Search result for

*ไหว้*

(104 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไหว้,-ไหว้-, *ไหว้*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถวาย เซ่นไหว้ offer

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวงสรวงพระพรหม (vt ) ไหว้ศาล

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหว้ [V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ไหว้ [V] pay respect, Syn. ประนมมือ, วันทา, Example: แม่หนูรีบประนมมือไหว้ญาติผู้ใหญ่โดยพ่อไม่ต้องเตือน, Thai definition: ทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม
ไหว้ผี [V] pay respect to the ghost, Syn. เซ่นไหว้ผี, Example: เขาต้องไหว้ผีไหว้เจ้าก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่, Thai definition: ทำพิธีเซ่นผีของบรรพบุรุษ
ของไหว้    [N] sacrificial offering, Syn. เครื่องเซ่น, ของเซ่น, เครื่องบวงสรวง, Example: ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมซื้อของไหว้เพื่อใช้ในเทศกาลตรุษจีน
รับไหว้    [V] accept a token of bride and bridegroom's respect, Thai definition: รับความเคารพคู่บ่าวสาว
รับไหว้    [V] return a greeting, See also: acknowledge a salute, Thai definition: แสดงอัธยาศัยดีตอบ
ไหว้พระ [V] pay respect to the Buddha, Syn. นมัสการ, สักการะ
ไหว้พระ [V] pay homage to a Buddha image, Example: ก่อนเข้านอนเธอจะไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวัน, Thai definition: ยกมือประณมกราบพระ
ไหว้วาน [V] ask for help, See also: request someone to do something, Syn. วาน, ฝาก, Example: เขาต้องไหว้วานเพื่อนอาจารย์ให้ช่วยเขียนตัวหนังสือบนแผ่นโฟม, Thai definition: ขอร้องให้ช่วยเหลือ
กราบไหว้    [V] worship, See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to, Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา, Example: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว, Thai definition: การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น
เซ่นไหว้ [V] make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits, Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย, Example: ลูกหลานจะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ยเป็นประจำ, Thai definition: บูชาเทวดาหรือเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ไหว้เจ้า [V] make a sacrifice to gods (among the Chinese), See also: pay respect to god, make a spirit offering, Syn. ไหว้, Example: ่อาม่าจะไหว้เจ้าทุกวันพระเป็นประจำ
ของรับไหว้    [N] token of a bride and bridegroom's respect, Example: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว, Count unit: อย่าง, ชนิด, ชิ้น, Thai definition: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
อาศัยไหว้วาน    [V] ask for, See also: beg, Syn. ไหว้วาน, Example: เมื่อเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแล้ว จะอาศัยไหว้วานอะไร มันก็สะดวกขึ้น, Thai definition: ขอร้องให้ช่วยเหลือ
เครื่องเซ่นไหว้    [N] offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
หน้าไหว้หลังหลอก    [ADJ] hypocritical, Example: ชาวตะวันตกมักจะตำหนิว่าคนไทยเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคือยิ้มต่อหน้าด่าลับหลัง, Thai definition: ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกหกโกไหว้ก. พูดหลอกไปวัน ๆ.
ของรับไหว้น. สิ่งของที่มอบให้แก่คู่บ่าวสาวเมื่อมาไหว้หลังพิธีแต่งงาน มักเป็นแก้วแหวนเงินทอง.
ของไหว้น. ของที่ผู้น้อยนำไปให้ผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความคารวะในบางโอกาส
ของไหว้เครื่องเซ่น.
ผ้าไหว้น. ผ้าที่ฝ่ายชายนำไปให้แก่ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการเคารพในเวลาแต่งงาน, ปัจจุบันหมายถึง ผ้าที่บ่าวสาวนำไปแสดงความเคารพแก่บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของทั้ง ๒ ฝ่าย.
