Search result for

*まん*

(244 entries)
(0.2622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: まん, -まん-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ
未満[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳未満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj) ซึ่งฉ้อโกง
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
まん[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko
肉饅[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
やせ我慢[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว
[まん, man, man , man] (n ) หมื่น
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง
リーマン[りいまん, riiman] (n slang ) มนุษย์เงินเดือน (คำย่อของ サラリーマン) , See also: S. サラリーマン,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
まんこ;おめこ[, omanko ; omeko] (n) (1) (X) (col) (おめこ orig. ksb [Add to Longdo]
まんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
まん[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
まんちゅ[, shimanchu] (n) (rkb [Add to Longdo]
まん[, suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
まんない[, tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
てつまん[, tetsuman] (n) all-night Mah Jongg [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やりまん;ヤリマン[, yariman ; yariman] (n) (col) slut; bimbo [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
エロ漫画[エロまんが, ero manga] (n) erotic or pornographic manga [Add to Longdo]
ズマン;ずまん[, zuman ; zuman] (exp) (col) (See すいません) Excuse me (coll. form of sumimasen) [Add to Longdo]
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book [Add to Longdo]
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
一万[いちまん, ichiman] (n) 10,000; ten thousand [Add to Longdo]
一万円;壱万円;1万円[いちまんえん, ichiman'en] (n) (壱 used in legal documents) 10,000 Yen [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise [Add to Longdo]
永万[えいまん, eiman] (n) Eiman era (1165.6.5-1166.8.27) [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
億万[おくまん, okuman] (n) millions and millions [Add to Longdo]
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire [Add to Longdo]
何万年[なんまんねん, nanmannen] (n-t) (See 万年) tens of thousands of years [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
華鬘草[けまんそう, kemansou] (n) bleeding heart; Dicentra spectabilis [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back [Add to Longdo]
我慢強い;がまん強い[がまんづよい, gamanduyoi] (adj-i) (very) patient; persevering [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue [Add to Longdo]
葛饅頭[くずまんじゅう, kuzumanjuu] (n) ball of bean paste covered with a kudzu starch glaze [Add to Longdo]
干満[かんまん, kanman] (n,adj-no) ebb and flow; (P) [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na,n) slow; sluggish; dull; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To make a long story short, everything went fine.かいつまんで話せば、すべてが旨く行った。
That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.あのカーデイラーはこの中古のトヨタが調子がいいなどと、まんまと一杯くわせやがった。
She isn't so against the idea.あの娘だってまんざらじゃないさ。
To make a long story short, he married his first love.かいつまんで話せば、彼は初恋の人と結婚したのだ。
I cannot put up with this noise.この騒音にはがまんできない。
What is hard to put up with is his over-politeness.まんするのが難しいのは彼の度を超した丁重さである。
The bridge is so made that it may open in the middle.その橋は、まん中が開くように作られている。
He is very proud of his toy.その子供はたいそうそのおもちゃをじまんしている。
Fold the paper in the middle.その紙をまん中で折りなさい。
The young man tricked me into consenting.その男はまんまと私をだまして承知させた。
It's a fair cop.まんまと捕まった。
Hundreds of people have starved to death in that district.その地域では何百まんにんも餓死した。
The old woman fell an easy prey to the fraud.その老婦人はまんまと詐欺師の餌食となった。
I was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.初めのうちラジオ体操にはうんざりしたが、今ではまんざらいやでもない。
With a little more patience, you would have succeeded.もしもう少しがまん強ければ、きみは成功していただろう。 [M]
A bad smell permeated the room.悪臭が部屋中にびまんした。
Strictly speaking, the earth is not round.厳密に言えば、地球はまん丸ではない。
A bad cold is going about now.今悪性の風邪がまん延している。
Children exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.子供たちは、勉強の挫折に対してあまりがまん強さを示さない。
I cannot stand the cold.私はその寒さにがまんできない。
I could hardly endure the pain.私はその痛みをほとんどがまんできなかった。
I can't stand him.私は彼にがまんできない。
I can not put up with his insults any longer.もう彼の侮辱にはがまんできません。
Your conduct is beyond bearing.君の行為にはまったくがまんできない。 [M]
You've been properly led up the garden path.君はまんまとだまされてきたのだよ。 [M]
