Search result for

*แคล่ว*

(258 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคล่ว, -แคล่ว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องแคล่ว[ADV] quickly, See also: nimbly, actively, agilely, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, Ant. เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
คลาดแคล้ว(-แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, แคล้วคลาด ก็ว่า.
แคล้ว(แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น เป็นเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ไม่แคล้วไม้เรียว.
แคล้วคลาดก. รอดไป, พ้นไป, คลาดแคล้ว ก็ว่า.
แคล่วคล่อง(แคฺล่วคฺล่อง) ว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, คล่องแคล่ว ก็ว่า.
สอดแคล้วว. สงสัย, กินแหนง.
กระฉับกระเฉงว. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง.
กระบั้วกระเบี้ยว. กระปั้วกระเปี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, เดินไม่คล่องแคล่ว (อย่างผู้รื้อไข้).
กระปรี้กระเปร่าว. แคล่วคล่องว่องไว เพราะมีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง, ไม่เนิบนาบ.
กระปั้วกระเปี้ยว. กระบั้วกระเบี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่แข็งแรง.
กะล่อยกะหลิบว. คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู เช่น เด็กคนนี้รู้จักเปิบข้าวดูกะล่อยกะหลิบ
เคล่าคล่อง(เคฺล่าคฺล่อง) ก. แคล่วคล่อง เช่น หลบหลีกเคล่าคล่องทำนองยุทธ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
งุ่มง่ามว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.
ฉุยคล่องแคล่ว เช่น เดินฉุย.
ชำนิ ๒ก. รู้ชัดเจน, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว.
ดลบันดาลก. ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็น เช่น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ หรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
ด้วมเดี้ยมว. กระด้วมกระเดี้ยม, ต้วม ๆ เตี้ยม ๆ, ค่อย ๆ ไป, ไม่คล่องแคล่ว.
เดียะว. คล่องแคล่ว, ว่องไว, เช่น ไต่เดียะ ว่าวปักเป้าส่ายเดียะ, อย่างกระชั้นชิดไม่ให้คลาดสายตา เช่น ตามเดียะ.
ถนัดขวาว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.
ถนัดซ้ายว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย.
ถวัดถวัน(-ถะหฺวัน) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ทะมัดทะแมงว. คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, ไม่เก้งก้าง, เช่น ทำงานทะมัดทะแมง ท่าทางทะมัดทะแมง
ทักข์ ๑ว. สามารถ, เหมาะ, ขยัน, หมั่น, คล่องแคล่ว, แข็งแรง.
ทักษ-(-สะ-) ว. สามารถ, เหมาะ, ขยัน, หมั่น, คล่องแคล่ว, แข็งแรง.
นิรภัย(-ระไพ) ว. ไม่มีภัย, แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
ปร๋อ(ปฺร๋อ) ว. แคล่วคล่อง, ว่องไว, ไม่ติดขัด, เช่น พอกรงเปิด นกก็บินปร๋อออกไป วิ่งปร๋อ พูดภาษาอังกฤษได้ปร๋อ.
ประคัลภ์ว. คล่องแคล่ว, ประเปรียว.
ประคุณก. คล่องแคล่ว, ชำนาญ.
ประทักษ์ว. ขยัน, ฉลาด, คล่องแคล่ว, สามารถ.
ประเปรียว(-เปฺรียว) ว. มีรูปร่างหรือท่าทางปราดเปรียว, มีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว.
ปราดเปรียว(-เปฺรียว) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ปราดเปรื่อง(-เปฺรื่อง) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, เปรื่องปราด ก็ว่า.
ปัดตลอดเรียก “นะ” ที่เขียนเป็นอักษรขอม สำหรับลงและปลุกเสกให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยว่า “นะปัดตลอด”.
เปรื่องปราด(-ปฺราด) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, ปราดเปรื่อง ก็ว่า.
เฟื่อง ๒คล่องแคล่ว, แม่นยำ, เช่น จบปริญญาเอกมาใหม่ ๆ ความรู้กำลังเฟื่อง.
มุจนะ(มุดจะนะ) น. ความพ้นไป, ความรอด, ความหลุด, ความแคล้ว.
ระวาดระไวว. กระวีกระวาด, คล่องแคล่ว, รีบเร่ง.
