Search result for

*เลื่อนตำแหน่ง*

(84 entries)
(0.4235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เลื่อนตำแหน่ง, -เลื่อนตำแหน่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนตำแหน่ง[V] get a promotion, See also: be promoted, elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ, Example: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้, Thai definition: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำเท้าอยู่กับที่, ย่ำอยู่กับท่ี่ก. ไม่ก้าวหน้า, ไม่รุดหน้า, เช่น ทำงานมาหลายปีแล้ว ยังย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที.
เลื่อนเขยิบชั้นหรือตำแหน่งฐานะสูงขึ้นไปกว่าเดิม เช่น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
สมรรถภาพ(สะมัดถะ-, สะหฺมัดถะ-) น. ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูงสมควรได้เลื่อนตำแหน่ง.
หมาด ๆว. ที่เพิ่งได้หรือเสร็จเป็นต้นมาใหม่ ๆ เช่น เขาเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งมาหมาด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม (ก. ทั่วไป)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]
Demotionการเลื่อนตำแหน่งไปในที่ไม่มีอำนาจสั่งการ [การแพทย์]
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your friend Felix Leiter has been promoted.ไรเตอร์เพื่อนคุณได้เลื่อนตำแหน่ง Quantum of Solace (2008)
- I have been offered a promotion. - Oh, cool.พ่อได้เลื่อนตำแหน่ง เจ๋งเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You'd recently been offered a promotion.คุณเพิ่งได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่ง The Reader (2008)
And they will probably get a promotion, so ...แล้วเร็วๆ นี้ก็น่าจะได้รับเลื่อนตำแหน่ง Drag Me to Hell (2009)
Well, they're going to promote you, finally. They have to.พวกเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณ ในที่สุด Julie & Julia (2009)
Starts in litigation working antitrust but quickly gets bumped up to associate general counsel.เริ่มจากฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาด แต่อยู่ดีๆ ก็เลื่อนตำแหน่งเป็นรองที่ปรึกษาทางกฎหมาย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You call in sick the day after receiving a long-awaited, career-boosting promotion so you can play Oktoberfest in your man cave?คุณโทรไปลาป่วย หลังจากวันที่ถูกสั่งงาน ที่รอคอยมานาน ได้รับการสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้คุณมีเวลามานั่นหมักเหล้า ในถ้าของคุณงั้นเหรอ Breakage (2009)
Based upon the big bonus he fought for Carlos to have, it's fairly obvious he was going to recommend a promotion.ดูจากเงินโบนัสก้อนใหญ่ \ ที่เขาให้คาร์ลอส เห็นชัดเลยว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Besides, I haven't been to St. Barths since you took me there to celebrate my first promotion.ยิ่งกว่านั้นฉันก็ไม่ได้ไปที่เซนต์บาร์ต ตั้งแต่ที่คุณพาฉันไปตอนฉลองได้เลื่อนตำแหน่งครั้งแรก The Story of Lucy and Jessie (2009)
I will no doubt be promoted to a more...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ข้าจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ไปสู่... Defenders of Peace (2009)
They should have promoted.พวกเขาน่าจะเลื่อนตำแหน่งให้นะ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Yes, I am a shoo-in to be promoted during the Christmas week at Sheets 'N' Things!ใช้ ฉันเป็นตัวเต็งได้ เลื่อนตำแหน่ง ตอนคริสต์มาส Pilot (2009)
You passed me up for promotion four times.คุณไม่ยอมเลื่อนตำแหน่งให้ฉัน 4 ครั้ง Earth (2009)
But isn't denying a woman a promotionแต่ไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธจะเลื่อนตำแหน่ง ให้กับผู้หญิง Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
But at a certain point, I stopped caring about my profile or promotions.แต่ในบางครั้ง ผมก็หยุดใส่ใจ ถึงประวัติตัวเอง หรือการเลื่อนตำแหน่ง Earthling (2009)
When carlos offered you that promotion,ตอนคาร์ลอสเสนอเลื่อนตำแหน่งให้คุณ The Coffee Cup (2009)
I'm not firing you, lynette. I'm offering you a promotion.ผมไม่ได้จะไล่คุณออก ลินเน็ต ผมเสนอเลื่อนตำแหน่งให้คุณ The Coffee Cup (2009)
I'm offering you a promotion.ผมเสนอเลื่อนตำแหน่งให้คุณ Would I Think of Suicide? (2009)
Carlos told us about the promotion in Florida.คาร์ลอสบอกพวกเราแล้วเรื่องเลื่อนตำแหน่งไปฟลอริด้า Would I Think of Suicide? (2009)
She lied when she took the promotion.เธอโกหกตอนที่ได้เลื่อนตำแหน่งนะ Would I Think of Suicide? (2009)
I'd like to promote you- to mister of honor.ฉันขอเลื่อนตำแหน่งคุณ ให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาว Bride Wars (2009)
Think of it as us saying, "You're just too valuable to promote. "คิดว่าคูณมีค่าเกินกว่าจะเลื่อนตำแหน่ง 17 Again (2009)
What happened?เขาได้เลื่อนตำแหน่งไง สิ่งที่เกิดขึ้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)
He gave me a raise.เขาเลื่อนตำแหน่งฉัน Chuck Versus First Class (2010)
We're so deep in our shit, forgetting to grow club ranks.พวกเรามัวเเต่ยุ่งอยู่กับเรื่องฉิบหาย จนลืมเลื่อนตำแหน่งให้กับคนในคลับ So (2010)
