Search result for

*ให้ทำงาน*

(136 entries)
(0.2153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ให้ทำงาน,-ให้ทำงาน-, *ให้ทำงาน*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การิตการก(การิดตะ-) น. ผู้ถูกใช้ให้ทำ, เป็นประธานของประโยค เรียงไว้หน้ากริยา “ถูก-ให้” เช่น คนงานถูกนายจ้างให้ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน, ถ้ามิได้เป็นประธานก็เรียงไว้หลังบุรพบท “ยัง” หรือกริยานุเคราะห์ “ให้” เช่น นายจ้างยังลูกจ้างให้ทำงาน นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน.
เขยื้อน(ขะเยื่อน) ก. ไหวตัวหรือเคลื่อนที่, ทำให้ไหวตัวหรือให้เคลื่อนที่, (มักใช้แก่ของหนัก) เช่น ตู้ใบนี้หนักมาก ดันเท่าไรไม่เขยื้อนเลย, โดยปริยายหมายความว่า ขยับตัว เช่น เรียกใช้ให้ทำงานเท่าไร ๆ ก็นั่งนิ่งไม่ยอมเขยื้อน.
เคี่ยวเข็ญบังคับให้ทำงานให้มากขึ้น เช่น เคี่ยวเข็ญให้ขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน.
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
จ้าง ๒ก. ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน, ผู้ให้ทำงานเรียก นายจ้าง หรือ ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำงานเรียก ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้าง, ผู้ให้ทำของเรียก ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำของเรียก ผู้รับจ้าง.
จี้ ๒ติดตามอย่างกระชั้นชิด เช่น วิ่งจี้หลังมา, ติดตามเร่งรัด เช่น จี้ให้ทำงาน
แซะ ๑ก. เอาเครื่องมือแบน ๆ เช่นตะหลิวหรือเสียมแทงเบา ๆ โดยรอบแล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิม เช่น แซะขนมเบื้อง, โดยปริยายหมายความว่า เร่งรัด เช่น ต้องคอยแซะให้ทำงานอยู่เรื่อย.
ทัณฑกรรมโทษทางวินัยสถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ คือ ให้ทำงานโยธา งานสุขา งานสาธารณประโยชน์ หรือให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว.
นายจ้างบุคคลซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ให้ทำงานให้และจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั้น.
ฝึกงานก. สอนให้ทำงานจนทำเป็น.
รีดนาทาเน้น, รีดนาทาเร้นเคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ เช่น รีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนัก.
เร่งก. ทำให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เร่งตรวจข้อสอบ, บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ, เช่น เร่งคนงานให้ทำงานให้ทันเวลา เร่งลูกให้แต่งตัวไปโรงเรียน.
ละเว้นก. งดเว้น, ยกเว้น, เช่น ลงโทษทุกคนไม่ละเว้นผู้ใด ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานไม่มีละเว้น.
เลื่อยโยงน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายข้างบนผูกโยงกับคันคานดีด ปลายข้างล่างผูกโยงกับไม้รองกระเดื่อง ใช้กำลังคนเหยียบกระเดื่องชักใบเลื่อยให้ทำงาน.
สำทับก. ยํ้า, กำชับ, เช่น เขาสั่งให้ทำงานแล้วสำทับว่าต้องเสร็จใน ๓ วัน, ซ้ำเติม เช่น ลูกถูกแม่ตีแล้วพ่อยังสำทับว่าถ้าทำอีกก็จะถูกตีอีก, ขู่ เช่น ผู้ร้ายสำทับว่า อย่าไปบอกตำรวจมิฉะนั้นจะฆ่าปิดปาก.
เสียการก. ทำให้สิ่งที่มุ่งหมายไว้ไม่เป็นผล เช่น ขอให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างรอบคอบ อย่าให้เสียการได้.
หายหัวก. หายไปนาน เช่น ใช้ให้ไปซื้อของใกล้ ๆ แค่นี้ หายหัวไปไหนมา, หายไป, หลบไป, เช่น พอจะใช้ให้ทำงานก็หายหัวไปเลย, (เป็นคำไม่สุภาพ).
