Search result for

*แคว้น*

(61 entries)
(0.0722 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคว้น,-แคว้น-, *แคว้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคว้น [N] country, See also: nation, state, Syn. แว่นแคว้น, ดินแดน, ประเทศ, รัฐ, Example: ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสุนทรียภาพและรสนิยมของผู้คนในสองแคว้นแตกต่างกัน, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
แว่นแคว้น [N] region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคว้น(แคฺว้น) น. ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
แคว้นเดิมหมายถึงประเทศ เช่น แคว้นมคธ แคว้นโกศล ในปัจจุบันหมายถึงเขตปกครองที่เป็นส่วนย่อยของประเทศ ใหญ่กว่าจังหวัด, รัฐ, เช่น แคว้นสิบสองจุไทย.
แว่นแคว้นน. แผ่นดินซึ่งมีขอบเขตเป็นปริมณฑล เช่น แว่นแคว้นตะนาวศรี ฝ่ายเขาเล่าก็สามพารา เป็นใหญ่ในชวาแว่นแคว้น (อิเหนา).
กรรบาสิกพัสตร์(-สิกะพัด) น. ผ้าอันทอด้วยฝ้าย คือ ผ้าฝ้าย. (ใน ม. ร่ายยาว นครกัณฑ์ ว่า มาแต่แคว้นกาสี).
กระแซ ๑น. คนเชื้อสายชาวอินเดียเมืองมณีปุระ (เมืองหนึ่งในแคว้นอัสสัม).
กังไสน. เครื่องถ้วยปั้นที่ทำมาจากแคว้นเกียงสีในประเทศจีน.
กัมพุช ๑, กัมพุช-(กำพุด, กำพุดชะ-) น. แคว้นเขมร, (โบ) ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย, กัมโพช ก็ใช้.
กัมโพช(กำโพด) น. แคว้นเขมร, (โบ) ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย, กัมพุช ก็ใช้.
กาศิก, กาศิก-(กาสิกะ-) ว. ที่มาจากแคว้นกาสี
กาศิกพัสตร์น. ผ้าเนื้อละเอียดมาจากแคว้นกาสี.
เขิน ๑น. ชื่อคนไทใหญ่เผ่าหนึ่ง ส่วนมากอยู่ในแคว้นฉาน ประเทศพม่า
คันธารราษฎร์(-ทาระราด) น. ชื่อแคว้นโบราณ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
เจ้าฟ้าเรียกเจ้าผู้ครองแคว้นไทยถิ่นอื่น เช่น เจ้าฟ้าเชียงตุง.
ซิก ๒, ซิกข์ชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาซิกข์ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
ปก ๒น. แว่นแคว้น เช่น ได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระยาผ่านในปกเมืองเนืองทั้งปกเขม ครั้นเต็มสมบูรณ์สามสิบแปดข้าว เข้าศักราชเจ็ดร้อยห้าสิบแปด กลายท่านได้ปราบต์ทั้งปกกาวชาวด้านหนตีนเถิงฝั่งของ (จารึกวัดบูรพาราม).
ปฐมโพธิกาล(ปะถมมะโพทิกาน) น. กาลแรกตรัสรู้ คือ ระยะเวลานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ.
ประเทศน. บ้านเมือง, แว่นแคว้น, ถิ่นที่อยู่
พิชิต, พิชิต-(พิชิดตะ-) น. แว่นแคว้นที่ปราบปรามแล้ว, แว่นแคว้น.
พิสัยขอบ, เขต, แดน, ตำบล, ถิ่น, แว่นแคว้น, ที่, มณฑล, ประเทศ.
เพี้ย ๑น. ตำแหน่งขุนนางไทยแคว้นล้านนาและล้านช้าง คือ พญา.
มคธ(มะคด) น. ชื่อแคว้นใหญ่ในอินเดียครั้งพุทธกาล ปัจจุบันคือรัฐพิหาร.
มังค่าว. คำประกอบคำ ฝรั่ง ว่า ฝรั่งมังค่า เพี้ยนมาจาก พังคะ ซึ่งเป็นชื่อแคว้นเบงกอล.
รัฐ, รัฐ-(รัด, รัดถะ-) น. แคว้น เช่น รัฐปาหัง, บ้านเมือง เช่น กฎหมายสูงสุดของรัฐ, ประเทศ เช่น รัฐวาติกัน.
ราษฎร์ ๒น. แว่นแคว้น, บ้านเมือง.
ละเม็ดน. ชนชาวเขาจำพวกข่า อยู่ทางแคว้นสิบสองจุไทย.
ลื้อ ๑น. ไทยพวกหนึ่งอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา.
แว่น ๑น. สิ่งที่เป็นแผ่นเป็นวงหรือเป็นดวง เช่น หั่นมะเขือเทศให้เป็นแว่น, ใช้แก่สิ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น อาจจะมีคำอื่นมาขยาย และเรียกชื่อตามหน้าที่ตามความหมาย หรือตามลักษณะของสิ่งนั้น ๆ เช่น แว่นแคว้น แว่นส่องหน้า
สยามรัฐ(สะหฺยามมะ-) น. แคว้นไทย, ประเทศไทย.
สามนตราชน. พระราชาแห่งแคว้นที่ใกล้เคียง, เจ้าประเทศราช.
สิกข์, สิขชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาสิกข์ ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
หอคำน. เรือนของเจ้าผู้ครองแคว้นฝ่ายเหนือ.
อะหมน. ชนชาติไทใหญ่สาขาหนึ่ง ที่เข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘, อาหม ก็ว่า.
อาหม(-หมฺ) น. ชนชาติไทใหญ่สาขาหนึ่ง ที่เข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘, อะหม ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; land   FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
แว่นแคว้น[n.] (waenkhwaēn) EN: region ; territory ; domain ; state ; land ; kingdom ; realm ; national territory   FR: région [f] ; territoire [m] ; pays [m] ; domaine [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Council of Ministers"คณะมนตรีบริหาร" เป็นชื่อเรียกรัฐบาลระดับแคว้น รัฐ หรือภูมิภาค คำนี้ปรากฎในบางประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ หัวหน้าคณะมนตรีบริหารมักมีชื่อตำแหน่งว่า "มุขมนตรี"
talaing (n) คำที่ใช้เรียกตัวเองของ"มอญ" แต่พม่าเรียก"มอญ"ว่า ตะเลง (Talaings) ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า Talingana อันเป็นแคว้นหนึ่ง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
See also: S. Mon,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bengal    [N] แคว้นเบงกอลในประเทศอินเดีย
lord    [N] เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น, See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว, Syn. master, chief, ruler
Malabar    [N] แคว้นหนึ่งในอินเดีย
Manchuria    [N] แคว้นแมนจูเรีย
Mongolia    [N] แคว้นมองโกเลียในทวีปเอเชีย
Nubia    [N] แคว้นในแอฟริกา
Quebecois    [N] ชาวแคว้นควิเบคในประเทศแคนาดา
region    [N] ภูมิภาค, See also: แคว้น, Syn. country, district
Sarawak    [N] แคว้นซาราวักในมาเลเซีย
Siberia    [N] แคว้นไซบีเรีย
Ukraine    [N] ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก, See also: ยูเครน
Wales    [N] แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล, See also: regional adj., Syn. area,place
siberia(ไซบี'เรีย) n. แคว้นไซบีเรียของโซเวียต
ukrainian(ยูเคร'เนียน) adj. เกี่ยวกับแคว้น Ukraine
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น
Welsh(n) ชาวเวลส์,แคว้นเวลส์,ภาษาเวลส์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

Are you satisfied with the result?

Go to Top