Happy's a welcome addition.เฮปปี้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง So (2010)
I was hoping to jump to a smaller charter.ฉันหวังว่าจะได้รับการยอมรับ เลื่อนตำแหน่งเป็นสมาชิกบ้าง Lochan Mor (2010)
Not sure, but judging by their level of malevolence, it's got to be at least one vagina involved.ไม่แน่ใจ แต่การยอมรับ การเลื่อนตำแหน่ง อย่างน้อยมันมีเรื่องช่องคลอดของผู้หญิงคนหนึ่ง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Lochan Mor (2010)
Did you receive sex in exchange for promotions?คุณใช้ เซ็ก เพื่อแลกกับการได้เลื่อนตำแหน่ง จริงมั้ย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
In fact, I have decided to give him a promotion.จริงๆแล้วแม่ตั้งใจว่าจะเลื่อนตำแหน่ง Chromolume No. 7 (2010)
A promotion to what?เลื่อนตำแหน่งเป็นอะไร Chromolume No. 7 (2010)
Plant evidence to get a promotion.สร้างหลักฐานเพื่อได้เลื่อนตำแหน่ง Brown Betty (2010)
I was passed over for a promotion in Chicago, and when I heard Dr. Brennan was back,ผมถูกเลื่อนตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ชิคาโก้ และตอนที่ผมได้ข่าวว่า ดร.เบรนเนน กลับมาแล้ว The Couple in the Cave (2010)
Well, it's good to know, when I need you guys, I can always count on you to step up and ruin everything.ดีนะที่ได้รู้ว่า เวลาที่ฉันต้องการพวกนายช่วยเนี่ย พอฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งพวกนายกลับทำลายมันซะหมด The Apology Insufficiency (2010)
Boyko's gone in a few weeks, And I'm up for a promotion.อีกไม่กี่สัปดาห์ บอยโก้ก็จะไป ฉันอาจได้เลื่อนตำแหน่ง ถ้า... Bullet Proof (2010)
Advance? Wait and see. She'll be exiled out of the Palace within a month.เลื่อนตำแหน่ง คอยดูกันนางจะต้องถูกกำจัด ออกจากวังในภายใน 1 เดือน Dong Yi (2010)
You want that promotion?ต้องการเลื่อนตำแหน่งหรือ Practically Perfect (2010)
A liaison for the department of defense-- it's a major promotion.ผู้ประสานงานของ แผนกป้องกัน-- มันเป็นการเลื่อนตำแหน่งครั้งสำคัญ JJ (2010)
It'll make her look good if you get promoted.มันจะทำให้เธอดูดีขึ้น หากคุณได้เลื่อนตำแหน่ง JJ (2010)
I promoted you.ฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอ Dark Matter (2010)
It appears that he's been promoted faster than anyone.การเลื่อนตำแหน่งของเขา รวดเร็วกว่าอัยการอื่นทั้งหมด Episode #1.3 (2010)
You have to be promoted sometime, don't you?คุณควรจะทำงาน จะได้เลื่อนตำแหน่งซะที ว่ามั้ย? Episode #1.4 (2010)
Also, I didn't tell you this because I thought it might hurt your pride, but I was promoted to team leader.และก็ ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้ เพราะผมคิดว่าคุณอาจจะเฮิร์ท แต่ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมแล้วละ Episode #1.4 (2010)
I want a promotion too, why?ฉันต้องการได้เลื่อนตำแหน่งเหมือนกัน ทำไมล่ะ Episode #1.17 (2010)
Congratulations on being promoted to Manager.ยินดีด้วยที่ได้เลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นผู้จัดการ Episode #1.18 (2010)
I'm this close to getting a big promotion with my own office.ผมกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่ มีออฟฟิศส่วนตัว Horrible Bosses (2011)
Look, if you want a promotion, you gotta earn it.อยากเลื่อนตำแหน่ง คุณต้องขยัน Horrible Bosses (2011)
- I thought he was giving you a promotion.- ฉันนึกว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้แก Horrible Bosses (2011)
I'm a sucker. Harken wasn't gonna promote me.ฉันมันโง่ ฮาร์เก้นไม่มีวัน เลื่อนตำแหน่งให้ฉันอยู่แล้ว Horrible Bosses (2011)
Looks like I'm getting that promotion after all. Yeah.ในที่สุดฉันก็ได้เลื่อนตำแหน่ง Horrible Bosses (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VI] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote, further
advance[VT] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง
advancement[N] การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. raise, promotion, elevation
bump up[PHRV] เลื่อนตำแหน่ง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. jump up
elevate to[PHRV] ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง
prefer[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote
preferment[N] การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. advancement, elevation, raise
promote[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. advance, raise, Ant. humble, demote
promotion[N] การเลื่อนตำแหน่ง
promote to[PHRV] เลื่อนตำแหน่งเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
prefer(พรีเฟอร์') vt. ชอบมากกว่า,โอนเอียงมากกว่า,เสนอ,ยื่น,เลื่อนตำแหน่ง., See also: preferredly adv. preferredness n. preferably adv., Syn. like bette

English-Thai: Nontri Dictionary
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
prefer(vt) ชอบมากกว่า,สมัครใจ,เลื่อนตำแหน่ง,ฝักใฝ่ในทาง,ยื่น,เสนอ
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
preferment(n) การชอบมากกว่า,การเลื่อนตำแหน่ง
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top