Search result for

*อรุณสวัสดิ์*

(6 entries)
(1.3225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อรุณสวัสดิ์,-อรุณสวัสดิ์-, *อรุณสวัสดิ์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรุณสวัสดิ์    [N] Good morning, Example: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่, Thai definition: คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
-สวัสดิ์ ๒, สวัสดี ๒(-สะหฺวัด, สะหฺวัดดี) น. คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน เช่น อรุณสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ สวัสดีปีใหม่ สวัสดีครับคุณครู.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good morning    [N] อรุณสวัสดิ์, See also: คำทักทาย / คำบอกลาตอนเช้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!

Are you satisfied with the result?

Go to Top