Search result for

*เสนาบดี*

(95 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสนาบดี, -เสนาบดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
อัครมหาเสนาบดี[N] prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าเสนาบดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎเสนาบดีดู กฎกระทรวง.
เสนาบดี(-บอดี) น. แม่ทัพ
เสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการในปัจจุบัน.
อัครมหาเสนาบดีน. หัวหน้าเสนาบดี.
กฎกระทรวงน. ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ออกกฎกระทรวง, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี ถ้าเป็นข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีออก เรียกว่า กฎสำนักนายกรัฐมนตรี.
กรมนาน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางข้าวขึ้นฉางหลวง ทำนุบำรุงอาชีพเกษตรกรรมและเก็บค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการนั้น รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่นาและโคกระบือเป็นต้น
กรมนาเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาเกษตราธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาพลเทพฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือตราพระพิรุณทรงนาคและตราอื่น ๆ รวม ๙ ดวง.
กรมพระคลังน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง การต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพย์หลวง และคดีความต่างประเทศ, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก
กรมพระคลังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาพระคลัง เจ้าพระยาโกษาธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราบัวแก้ว.
กรมเมือง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีและปริมณฑล ปราบปรามโจรผู้ร้าย รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความอุกฉกรรจ์และดูแลคุก (เรือนจำ) มหันตโทษ, เวียง หรือ กรมพระนครบาล ก็เรียก
กรมเมืองเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยายมราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราพระยมขี่สิงห์.
กรมวัง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รักษาพระราชมนเทียร พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน บริหารกิจการในพระราชสำนัก และบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสมใน ได้แก่ ศาลแพ่งวัง ศาลอาชญาวัง และศาลนครบาลวัง รวมทั้งบังคับบัญชาศาลมรดก
กรมวังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์หรือเจ้าพระยาธรรมาธิบดีฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราเทพยดาขี่โคนนทิกร.
กลาโหม(กะลาโหมฺ) น. ชื่อกรมฝ่ายทหารในสมัยโบราณ คือ กรมพระกลาโหม, ชื่อมหาเสนาบดีฝ่ายทหารในสมัยโบราณ ดำรงฐานะเป็นสมุหพระกลาโหม
ขุนหมื่นน. ข้าราชการผู้น้อยชั้นประทวนซึ่งเสนาบดีแต่งตั้งให้เป็นขุนบ้างเป็นหมื่นบ้าง มีศักดินาต่ำกว่า ๔๐๐.
จตุสดมภ์น. การจัดระเบียบราชการฝ่ายพลเรือนส่วนกลาง ประกอบด้วยกรมใหญ่ ๔ กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนามีจตุสดมภ์เสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละกรม.
จางวางน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงกว่าเจ้ากรมที่มิใช่กรมเสนาบดี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลกรมนั้น ๆ, ตำแหน่งในสังกัดของเจ้านายที่ทรงกรม ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมเจ้านาย, ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๔ มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวหมื่นมหาดเล็ก
พลเทพ(พนละ-) น. ชื่อตำแหน่งจตุสดมภ์ตำแหน่งหนึ่ง คือ เสนาบดีฝ่ายเกษตร.
ลูกขุน ณ ศาลา, ลูกขุนศาลาน. คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่บังคับบัญชาราชการแผ่นดิน มีตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เสนาบดี มาประชุมร่วมกันที่ศาลาลูกขุน.
ศาลาลูกขุนน. ที่ประชุม ปรึกษา และสั่งราชการของคณะเสนาบดี ตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง.
ศาลาลูกขุนในน. ที่ประชุม ปรึกษา และสั่งราชการของคณะเสนาบดีฝ่ายพลเรือนและทหาร แบ่งเป็นศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้ายสำหรับพลเรือน และศาลาลูกขุนในฝ่ายขวาสำหรับทหาร.
สมุหนายกน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน ดูแลรับผิดชอบและเป็นประธานที่ประชุมเสนาบดีของฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการปกครองและการยุติธรรมในหัวเมืองฝ่ายเหนือ.
สมุหพระกลาโหมน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นอัครมหาสนาบดีฝ่ายทหาร ดูแลรับผิดชอบและเป็นประธานที่ประชุมเสนาบดีของฝ่ายทหาร รวมทั้งการปกครองและการยุติธรรมในหัวเมืองปักษ์ใต้.
สารตราหนังสือราชการที่เสนาบดีเจ้ากระทรวงลงชื่อและประทับตรากระทรวงส่งไปยังหัวเมือง ซึ่งในสมัยต่อมาเรียกว่า ท้องตรา.
