Search result for

*แบบแผน*

(189 entries)
(0.1204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แบบแผน, -แบบแผน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบแผน[N] custom, See also: tradition, Example: ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะท้อนแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อต่างๆ อีกด้วย, Thai definition: ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
มีแบบแผน[ADV] customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
ภาษาแบบแผน[N] official language, See also: standard language, formal language, Syn. ภาษาทางการ, ภาษามาตรฐาน, Example: เด็กๆ มักจะบ่นเรื่องการฝึกใช้ภาษาแบบแผน เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่ใช้แต่ภาษาพูด, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางในการใช้ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบแผนน. ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา.
ภาษากึ่งแบบแผนน. ภาษาราชการ.
ภาษาแบบแผนน. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต้องใช้เป็นแบบเดียวกันในโอกาสอย่างเดียวกัน เช่น คำกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม...” และลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...”, ภาษาที่ใช้เป็นทางการในโอกาสสำคัญ หรือใช้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลสำคัญเป็นผู้ใช้ เช่น คำประกาศเกียรติคุณในการประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีในวันขึ้นปีใหม่, ภาษาระดับพิธีการ ก็เรียก.
กระบวนน. หมู่คนหรือพาหนะเป็นต้นที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่ตามแบบแผน เช่น กระบวนพยุหยาตรา กระบวนทัพ, แบบแผน เช่น กระบวนหนังสือไทย, ชั้นเชิง เช่น ทำกระบวน งามกระบวนเนตรเงาเสน่ห์งำ
กระบวนความน. แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว เช่น ครบถ้วนกระบวนความ.
ขนบประเพณีน. จารีตประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้แล้ว.
เข้าตำราก. ถูกแบบแผน, ตรงตามแบบอย่างที่เคยมีมา, ถูกกับเรื่องราวที่เคยเล่ากันมา.
เข้าแบบ, เข้าแบบเข้าแผนก. ถูกต้องตามแบบแผน, เป็นไปตามแบบ, เช่น ตัวละครเข้าแบบ.
เข้ารูปเข้ารอยก. ถูกกับแบบแผน.
ฉันทลักษณ์(ฉันทะลัก) น. ลักษณะแบบแผนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง, ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยลักษณะของคำประพันธ์.
ต้นตำรับน. สูตรหรือตำราดั้งเดิม เช่น ยาหอมต้นตำรับ ต้นตำรับชาววัง, ผู้เป็นต้นคิดประดิษฐ์จนเป็นแบบแผนสืบต่อมา เช่น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นต้นตำรับอาหารไทยหลายอย่าง.
ตันติน. แบบแผน
ตันติภาษาน. ภาษาที่มีแบบแผน เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาละติน ภาษากรีก.
ตำราน. แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ, ตำรับตำรา ก็ว่า.
ทำเนียบ ๒น. การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้ เช่น ทำเนียบสมณศักดิ์ ทำเนียบข้าราชการ.
ธรรมเนียม(ทำ-) น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง.
นิติ(นิ-ติ, นิด) น. นีติ, กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
นีติน. นิติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, กฎหมาย, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
เนติ(เน-ติ) น. นิติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, กฎหมาย, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
บรรทัดฐานน. แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ, ปทัสถาน หรือ ปทัฏฐาน ก็ว่า.
ปฏิบัติก. ดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น ปฏิบัติราชการ, กระทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ เช่น ภาคปฏิบัติ
ปทัฏฐานน. แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ปทัสถานน. แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประเพณีน. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี.
ปเวณี(ปะ-) น. ขนบธรรมเนียม, แบบแผน
พิธีกรรมน. การบูชา, แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา.
ภาษาระดับพิธีการน. ภาษาแบบแผน.
ภาษาราชการน. ภาษาที่ใช้สื่อสารในราชการและวิชาการเป็นต้น เช่น จดหมายติดต่อราชการ รายงานการประชุมของหน่วยงาน รายงานการวิจัย รายงานวิชาการสาขาต่าง ๆ, ภาษาระดับทางการ หรือ ภาษากึ่งแบบแผน ก็เรียก
ไม้นอกกอน. คนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล (มักใช้ในทางไม่ดี).
ระเบียบน. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ.
รีตน. เยี่ยงอย่าง, แบบแผน, ประเพณี, เช่น นอกรีต.
ละครนอกน. ละครรำแบบหนึ่ง วิวัฒนาการมาจากละครชาตรี ในชั้นต้นตัวละครเป็นชายล้วน ภายหลังหญิงชายแสดงปนกัน มีบทเจรจา การแสดงพลิกแพลงนอกเรื่องได้ไม่ต้องรักษาระเบียบแบบแผนนัก แสดงได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่กำหนดให้แสดงในละครใน.
