ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เบี้ยประกันภัย*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เบี้ยประกันภัย, -เบี้ยประกันภัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยประกันภัย(n) insurance premium, See also: premium, Example: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน, Thai Definition: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี้ยประกันภัยน. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้.
ประกันชีวิตน. ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย, สัญญาประกันชีวิต ก็เรียก.
ประกันภัยน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้เอาประกันภัย ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย, สัญญาประกันภัย ก็เรียก.
ผู้เอาประกันภัยน. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pro rata premiumเบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payor insuranceการประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium limitขีดจำกัดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium loadingส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ loading [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium noticeใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium rateอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium receiptใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium refund provisionเงื่อนไขคืนเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium taxภาษีเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium to be agreedเบี้ยประกันภัยตามที่จะตกลง มีความหมายเหมือนกับ premium to be arranged [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium to be arrangedเบี้ยประกันภัยตามที่จะตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium transferการโอนเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure premiumเบี้ยประกันภัยแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary term premiumเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pauschalเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiumเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium๑. ค่ากำนัล๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษ๓. เบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium baseเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน มีความหมายเหมือนกับ base premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium earnedเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ มีความหมายเหมือนกับ earned premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium incomeรายได้จากเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
portfolio premiumยอดรวมเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level premiumเบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ มีความหมายเหมือนกับ level rate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebatingการลดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced premium policyกรมธรรม์แบบเบี้ยประกันภัยลด มีความหมายเหมือนกับ modified life [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal premiumเบี้ยประกันภัยต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement premiumเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return premiumเบี้ยประกันภัยจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating bureauสำนักคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance waiver clauseข้อกำหนดไม่เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
single premiumเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject premiumเบี้ยประกันภัยหลัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on grossเบี้ยประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on netเบี้ยประกันภัยสุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original net premium incomeเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original net retained premium incomeเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตามกรมธรรม์ฉบับต้นที่คงไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original rateอัตราเบี้ยประกันภัยเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original gross premiumเบี้ยประกันภัยรวมตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overage๑. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากเรือเก่า๒. น้ำหนักเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable premiumเบี้ยประกันภัยที่ปรับได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance premiumเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building rateอัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insurance premiumsเบี้ยประกันภัย [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
c.i.f.abbr. cost, insurance, and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
cifabbr. cost, insurance, and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมนายหน้า, เงินแถม, เงินพิเศษ, เงินรางวัล, ค่าบริการ, เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward, bonus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top