ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*テル*

   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: テル, -テル-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
テル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae) [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment [Add to Longdo]
イッテルビウム[, itterubiumu] (n) ytterbium (Yb) [Add to Longdo]
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
インテルクチュアル[, interukuchuaru] (n) intellectual [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インテルメッツォ[, interumettsuo] (n) intermezzo (ita [Add to Longdo]
ウィンテル[, uinteru] (n) {comp} Wintel [Add to Longdo]
エーテル[, e-teru] (n) ether (dut [Add to Longdo]
エーテル結合[エーテルけつごう, e-teru ketsugou] (n) ether linkage [Add to Longdo]
エステル[, esuteru] (n) ester; (P) [Add to Longdo]
エステル[エステルか, esuteru ka] (n,vs) esterification [Add to Longdo]
エステル[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible) [Add to Longdo]
エステル変換[エステルへんかん, esuteru henkan] (n) transesterification [Add to Longdo]
エチルエーテル[, echirue-teru] (n) ethyl ether [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
カクテル(P);コクテール;カクテイル[, kakuteru (P); kokute-ru ; kakuteiru] (n,adj-no) cocktail; (P) [Add to Longdo]
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass [Add to Longdo]
カクテルソース[, kakuteruso-su] (n) cocktail sauce [Add to Longdo]
カクテルドレス[, kakuterudoresu] (n) cocktail dress [Add to Longdo]
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
カクテル療法[カクテルりょうほう, kakuteru ryouhou] (n) cocktail treatment [Add to Longdo]
カテーテル[, kate-teru] (n) catheter (ger [Add to Longdo]
カプセルホテル[, kapuseruhoteru] (n) capsule hotel [Add to Longdo]
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger [Add to Longdo]
クラウンエーテル[, kuraun'e-teru] (n) crown ether [Add to Longdo]
コミンテル[, kominterun] (n) Komintern (rus [Add to Longdo]
ジエステル;ジェステル[, jiesuteru ; jiesuteru] (n) diester (synthetic oil used as lubricant) [Add to Longdo]
ジエチルエーテル[, jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether [Add to Longdo]
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat [Add to Longdo]
スタテル[, sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]
テル[, suterusu] (n) stealth; (P) [Add to Longdo]
テルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback [Add to Longdo]
テルスブイラム[, suterusubuiramu] (n) {comp} Stealth VRAM [Add to Longdo]
テルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology [Add to Longdo]
テルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter [Add to Longdo]
テルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
スパーテル;スパチュラ[, supa-teru ; supachura] (n) spatula [Add to Longdo]
ソーテル[, so-terunu] (n) Sauternes (fre [Add to Longdo]
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound) [Add to Longdo]
テルアビブ[, teruabibu] (n) Tel Aviv; (P) [Add to Longdo]
テルシェット[, terushietto] (n) terzetto [Add to Longdo]
テルスター[, terusuta-] (n) Telstar [Add to Longdo]
テルネット[, terunetto] (n) {comp} telnet [Add to Longdo]
テルビウム[, terubiumu] (n) terbium (Tb) [Add to Longdo]
テルペン[, terupen] (n) terpene (ger [Add to Longdo]
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where are you staying?" "At that hotel."「どちらに滞在していますか」「あのホテルに滞在しています」
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの予約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
At four o'clock they arrived at the hotel.4時に彼らはそのホテルに到着した。
Please pick me up at the hotel at six o'clock.6時にホテルに車で迎えて下さい。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日金曜日の午前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナー氏は、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
Please call me at my hotel later.あとでホテルに電話を下さい。
I'd like to put some things in the hotel safe.ある物をホテルの金庫に預けたいのですが。
Are you staying at this hotel?あなたはこのホテルのお客ですか。
That cocktail is sweet and easy to drink.あのカクテルは甘くて飲みやすい。
I'm staying at that hotel.あのホテルに滞在しています。
That hotel serves very good food.あのホテルの料理はとてもおいしい。
That hotel was established about 50 years ago.あのホテルはおよそ50年前に創立された。