We cannot put up with their rudeness any longer.私たちはこれ以上彼らの無礼にはがまんできない。
I'm not going to take it any more.私はこれ以上がまんしないつもりだ。
I can't put up with the noise any longer.私はその騒音にはもはやがまんできない。
I can't to do with her any more.私はもうこれ以上彼女にがまんできません。
I can't stand her jealousy.私は彼女のしっと心にはがまんができない。
You will just have to do with what you've got.手元にあるものでがまんしなければならないだろう。
There's an old tower in the center of the village.村のまん中に古い塔があります。
The voters won't put up for a tax hike.選挙民は増税にがまんできません。
He did a real snow job on my daughter.彼のもっともらしい話に娘はまんまと乗せられてしまった。
As I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.買い物をする暇がなかったので、今晩はサンドイッチでがまんせねばならなかった。
His speech was not altogether bad.彼の演説はまんざら捨てたものではなかった。
I can't put up with his violence any longer.彼の暴力にもうがまんできない。
He was easily deceived and gave her some money.彼はまんまとだまされて彼女に金をやった。
He puts up with these terms.彼はこの条件でがまんしています。
He was fairly caught in the trap.彼はまんまとわなにかかった。
He was fairly caught in the trap.彼はまんまと罠に引っかかった。
He was too clever for me and I was done brown.彼は私には賢すぎて、私はまんまとだまされた。
He fell for that old ad for a house like a ton of bricks.彼は月並みな家の広告にまんまとだまされた。
We had to put up with Kunio's poor table manners because he refused to change.邦夫は自分の下品なテーブルマナーをあらためようとしなかったので、我々はがまんしなければならなかった。
One must draw the line somewhere.物事には(がまんにも)限界がある。
He was angry, but he listened to me patiently.彼は怒っていたが、私のいうことをがまんして聞いた。
He could not bear the heat..彼は熱さにがまんできなかった。
I simply cannot put up with her manners.彼女の行儀の悪さはどうしてもがまんできない。
She cheated me into accepting the story.彼女は私にその話をまんまと信じ込ませた。
I just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.隣に座った男の人がウイスキーのにおいをプンプンとさせて、がまんできなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry. I just wanted some fresh air.[JA] すまん、外の空気を吸いたかった A Flash of Light (2017)
I'm sorry, but I just got to ask.[JA] すまんな でも聞いておきたい Alt.truth (2017)
Okay. Uh, I'm sorry to interrupt.[JA] わかった ああ 割り込んで すまん The Discovery (2017)
(Num nums) Come here, the food's ready![CN] 肚肚饿 肚肚饿 まんまんま 快过来 饭饭做好了哦 おいで ごはんできたよ Wolf Children (2012)
So boring.[JA] クソつまんねえ Byrnes Sandwich (2016)
Sorry for the trouble I've caused.[JA] すまんな 父さんのせいで Reason (2017)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今日の仕事 超長いし 超つまんなかった Affection (2017)
You have to enjoy it. -Yeah.[JA] 楽しまんとダメだよ The Riko Special (2016)
- Sorry, old friend.[JA] - すまんな、旧友よ Alt.truth (2017)
You have to enjoy yourself.[JA] 楽しまん The Riko Special (2016)
I'm sorry. I can't.[JA] すまん、できない The Covenant (2017)
Sorry el presidente. It looks like nobody's here.[JA] 済まんが大統領 誰もいないようだ Election Day (2016)
It's cold! How boring.[JA] つまんねえな (百花)フフフ... Hamburg × Hamburg (2016)
Saul, I'm sorry.[JA] ソール、すまん Imminent Risk (2017)
-He's so cute! -Right?[JA] たまんないっすね Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Thanks for coming.[JA] すまん Best Buds (2016)
-It's possible. -It's possible.[JA] (徳井・YOU)ありまんねん (山里)やめなさい Always Smiling with You (2016)
But it's worth a try. Sorry, it's not gonna taste very good.[JA] 試す価値はある すまんが不味いぞ Election Day (2016)
So boring... - So what happened, guys?[JA] まじでつまんなかったんだけどね。 Samme tid et helt annet sted (2016)
There's a backdoor.[JA] 実は裏口ありまんねん (YOU)ありまんねん Always Smiling with You (2016)
-There's a way of doing it. -There's a way of doing it.[JA] 出し方ありまんねん (徳井)あるっちゃ ありまんねん Always Smiling with You (2016)
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.[JA] [ハーバー] ピーターパイパー1ペックのペッパーピクルスをつまんだ (早口言葉) The Discovery (2017)
You have to give it up to Terrace House for telling it how it is.[JA] この事実を まんま伝える テラハのすごさよ (山里)いや これよ Kiss and Tell (2016)
It was more like she was hosting it at my place.[JA] 結局ヴィルデがうちで企画して幹事してたってところ。 つまんなかったし。 Keen på å bade (2016)
- Sorry, buddy. Not today.[JA] - すまんな、また今度な Imminent Risk (2017)
- It's so boring here.[JA] ) ほんとつまんないんだけど Lykke til, Isak (2016)
But mainly just amazed, to your ability... to mimic all the qualities of genuine human intimacy... if only for..[JA] もちろんです ところで かいつまんで言えば あなたの能力には感嘆しました... .. The Mummy (2017)
Help. Sorry, old friend.[JA] すまんな 友よ Beauty and the Beast (2017)
Sorry, Doc. This is science.[JA] すまんがドク 化学的根拠が必要 Election Day (2016)
My bad. Sorry.[JA] 間違えた、すまん A Flash of Light (2017)
I love that.[JA] (YOU)何か もう (トリンドル)たまんないですね あの感じ Quick to Say I Love You (2016)
There's a way of doing it.[JA] 出し方ありまんねん (馬場園)いや Always Smiling with You (2016)
-As is?[JA] (美月)このまんま? Anywhere for You (2016)