อัดฉีดให้เงินหรือรางวัลพิเศษเพื่อให้ทำงานให้โดยเร็วหรือให้ได้ผล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community service orderคำสั่งศาลให้ทำงานแทนโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard labourโทษให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allovitalใส่หรือปะอวัยวะเพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดไป [การแพทย์]
Antibodies, Blockingตัวป้องกัน, ถูกควบคุมไม่ให้ทำงานโดยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Catalyzeเร่งให้ทำงาน,เร่ง [การแพทย์]
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chain of reflexesรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง, พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ที่ไปกระตุ้นรีเฟลกซ์ของระบบประสาทให้ทำงานต่อเนื่องกันไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
steam turbine engineเครื่องจักรไอน้ำแบบกังหัน, เครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แรงดันของไอน้ำดันให้กังหันหมุน และแกนของกังหันจะต่อไปยังเครื่องกลอื่นให้ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Java appletจาวาแอพเพล็ท, โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ททำให้เราสามารถนำโปรแกรมจากเครื่องหนึ่งไปรันหรือทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยสะดวก แต่ก็มีข้อควรระวังว่าต้องเป็นจาวาแอพเพล็ทที่ได้จากเครื่องที่เชื่อถือได้เท่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
softwareซอฟต์แวร์, โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mechanismกลไก, ส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ทำให้มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว และลักษณะการเคลื่อนที่ และอาจช่วยผ่อนแรงทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Muscle Reeducationการฝึกกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop relying on a computer to do your job for you.เลิกพึ่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานให้คุณซักที Dying Changes Everything (2008)
This part of the field may not have been set off.ส่วนนี้ของสนามอาจจะยังไม่ถูกทำให้ทำงาน The Happening (2008)
I just hope I don't get assigned some useless job.ผมหวังว่าคงจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ที่ไม่มีคนอยากทำนะ City of Ember (2008)
You were made to work and then, when you were no longer any use to them, then they sent you back to Auschwitz to be killed.เราถูกบังคับให้ทำงาน หลังจากนั้น ถ้าเราไม่มีประโยชน์ต่อเขาอีก พวกเขาก็จะส่งเรากลับไปฆ่าที่เอาชวิตซ์ The Reader (2008)
Alexander Mahone was forced to do things by the Company, and so was I.มาโฮน ถูกคอมพานีบังคับให้ทำงาน ฉันก็เหมือนกัน Greatness Achieved (2008)
The dispersal mechanism is set to go off while the train is stopped at Washington Center.กลไกปล่อยสารพิษ ถูกตั้งให้ทำงานแล้ว รถไฟนี้จะหยุด ที่สถานีวอชิงตัน เซนเตอร์ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I was cool with your books 'cause it made you feel comfortable and it made your work easier, but at the end of the day they're books- written by some guy that probably has never been in a relationship in his lifeตำรา คุณฟังนะ ผมยอมรับกับตำราเพราะมันทำให้คุณสบายใจ ทำให้ทำงานง่ายขึ้น The Girlfriend Experience (2009)
Resigned to uh, books on tape.ถูกลดหย่อนโทษไม่ให้ทำงาน ทำบัญชีโดยฟังเทป Na Triobloidi (2009)
Two days of work.ให้ทำงานเเค่สองวัน นั่นคือข้อตกลง Fa Guan (2009)
Someone paid our girls to be on Darby's roster today, wanted them to get busted.วันนี้มีใครบางคนจ่ายเงินให้กับเด็กของเรา ให้ทำงานให้กับดาร์บี้ ต้องการให้พวกเขาถูกจับกุม Fa Guan (2009)
So he uses his unripe magic to make a broom do the work.ก็เลยใช้เวทมนตร์สั่วๆของตัวในการสั่งไม้กวาดให้ทำงาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Someone who's connected enough to be working with Carruth and who knows you well enough to get their hands on that picture.บางคนที่สนิทพอที่จะทำให้ทำงานกับ carruth ได้ และคนที่รู้จักคุณดีพอ พอที่จะเกี่ยวข้องกับรูปนี้ได้ The Mother Lode (2009)
I want you working on the source of all the great myths.ผมต้องการคุณให้ทำงานด้านแหล่งกำเนิดของตำนาน Episode #3.1 (2009)
