ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อย่างโหดร้าย*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างโหดร้าย, -อย่างโหดร้าย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทารุณกรรม(ทารุนนะกำ) น. การกระทำอย่างโหดร้าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
Go!เสียงกู่ร้องและสาปแช่ง ทิ่มแทงอย่างโหดร้าย 300 (2006)
"Psychotic killer: Rips victims apart with brute-like ferocity. "ฆาตกรโรคจิตฉีกร่างเหยื่ออย่างโหดร้ายเหมือนสัตว์ป่า Bedtime Stories (2007)
It was pure carnage, man.มันเป็นการฆ่าอย่างโหดร้ายเลยเพื่อน Dr. Feelgood (2007)
But somehow, this great man went from saving people to butchering them.แต่บางอย่างได้ทำให้เค้าเปลี่ยนไป จากที่เคยช่วยกลายไปเป็นคนฆ่าอย่างโหดร้าย Return to House on Haunted Hill (2007)
Our unsub is using brutal, physical force and extreme violence.คนร้ายใช้กำลังอย่างโหดร้าย รุนแรง Paradise (2008)
And what they did to her was inhuman, but this is--และอะไรที่พวกเขาทำกับเธออย่างโหดร้าย แต่นี่เป็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)
Treated terribly, you know.ปฏิบัติกับผมอย่างโหดร้าย คุณรู้มั้ย Chuck Versus the Colonel (2009)
And she died a brutal death and...แล้วเธอต้องมาตายอย่างโหดร้าย My Bad (2010)
Seen a lot of injuries, then. Violent deaths.เห็นทั้งคนเจ็บมากมาย และการตายอย่างโหดร้ายเลยสินะ A Study in Pink (2010)
Brutally... By someone like Boyd.อย่างโหดร้าย โดยคนอย่างบอยด์ Beauty and the Beast (2010)
Seen a lot of injuries then, violent deaths?เห็นคนเจ็บมากมาย และการตายอย่างโหดร้าย Unaired Pilot (2010)
If necessary, I'm quite capable of using you, too... and coldly throwing you away.ถ้ามันจำเป็น ผมก็จะใช้คุณด้วย... แล้วผมก็จะทิ้งคุณไปอย่างโหดร้าย Episode #1.14 (2010)
If necessary, I'm quite capable of using you, too and coldly throwing you away.ถ้ามันจำเป็น ผมก็จะใช้คุณด้วย... แล้วผมก็จะทิ้งคุณไปอย่างโหดร้าย Episode #1.14 (2010)
A friendly sentiment in this country, cruel taunt in the Sudan.คำพูดแสดงน้ำใจในประเทศนี้ เท่ากับการซ้ำเติมอย่างโหดร้ายในประเทศซูดาน The Herb Garden Germination (2011)
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
He wouldn't savagely murder my progeny.เขาจะไม่ฆ่าทายาท ของฉันอย่างโหดร้าย Dog Eat Dog (2011)
And brutally, against your human will... you will kill them all.และอย่างโหดร้ายที่สุด อย่างที่ขัดกับจิตสำนึกของนายที่สุด.. นายจะฆ่าพวกเขาทุกคน I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Night after night, they have seen their friends, their children, their parents all snatched cruelly from them and they don't know who'll be next.คืนทุกคืน ที่ต้องเห็น มิตรสหาย, ลูกหลาน และครอบครัว ถูกพรากไปจากพวกเขาอย่างโหดร้าย และก็ไม่รู้ว่าคนต่อไปจะเป็นใคร The Darkest Hour: Part Two (2011)
Blood and the carnage.เลือดและการฆาตกรรมอย่างโหดร้าย Home Invasion (2011)
The people who lived here before died here, violently, and apparently they weren't the only ones.ผู้คนที่อาศัยอยู่ก่อนหน้าตายไปอย่างโหดร้าย และดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ใช่พวกเดียว Open House (2011)
And 20 years ago, his brother Jeong Do Kwang passed away in a violent death.และเมื่อ 20 ปีก่อนจองโดกวาง น้องชายของท่านก็ถูกสังหารอย่างโหดร้าย Tree with Deep Roots (2011)
I just know his story ain't gonna end in nothing but carnage and horror and...ผมรู้ว่าเรื่องของเขา จะไม่จบลงแบบสูญเปล่า นอกจากการฆ่าอย่างโหดร้าย สยดสยองและ... Seven Psychopaths (2012)