วินย-, วินัย(วินะยะ-) น. ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ, เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
เสียธรรมเนียมก. ผิดไปจากแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา เช่น เมื่อเวลาไปไหว้พระควรมีดอกไม้ธูปเทียนไปด้วย อย่าให้เสียธรรมเนียม.
หัวล้านนอกครูน. ผู้ที่ปฏิบัติผิดแผกไปจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือแบบแผนที่นิยมกันมา.
อนิยม, อนิยม-(อะนิยม, อะนิยะมะ-) ว. ไม่มีกำหนด, ไม่ต้องด้วยกฎหรือแบบแผน, ไม่แน่นอน, นอกแบบ.
อาจาร, อาจาร-ธรรมเนียม, แบบแผน, หลัก.
อาจารีน. ผู้มีจรรยา, ผู้ทำตามคติแบบแผน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative practiceระเบียบแบบแผนการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, disorderlyความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traditionแบบแผนประเพณี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
neoclassicismคตินิยมคืนสู่แบบแผนเดิม, คตินิยม คลาสสิกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กงเต๊กหลวงเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในงานพระบรมศพเจ้านายที่เพิ่มเติมเข้ามาจากแบบแผนราชสำนัก เป็นการผสานทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและวัฒนธรรมญวน-จีน กับความเชื่อของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการส่งเสด็จเจ้านายที่ล่วงลับสู่สวรรคาลัย [ศัพท์พระราชพิธี]
Land settlement patternsแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน [TU Subject Heading]
Program budgetingงบประมาณแบบแผนงาน [TU Subject Heading]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Atypismไม่มีแบบแผนเฉพาะ [การแพทย์]
Feeding Patterns, Abnormalแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน [การแพทย์]
Flow Patternรูปแบบการไหล,แบบแผนการไหล [การแพทย์]
Formal Testการตรวจอย่างมีแบบแผน [การแพทย์]
Tangramแทนแกรม, ภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกม ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และอีกชิ้นเป็ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning Styleแบบแผนการเรียนรู้ [การแพทย์]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Manifestation, Bizzareการแสดงออกที่ไม่เป็นแบบแผนของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Stop me if you've figured out the pattern.หยุดฉันถ้าคุณประมวลผลว่าไม่อยู่ในแบบแผน Not Cancer (2008)
It seemed like his original idea for the M.C. Was something simpler.มันดูเหมือนความคิดดั้งเดิม กลยุทธ์การบริหารแบบแผนที่เรียบง่าย Pilot (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
What a loser.เฮ้อ เขาช่างไม่มีแบบแผนหรือแนวความคิดเอาซะเลย Scandal Makers (2008)
With the bees disappearing, I mean, I don't know, it feels like a pattern.การที่พวกผึ้งหายตัวไป ฉันหมายถึง ไม่รู้สิ มันเหมือนแบบแผน The Happening (2008)
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
There is a methodology to what I do, there is a reason why it works.สิ่งที่ชั้นทำมันมีแบบแผนอยู่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือเหตุผลที่มันได้ผล Up in the Air (2009)
- Protocol's always tricky.- แบบแผนยังคงมั่นคงสินะ Up in the Air (2009)
What's his pattern? How does he get out undetected?อะไรคือแบบแผน เขาออกไปข้างนอกนั่นนานเท่าไหร The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
There's a pattern here-มันมีแบบแผน ลองดูนี่สิ Demonology (2009)
that's somewhat of a leap.รายนี้ออกจะหลุดแบบแผน The Big Wheel (2009)
Don't you see the pattern here?นายไม่เห็นรูปแบบแผนที่นี่หรือไง Smite (2009)
The attack is too organized.การจู่โจมมีแบบแผน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Not always according to plan.ไม่มีอะไรตรงตามแบบแผน Today Is the Day: Part 1 (2009)
- It's the pattern.- มันเป็นแบบแผนน่ะ The Hidden Enemy (2009)
This is where I first noticed the pattern.-นี้เป็นที่\ที่แรกที่ผมพบแบบแผน Blinded by the Light (2009)
Sources tell us that...แบบแผนเป็นตัวบอก Dirty Harry (2009)
- lundy was so methodical,- ลันดี้ เป็นคนที่คิดแบบมีระเบียบ แบบแผนอย่างมาก Dirty Harry (2009)
We can piggyback on that and search for patterns.เราสามารถย้อนเข้าไปดู และค้นหาแบบแผนได้ No More Good Days (2009)
