ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เงินค่าปรับ*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เงินค่าปรับ, -เงินค่าปรับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าปรับ[N] fine, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่ห้องสมุดเนื่องจากคืนหนังสือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้, Count unit: บาท
เงินค่าปรับไหม[N] indemnity, See also: compensation, fine, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท, Count unit: บาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวัญการเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่า ทำขวัญ
ทำขวัญให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท.
เบี้ยปรับเงินค่าปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรจะต้องเสียเพิ่มขึ้นจากจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้.
พินัยน. เงินค่าปรับที่จ่ายให้ทางราชการ.
พินัยหลวงน. เงินค่าปรับเป็นของหลวง เช่น ปรับเป็นพินัยหลวง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want to come to an agreement with him, do it with your money on your own.ถ้าคุณต้องจ่ายเงินค่าปรับ คุณต้องใช้เงินของคุณเอง Episode #1.8 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินค่าปรับ[n. exp.] (ngoen khāprap) EN: fine ; forfeit ; forfeit money   FR: amende [f] ; contravention [f]
เงินค่าปรับไหม[n. exp.] (ngoen khāprapmai) EN: indemnity ; compensation ; fine   FR: indemnité [f] ; compensation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine[N] ค่าปรับ, See also: เงินค่าปรับ, Syn. penalty, forfeit, Ant. reward, compensation
forfeit[N] ของที่เป็นค่าปรับ, See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ, Syn. amercement, fine, mulct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.

German-Thai: Longdo Dictionary
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top