Search result for

*เส้นเลือด*

(163 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เส้นเลือด, -เส้นเลือด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นเลือด[N] blood vessel, Syn. เส้นโลหิต, Example: เมื่อเลือดไหลออกมานอกเส้นเลือด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่เป็นทางเดินของโลหิต และประสาทในร่างกาย
เส้นเลือดฝอย[N] capillary, Example: เลือดกำเดาเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในเยื่อจมูกฉีกขาด, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นเล็กๆ ละเอียดที่เป็นทางเดินของโลหิตและประสาทในร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นเลือดน. หลอดเลือด. (อ. blood vessel), โดยปริยายหมายถึง เส้นทางนําความสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงแหล่งต่าง ๆ เช่น แม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงภาคกลางของประเทศไทย.
เกลือแกงน. เกลือปรกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายนํ้าได้ มีมากในนํ้าทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, เมื่ออยู่ในสภาพบริสุทธิ์ที่สุด ใช้ละลายในนํ้ากลั่น เรียกว่า นํ้าเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นเลือด ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา.
ฉีดยาก. เอายาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด.
ชีพจร(ชีบพะจอน) น. อาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายและสัมผัสได้เช่นที่ข้อมือ.
ตีบ ๑ว. มีอาการแคบเข้าผิดปรกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง) เช่น คอตีบ เส้นเลือดตีบ ไส้ตีบ.
โรคระบบประสาทน. โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตก โรคเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะวิกลจริตได้ในบางครั้งบางคราว.
เส้นเส้นเลือด เส้นเอ็น และเส้นประสาท
เส้นจมน. อาการที่เส้นเลือดถูกกล้ามเนื้อที่ตึงแข็งกดให้อยู่ลึกลงไปกว่าปรกติ.
หลอดเลือดน. ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะเป็นหลอดสำหรับนำเลือดไปสู่หรือออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, เส้นเลือด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiotherapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Radiation therapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Esophageal and gastric varicesเส้นเลือดหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโป่งพอง [TU Subject Heading]
Agents in Atherosclerosisยาลดไขมันในเส้นเลือด [การแพทย์]
Anaplasmosisประสานกัน, การเชื่อมโยงกัน, การเชื่อมกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด, การเชื่อมติดต่อถึงกัน, โรคเกิดจากอานาพลาสมา [การแพทย์]
Anastomosisการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน [การแพทย์]
Anastomotic Circulationsการมีเส้นเลือดติดต่อกันในครรภ์แฝด [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]
Anemia, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]
Angiography, Carotidการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในหลอดเลือดแดง, การฉีดสีเข้าเส้นเลือดแดงคาโรติค [การแพทย์]
Antherosclerotic Changeการมีไขมันไปจับที่เส้นเลือดโคโรนารี่ [การแพทย์]
Aortaหลอดเลือดแดงเอออร์ตา, เอออร์ต้า, หลอดเลือดเอออร์ตา, เส้นโลหิตแดงใหญ่, อาร์ออต้า, ท่อเลือดแดงใหญ่, เส้นเลือดแดงใหญ่, หลอดเลือดใหญ่, เอ-ออร์ตา [การแพทย์]
Aorta, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง, หลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้อง, เอออร์ตาส่วนท้อง, เส้นเลือดเอออต้าในช่องท้อง, เอออร์ตาในช่องท้อง [การแพทย์]
Aortographyหลอดเลือดแดงเอออร์ตา, การบันทึกภาพรังสี; เอออร์ตา, การบันทึกภาพรังสี; การถ่ายภาพเอออร์ตา; การถ่ายภาพรังสีของเอออร์ตา; การฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา [การแพทย์]
Arginine Infusionฉีดอาร์จินินเข้าเส้นเลือด [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Pressure Pointกดลงบนเส้นเลือดแดงใหญ่ [การแพทย์]