The configuration is randomized.โครงร่างภายนอกดูเหมือนไม่มีแบบแผน Episode #1.8 (2009)
It's being referred to as the Pattern.หมายถึงมีระเบียบแบบแผน Fracture (2009)
To look for patterns.เพื่อมองหารูปแบบแผน 137 Sekunden (2009)
Now we're using N.S.A.'s echelon network algorithm to intercept any suspicious words and to look for patterns.ตอนนี้่เราใช้ขั้นตอนวิธีเครือข่าย การจัดระบบตำแหน่ง ของ N.S.A. เพื่อเอาข้อความต้องสงสัย นำไปสร้างรูปแบบแผน White to Play (2009)
Now the hope is those patterns will eventually lead to an explanation of what caused the blackout so we can at least prevent another one.และมีความหวังว่า รูปแบบแผนนั้นจะค่อยๆ นำไปสู่ การอธิบายถึงสิ่งที่เป็น สาเหตุของการหมดสติ เป็นอย่างน้อย เพื่อที่เราจะได้ ป้องกันไม่ให้เกิดอีก White to Play (2009)
People see patterns in tea leaves and clouds.คนทั่วไปยังเห็นภาพ รูปแบบแผนในใบชา ในก้อนเมฆอยู่เลย White to Play (2009)
It's been referred to as the pattern.และมันยังปรากฎ เป็นชุดแบบแผน Earthling (2009)
Yeah, who vandalize and attack people at random.ใช่ เป็นคนที่ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายคนโดยไม่มีแบบแผน Hopeless (2009)
We're recorded him at over three dozen scenes, all of which relate to the Pattern.เราเคยเห็นเขาในเหคุการณ์ต่างๆมาสัก 40 ครั้งแล้ว และเหคุการณ์ทุกครั้ง ต่างก็เกี่ยวข้องกับแบบแผน August (2009)
It's been referred to as "the pattern. "มันยังปรากฎอย่างเป็นแบบแผน Of Human Action (2009)
All the old patterns are back, Mark.รูปแบบแผนเก่าๆ กำลังคืนกลับมาน่ะมาร์ค Scary Monsters and Super Creeps (2009)
There is something we can trace-- the pattern of the calls.ยังมีบางอย่าง ที่เราแกะรอยได้-- รูปแบบแผน การโทรออก There Is No Normal Anymore (2009)
Their kills are disorganized and sloppy.พวกเขาทำการฆ่า อย่างไม่มีระบบและแบบแผน The Eyes Have It (2009)
That's a thousand times stronger than any supercomputer.ฉันโหลดไฟล์ Clusterstorm มานะ \ ไม่ใช่แบบแผนของเครื่องทำคาปูชิโน G-Force (2009)
It has a subject of randomness vs determinism in the universe.มันเป็นวิชาว่าด้วยความไร้แบบแผนกับ ทฤษฏีของจักรวาล. Knowing (2009)
The theory of randomness.นั่นก็คือทฤษฏีไร้แบบแผนKnowing (2009)
- We can't ignore it. It's the same pattern.- เราไม่อาจวางเฉยเรื่องนี้ได้ มันมีแบบแผนเดิมๆเลย Slight of Hand (2010)
My father did what he could, but he was looking for patterns where there were none.พ่อของผมได้ทำอะไรไป อย่างที่เขาพอทำได้แล้ว แต่เขาก็แค่มองหาแบบแผน ของอาชญากรรม ซึ่งมันไม่อยู่จริง Slight of Hand (2010)
Look, I-it's just, it's becoming a pattern for me to get involved with the guys that I work with, and I really need to put a stop to that before it starts.คือมันเริ่มกำลังจะกลายเป็น แบบแผนไปแล้วว่าฉันจะ เกี่ยวพันกับผู้ชายที่ทำงานด้วยกัน และฉันคงต้องพอเสีย ก่อนที่จะกลายเป็นแบบนั้น Chuck Versus the Fake Name (2010)
Yes. Your mind forms patterns from random information.สมองของคุณสร้างรูปแบบจากข้อมูลที่ไม่มีแบบแผน The Proof in the Pudding (2010)
You know, stereotypical male behavior such as cigar smoking and risk-taking could be a form of overcompensation in a man who was born with only one testicle.พฤติกรรมแบบแผนตายตัวของผู้ชาย อย่างเช่น สูบบุหรี่ และการเสี่ยงภัยได้เป็นรูปแบบของความพยายามชดเชยมากไปในคนที่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
These stab marks... reflect a similar pattern.รอยแทงพวกนี้... สะท้อนให้เห็นถึง แบบแผนเดียวกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
It's all very safe and professional and structured.ทุกอย่างจะปลอดภัยมาก และมีความเป็นมืออาชีพ และมีแบบแผนไว้ล่วงหน้า Abiquiu (2010)
We're looking at Trinity's M.O. here.เป็นแบบแผนฆาตกรรม ของทรินิตี้ชัดๆ My Bad (2010)
The pattern of destruction that we struggle with daily.(The Pattern) แบบแผนของการก่อการร้าย ที่เรากำลังต่อกรกันอยู่ทุกวัน Over There: Part 1 (2010)
It says to me he's disorganized.มันบอกฉันว่าเขาไม่มีระเบียบแบบแผน Exit Wounds (2010)
Is methodical, possessive. He'll always own them.มีแบบแผน แสดงความครอบครอง เขาเป็นเจ้าของพวกหล่อน ...A Thousand Words (2010)