รับไหว้ก. ไหว้ตอบ, รับความเคารพคู่บ่าวสาวด้วยการให้ของตอบแทนและให้ศีลให้พร.
หน้าไหว้หลังหลอกว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ก็ว่า.
ไหว้ก. ทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม, ถ้าเป็นผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีลต้องก้มศีรษะลงแต่พองาม.
ไหว้ครูก. ทำพิธีแสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน.
ไหว้เจ้าก. ทำพิธีเซ่นเจ้าตามธรรมเนียมจีน.
ไหว้ผีก. ทำพิธีเซ่นผี.
ไหว้วานก. ขอร้องให้ช่วยเหลือ.
กตัญชลี(กะตันชะลี) ก. ยกมือไหว้.
กรกชก. ไหว้ เช่น เอกภูธรกรกช ทศนัขสมุชลิต (ยวนพ่าย).
กรรกศ(กันกด) ว. หยาบช้า, เขียนเป็น กรรกษ ก็มี เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนีฯ (ม. คำหลวง ทศพร).
กระดาษเงินกระดาษทองน. กระดาษที่ด้านหนึ่งมีสีเงินสีทองคนจีนใช้เผาไฟในพิธีไหว้เจ้าเป็นต้น.
กระเดิด ๒, กระเดิด ๆว. ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามขนบนิยม เช่น ไหว้กระเดิด ๆ.
กระบี่ลีลาชื่อหน้าทับเพลงกลองแขกแบบหนึ่ง ใช้บรรเลงในการรำไหว้ครูกระบี่กระบอง หรือใช้ในการขับร้อง มีทั้งที่เป็นอัตรา ๒ ชั้น และเพลงเถา.
กฤดาญชลี(กฺริดานชะลี) ก. ยกมือไหว้. (ส.; ป. กตญฺชลี ว่า มีกระพุ่มมืออันทำแล้ว), ในบทกลอนใช้แผลงเป็นรูปต่าง ๆ คือ กฤดาอัญชลี กฤษฎาญ.
กฤดาอัญชลี(กฺริ-) ก. กระทำอัญชลี, ยกมือไหว้, เช่น ขอถวายกฤดาอัญ- ชลีโอนศิโรจร (ตำราช้างคำฉันท์).
กฤษฎาญชลี(กฺริดสะดานชะลี) ก. มีอัญชลีอันกระทำแล้ว, กระทำอัญชลี, เช่น กฤษฎาญชลียะยุ่งแล (ม. คำหลวง ทศพร), ในวรรณคดีแผลงไปเป็นรูปต่าง ๆ คือ กฤษฎาญชลิต เช่น กฤษฎาญชลิตไหว้ (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิตวา เช่น อันว่ากฤษฎาญชวลิตวา (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิศ เช่น อนนว่าเจ้าสากลกฤษฎาญชวลิศท่านธแล้ว (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), กฤษฎาญชวเลศ เช่น ถวายกฤษฎาญชวเลศ ทูลแถลงเหตุนุสนธ์ (เพชรมงกุฎ), กฤษฎาญชุลี เช่น กฤษฎาญชุลีน้อม (ฉันทลักษณ์).
กัลปพฤกษ์ ๑ใช้ว่า กำมพฤกษ์ ก็มี เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
กำมพฤกษ์(-มะพฺรึก) น. กัลปพฤกษ์ เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
คม ๑ก. ไหว้, ราชาศัพท์ว่า ทรงคม ในความหมายว่า ทรงไหว้.
เครื่องเซ่นน. ของกินของไหว้ผี.
เคียมก. ไหว้, คำนับ, เช่น เคียมคัล, เคี่ยม ก็ว่า
จับกิ้มน. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง มี ๑๐ อย่าง เช่น ฟักเชื่อม ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง มักใช้เป็นของไหว้เจ้า.
ชลีก. ไหว้ (ตัดมาจาก อัญชลี).
ชลีกรก. ยกมือไหว้ เช่น ชลีกรงอนงามกิริยา (อิเหนา).
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ชุลีก. ประนมมือ, ไหว้, เช่น ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย (นิ. ภูเขาทอง).
เชิญเทวดาก. ตั้งเครื่องสักการบูชาและเครื่องสังเวย แล้วกล่าวคำต้อนรับและแสดงความปรารถนา เพื่อขอให้เทวดาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เชิญเทวดามาในพิธีไหว้ครูโขนละคร.
เชียก. ไหว้ เช่น จึ่งพระมัทรีนางหนุ่มเหน้า เชียเชิงเจ้าพ่อผววแม่แง่ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ซัดชาตรีน. การรำไหว้ครูก่อนที่จะแสดงละครชาตรี.
เซ่นก. เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า เช่น เซ่นผี เซ่นเจ้า, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ วัก เป็น เซ่นวัก, ใช้ว่า เซ่นวักตั๊กแตน ก็มี, (ปาก) เอาเงินทองหรือสิ่งของไปให้ผู้ที่มีอำนาจเพื่อหวังประโยชน์ เช่น งานนี้ถ้าจะให้สำเร็จต้องมีของไปเซ่นหัวหน้าเสียก่อน.
ดงวายน. ของถวาย เช่น แต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้ (จารึกนครชุม).
ดะ ๑ว. ตะลุยไป เช่น ไถดะ, ไม่เลือก, ไม่งดเว้น, เช่น กินดะ เก็บดะ ตีดะ เตะดะ แจกดะ ไหว้ดะ.
ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโกว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, หน้าไหว้หลังหลอก ก็ว่า.