ลับปาก, ลับฝีปากก. เตรียมตัวพูดหรือโต้เถียงเต็มที่ เช่น ลับปากไว้คอยท่า(ไชยเชฐ), พูดจาโต้ตอบคารมบ่อย ๆ จนคล่องแคล่ว.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่วไพเราะน่าฟัง.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่ว ไพเราะน่าฟัง.
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.
แว่นไวก. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ไว, ไว ๆว. ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที เช่น เด็กคนนั้นเดินไว วิ่งไว ๆ เข้า เดี๋ยวไปไม่ทัน.
ไว, ไว ๆก. เคลื่อนไหว คิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที เช่น ไวเข้ารถจะออกแล้ว.
สะบัดย่างว. อาการที่ม้าวิ่งหรือเดินสะบัดขาอย่างสง่างาม เช่น ว่าพลางทางขับม้าสีหมอก ให้ออกสะบัดย่างวางใหญ่ (ขุนช้างขุนแผน), ฝ่ายสมิงพระรามขึ้นม้าควบไปแต่เวลาเช้าจนสามโมงบ่ายฝึกหัดม้านั้นให้รู้จักทำนองรบรับได้คล่องแคล่วสันทัดแล้ว ก็ชักม้าสะบัดย่างน้องเป็นเพลงทวนกลับมา (ราชาธิราช).
สุปาณีว. ฝีมือเก่ง, คล่องแคล่ว.
อุ้ยอ้ายว. ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge brokerนายหน้าความรู้, นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์อย่างแคล่วคล่องมากขึ้น ซึ่งความรู้ได้นี้จะเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นหลัก [การจัดการความรู้]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Agility Testแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว [การแพทย์]
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
fluencyความคิดคล่อง, การคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เช่น การวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hyperkinetic Syndromeความคล่องแคล่วมากเกินไป [การแพทย์]
Hyperkinetic Syndromeความคล่องแคล่วมากเกินไป [การแพทย์]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's quick for a sick guy.เขาคล่องแคล่วมาก สำหรับคนป่วย Last Resort (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม After School Special (2009)
You're so...handy.คุณช่าง... คล่องแคล่ว Dex Takes a Holiday (2009)
The pebbles, as you so quaintly call them, were all found on the same strata as the human remains.ก้อนกรวด อย่างที่คุณเรียก ได้คล่องแคล่วนั่นแหละ เราพบลักษณะแบบเดียวกันนั่น ในซากศพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You say you want to marry her, I'm good.TOPคล่องแคล่วจริงๆ Our Family Wedding (2010)
Your armor is heavy and yet you move swiftly.ชุดเกราะท่านหนักมาก ท่านก็ยังคงเคลื่นไหวได้อย่างคล่องแคล่ว Delicate Things (2010)
There's a fine line between feisty and delusional.มันมีเส้นคั่น ระหว่างความคล่องแคล่วกับความหลอกลวง I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Chuck, I speak fluent Italian.ชัค ฉันพูดอิตาเลี่ยนได้คล่องแคล่วนะ Chuck Versus the American Hero (2010)
Grimes here was resourceful and quick to action when necessary.ไกร์มส์ก็ด้วย หัวดี คล่องแคล่ว ที่จะตอบสนอง ในเวลาที่จำเป็น Chuck Versus the Honeymooners (2010)
With a full range of motion and optimal comfort?ที่เปิดโอกาสให้เราได้ขยับตัวอย่างคล่องแคล่วPhysical Education (2010)
I like Joe. He's such a slick, though.ฉันชอบโจนะ ฉันคิดว่าเขาดูคล่องแคล่วดี From Me to You (2010)
A less dashing, less intelligent version.ในแบบที่คล่องแคล่วน้อยกว่า ฉลาดน้อยกว่า Plan B (2010)
You're pretty hand with that thing.มือคุณคล่องแคล่วดีนะ Plan B (2010)
Dynamic?คล่องแคล่ว... The Blind Banker (2010)
Not a psychopath, I'm a high-functioning sociopath.ไม่ใช่โรคจิต... ฉันคือผู้ต่อต้านสังคมที่คล่องแคล่วและกระตือรือร้น ทำงานของนายไปเถอะ A Study in Pink (2010)
This time, I will show him my elegant and ladylike side.ความคล่องแคล่วและความสวยในแบบธรรมชาติของฉัน ฉันอยากแสดงมันออกมาให้เขาเห็น Episode #1.2 (2010)
Seems very comfortable?ดูนายคล่องแคล่วดีนะ The Birth of the Rich (2010)
So that Shakespeare's catchiness belies mediocrity?แค่ฟังภาษาต่างประเทศเพียงผ่านๆ. . ผมก็พูดได้คล่องแคล่ว Limitless (2011)
[exuberant piano playing][เล่นเปียนโนอย่า คล่องแคล่วRise of the Planet of the Apes (2011)
I'm the gold and red.ฉันแคล่วคล่อง และว่องไว Those Kinds of Things (2011)
But when Mark broke out in fluent Urdu and named the starting midfield of the Pakistani Football Federation, dad was sold.แต่มาร์คแสดงให้เห็นว่าพูด/เขียนภาษาอูรดู ภาษาประจำชาติปากีฯอย่างคล่องแคล่ว และชื่อขึ้นต้นด้วยตำแหน่งกองกลาง ของสหพันธ์ฟุตบอลปากีสถาน, ทำให้พ่อใจอ่อน Sad Professor (2011)