One weekend all of the hotels in the city were full because there was a large convention.ある週末、町のホテルはどこも満室になっていました。
The Intel people are lucky to have you!インテルの連中は君を得てラッキーだよ。 [M]
We were served French champagne, not to mention the usual cocktails.いつものカクテルは言うまでもなく、フランス製のシャンペンも出された。
Intel gets a huge royalty from the invention.インテル社はその発明で膨大な特許料を得ている。
My uncle runs a hotel.おじはホテルを経営している。
William Tell shot an arrow at the apple on his son's head.ウイリアム・テルは息子の頭の上のリンゴをねらって矢を射た。
A fire broke out in a neighborhood hotel.うちの近所のホテルで火が出た。
Carol has just returned to her hotel.キャロルはたった今ホテルに戻ってきた。
The guide led us to the hotel.ガイドが私たちをホテルまで案内してくれた。
Cocktail parties can be boring.カクテルパーティーは退屈なときもある。
Carol returned to her hotel.キャロルはホテルに戻ってきた。
The delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.ぐずぐずしていたために、高いホテルに一晩泊まらざるをえなくなった。
Could you take me to Grand hotel.グランドホテルまで、行ってください。
Where's the bus stop for Grand Hotel?グランドホテルまでの送迎バス乗り場はどこですか。
How far is it from here to the hotel?ここからそのホテルまでどのくらいの距離ですか。
How long does it take to go from here to the Hilton Hotel?ここからヒルトンホテルまでどのくらい時間がかかりますか。
It is too far to go on foot from here to the hotel. Better take a taxi.ここからホテルまで徒歩で行くには遠すぎます。タクシーにお乗りなさい。
Does this bus go to the Hilton Hotel?このバスはヒルトンホテルへ行きますか。
Standing as it does on the hill, this hotel commands a fine view.このとおり丘の上に立っているので、このホテルは見晴らしがよい。
Is there a hotel around here?このへんにホテルはありますか。
I am surprised to see you here in this hotel.このホテルであなたに会うとはおどろいた。
In this hotel you have to check out by nine o'clock.このホテルでは9時までにチェックアウトしなければならない。
This hotel will not do.このホテルではだめだ。
This hotel does not serve lunch.このホテルでは昼食はでません。
Do you have a tennis court in this hotel?このホテルにテニスコートはありますか。
Are you staying at this hotel?このホテルにとまってるの?
This hotel is equipped with a gymnasium and swimming pool.このホテルには体育館とプールが備わっている。
This hotel can accommodate 700 guests.このホテルのベッド数は700である。
Could you give me a card with this hotel address.このホテルの住所を書いたカードをください。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料金はいくらですか。
You can hear the sound of the sea in this hotel room.このホテルの部屋から海の音が聞こえる。
What are the charges in this hotel?このホテルの料金はいくらですか。
This hotel can accommodate 100 guests.このホテルは100人の客が泊まれる。
This hotel can accommodate 500 guests.このホテルは500人の客を収容できる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hotel.[JA] ホテル John Wick: Chapter 2 (2017)
If you're going to do it, you should just go to a motel or whatever.[JA] (アルマン)やるなら外で ラブホテルか何かでやるか... Price of a Lie (2016)
Thank God you are no longer in the hotel business.[JA] お前がホテルの仕事から 手を引いていて良かったよ Part 1 (2017)
At Harrah's Casino and Hotel in Oklahoma City where at least 400 guest was striken with temporary paralysis yesterday.[JA] 昨日オクラホマ・シティーの ハラカジノホテルで 少なくとも400人が麻痺状態に 陥りました Logan (2017)
The top two floors of the Intercontinental, where she's huddled with her transition team poring over briefing books, taking meetings...[JA] このホテルの最上階に 政権移行チームと缶詰になり 書類を読み、打ち合わせを 行っており... Fair Game (2016)
A hotel room. A beach. - Mm.[JA] ホテルの部屋 ビーチ Yes (2016)
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Silver Legacy Hotel Resort and Casino.[JA] 2016年 オリンピックまで 238日 シルバー・レガシー・ ホテルへようこそ シルバー・レガシー・ ホテルへようこそ CounterPunch (2017)
If you stay at the Resident Suites, there's a corporate rate and a pool.[JA] ホテルに泊まるなら 社割もあるしプールもある Sock Puppets (2017)
Sipping, mixing...[JA] レポサドでも カクテルでも The Other Side (2017)
I even watched the gardeners in the hotels.[JA] ホテルに入ってる ガーデナーなんかの仕事も見てんだけど No Use Crying Over Meat (2016)
Infidels?[JA] イデオテル 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Three nights ago, in Baghdad.[JA] ...3日前の夜 バグダッドのホテルです The Mummy (2017)
That cocktail I gave you would have whooped my ass too, for sure.[JA] 俺の特製カクテルを 味わったんだ 確かに Welcome to Murphytown (2016)
Carlos Manuel Ochoa goes by the name of Spyder, with a "y," with links to the Sinaloa Cartel.[JA] カルロス・オチョア 通称スパイダーは シナロアカルテルと つながってる Once Upon a Time in Venice (2017)
I have been where you are, in that hotel room with my hand on a trigger.[JA] 僕も同じ経験をした ホテルの部屋で 手にスイッチを握ってね Right (2016)