ตังวายน. ของถวาย บางทีเขียนเป็น ดงวาย ก็มี เช่น แต่งกรยาดงวายฃองฝากหมาก(ป)ลามาไหว๋ (จารึกนครชุม).
ถวายกรก. ไหว้เจ้านาย, รำให้เจ้านายชม.
ทำวัตรก. กระทำกิจที่พึงกระทำตามหน้าที่หรือธรรมเนียมเช่นไหว้พระสวดมนต์เช้าคํ่าของพุทธบริษัท, ทำวัตรพระ ก็ว่า
ทำวัตรค่ำ, ทำวัตรเย็นก. ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเย็นหรือคํ่า.
ทำวัตรเช้าก. ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า.
เทพนมชื่อท่าไหว้ครูมวยหรือกระบี่กระบองท่าหนึ่ง, ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง มือทั้งสองพนมไว้ที่ระหว่างอก.
นบก. ไหว้, นอบน้อม, มักใช้เข้าคู่กับ ไหว้ เป็น นบไหว้.
นบนอบก. น้อมกายลงไหว้, นอบนบ ก็ว่า.
นม- ๒, นมะ(นะมะ-) น. การนอบน้อม, การเคารพ, การไหว้.
นมักการ, นมัสการ(นะมักกาน, นะมัดสะกาน) น. การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้
นอบนบก. น้อมกายลงไหว้, นบนอบ ก็ว่า.
บารนีดั่งนี้ เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนี (ม. คำหลวง ทศพร).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทรงคมทรงไหว้. (กร่อนมาจาก บังคม) [ศัพท์พระราชพิธี]
Guru worship (Rite)พิธีไหว้ครู [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าไหว้หลังหลอก[adj.] (nāwailanglōk) EN: hypocritical   FR: hypocrite
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā wāi) EN: wai when greeting and leaving   
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect   FR: accepter ; prendre
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
ไหว้[v.] (wāi) EN: salute ; greet ; pay respect   FR: saluer ; rendre hommage
ไหว้เจ้า[v.] (wāijao) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering   FR: honorer les dieux
ไหว้ผี[v. exp.] (wāi phī) EN: pay respect to the ghost   
ไหว้พระ[v. exp.] (wāi phra) EN: pay respect to the Buddha ; pay homage to a Buddha image   FR: saluer le Bouddha
ไหว้วาน[v.] (wāiwān) EN: ask for help ; request someone to do something   FR: solliciter de l'aide
วันไหว้[n. exp.] (wan wāi) EN: day of homage (in the Chinese New Year)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adore    [VT] บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
hypocritical    [ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
immolate    [VT] บูชายัญ (คำทางการ), See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้, Syn. offer worship, sacrifice
oblation    [N] การเซ่นไหว้, See also: การบวงสรวง
worship    [VI] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship    [VT] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane
worship    [N] พิธีบวงสรวง, See also: พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้
worshiper    [N] ผู้บูชา, See also: ผู้กราบไหว้, ผู้บวงสรวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblation(โอเบล'เชิน) n. การเซ่นไหว้,บวงสรวง,สิ่งที่ใช้บวงสรวงหรือเซ่นไหว้., See also: oblatory adj. oblational adj.
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
dissembler(n) คนเสแสร้ง,คนหน้าไหว้หลังหลอก
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
供える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้
礼拝[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
墓参り[はかまいり, hakamairi] (n) การไหว้บรรพบุรุษ, พิธีไหว้บรรพบุรุษ, การไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน, เชงเม้ง
墓参りに行きます。
ไปเชงเม้ง , See also: R. 墓
慰霊[いれい, irei] (พิธี)เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
依頼[いらい, irai] (n ) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
参る[まいる, mairu] Thai: ไปไหว้พระ

Are you satisfied with the result?

Go to Top