He could wax eloquent in front of a packed lecture hall, but when he read these...ปกติเขาพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ต่อหน้าฝูงชนในหอประชุม แต่ตอนเขาอ่านนี่ เสียงเขาสั่นเทา Sad Professor (2011)
Glibness and superficial charm?คล่องแคล่ว ทำหน้ามีเสน่ห์ชวนดึงดูด Ring Around the Rosie (2011)
Your boy sure looks fast out there tonight.- ลูกคุณดูคล่องแคล่วดีคืนนี้ The Test (2011)
She's a feisty one.เธอเป็นคนคล่องแคล่ว Piggy Piggy (2011)
As you can see, it dug in, slashed upward eviscerating the lungs and slicing through the bone of rib cage with ease.อย่างที่พวกคุณเห็น แทงเข้าไป ลากขึ้นมา ชำแหละปอดและเชือดผ่าน กระดูกซี่โครงอย่างคล่องแคล่ว Abomination (2012)
Feisty and so certain of what you believe.คล่องแคล่วและเชื่อมั่นในตัวเองสูง What's the Good of Being Good (2012)
With his influence in the religious right, he'll be able to speak to people we never hoped to reach.แต่ด้วยความคล่องแคล่ว ในการจูงใจผู้คนเรื่องศาสนา เขาสามารถพูดกับคน ที่เราไม่เคยคิดอาจเอื้อม Whatever I Am, You Made Me (2012)
Judge Papadoumian. She thinks I'm a snappy dresser.ท่านผู้พิพากษาปาปาโดเมียน เธอคิดว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวดูคล่องแคล่วว่องไว Buyout (2012)
You think, just 'cause he's a snappy dresser, the mice don't see the hammer?คิดสิ เพราะว่าเขาคือ ช่างแต่งตัวแสนคล่องแคล่ว , พวกหนูๆ มันมองไม่เห็นค้อนรึไง? See Ya (2012)
Moves good, though.คล่องแคล่วดี แต่ The Role You Were Born to Play (2012)
He was very tall.และแคล่วคล่องว่องไว History of the Salaryman (2012)
He was a model of health and vigor.เพราะเค้าเป็นคนแข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว John Carter (2012)
That one was quick.คนนั้นคล่องแคล่วดีนะ The Rains of Castamere (2013)
He's a big man. I don't think he's that agile.เขาตัวใหญ่ ไม่คิดว่าเขาคล่องแคล่วขนาดนั้น Behind the Red Curtain (2013)
This fool about to get chopped.ทำอาหารนี่อย่างคล่องแคล่ว The Sun (2013)
Fluently?ได้อย่างคล่องแคล่วYoung & Beautiful (2013)
Your glibness never ceases to chill me to the bone.ความคล่องแคล่วของคุณ ทำให้ฉันหนาวไปถึงกระดูกเลย Truth: Part 1 (2013)
Only that they were good and fast and looked like me, only, I think I have better hair.รู้แค่ว่ามันเก่ง คล่องแคล่วและหน้าเหมือนฉัน เพียงแต่ ฉันคิดว่า ทรงผมฉันดูดีกว่า Today I Am a Witch (2013)
We have the advantage, speed and maneuverability.- เรามีความได้เปรียบ ความเร็วความคล่องแคล่ว 300: Rise of an Empire (2014)
What a deft hand. I'm sure nobody noticed all that.สิ่งที่มือคล่องแคล่ว ฉันแน่ใจว่าไม่มี ใครสังเกตเห็นสิ่งที่ Transformers: Age of Extinction (2014)
He speaks fluent Chinese and German, and he was an alternate on the olympic curling team.เขาพูดได้อย่างคล่องแคล่วจีนและเยอรมัน และเขาก็สลับ ในทีมโอลิมปิกดัดผม Jupiter Ascending (2015)
Very poised. Oh, thank you.- ผมคิดว่าคุณทำหน้าที่ได้ดีเลิศ คล่องแคล่ว Jackie (2016)
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
Suits today come in a lot of different patterns, from active to traditional.ทุกวันนี้ สูทมีหลากหลายรูปแบบ จากคล่องแคล่วไปถึงแบบดั้งเดิม Love Now (2007)
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ Music and Lyrics (2007)
You didn't even move a millimeter.เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว The Machine Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid   FR: éviter
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløngkhlaēo wongwai) EN: deftness   
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿngkhlaēo) FR: adroitement ; agilement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
actively[ADV] อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
adroit[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
adroitness[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนิชำนาญ, Syn. skill, deftness, dexterity
agile[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry
agility[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความคล่องตัว, ความว่องไว, Syn. nimbleness, quickness
airily[ADV] คล่องแคล่ว
awkward[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว, Syn. clumsy, inept, ungraceful, unskillful
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness
call something into play[IDM] คล่องแคล่ว, See also: กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Syn. be in, bring into