I don't meet many ex-musicians. Technically he's not an ex, he's a failed musician.[JA] 僕は町外れのホテルで アワード・ディナーがいい The Widow Maker (2017)
Nope, it happened right here... In the ballroom of this hotel.[JA] 実は違う 実際はこのホテルの宴会場で起こった Fair Game (2016)
Then at the party, there was one of the men from the motel.[JA] でも あの日モーテルにいた男が Surf N Turf (2016)
Luba. He just from Peter, you know?[JA] ぺテルスブルクから... Attraction (2017)
Niflheim contingent has left the hotel.[JA] Niflheim派遣団は、ホテルを出た。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
He was shot in St. Petersburg.[JA] サンクトペテルブルグで 銃で撃たれたの The Zookeeper's Wife (2017)
Abu Dhabi, Tel Aviv, back and forth, back and forth.[JA] アブダビ、テルアビブ 言ったり来たり The Return (2017)
Until I find a new home, I'll stay at a hotel or something.[JA] まあ 次の家が決まるまでは ホテルにでも泊まるよ Disbanded (2017)
I'm sorry to say, sir, but this facility does not.[JA] 申し訳ありませんが 当ホテルではできかねます John Wick: Chapter 2 (2017)
We concealed it using its own stealth technology, cordoned off the area and called it a nuclear test zone.[JA] 我々は、ステルス技術を 使用してそれを隠し、 エリアを核実験ゾ - ンと 呼び封鎖した。 Better Angels (2016)
Roll out the National Guard, surround the hotel.[JA] 軍隊をホテル周囲に展開しています Casus Belli (2017)
To tell you that I had him in my hotel room...[JA] ...私のホテルの部屋で彼と過ごしたと 言えないようです... The Mummy (2017)
I don't agree with you, but I-I can take her somewhere for a few days, to a hotel if you think that's best.[JA] 同意できないわ でも数日はホテルとか他の場所に 連れていけるわ もしそれで問題ないならね Imminent Risk (2017)
She's going to a premium hotel suite now to sell her body.[JA] 今から 最高級ホテルの スイートルームに買われに行くの Values (2017)
I thought you were in Amsterdam?[JA] アムステルダムにいると思った? The Circle (2017)
Uh, he had a... a skull tattoo on the side of his neck, which I associated with a cartel in Juarez.[JA] 首に骸骨のタトゥーがあったんです ジュアレスのアルテルの連中が 入れるやつで... Pilot (2016)
Grid Whiskey Hotel 7203.[JA] あー座標 ウイスキー、ホテル、7203 The Wall (2017)
I know you went to the motel.[JA] モーテルに行ったのは知っている Logan (2017)
Ma'am, the fact is the blast happened less than 20 blocks from your hotel.[JA] 大統領、爆発は実際に起きたんです あなたのいたホテルの 20ブロックもないところでです Casus Belli (2017)
He's just Peter.[JA] "ぺテルスブルク出"なの Attraction (2017)
Yeah, we'll find a motel.[JA] ええ モーテルを探します Logan (2017)
Accessing hotel security network.[JA] < ホテルのネットワークに進入 > Ghost in the Shell (2017)
Make sure you get the hotel in the background.[JA] 後ろにホテル写ってる? Fair Game (2016)
We don't just go on our gut here, we make decisions based on intel.[JA] 私たちはここで私たちの腸に行くだけではなく、 私たちはインテルに基づいて意思決定を行います。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
You can share with Misha Gavron in person in Tel Aviv, but nothing gets written down.[JA] テルアビブのミーシャ・ギャブロンと 接触することになる ただし記録してはならぬ Fair Game (2016)
Harrah's Hotel and Casino welcomes you to Oklahoma City. Hey. Endless fun at Harrah's Hotel Casino.[JA] オクラホマ・シティーの ハラホテルとカジノにようこそ ハラカジノホテルで 楽しんでください Logan (2017)
She lives at the Hollywood Premiere Motel with her sister, Lupe.[JA] 姉のルーペと ハリウッドモーテルに住んでる Once Upon a Time in Venice (2017)
Welcome to the Heartbreak Hotel.[JA] ようこそ ハートブレイク・ホテル Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
It doesn't matter if you're stealthy, snipey, gun, or knifey.[JA] ステルス機も スナイパーも無意味だ Sing Me a Song (2016)
Saul Berenson is inbound from Tel Aviv.[JA] ソール・ベレンソンが テルアビブから戻ってきます Casus Belli (2017)
Four, Four, Hotel, Six, Two.[JA] 4、4、ホテル、6、2。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
The skunk was on the whole other side of the hotel.[JA] スカンクがいたのは ホテルの反対側だ Part 1 (2017)
-Should we be stylish and drink cocktails?[JA] カクテル飲むみたいな Kiss and Tell (2016)
I peeked in through the window, expecting him to be there with another woman.[JA] モーテルまで跡を追って窓から覗いたの Surf N Turf (2016)
The original vaccine. That nasty cocktail.[JA] オリジナル・ワクチン 厄介なカクテル Little Red and the Wolfz (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テルネット[てるねっと, terunetto] telnet [Add to Longdo]
テルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]
ハイテルネット[はいてるねっと, haiterunetto] HyTelnet [Add to Longdo]
インテル[いんてる, interu] Intel [Add to Longdo]
ウィンテル[ういんてる, uinteru] Wintel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top