ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*党中央*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 党中央, -党中央-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China, #35,890 [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共産党中央委員会[きょうさんとうちゅうおういいんかい, kyousantouchuuouiinkai] (n) Central Committee of the Communist Party [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without the Central Party's orders, you freed an enemy prisoner who should have been shot![CN] 你手里的军权也是靠党中央的命令才拿到的 不要太得意忘形 71: Into the Fire (2010)
They were transferred to the Central Committee in Moscow.[CN] 但档案被送回到莫斯科党中央去了 Archangel (2005)
And I'll send you back to the Central Party in a casket.[CN] 小心我把你送到党中央接受调查 71: Into the Fire (2010)
Forever following the Party's lead[CN] 永远保卫党中央 Platform (2000)
If the Party makes a decision, with a stronger revolutionary will and resolution, we stand proud in front of the industry lines.[CN] 党中央若下指示 我们就必须 带着高昂的革命意志和觉悟 今天也是站在工业生产的 第一线战士 Crossing (2008)
Forever loyal to the Party[CN] 永远保卫党中央 Platform (2000)
Klopfer, representing the Party, that is who I speak for.[CN] 克劳普佛,我代表党中央 Conspiracy (2001)
the decision of the Chinese Communist Party Central Committee... regarding the Great Proletarian Cultural Revolution...[CN] "现在播送中国共产党中央委员会 关于无产阶级文化大革命的决定" Farewell My Concubine (1993)
This is all very beguiling, but when you include privileges for certain Jews the Party Chancellery sees its interest a certain way.[CN] 这一切都很狡猾,但是你考虑过那些有特别待遇的犹太人吗? 党中央十分关心自己的利益 Conspiracy (2001)
Yesterday, the President of the Central Committee asked me if I can guarantee one hundred percent safety.[CN] 昨天党中央向我提出, 问我是否能够保证100%的安全 Ukroshcheniye ognya (1972)
Massive nebulae and timeless spiral clusters, spinning faster and faster into the endless void.[CN] 巨大星云和超时空的旋党中央星群 旋转愈来愈快,形成无际空间 2001: A Space Travesty (2000)
Regardless of this, should we just follow orders and continue down Nakdong River?[CN] 既然事已至此 就应该按照党中央的指示 向洛东江战线移动了吧 71: Into the Fire (2010)
Overlooking the teachings of the Party will be punished![CN] 这件事跟党中央委员会无关 不是他们的责任 My Dictator (2014)
Under democratic principles, we shall vote for members of the Central Committee.[CN] 根据民主原则 我们将选举产生 中国共产党中央局成员 Beginning of the Great Revival (2011)
It's an order from the Central Commander.[CN] 这是党中央的命令 71: Into the Fire (2010)
In order for our soldiers to attack, they need an order.[CN] 总不能不听从党中央的命令吧 71: Into the Fire (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top