But not the same amount of time, or it'll look like a pattern. Stagger it.แต่ไม่ใช่เวลาเดียวหลายคน จะดูแบบแผนไป ค่อยๆย่อง Foreign Exchange (2010)
But vary it so the stagger doesn't look like a pattern.ย่องให้แตกต่างหน่อย เหมือนไม่ใช่แบบแผน Foreign Exchange (2010)
Look, based on the schematics of my own Governor, I'm going to create a new one that'll help control the Intersect 2.0 before...ฟังนะ, มันมีแบบแผนของมันอยู่ เครื่องควบคุมของพ่อ, พ่อกำลังจะสร้าง อันใหม่ที่จะช่วยควบคุม Chuck Versus the Subway (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ภาษาแบบแผน[n. exp.] (phāsā baēpphaēn) EN: official language ; standard language ; formal language   FR: langage conventionnel [m]
ซึ่งมีแบบแผน[adj.] (seung mī baēpphaēn) EN: methodical   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremony[N] ความมีระเบียบแบบแผน
form[N] แบบแผน, See also: แบบแผน
formality[N] พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule
formalize[VI] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize[VT] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
mannerism[N] ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist[N] ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว), See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
method[N] วิธี, See also: วิธีการ, แนวทาง, ระเบียบ, แบบแผน, Syn. mode, manner, way, standard
methodical[ADJ] ซึ่งเป็นระเบียบ, See also: ซึ่งมีแบบแผน, ซึ่งดำเนินตามแบบแผน, Syn. systemic, orderly, Ant. unsystemic, disorderly
methodically[ADV] อย่างมีแบบแผน, Syn. neatly
methodize[VT] ทำให้มีแบบแผน, Syn. organize
methodizer[N] ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodological[ADJ] เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน, See also: เกี่ยวกับวิธีการ, Syn. technical
methodologist[N] ผู้มีระเบียบแบบแผน, Syn. pedant
orderly[ADV] อย่างมีระเบียบ, See also: อย่างมีแบบแผน, Syn. methodically, regularly
pattern[N] แบบแผน, See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ, Syn. practice
random[ADJ] ซึ่งไม่มีแบบแผน, See also: ตามอำเภอใจ, Syn. haphazard
randomly[ADV] อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently
randomness[N] ความไม่มีแบบแผน
rite[N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure
schematic[ADJ] เกี่ยวกับแผนผัง, See also: เกี่ยวกับแบบแผน, เกี่ยวกับโครงการ, เกี่ยวกับแผนการ
schematic[N] แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ
structure[N] โครงสร้าง, See also: โครง, แบบแผน, Syn. frame, design, layout
stylebook[N] หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ, Syn. publishing guide
tidy[ADJ] ที่เป็นแบบแผน, See also: ที่เป็นระบบ, Syn. methodical
unconventional[ADJ] ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม, See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม, Syn. eccentric, individualistic, idiosyncratic, Ant. conventional
unconventionally[ADJ] อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน, See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม, Syn. eccentrically, individualistically, Ant. conventionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
misrule(มิสรูล') n. กฎที่เลว,การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด,ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
pattern(แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
purism(เพียว'ริสซึม) n. ลัทธิบริสุทธิ์,ความพิถีพิถันในภาษา รูปแบบหรืออื่น ๆ ,ความเจ้าระเบียบแบบแผน., See also: purist n. puristic adj. puristical adj.
red tapen. ระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป,แถบโบแดงที่ใช้ผูกหนังสือราชการ,ระเบียบราชการ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
routineer(รูทีเนียร์') n. ผู้ปฏิบัติตามระ-เบียบที่ใช้ประจำ,ผู้ยึดแบบแผนที่ตายตัว
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
method(n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
公式 [こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top