- and now samuel's forcing you to work for him.และตอนนี้แซมมวล กำลังบังคับเธอ ให้ทำงานเพื่อเขา Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- so what's going on?แล้วจะให้ทำงานอะไรรึค่ะ? Chapter Three 'Acceptance' (2009)
So you don't trust me to get the job done right. I knew it.งั้นท่านก็ไม่ไว้ใจข้า ให้ทำงานสำเร็จล่ะสิ ข้ารู้นะ Weapons Factory (2009)
Probably looking at some community service.บางที็ก็แค่โดนคุมประพฤติ ให้ทำงานบริการชุมชน Slight of Hand (2010)
Have a safe run.ขอให้ทำงานอย่างปลอดภัย Turas (2010)
Oh. How'd you get stuck with that?โอ้ นายโดนให้ทำงานนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ย Unpleasantville (2010)
Now, you don't have to like me, but right now, there's no one else to do this job.เอาล่ะ นายไม่ชอบหน้าผมแล้ว แต่ในตอนนี้ ไม่มีคนอื่นแล้วให้ทำงานนี้ Pilot (2010)
The CIA wants me to work for them because they think I'm special.ซีไอเอต้องการผม/Nให้ทำงานให้พวกเขา เพราะพวกเขาคิดว่าผมพิเศษ Chuck Versus the Living Dead (2010)
Besides, it's-- you know, it's a big deal to get picked for this.นอกจากนี้ คุณรู้นะ มันสำคัญมาก ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงานนี้ Green Light (2010)
Trusting him with a solo venture, that's quite another matter.เชื่อใจเขาพร้อมด้วยปล่อยให้ทำงานคนเดียวได้ ถึงเเม้นั่นจะไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น Más (2010)
If we open it, we pull the trigger.ถ้าเราเปิดมัน เราจะดึงไกให้ทำงาน Fallen (2010)
You've always used people to doคุณใช้คนอื่นให้ทำงานสกปรกมาตลอด Fallen (2010)
As you are called upon for field work, you can count on one thing... you'll be asked to perform highly involved tasks in exigent situations.พวกคุณถูกเรียกตัวมาเพื่อฝึกภาคสนาม สิ่งหนึ่งที่คุณไว้ใจได้... คุณจะถูกสั่งให้ทำงาน ที่เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง Rough Trade (2010)
He said nothing about being forced to work for your division,เขาบอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับการถูกบังคับให้ทำงานสำหรับดิวิชั่น Resistance (2010)
I got activated this morning.ฉันได้รับคำสั่งให้ทำงานเมื่อเช้านี้ The Recruit (2010)
Yeah. Vanilla doesn't make your job any easier.นั่นสิ วนิลลาไม่ได้ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นใช่ม้า What Happens at Home... (2010)
The grandpa I know would never wish me luck and let me move out.คุณปู่ครับ นี่เป็นครั้งแรกที่คุณปู่ให้ผมไป และยังบอกให้ทำงานหนักอีก Episode #1.5 (2010)
Hurry up!ให้ทำงาน! เร็วสิ! We Bought a Zoo (2011)
I think he did it because he thought getting my hands dirty might make me straight.ผมคิดว่า เขาทำไปเพราะ เขาคิดว่าให้ทำงานประเภทนี้แล้ว อาจจะทำให้ผมเลิกเป็นเกย์ได้ Sexy (2011)
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่... Born This Way (2011)
Licensed to practice law in three countries and your face.ได้รับในอณุญาตให้ทำงานกฎหมายในสามประเทศ แล้วก็ต่อหน้านาย The Agreement Dissection (2011)
But I'm not genetically programmed for housework.สดใสเหมือนเพิ่งไปหาหมอฟันมา แต่ฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานบ้าน Scream a Little Dream (2011)
I'll hire you on for some shifts.ฉันจ้างให้ทำงานเป็นกะได้นะ Scream a Little Dream (2011)
And you have strict orders from oversight to work with me.และคุณก็มีคำสั่งจากเบื้องบนให้ทำงานลับๆ กับผม Free (2011)
Alex was smuggled into this country on a cargo ship and forced to work as a Russian sex slave.อเล็กซ์ถูกลักลอบเข้ามาในประเทศนี้ โดยเรือขนส่งสินค้าและบังคับให้ทำงาน ในฐานะทาสเซ็กซ์แก่คนรัสเซีย Alexandra (2011)
We were just hired for the job few days, and that's it.เราแค่ถูกจ้างให้ทำงานนี้แค่ 2-3 วัน แค่นั้น/Nผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย! Strain (2011)
Out of all the people in the world, God chose you to carry out his will.จากผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ พระเจ้าได้เลือกคุณ ให้ทำงานตามพระประสงค์ของท่าน Talk to the Hand (2011)
Steve set to work.สตีฟตั้งค่าให้ทำงาน Does Time Really Exist? (2011)
The last time I saw Mark, he told me not to join the Agency.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอมาร์ค เขาบอกฉันไม่ให้ทำงานเป็นCIA Sad Professor (2011)