Arterial Pressure, Meanความดันเลือดเฉลี่ย, ความดันโลหิตที่วัดได้จากแขนต่ำกว่าในเส้นเลือดใหญ่, ความดันโลหิตแดงเฉลี่ย [การแพทย์]
Arterial Systemระบบเส้นเลือดแดง [การแพทย์]
Arteriesเส้นโลหิตแดง, หลอดเลือดแดง, อาร์เทอรี่ส์, เส้นเลือดแดง [การแพทย์]
Arteries, Elasticเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่, หลอดเลือดแดงอีลาสติก, หลอดเลือดแดงอีลาสติค [การแพทย์]
Arteries, Facialเส้นเลือดแดงเฟเชียลอเทอรี่ [การแพทย์]
Arteries, Largeเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Arteries, Muscularหลอดเลือดแดงขนาดกลาง, เส้นเลือดแดงมัสคูลาร์ [การแพทย์]
Arteries, Radialเส้นโลหิตแดงที่ข้อมือ, เส้นเลือดแดงบริเวณข้อมือด้านใน [การแพทย์]
Arteries, Small Sizedเส้นเลือดขนาดเล็ก [การแพทย์]
Arteriography, Femoralการฉีดสารทึบแสงแสดงหลอดเลือดต้นขา, การถ่ายภาพรังสีของระบบเส้นเลือดแดงของขา [การแพทย์]
Arteriolesเส้นเลือดแดง, หลอดเลือดแดงฝอย, หลอดเลือดแดงรอง, เส้นเลือดแดงเล็กๆ, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดเลือดอาร์เธอริโอล, หลอดเลือดอาร์เทอริโอล, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดโลหิตแดง, อาร์เทอริโอล, เส้นเลือดอาร์เตอริโอล, เส้นเลือด, อาร์เทอริโอลส์, เส้นโลหิตแดงฝอย, หลอดเลือดแดงเล็กๆ [การแพทย์]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแข็ง, โรคหลอดเลือดแข็ง, เส้นเลือดอุดตัน, โรคหลอดเลือดแดงแข็ง, อาร์เทอริโอสเคอโรสิส, หลอดเลือดแข็ง, ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว, การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว, โรคผนังหลอดเลือดแดงทั่วไปแข็งตัว, โรคหลอดเลือดแข็ง [การแพทย์]
Arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ, การอักเสบของผนังหลอดเลือด, เส้นเลือดอักเสบ [การแพทย์]
Arterosclerosisโรคหลอดโลหิตแดงแข็ง, ผนังเส้นเลือดแข็งตัว [การแพทย์]
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Atherosclerotic Changeการมีไขมันไปจับที่เส้นเลือดโคโรนารี่ [การแพทย์]
Axillary Arteryหลอดเลือดแดงรักแร้, หลอดเลือดแดงบริเวณรักแร้, เส้นเลือดแดงรักแร้ [การแพทย์]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Blood Supplyหลอดเลือดเลี้ยงอวัยวะช่องท้อง,เส้นเลือด,เลือดมาหล่อเลี้ยง,การมีเลือดไปเลี้ยง [การแพทย์]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Blood Vessels, Compromiseเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียง [การแพทย์]
Blood Vessels, High Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Blood Vessels, Low Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันต่ำ [การแพทย์]
Brachial Arteryหลอดเลือดแดงแขน,เส้นเลือดแดงใหญ่เบลเคลอาเทอรี่,เส้นเลือดในบริเวณข้อศอกด้านหน้า,หลอดเลือดแดงที่แขน,เส้นโลหิตแดงที่ข้อศอก,เส้นโลหิตแดงที่ข้อศอก,เส้นเลือดแดงที่ข้อศอก [การแพทย์]
Capillariesหลอดฝอย,หลอดเลือดฝอยหดตัว,เส้นเลือดฝอย,หลอดเลือดขนาดเล็ก,หลอดเลือดฝอย,ลอดเลือดแดงฝอย,แคพิลลารี่,เส้นเลือดขนาดเล็ก,หลอดโลหิตฝอย,เลือดฝอย [การแพทย์]
Capillaries, Bloodเส้นเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillaries, Glomerularกลุ่มของเส้นเลือดฝอย,กลุ่มร่างแหของหลอดเลือดฝอย,หลอดเลือดฝอยของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Capillaries, Mesentericการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillaries, Venousกลุ่มร่างแหของเส้นเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Defectsความผิดปกติของเส้นเลือด [การแพทย์]
Capillary Networkเส้นเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Permeabilityหลอดเลือดฝอย,การซึม;การซึมผ่านเยื่อบางๆของหลอดเลือดฝอย;เพอร์มิอะบิลิตีของแคพิลลารี่ส์;การซึมซาบเส้นเลือดน้อย;การซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
A cavernous angioma in the brain could leak.cavernous angioma เส้นเลือดในสมองอาจแตกได้ Adverse Events (2008)
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
If there were problems with the vessels,ถ้ามีปัญหาเกี่ยววกับเส้นเลือด Adverse Events (2008)
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