อัคร-(อักคฺระ-) ว. เลิศ, ยอด, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส, เช่น อัครมเหสี อัครมหาเสนาบดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buakaewตราบัวแก้ว ตราบัวแก้วซึ่งเป็นรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้ายนั้น เป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตราบัวแก้วเป็นตราซึ่งเจ้าพระยาพระคลังใช้ประทับในเอกสารของกรมท่า และที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกราชการด้านการคลังออกจากกรมท่า ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า และต่อมาเมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดระบบราชการใหม่โดยแบ่งเป็น 12 กระทรวง ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และกลายมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am the second son of the Minister of War, Hwang Tae Ho.ข้าเป็นบุตรคนที่สองของเสนาบดีกลาโหม, หวาง เท โฮ นะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Chief Retainer!หัวหน้าเสนาบดี The Kingdom of the Winds (2008)
Council, ministers, I must decline.สภา เสนาบดี ผมขอปฏิเสธ Star Trek (2009)
Thank you, ministers, for your consideration.ขอบคุณ ท่านเสนาบดี ที่รับพิจารณาผม Star Trek (2009)
Why is the Minister so late?ทำไมท่านเสนาบดีถึงช้านัก Dong Yi (2010)
Your Majesty, the Minister is here.พระมเหสี ท่านเสนาบดีมานี่แล้ว Dong Yi (2010)
What's so special about Kim Yoon Shik... that makes the Left State Minister's son throw his own body to save him?มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับคิมยุนชิก... ที่ทำให้ลูกชายของเสนาบดีฝ่ายซ้าย ถึงกับยอมเอาร่างกายของเขามาปกป้องมัน Sungkyunkwan Scandal (2010)
Is it because I'm the son of the Minister of War?เป็นเพราะข้าเป็นลูกชายของเสนาบดีกลาโหมหรือ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Because the son of a lowly war minister... dared to lay a hand on the son of the Left State Minister?ลูกชายของเสนาบดีกลาโหมผู้ต่ำต้อย กล้ายุ่งกับลูกชายของมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายหรึอ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Even if you're the son of the Minister of War who controls this country's army.ถึงเจ้าจะเป็นลูกชายของเสนาบดีกลาโหมที่กุมอำนาจทางทหาร Sungkyunkwan Scandal (2010)
The Hong Byuk Seo hasn't been caught by the Minister of War's men.ฮองบยัคโซไม่ได้ถูกจับได้ โดยคนของเสนาบดีกลาโหม Sungkyunkwan Scandal (2010)
The Ministers and the high officials have fallen to extravagancy and entertainment.เสนาบดีและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหลงฟุ้งเฟ้อ Kim Soo Ro (2010)
He hasn't been back to China in over a decade.- "สวี่ซื่อชาง เสนาบดีกรมวัง" - เขาไม่กลับมาที่นี่กว่าสิบปีแล้ว "อ้ายซินเจี๋ยหลอยีหลาง เสนาบดีกรมวังอาวุโส" 1911 (2011)
Minister Xu, aren't you exaggerating a bit?เสนาบดีสวีคงจะตื่นตูมจนเกินไป 1911 (2011)
Yuan Shikai has broken his promise, he's joined the rebels. I do regret this.ข้าขอปลดเขาจากตำแหน่งมหาเสนาบดี 1911 (2011)
No, even the central ministers of the court.ไม่หรอก แม้แต่บรรดาเสนาบดีที่ทำงานให้ราชสำนัก Tree with Deep Roots (2011)
Minister, the deceased former King, do you believe he trusted you until his end?ท่านเสนาบดี อดีตพระราชาผู้ล่วงลับ ท่านเชื่อหรือว่าทรงไว้วางพระทัยท่านจนถึงที่สุด Tree with Deep Roots (2011)
So this king who is me, how am I suppose to trust you, the Minister?ดังนั้น พระราชาซึ่งก็คือข้า จะเชื่อใจท่านได้อย่างไรกัน ท่านเสนาบดี Tree with Deep Roots (2011)
Right-State Minister knows it in such detail, how could we call it a secret meeting or travel incognito?เสนาบดีขวารู้เสียละเอียดอย่างนี้ จะเรียกว่าแอบไปเฝ้าหรือปลอมตัวออกไปท่องเที่ยวได้อย่างไร Tree with Deep Roots (2011)
Right-State Minister, what is your thought on Mil Bon?ท่านเสนาบดีขวา ท่านคิดเรื่องมิลบอนว่าอย่างไร Tree with Deep Roots (2011)
Second State Councilor.เสนาบดีขั้นที่สอง The Princess' Man (2011)
The State Council with Kim Jong Seo as the leader shall assist the Crown Prince.และให้คิมจองซุเป็นผู้นำของเหล่าเสนาบดี ให้ความช่วยเหลือองค์ชายรัชทายาทบริหารประเทศ The Princess' Man (2011)
