Search result for

*หายใจออก*

(54 entries)
(0.1511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หายใจออก,-หายใจออก-, *หายใจออก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจออก    [V] exhale, Ant. หายใจเข้า, Example: การร้องเพลงต้องรูจักหายใจออกให้ถูกวิธี
การหายใจออก    [N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จมูก(จะหฺมูก) น. อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู ๒ รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก, (ปาก) ตมูก ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า พระนาสิก พระนาสา โดยปริยายเรียกสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายจมูก, เรียกสิ่งที่เจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือกเป็นต้น เช่น จมูกซุง.
ปัสสาสะน. ลมหายใจออก.
อปาน-(อะปานะ-) น. ลมหายใจออก.
อัสสาสะน. ลมหายใจเข้า, คู่กับ ปัสสาสะ คือ ลมหายใจออก
อาน- ๖(อานะ-) น. ลมหายใจเข้า, นิยมใช้เข้าคู่กับ อปานะ คือ ลมหายใจออก เป็น อานาปานะ = ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ในคำว่า อานาปานัสสติ = สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.
อานาปานัสสติ(-นัดสะติ) น. สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expiratory-หายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitusลมหายใจออก, ไอระเหยออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Apneaการไม่หายใจชั่วขณะ, ภาวะ, การหยุดหายใจ, การไม่หายใจ, การหายใจหยุดค้างอยู่ในท่าหายใจออก, การหยุดการหายใจ, หยุดหายใจ, ไม่หายใจ, หัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Expiration, Activeหายใจออกให้ยาวเต็มที่ [การแพทย์]
Expiration, Forceเค้นหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Flow Rateอัตราการไหลของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Portทางหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Reserve Volumeปริมาตรหายใจออกสำรอง [การแพทย์]
Expiratory Time Controlช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Timerช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]
Extubationการเอาท่อช่วยหายใจออก [การแพทย์]
Flow Rate, Maximal Midexpiratoryอัตราการไหลของการหายใจออกอย่างแรงกึ่งกลาง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspiration    [N] การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
breathe out    [PHRV] ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
carbon dioxide    [N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
exhalation    [N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration
exhale    [VI] หายใจออก, See also: ปล่อยลมหายใจออก, Syn. breathe out
expire    [VI] หายใจออก, Syn. breathe out, exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
efluviumn. n. กลิ่น,กลิ่นเหม็น,อีเทอร์,ไอระเหย,การหายใจออก., See also: effluvial adj.
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
expiratory(เอคซฺเพอ'ระทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) การหายใจออก,การหมดอายุ,การตาย
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
expiry(เอคซฺไพ'รี) n. การหายใจออก,การหมดอายุ,การยุติ,การตาย
fume(ฟิวมฺ) {fumed,fuming,fumes} n. ควัน,ไอ,ไอน้ำ,สิ่งที่ระเหยออก,อารมณ์โกรธเป็นควัน. vt. หายใจออกเป็นไอ,ปล่อยออกเป็นไอ,ใช้ควันรม. vi. พ่นควัน,แสดงอารมณ์โกรธเป็นควัน., See also: fumeless adj. fumer n. fumingly adv.
halitusn. ลมหายใจ,การหายใจออก,ไอ, See also: halituosity n.
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ
suspire(vi) หายใจออก,ถอนหายใจยาว

Are you satisfied with the result?

Go to Top