Nicole had a clot in the epatic vein.นิโคลเส้นเลือดแตก Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Retinal vein occlusion was fixed.เส้นเลือดตาอุดตันรักษาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
History of fatigue, and two years ago she had a retinal vein occlusion.ประวัติความอ่อนล้าตลอด 2 ปี เธอมีเส้นเลือดที่เรทิน่าอุดตัน Lucky Thirteen (2008)
What if the eye problem wasn't with her vein, but with her blood?อะไรทำให้ตาเธอมีปัญหา ถ้าไม่ใช่เส้นเลือดเธอ แต่เลือดเธอ Lucky Thirteen (2008)
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
Vasculitis?เส้นเลือดเปราะ Joy (2008)
Test him for vasculitis, angio and blood.ตรวจระบบเส้นเลือด ใช้angioและตรวจเลือด Joy (2008)
Atrial fibrillation throwing emboli.เส้นเลือดใหญ่กระตุก ทำให้ลิ่มเลือดหลุดไปในกระแสเลือด The Itch (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
And if she had vasculitis, she'd be too weak to work in a factory.และถ้าเธอเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ เธอก็จะอ่อนแอเกินกว่า ที่จะทำงานในโรงงาน Emancipation (2008)
The other possibility is you have vasculitis.มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ คุณจะเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
One that rules out vasculitis.ซึ่งมันบอกว่าไม่ใช่โรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
Nothing around the vertebral artery.ไม่มีอะไรรอบๆ เส้นเลือดเวอทิบรัล Emancipation (2008)
Arteries are fine.เส้นเลือดปกติดี.. Emancipation (2008)
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
- She's bleeding like hell. Clamp.เธอเลือดออกยังกับนรก คีมหนีบเส้นเลือด.. Dying Changes Everything (2008)
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
This allows you to see and react faster than normal.ในเส้นเลือด โต้ตอบได้ไวกว่าปกติ Wanted (2008)
You know what lard does to your arteries?คุณรู้มั้ยน้ำมันหมูมันทำอะไรกับเส้นเลือดหัวใจคุณ? Nights in Rodanthe (2008)
He said a whole lot of things I didn't understand about capillaries...เขากล่าวว่าเป็นจำนวนมากทั้งในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย ... Revolutionary Road (2008)
It's possible that the poison was injected directly into the heart, be it the left axle or subscapular regions or the lungs, be it the intercostal spaces...มันเป็นไปได้ว่าสารพิษ ถูกฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจด้านซ้าย Pathology (2008)
So you pocked this one bloodygade in the temple with that pipe right there?คุณจ้วงแทงรายนี้ในจุดเส้นเลือดใหญ่ Pathology (2008)
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้ Pathology (2008)
- Okay. I... I can't find a vein.ตกลง ผมยังหาเส้นเลือดไม่เจอ The Day the Earth Stood Still (2008)
- It doesn't have any veins!มันไม่มีเส้นเลือดเลย The Day the Earth Stood Still (2008)
- Look for a central line site, then.มองหาเส้นเลือดใหญ่แทน The Day the Earth Stood Still (2008)
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา Home (2009)
I can't find the vein. Go on.ผมหาเส้นเลือดไม่เจอ! The Breath (2009)
-l don't understand why you need him.เส้นเลือดใช่ไหม - ฉันล่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนานถึงต้องการเขา Phoenix (2009)
Not another needle, not another ball not one toke, not till I get what's mine.ห้ามฉีดยาเข้าเส้นเลือดอีก ห้ามดูดยาไอซ์อีก ห้ามเสพยาอะไรทั้งนั้น จนกว่าสฉันจะได้ของฉันคืนทั้งหมด Peekaboo (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
Then you'd need special equipment, training. Knowledge of the human vascular system would also be a plus.ความรู้เรื่องระบบเส้นเลือดก็อีกส่วนนึง Cold Comfort (2009)
Medics think it was a brain aneurism.เมดิกส์ คิดว่าสาเหตุคือเส้นเลือดโป่งพองในสมองเฉียบพลัน Demonology (2009)