Or what? You'll viciously maul me in my sleep?ไม่งั้นพวกนายจะขย้ำฉัน อย่างโหดร้ายตอนหลับงั้นเหรอ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Kills are messy, savage.ฆ่าอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน Sunset (2012)
He'll hurt you... carelessly, cruelly, constantly.อย่างเฉยเมย อย่างโหดร้าย อย่างต่อเนื่อง Women and Death (2012)
Well, it makes sense. 25 women brutally killed,เอ้อ,มันเป็นได้ ผู้หญิง25คนถูกฆ่าอย่างโหดร้าย Divining Rod (2012)
Not with you slaughtering my family in the next room.ฉันอยู่ร่วมกับซากของครอบครัวของฉัน ที่คุณฆ่าอย่างโหดร้ายในห้องข้างๆฉันไม่ได้ The Host (2013)
A good father was savagely killed by the demon.พ่อของเด็ก ถูกปีศาจฆ่าอย่างโหดร้าย Journey to the West (2013)
This is cruel and unfair. Cruelly unfair.นี่มันโหดร้ายและอยุติธรรมยิ่ง อยุติธรรมอย่างโหดร้าย Dark Wings, Dark Words (2013)
Then my unborn son was cruelly taken from me,ตั้งแต่ลูกที่ยังไม่เกิด ถูกพรากไปจากข้าอย่างโหดร้าย Sacrifice (2013)
I don't think that douche is a strong enough word to describe Chris Brown.ฉันไม่คิดว่า 'แย่' จะแรงพอ สำหรับ คริส บราวน์ เขาหน่ะทุบตีแฟนอย่างโหดร้ายเลยนะ Guilty Pleasures (2013)
The idea that she'd been brutally murdered-- it's beyond all comprehension.ความคิดที่ว่าเธอ ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย เกินกว่า จะเข้าใจได้ Red Lacquer Nail Polish (2013)
Okay, yeah, so what happened to her was awful, but I think the take-away here is my excellent forensic work.แล้วมันส่งผลกับเธอ อย่างโหดร้ายมาก ที่ไม่เหลือแล้วคืองานทางกฏหมายที่ยอดเยี่ยมของฉัน The Doll in the Derby (2013)
Her husband was murdered in cold blood right in front of her face, and you were about to go to jail for the crime.สามีของเธอถูกฆ่าอย่างโหดร้าย ต่อหน้าต่อตาเธอ แล้วพี่ก็กำลังจะเข้าคุกในข้อห้าฆ่าคนตาย Electric Avenue (2013)
After sending me away so cruelly,หลังจากขับไสไล่ส่งผมไปอย่างโหดร้าย Episode #1.4 (2013)
I pray you'll never live to see a member of your family treated so cruelly.ข้าภาวนาให้ท่านไม่ได้มี ชีวิตอยู่จนต้องทนเห็น สมาชิกของครอบครัว ถูกกระทำอย่างโหดร้ายเช่นนั้น The Laws of Gods and Men (2014)
So cruelly.อย่างโหดร้ายมาก Spirit of the Goat (2014)
These violent delights have violent ends.ความปิติในความรุนแรงเหล่านี้ ต้องจบอย่างโหดร้ายทารุน Chestnut (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butchery[N] การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
carnage[N] การฆ่าอย่างโหดร้าย, Syn. massacre, bloodshed, wholesale killing
cruelly[ADV] อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
ferociously[ADV] อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง, Syn. brutally, fiercely
ghoulishly[ADV] อย่างน่าเกลียดน่ากลัว, See also: อย่างโหดร้าย
in cold blood[IDM] ไร้ความปราณี, See also: ไม่มีความเมตตา, อย่างโหดร้าย
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
ruthlessly[ADV] อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully
savagely[ADV] อย่างป่าเถื่อน, See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, viciously, indecently
unkindly[ADV] โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly
viciously[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, harmfully
wickedly[ADV] อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously

English-Thai: Nontri Dictionary
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top