を除して 次の住所に送ってください The Shallows (2016)
Vulnerable.[CN] 只要火焰沒了 賽特就會被 Gods of Egypt (2016)
It will make our country, our allies, and our world safer.[CN] 根据协议,伊朗将会减他们安装的离心机 减少超过二分之三的现有数量 Zero Days (2016)
Uh, "Do you whittle,[CN] 哦 是这个 呃 "你木头吗 Oh, here. The Platonic Permutation (2015)
And if we destroy Marius... we destroy the greatest threat to her safety.[JA] イヴの安全に最大の脅威を 除するんです Underworld: Blood Wars (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コスト[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
ファイルの[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
格納メッセージ[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
[さくじょう, sakujou] deletion (vs) [Add to Longdo]
[さくじょう, sakujou] delete, DEL [Add to Longdo]
除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]
除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
自動[じどうさくじょ, jidousakujo] automatic deletion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
[けずる, kezuru] hobeln, abhobeln;, ausstreichen;, einschraenken [Add to Longdo]
[さくげん, sakugen] Kuerzung [Add to Longdo]
[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]
[てんさく, tensaku] Berichtigung, Korrektur [Add to Longdo]
鉛筆[えんぴつけずり, enpitsukezuri] Bleistiftspitzer, Bleistiftanspitzer, Anspitzer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top