ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสริมสร้าง*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสริมสร้าง, -เสริมสร้าง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสริมสร้างก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). (ดู กรีฑา ๑).
คหกรรมศาสตร์(คะหะกำมะสาด) น. วิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ โดยมุ่งพัฒนาครอบครัวด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assimilationการนำอาหารไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN - China, Japan and the Republic of Korea Relationshipความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธาณรัฐเกาหลี เป็นกลไกความร่วมมือใหม่ที่เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งผู้นำของ อาเซียน จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบกันเป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในปี พ.ศ. 2542 ผู้นำอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Joint Statement on East Asia Cooperation) เป็นหลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง [การทูต]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asiaการประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย " CICA ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของคาซัคสถาน และมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี จีน อิสราเอล อิหร่าน อัฟกานิสถาน อียิปต์ อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ยูเครน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเลบานอน " [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
Organisation for Security and Cooperation in Europeองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยดำเนินนโยบายป้องกันทางการทูต (preventive diplomacy) มีประเทศสมาชิกจำนวน 55 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. 2543 [การทูต]
Peacebuilding Commissionคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการเสวริมสร้างสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแก่ประเทศ ที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการสร้างสันติภาพ (peace enforcement) การรักษาสันติภาพภาพ (peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ (peacebuilding) [การทูต]
peace operationsปฏิบัติการสันติภาพ การดำเนินกการด้านสันติภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างสันติภาพ(peacemaking) การรักษาสันติภาพ(peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ(peacebuilding) [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
regionalismภูมิภาคนิยม " เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วม กันในการพัฒนาและความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการระดมพลังในการปกป้องและเสริมสร้างความก้าวหน้าและสันติภาพความ มั่นคงของแต่ละประเทศและของภูมิภาคโดยส่วนรวม - open regionalism ภูมิภาคนิยมแบบเปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการกีดกันประเทศภายนอก - closed regionalism ภูมิภาคนิยมแบบปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยมีการกีดกันประเทศภายนอก " [การทูต]
Shanghai Cooperation Organization พัฒนามาจากเวทีการประชุม Shanghai Five ซึ่งจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และทาจิกิสถาน ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2544 อุซเบกิสถาน ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย จึงมีการเปลี่ยนชื่อกลไกความ ร่วมมือนี้เป็น Shanghai Cooperation Organization เดิมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนของประเทศสมาชิก และต่อมาได้ขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา พลังงาน การคมนาคม [การทูต]
security communityประชาคมความมั่นคง เป็นการรวมตัวกันของบรรดาประเทศในภูมิภาคเพื่อศึกษาและเสริมสร้างความมั่นคง ของภูมิภาค โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือบนพื้นฐานของแนวความคิดของความมั่นคงร่วมกัน [การทูต]
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง " ในความตกลงต่าง ๆ ของ WTO จะมีข้อบทเกี่ยวกับการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่เป็น ประเทศกำลังพัฒนา ข้อบท ดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าแก่ประเทศเหล่านี้ (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (3) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้ " [การทูต]
Anabolicผลทางเสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Dysgenic Factorsองค์ประกอบที่ไม่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Eugenic Factorsองค์ประกอบที่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Exercise, Strengtheningการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง,การออกกำลังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง [การแพทย์]
Facial Surgery, Reconstructive and Cosmeticการผ่าตัดเสริมสร้างหรือเพื่อเสริมความงามใบหน้า [การแพทย์]
proteinโปรตีน, สารอาหารประเภทที่ให้พลังงาน เป็นพอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากเรียงต่อกัน สารอาหารชนิดนี้จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต คือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้คงสภาพปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Games, Ruggedเกมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย [การแพทย์]