Your Majesty, Second State Councilor Kim Jong Seo and Royal Secretariat Scribe Kim Seung Yoo are here.ฝ่าบาท เสนาบดีขั้นที่สองคิมจองซุ และราชเลขานุการคิมซึงยู ขอเข้าเฝ้า The Princess' Man (2011)
Since Second State Councilor's son is going to assist me,ในเมื่อลูกชายเสนาบดีขั้นที่สองจะช่วยเหลือข้า The Princess' Man (2011)
Thank you very much, Second State Councilor.ขอบใจมาก ท่านเสนาบดีขั้นที่สอง The Princess' Man (2011)
I will do my best to govern the nation with the help of the State Council.ข้าจะบริหารประเทศโดยมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยเหลือ The Princess' Man (2011)
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป The Princess' Man (2011)
Minister Hong Dae Ju is training his eyes on Dong Su.เสนาบดี ฮง แด จู จับตาดู ทง ซูอยู่ Warrior Baek Dong-soo (2011)
I can see the race stewards conferring, examining the official lap charts.ฉันสามารถดูเสนาบดีแข่งขันหารือ การตรวจสอบชาร์ตตักอย่างเป็นทางการ Rush (2013)
Has Niflheim grown so bold... that they send the chancellor himself as envoy?นิฟเฟิลไฮม์แกร่งกล้านักหรือ ถึงให้เสนาบดี นำสารมาส่งเอง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Ardyn Izunia, Chancellor of Niflheim... at your humble service.กระหม่อมอาร์ดีน อิซูเนีย เสนาบดีแห่งนิฟเฟิลไฮม์ ขอถวายบังคม ใต้ฝ่าพระบาท Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
But the chancellor spoke one truth, if only one.แต่เสนาบดีนั่น พูดจริงอยู่อย่าง แม้มีเพียงอย่างเดียว Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
They are my royal council and truest friends.นี่คือเสนาบดี และเพื่อนแท้ของข้า The Man in the Iron Mask (1998)
Prime Minister!ท่านเสนาบดีEpisode #1.41 (2006)
Prime Minister, did you suggest that I go as a peace treaty?ท่านเสนาบดี, ท่านแนะนำให้ข้าไปเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีงั้นเหรอ? Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, don't you think Prince Young-Po will do something horrible?ท่านเสนาบดี, ท่านไม่คิดว่าองค์ชายยองโพจะทำเรื่องน่ากลัวหรือ Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, set up a meeting with Jol-Bon.ท่านเสนาบดี จัดการประชุมกับโจลบน Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, please convince His Royal Highness.ท่านเสนาบดี, ได้โปรดโน้มน้าวองค์รัชทายาทด้วย Episode #1.42 (2006)
Your Majesty, the Prime Minister is here.ฝ่าบาท ท่านเสนาบดีมาแล้วพะย่ะค่ะ Episode #1.42 (2006)
The Prime Minister has, since the late king's reign, been in control of everything.ตั้งแต่พระราชาองค์ที่แล้ว ที่ท่านเสนาบดีมีอำนาจควบคุมทุกอย่าง Episode #1.42 (2006)
Prime Minister.ท่านเสนาบดี Episode #1.42 (2006)
Yes, Prime Minister.ค่ะ ท่านเสนาบดี Episode #1.42 (2006)
Prime Minister,ท่านเสนาบดี Episode #1.9 (2006)
Prime Ministerท่านเสนาบดี Episode #1.9 (2006)
Prime Minister, investigate and seek that person out.ท่านเสนาบดี ไปสืบสวนและหาตัวคนนั้นมา Episode #1.9 (2006)
If, you're unable to do so; you, Prime Minister, who concealed the existence of this prison, will assume all responsibility!ถ้าหากท่านทำไม่ได้ ท่านเสนาบดี ผู้ที่ปิดบังคุกลับแห่งนี้ ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด Episode #1.9 (2006)
The only souls that have knowledge of Hae Mo-Su's imprisonment, are Prime Minister and myself, Yeo Mi-Eul.มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องแฮโมซูถูกขัง ก็คือท่านเสนาบดีและข้ายอมีอึล Episode #1.9 (2006)
Prime Minister...ท่านเสนาบดี Episode #1.9 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎเสนาบดี[n. exp.] (kot sēnābodī) EN: ministerial regulations   
เสนาบดี[n.] (sēnābodī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premiership (n adj) (พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด. คำศัพท์ย่อย: premiership n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: prime minister
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top