Prentiss, how does an unsub induce an aneurism?เพรนทิส ผู้ต้องสงสัยทำให้เส้นเลือดโป่งพองได้ยังไง Demonology (2009)
Connect dehydration, a heart attack, and an aneurism.กรณีสูญเสียน้ำ หัวใจวาย กับเส้นเลือดในสมองโป่งพอง Demonology (2009)
If the artery gets nicked, how long do i have?ถ้าเส้นเลือดแดงขาด ฉันมีเวลาเท่าไร? The Good Wound (2009)
FIGGINS:เส้นเลือดอุดตันเป็นปัญหาใหญ่ ของเที่ยวบินระยะไกล Preggers (2009)
Femoral artery severed. She bled out in minutes.โอเค เส้นเลือดใหญ่ตรงต้นขา ถูกตัด เธอเลือดไหลอยู่เป็นนาที Living the Dream (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel   FR: vaisseau sanguin [m]
เส้นเลือดแดง[n. exp.] (senleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]
เส้นเลือดฝอย[n. exp.] (senleūat føi) EN: capillary   FR: veinule [f]
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]
เส้นเลือดใหญ่[n. exp.] (senleūat yai) FR: artère [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aorta[N] เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดออกจากหัวใจด้านซ้าย
arterial[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
bloodshot[ADJ] ตาแดงก่ำเพราะเส้นเลือดฝอยแตก
coronary[N] การอุดตันของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ, Syn. coronary thrombosis
embolism[N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus
embolus[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism
infusion[N] การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด, See also: สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด, Syn. immersion
injection[N] ยาฉีด, See also: สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด, Syn. dose, infusion
intravenous[ADJ] ภายในเส้นเลือดดำ
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein
mainline[VT] ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ, Syn. inject
needle candy[SL] ยาเสพย์ติดที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือด
thrombosis[N] การเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้, Syn. apoplexy
transfuse[VT] ฉีดเข้าเส้นเลือด
varicose vain[N] เส้นเลือดขอด, See also: เส้นเลือดโป่งพอง
vein[N] เส้นเลือดดำ, See also: เส้นโลหิตดำ, Syn. artery, capillary, duct, venule
venous[ADJ] เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ, See also: เกี่ยวกับเส้นเลือดดำ
venular[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย
venule[N] เส้นเลือดฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
bloodshot(adj. เห็นเส้นเลือด,แดงก่ำด้วยเลือด,แดงช้ำ
chyle(ไคลฺ) n. ของเหลวคล้ายนมที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กซึ่งจะไหลไปสู่เส้นเลือดดำ
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
hesperidinn. ยาป้องกันการตกเลือดโดยลดความเปราะของเส้นเลือด
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
radius(เร'เดียส) n. รัศมี,เส้นรัศมี,ความยาวของรัศมี,ส่วนที่รัศมี,อิทธิพล,ขอบเขต,กระดูกแขนท่อนนอก,เส้นเลือดดำตามยาวที่สำคัญในส่วนหน้าของปีกแมลง pl. radii,radiuses
sinusoidsเป็นเส้นเลือดที่คล้ายเส้นเลือดฝอย จะพบอยู่ในอวัยวะ เช่นตับม้าม เป็นส่วนต่อระหว่างปลายของเส้นเลือดชนิดเดียวกัน หรือระหว่างปลายของ arteries และ veins
thrombosis(ธรอมโบ'ซิส) n. การเกิดลิ่มเลือดthrombusที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
vascular(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก
coronary calcification (n ) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
intra cranial hemorrhage (n ) โรคเส้นเลือดในสมองแตก
See also: S. intra cerebral hemorrhage,
vasoconstriction (n) เส้นเลือดตีบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血管[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] การอุดตันของเส้นเลือด, อาการเส้นเลือดอุดตัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top