Search result for

*อธรรม*

(73 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อธรรม,-อธรรม-, *อธรรม*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือธรรมชาติ [ADJ] supernatural, Ant. ตามธรรมชาติ, Example: ตอนนี้ภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูง, Thai definition: ที่แปลกไปจากหลักเหตุผลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
อำนาจเหนือธรรมชาติ    [N] supernatural power, See also: supernatural, Syn. พลังเหนือธรรมชาติ, Example: มนุษย์นีแอนเดอธัลเป็นมนุษย์พวกแรกที่มีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธรรม(อะทำ) ว. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม.
อธรรม(อะทำ) น. ความไม่มีธรรม, ความชั่วร้าย.
ขุทกนิกายน. ชื่อคัมภีร์นิกายที่ ๕ แห่งพระสุตตันตปิฎก แปลว่า หมวดเล็กน้อย รวบรวมข้อธรรมะที่ไม่อยู่ใน ๔ นิกายข้างต้น มี ๑๕ เรื่อง ซึ่งมีธรรมบทและชาดก รวมอยู่ในคัมภีร์นี้ด้วย.
ทำวัตรก. กระทำกิจที่พึงกระทำตามหน้าที่หรือธรรมเนียมเช่นไหว้พระสวดมนต์เช้าคํ่าของพุทธบริษัท, ทำวัตรพระ ก็ว่า
ธรรมกายน. “กายคือธรรม” ได้แก่ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
ธรรมขันธ์ข้อธรรม (กำหนดข้อธรรมในพระไตรปิฎกว่ามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์).
ธรรมรัตน์น. แก้วคือธรรม.
ธรรมาธรรม(ทำมา-) น. ธรรมและอธรรม, ความถูกและความผิด, ยุติธรรมและอยุติธรรม.
ธรรมาธิปไตย(ทำมาทิปะไต, ทำมาทิบปะไต) น. การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความถูกต้องเป็นหลัก.
ธรรมายตนะ(ทำมายะตะนะ) น. แดนที่ต่อคือธรรมารมณ์, แดนที่ต่อกับใจ ได้แก่อารมณ์ที่ใจรู้ หรือเรื่องที่ใจรู้.
ภาณวารข้อธรรมที่จัดไว้เป็นหมวด, ข้อธรรมหมวดหนึ่ง ๆ สำหรับสาธยาย.
มนูน. ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี ๑๔ องค์ เรียงกันเป็นยุค ๆ ไป, ยุคหนึ่งเรียกว่า มนวันดร นานกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ ปี องค์แรก คือ พระสวายมภูวะ พระมนูองค์นี้ถือกันว่าเป็นผู้ทรงออกกฎหมายหรือธรรมศาสตร์ซึ่งยังมีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้เรียกว่า มนุสัมหิตา หรือ มนุสมฺฤติ, เพราะฉะนั้น คำ มนู จึงหมายถึงกฎหมายก็ได้ เช่น มนูกิจ.
มายาการน. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
รถตีนตะขาบน. รถชนิดหนึ่งซึ่งมีสายพานหุ้มล้อ สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา.
วัชรยานน. ชื่อหนึ่งของลัทธิพุทธตันตระ ซึ่งถือว่ามีหลักปรัชญาสูงเหนือธรรมชาติ มีความแข็งเหมือนเพชร ใสเหมือนอากาศ ไม่มีใครต้านทานได้เหมือนสายฟ้า จึงเรียกหลักปรัชญานั้นว่า วัชระ และเรียกลัทธิว่า วัชรยาน.
สติปัฏฐานน. ชื่อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง คือ กาย เวทนา จิต ธรรม.
สภาพเดิมน. ลักษณะหรือภาวะหรือธรรมชาติที่เป็นมาแต่แรก.
สัญนิยม(สันยะนิยม) น. การปฏิบัติหรือธรรมเนียมทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในกลุ่มสังคมในขณะนั้น เช่น การไหว้เป็นสัญนิยมอย่างหนึ่งของคนไทย การใช้ตะเกียบคีบอาหารเป็นสัญนิยมในการกินอาหารของคนจีน.
สิ่งศักดิ์สิทธิ์น. สิ่งหรือภาวะที่เชื่อว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาลให้เป็นไปหรือให้สำเร็จได้ดังปรารถนา เช่น ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เขาหายจากโรคร้าย.
ให้แรงก. ทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นต้น มักใช้กับสิ่งนอกเหนือธรรมชาติตามความเชื่อ เช่น ผีให้แรง เทวดาให้แรง.
อ ๒(อะ) เป็นอักษรใช้นำหน้าคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต บอกความปฏิเสธหรือตรงกันข้าม แปลว่า ไม่ หรือ ไม่ใช่ เช่น อศุภ (ไม่งาม) อธรรม (ไม่ใช่ธรรม)
อนุสติชื่อธรรมหมวดหนึ่ง เรียกว่า อนุสติ ๑๐ มีพุทธานุสติเป็นต้น.
อภิธรรม(อะพิทำ) น. ชื่อธรรมะชั้นสูง มี ๗ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. สังคณี ๒. วิภังค์ ๓. ธาตุกถา ๔. ปุคคลบัญญัติ ๕. กถาวัตถุ ๖. ยมก ๗. ปัฏฐาน นิยมใช้สวดในงานศพ.
อริยสัจชื่อธรรมสำคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มี ๔ ข้อ คือ ๑. ทุกข์ ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) ๓. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) และ ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค (ทางแห่งความดับทุกข์).
อังคุตรนิกาย(-คุดตะระ-) น. ชื่อคัมภีร์นิกายที่ ๔ แห่งพระสุตตันตปิฎก แสดงหลักธรรมโดยแบ่งเป็นหมวด เรียงลำดับตามจำนวนหัวข้อธรรมะตั้งแต่ ๑ หัวข้อถึง ๑๑ หัวข้อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supernaturalเหนือธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supernatural storyเรื่องเหนือธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Influence on natureอิทธิพลต่อธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Supernaturalสิ่งเหนือธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Reciprocity of Rank of Envoysหมายถึง การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในเรื่องตำแหน่งของทูต กล่าวคือ ประเทศทั้งหลายถือธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทูตที่มีตำแหน่งเท่าเทียม กัน ดังนั้น หากประเทศหนึ่งส่งทูตไปประจำอีกประเทศหนึ่ง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประเทศนั้นก็คาดว่าประเทศผู้รับย่อมจะให้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยส่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของตนไปประจำที่ประเทศผู้ส่งด้วย พึงสังเกตว่าการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกันเช่นนี้มิใช่เป็นระเบียบข้อบังคับของ กฏหมายระหว่างประเทศ หากเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระหว่างประเทศทั้งหลายมากกว่า [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เหนือธรรมชาติ[adj.] (neūa thammachāt) EN: supernatural   FR: surnaturel