Excuse me, but no. Now you've got the wrong man.[JA] すまんが あんた間違ってるよ The Covenant (2017)
She seems flattered.[JA] (山里) まんざらでもない感じですよね Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Were you really smart growing up? I bet you were.[JA] あんた そのまんま 利発に成長してきたんでしょ? The Discovery (2017)
They seem to be into each other.[JA] 2人とも まんざらではない感じなの Byrnes Sandwich (2016)
That carried weight. It was the real deal.[JA] 重みのあるね 本当のやつね (YOU)たまんないですね Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Sorry, dude.[JA] すまん Doc's Angels (2016)
So, if this talk was better than usual, how boring is their usual, then?[JA] (山里)"あの状況が いつもよりも全然楽しくて" "こういう日が 続けばいいと思います"って いつも どんだけ つまんないんですかね Worst Date Ever (2016)
Sorry.[JA] すまん Logan (2017)
- Sorry?[JA] - すまん Alt.truth (2017)
Keeping people -- dozens and dozens and dozens of good people... keeping them safe.[JA] そして ごまんといる 大勢の善人を― 守るのだ New Best Friends (2017)
Excuse me.[JA] すまんが... Attraction (2017)
Of course there isn't![JA] "ありまんねん"じゃないですよ 2人そろって Always Smiling with You (2016)
Look, I'm sorry about the wait.[JA] 遅くなってすまん Best Buds (2016)
Oh. I'm sorry. You'll have to stay out of here.[JA] すまんが立入禁止だ Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
Sorry for the late notice, gentlemen,[JA] 知らせるのが遅くなってすまん The Flag House (2017)
Excuse me.[JA] 遅れてすまん Surf N Turf (2016)
I'm so sorry, kid.[JA] 小僧 すまん Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode [Add to Longdo]
コマンドライン[こまんどらいん, komandorain] command line [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
サブコマンド[さぶこまんど, sabukomando] subcommand [Add to Longdo]
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
データマン[でーたまん, de-taman] data man [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface [Add to Longdo]
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands [Add to Longdo]
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]
エーティーコマンド[えーていーこまんど, e-tei-komando] AT command [Add to Longdo]
コマンドコム[こまんどこむ, komandokomu] COMMAND.COM [Add to Longdo]
タリスマン[たりすまん, tarisuman] Talisman [Add to Longdo]
クロスコマンド[くろすこまんど, kurosukomando] XCMD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
不満[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] Ablauf_der_Amtszeit [Add to Longdo]
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
充満[じゅうまん, juuman] Fuelle, Ueberfluss [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] harmonisch, friedlich, perfekt [Add to Longdo]
冗漫[じょうまん, jouman] weitschweifig, langweilig [Add to Longdo]
坪の万円[つぼにまんえん, tsuboniman'en] 20.000 Yen_pro_Tsubo [Add to Longdo]
巨万[きょまん, kyoman] Unmenge, Millionen [Add to Longdo]
干満[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
[まん, man] FAUL SEIN, VERNACHLAESSIGEN [Add to Longdo]
慢性[まんせい, mansei] chronisch [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
拾万円[じゅうまんえん, juuman'en] 100.000 Yen [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] Zerstreutheit, Planlosigkeit [Add to Longdo]
未満[みまん, miman] unter, weniger_als [Add to Longdo]
満了[まんりょう, manryou] Ablauf [Add to Longdo]
満員[まんいん, man'in] voll_besetzt [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]
満四歳[まんよんさい, manyonsai] 4_Jahre, volle_4_Jahre_alt [Add to Longdo]
満塁[まんるい, manrui] vollbesetztes_Mal (beim Baseball) [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
満悦[まんえつ, man'etsu] sehr_vergnuegt [Add to Longdo]
満潮[まんちょう, manchou] Flut [Add to Longdo]
満点[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]
満足[まんぞく, manzoku] Zufriedenheit [Add to Longdo]
満載[まんさい, mansai] volladen, vollbeladen [Add to Longdo]
[まん, man] ZIELLOS, UNFREIWILLIG [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] ziellos, planlos [Add to Longdo]
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]
漫談[まんだん, mandan] Plauderei [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
百万[ひゃくまん, hyakuman] eine_Million [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] langsam, traege [Add to Longdo]
肥満[ひまん, himan] Fettheit, Beleibtheit [Add to Longdo]
自慢[じまん, jiman] Prahlerei, Eigenlob, Duenkel [Add to Longdo]
豊満[ほうまん, houman] ueppig, -voll, -dick, beleibt [Add to Longdo]
超満員[ちょうまんいん, chouman'in] ueberfuellt [Add to Longdo]
金壱万円[きんいちまんえん, kin'ichiman'en] 10.000 Yen [Add to Longdo]
金拾万円[きんじゅうまんえん, kinjuuman'en] 100.000 Yen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top