Immunization, Activeการให้วัคซีนอย่างเดียว, การฉีดวัคซีนกระตุ้น, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยตรง, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีน, การให้ภูมิคุ้มกันโรค, สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบแอคตีฟ [การแพทย์]
Immunization, Passiveการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้รับโดยตรง; การก่อภุมิคุ้มกันรับเอา; ภูมิคุ้มกันรับเอา, การก่อ; การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟ; ภูมิคุ้มกัน, การทำให้เกิด; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางอ้อมหรือชนิดรับเอา; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางอ้อม; วิธีสร้างเสริมภูมิคุ้มกั [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
I want to nurture proper adults with the power of literatureอยากจะช่วยเสริมสร้าง ให้ผู้ใหญ่ในอนาคตมีคุณภาพ Always - Sunset on Third Street (2005)
The joints are overloaded.มันไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรง Pilot (2005)
To strengthen the body and not the mind is to build a temple on shifting sand.เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และไม่ทราบ คือการสร้างพระวิหาร เกี่ยวกับการขยับทราย Balls of Fury (2007)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
It's a protein, which creates and breeds cells.ซึ่งก็คือโปรตีนที่เสริมสร้างและเพาะเนื้อเยื่อ Death Note: L Change the World (2008)
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้ Gamer (2009)
It's an imagination-building exercise.จินตนาการเสริมสร้าง การฝึกฝน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Let it be clear we maintain our strength in order to maintain peace so any adversary should ask themselves:ขอแจ้งให้ชัด เราเสริมสร้างกองกำลัง เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งความสันติ ใครที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ ควรถามตัวเองว่า Watchmen (2009)
Emphasizing empowerment.เน้นเสริมสร้างพลังอำนาจ The Psychology of Letting Go (2010)
He's based legacy may be as architect of the new era of Russian, American relations.อดีตวุฒิสมาชิกและยอดทหารในยุคสงครามเย็น ผู้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับรัสเซีย Salt (2010)
Reinforce the wall, because it almost got me that one time,เสริมสร้างผนัง เพราะมัน เกือบจะพังอยู่แล้ว The Descent (2011)
Oh! It generates vitamin "D."มันยังเสริมสร้างวิตามิน 'D' อีกด้วยนะครับ Dentist of Detroit (2011)
Because it drives me.เพราะมันเสริมสร้างพลังให้พ่อ Head Case (2011)
Work hard to build a healthy society.เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างสังคมที่ดี Protect the Boss (2011)
Used to reinforce bones and compound fractures.มันถูกใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกที่หัก The Thing (2011)
Capable of enhancing medical development, imaging technologies, body armor, and even building an elevator to space.มีศักยภาพในการเสริมสร้าง การพัฒนาทางการแพทย์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ, เสื้อเกราะ หรือแม้กระทั่งตึก และลิฟต์ Pulling Strings (2012)
We're supposed to be rebuilding our relationship with the FBI.พวกเราควรจะเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ของเรากับ FBI The Crimson Ticket (2012)
This is a great way to tone and strengthen your upper legs.นี่เป็นวิธีที่ดีเพื่อเสียง และเสริมสร้างขาส่วนบนของคุณ. Oldboy (2013)
We've been getting reports there are sizable packs of skeletons and Corpses coming toward us.เรายังคงปรับขนาดได้เพื่อเสริมสร้างทางเดินให้แข็งแกร่ง พวกโบนนี่และซอมบี้รวมตัวกันมาโจมตีเรา Warm Bodies (2013)
Because it reinforces our brand.เพราะมันช่วยเสริมสร้างแบรนด์ของเราไง To'hajiilee (2013)
The point of these little gladiatorial distractions is to strengthen unit cohesion.จุดเล็กน้อยที่รบกวนการต่อสู้นี้ คือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน Vertigo (2013)
I had six different reconstructive surgeries.ฉันต้องทำศัลยกรรมเสริมสร้างถึง 6 ครั้ง Heroic Origins (2013)
The gods have given us an opportunity to wound the Persians, strengthen Greek morale.พระเจ้าได้ให้เราได้มีโอกาส ... ... เพื่อทำร้ายเปอร์เซียและ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของชาวกรีก 300: Rise of an Empire (2014)
"There will come a point in which there will be so much data, man will need to augment the human mind just to process it."จะต้องถึงจุดที่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล มนุษย์ต้องเสริมสร้าง จิตใจจึงจะประมวลผลมันได้ Size Matters (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matrix[N] เนื้อเยื่อเสริมสร้างและผลิตเซลล์ที่โคนเล็บ
vitamin G[N] วิตามินจี, See also: ช่วยเสริมสร้างพลังงานและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต, Syn. riboflavin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top