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
deft[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
dexterity[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว
dexterous[ADJ] คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dull[VT] ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dynamic[ADJ] เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish
featly[ADV] อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว), See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
fluent[ADJ] พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน, Syn. smooth, flowing, voluble, Ant. slow, stammering
fluently[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน, Syn. volubly, smoothly, Ant. slowly
glib[ADJ] คล่องแคล่ว, Syn. smooth, unctuous
glibly[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: คล่อง, พูดอย่างรวดเร็ว
handily[ADV] อย่างชำนาญ, See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว, Syn. adeptly, proficiently, skillfully, Ant. unadroitly
handiness[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนาญ, Syn. proficiency, skillfulness
up and at them[IDM] กระฉับกระเฉง (ปกติใช้ them ในรูปคำย่อ 'em), See also: คล่องแคล่ว
lightness[N] ความว่องไว, See also: ความคล่องแคล่ว, Syn. agility, nimbleness
lissom[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissome
lissome[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissom
lively[ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
loose-limbed[ADJ] มีแขนขาอ่อน, See also: มีแขนขาที่คล่องแคล่ว
nimble[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว
play[N] การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว, See also: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
go-go[SL] ขะมักเขม้น, See also: กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว, ว่องไว
ham-handed[SL] งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
sharpie[N] คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนคล่องแคล่ว, คนหัวดี, นักหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์
sleek[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, พูดคล่อง
slick[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. adroit, handy
snappy[ADJ] คล่องแคล่ว
spry[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว, Syn. active, nimble, agile, energetic
swift[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swiftly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swarm up[PHRV] ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย, See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว, Syn. shin down, shin up, skid up
vigorous[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorously[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vivacious[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, Syn. lively, vital, vivace
volant[ADJ] คล่องแคล่วว่องไว, Syn. agile
voluble[ADJ] พูดคล่องแคล่ว, See also: พูดมาก, ช่างพูด, Syn. talkative, glib
zippy[ADJ] มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีพลังมาก, คล่องแคล่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
facile(แฟส'เซิล) adj. คล่องแคล่ว,ง่าย,สะดวก,ไม่เปลืองแรง,ละมุนละไม., See also: facilely adv. facileness n., Syn. ready
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity,skill
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
featly(ฟีท'ลี) adv. อย่างชำนาญ,อย่างแคล่วคล่อง, See also: featliness n., Syn. skillfully
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
gainly(เกน'ลี) adj. คล่องแคล่ว,หล่อ,สวยงาม,เรียบร้อย., See also: gainliness n., Syn. agile,handsome
habile(แฮบ'บิล) adj. เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
jack-of-all-tradesn. บุคคลผู้แคล่วคล่องในงานสารพัดอย่าง, Syn. factotum
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
knack(แนค) n. ความชำนาญพิเศษ,ความสามารถพิเศษ,ความแคล่วคล่องพิเศษ,ฝี,มือที่ยอดเยี่ยม
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lissom(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
facility(n) ความสะดวก,ความง่าย,ความแคล่วคล่อง,สิ่งอำนวยความสะดวก
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feisty (n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง

German-Thai: Longdo Dictionary
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top