ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*アレイ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: アレイ, -アレイ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレインメント[areinmento] (n) arraignment [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[ge-toarei] (n) {comp} gate array [Add to Longdo]
シストリックアレイ[shisutorikkuarei] (n) systaltic array [Add to Longdo]
ディスクアレイ[deisukuarei] (n) {comp} disk array [Add to Longdo]
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞうがたアレイプロセッサー, naizougata areipurosessa-] (n) {comp} IAP; Integrated Array Processor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm picking up a power surge in the array.[JP] アレイにエネルギー反応を感知 Terra Prime (2005)
I spent the morning with him recalibrating the plasma array.[JP] 今朝、彼とプラズマアレイの 調整を行いました These Are the Voyages... (2005)
The Annihilator?[JP] アナイアレイター? Q & A (2015)
Jeremy was killed for his seeds.[JP] ジェレミーは 彼が造った品種のために 殺された 【ヴィスタホテル カリフォルニア州 クリアレイク】 Panama Red (2012)
Enterprise will destroy the array as ordered.[JP] エンタープライズが命令通りに アレイを破壊します Terra Prime (2005)
I've just taken over the Verteron Array on Mars.[JP] ヴァーテロン・アレイの制御を奪った Demons (2005)
Please, Alayne, leave nothing out.[JP] アレイン、包み隠さず話しなさい The Mountain and the Viper (2014)
Alaikum salaam.[JP] アレイクム・サラーム Rock the Kasbah (2015)
Communications array damaged.[JP] 通信アレイ破損。 Captain America: The Winter Soldier (2014)
This belonged to Aleister Crowley.[JP] アレイスター・クロウリーが 所有していた Quid Pro Quo (2015)
I won't destroy the array unless we have no other choice.[JP] 最後の手段になるまでは アレイの破壊はしません Terra Prime (2005)
You're going to Hogan's Alley.[JP] ホーガン・アレイへ行くぞ Alex (2016)
The address is 207 old mills farm road, bear lake.[JP] 住所はベアレイ Deadfall (2012)
Tomorrow morning, Spirit Alley Trail.[JP] あす朝 スピリット・アレイ・トレイルよ Revelations (2015)
-They landed near the Verteron Array.[JP] ヴァーテロン・アレイ付近です Demons (2005)
Someone's tapping into the telemetric array.[JP] 通信アレイが妨害されています The Aenar (2005)
Old mills farm road, bear lake.[JP] 住所はベアレイク オールドミルズ ファームロード207番地 Deadfall (2012)
The verteron array is on the other side of that rise.[JP] ヴァーテロン・アレイは 太陽とは反対方向だ Terra Prime (2005)
Any attack on the array will trigger a massive explosion that could kill thousands of colonists.[JP] アレイへの攻撃は大爆発をもたらす そして何千もの入植者が犠牲になる Terra Prime (2005)
Whether or not to transfer auxiliary power to the deflector array.[JP] 予備のパワーをディフレクターアレイに 廻すか否か なぜ聞くんですか? The Aenar (2005)
And that is why I know you're going to refine the array just as you promised.[JP] それが、君が約束通りにアレイを 調整してくれると思っている理由だ Terra Prime (2005)
Lord Petyr Baelish and his niece Alayne.[JP] ピーター・ベイリッシュ公と姪のアレインだ First of His Name (2014)
The humans did considerable damage to the Bridge. We'll have to replace the entire receiver array.[JP] 人間はブリッジに大きな被害を与えた 全ての受信アレイを交換する必要がある The Aenar (2005)
Without the array to divert them toward the polar caps, the comets could hit anywhere, even the domed cities.[JP] 極に向かわせるすアレイ無しでは 彗星はドーム都市へさえも 落ち兼ねない Terra Prime (2005)
Target the directional array on grid 459.[JP] グリッド459に方向指示アレイ The Augments (2004)
Our targeting array is still down.[JP] ターゲット・アレイは以前ダウンしたままです Storm Front, Part II (2004)
Choose your location and your equipment wisely.[JP] "ホーガン・アレイ" 監視場所の選択も慎重に God. (2015)
It's, uh, the Vista in Clearlake.[JP] クリアレイクのヴィスタホテルだ Panama Red (2012)
Crew quarters. Paxton's getting ready to fire the array.[JP] クルーの部屋です パキストンはアレイの発射準備をしています Terra Prime (2005)
My name is not Alayne.[JP] 私の名は、アレインではありません The Mountain and the Viper (2014)
Jamaica Bay or Alley Pond Park.[JP] ジャマイカベイか アレイポンドパークだ Flight Risk (2012)
Welcome to Hogan's Alley, the FBI's very own small-town U.S.A.[JP] "午前11時 ホーガン・アレイ" ホーガン・アレイに ようこそ FBI所有の アメリカの田舎町 Kill (2015)
Your name is Alayne?[JP] あなたの名は、アレインか? The Mountain and the Viper (2014)
Hey. As-salaam alaikum.[JP] アサラーム・アレイクム Rock the Kasbah (2015)
It's an array of floating gate transistors, configured as a series of NAND gates.[JP] これはフローティングゲートの トランジスタのアレイだ NANDゲートの シリーズとして構成される Lethe (2013)
I've just taken over the verteron array on Mars.[JP] ヴァーテロン・アレイの制御を奪った Terra Prime (2005)
Lived here in Clearlake.[JP] ここクリアレイクに住んでます Panama Red (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array [Add to Longdo]
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサ[あれいぷろせっさ, areipurosessa] array processor [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top