But now that you have it, at least do it right.ให้ทำงานนี้ แต่ตอนนี้ ถ้าคุณต้องการจะทำ ก็ทำให้มันถูกต้อง Knightfall (2011)
Well, Tyler said that you encouraged him to take that bar job.ไทเลอร์บอกว่าคุณสนับสนุนเขา ให้ทำงานที่บาร์ Intrigue (2011)
FORCE THEM TO WORK IN THE MINES. SAME IN THE NEXT VILLAGE.บังคับให้ทำงานที่เหมือง หมู่บ้านข้างๆก็โดน The Expendables 2 (2012)
There isn't anyone I trust more to spearhead this than you and Jones.ไม่มีใครที่ฉันเชื่อใจ ให้ทำงานนี้มากกว่าเธอและโจนส์ Checkmate (2012)
Frank, I paid you 15 grand for this. - Yeah, I get that.แฟรงก์ ฉันจ่ายนายหมื่นห้า ให้ทำงานนี้ Adventures in Babysitting (2012)
Trying to teach you the value of hard work.สอนลูกให้ทำงานต่างๆก็เหนื่อยเหมือนกัน Who Can Say What's True? (2012)
O'HARA: I need you to be a team player.พ่ออยากให้ทำงานเป็นทีม Welcome to Briarcliff (2012)
I had just got hired at the Pennybaker.ผมเพิ่งถูกจ้างให้ทำงานที่เพนนีเบเกอร์ The Blue Butterfly (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ทำงาน[v. exp.] (hai thamngān) EN: activate ; implement   FR: activer
ถูกบังคับให้ทำงาน[v. exp.] (thūk bangkhap hai thamngān) EN: be forced to work   FR: être contraint de travailler ; être forcé de travailler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apply to    [PHRV] ทำให้ทำงานหนัก, See also: ทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกับ
cat's paw    [N] ผู้ที่ถูกสั่งให้ทำงานที่อันตราย
coordinate    [VT] ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
cut through    [PHRV] ทำให้ทำงานเร็วขึ้น, See also: ตัดบางอย่างออกเพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
employ in    [PHRV] จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
elbow-room    [N] เนื้อที่กว้างขวางทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวก, See also: เนื้อที่กว้างขวางทำให้ทำงานได้สะดวก, Syn. ample, room
engage    [VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
innervate    [VT] มีเส้นประสาทไปถึง, See also: ปกคลุมด้วยเส้นประสาท, กระตุ้นเส้นประสาทให้ทำงาน, Syn. stimulate, prompt, urge, Ant. moderate
keep at    [PHRV] ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป, See also: ทำให้ทำงานต่อไป, Syn. be at, stick at, stick at, stick with
lay down to    [PHRV] ทำให้ทำงานหนัก
let in on the ground floor    [IDM] จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย
nurse practitioner    [N] พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
office boy    [N] เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน, See also: เด็กออฟฟิศ, Syn. errand runner
office girl    [N] เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน, See also: เด็กออฟฟิศ, Syn. errand runner
penal servitude    [N] การจำคุกและให้ทำงานหนัก, Syn. hard labor, galleys
post    [VT] จัดให้ทำงาน
power    [VT] เติมพลัง, See also: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน
put up    [PHRV] แนะนำ (เพื่อให้ทำงาน)
self-starter    [N] อุปกรณ์ในรถยนต์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน
stand in    [PHRV] ทำให้ทำงานไม่ได้
task    [VT] ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก, See also: ทำให้ทำงานหนักเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย
temporary    [N] ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว
work    [VT] ทำให้ใช้การได้, See also: ทำให้ทำงานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
local busบัสเฉพาะที่เป็นช่องว่างที่จะใช้เสียบแผ่นวงจร แผ่นวงจรที่เสียบนี้จะต่อตรงไปยังตัวประมวลผลโดยตรง ทำให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นวงจรอื่น ๆ เช่น แผ่นวงจรวีดิทัศน์ที่ใช้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
spoolerหมายถึง หน่วยความจำที่สร้างขึ้นไว้ภายในเครื่องพิมพ์ หรืออาจดึงออกมาจากหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
task(vt) ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ใช้สมองหนัก,ให้ทำงานหนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sweatshop[sweatshop] (n) ร้านค้าหรือโรงงานที่ว่าจ้างคนทำงานหรือเด็กให้ทำงานด้วยชั่วโมงที่ยาวนานแต่ได้ค่าจ้างต่ำ ไม่มีสวัสดิการที่ดีและอยู่ในสภาพที่มีผลต่อสุขภาพ , See also: R. โรงงานนรก

Are you satisfied with the result?

Go to Top