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
off the charts (idiom ) เหนือธรรมดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphose into    [PHRV] เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น, Syn. change into
numinous    [ADJ] ซึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระเจ้า (คำทางการ), Syn. mysterious
occult    [ADJ] เกี่ยวกับเวทมนตร์, See also: เกี่ยวกับผีเวทมนตร์คาถา, ซึ่งเหนือธรรมชาติ, Syn. magical, supernatural, Ant. natural
occult    [N] เวทมนตร์, See also: หลักเหนือธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา
occult science    [N] การศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ, See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, การศึกษาเรื่องเร้นลับ
salt lick    [N] สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน, See also: ก้อนเกลือสำหรับสัตว์ออกไปเลียกิน
superhuman    [ADJ] เหนือผู้คน, See also: เหนือธรรมดา, Syn. supernatural
supernatural    [ADJ] เหนือธรรมชาติ, Syn. paranormal, unnatural, Ant. natural
supernatural    [N] สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, See also: ปรากฏการณ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติ
transcendental    [ADJ] ดีกว่า, See also: ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ
unearthly    [ADJ] ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์, See also: เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เหนือธรรมชาติ, ประหลาดพิกล, Syn. ungodly, eerie, ghostly, spooky, supernatural, uncanny
unjust    [ADJ] ไม่ยุติธรรม, See also: อธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่เป็นธรรม, Syn. unfair, Ant. fair
visitant    [N] สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ, Syn. spirit
weird    [ADJ] แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical
zombie    [N] อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
zombie    [N] เทพเจ้างูในแอฟริกาตะวันตกและหมู่เกาะแถบอินเดียตะวันตก, อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
salt lickn. สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน,ก้อนเกลือสำหรับปศุสัตว์ไปเลียกิน
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
talmud(ทาล'มุด,แทล'มุด) n. คัมภีร์หรือธรรมนูญโบราณของยิว, See also: Talmudic adj. Talmudical adj. Talmudism n.
transcend(แทรสเซนดฺ') vt.,vi. อยู่เหนือ,อยู่เลย,อยู่นอกเหนือ,ทำได้ดีกว่า,ชนะ,มีชัย,อยู่เหนือธรรมชาติ., See also: transcendingly adv.
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ,อยู่นอกเหนือ,อยู่เลย,เหลือล้น,เหลือเกิน,มีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,มีชัย,เหนือธรรมชาติ,เหนือโลก,เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม,บุคคลยอดเยี่ยม,อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence,transcendency n.
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
vernacular(เวอแนค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น,ใช้ภาษาธรรมดา ๆ ที่ใช้กันประจำวัน,เกี่ยวกับชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช. n. การพูดภาษาพื้นเมือง,ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน,ชื่อธรรมดาหรือชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช

English-Thai: Nontri Dictionary
supernatural(adj) มหัศจรรย์,เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม

Are you satisfied with the result?

Go to Top