Search result for

*หลีกเลี่ยง*

(191 entries)
(0.3709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลีกเลี่ยง,-หลีกเลี่ยง-, *หลีกเลี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลีกเลี่ยง    [V] avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    [ADV] unavoidably, See also: inevitably, inescapably, Example: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    [ADV] unavoidably, See also: inevitably, inescapably, Example: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.
ขี้ถังว. เลวทราม เช่น จงหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นคนขี้ถัง (สุภาษิตสุนทรภู่).
ขึ้นเขียงก. ตกอยู่ในภาวะที่แทบไม่มีทางจะต่อสู้หรือเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงได้เลย.
คับขันว. จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น, ขับขัน ก็ว่า.
ตลาดมืดน. ตลาดที่ซื้อขายกันลับ ๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้.
ถ่ายเทยักย้ายหลีกเลี่ยงด้วยอุบาย, มักใช้ว่า ยักย้ายถ่ายเท.
บิด ๑หลีกเลี่ยงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้น เช่น บิดงาน บิดการ, เอานิ้วมือบีบเนื้ออย่างแรงทำนองแหนบแล้วหมุน เช่น บิดเนื้อ บิดหู
บิดพลิ้วก. หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง.
ลัดเลาะก. หลีกเลี่ยงเพื่อไปให้เร็วขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เผชิญกับสิ่งกีดขวาง เช่น เดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง เดินทางลัดเลาะหลบข้าศึก, เลาะลัด ก็ว่า.
เลาะลัดก. หลีกเลี่ยงเพื่อไปให้เร็วขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เผชิญกับสิ่งกีดขวาง เช่น เดินเลาะลัดไปตามตลิ่ง เดินทางเลาะลัดหลบข้าศึก, ลัดเลาะ ก็ว่า.
สมยอมก. ยอมตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่าง (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น เจ้าทุกข์สมยอมกับเจ้าหน้าที่.
สำบัดสำนวนก. พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรง ๆ, ใช้คารมพลิกแพลง, เล่นลิ้น, เช่น อย่าสำบัดสำนวนให้มากนัก.
หนีหลีกเลี่ยง เช่น หนีภาษี หนีโรงเรียน.
หลบมุมก. หลีกเลี่ยง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
risk avoidanceการหลีกเลี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable casualtyวินาศภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable causeเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Anxiety, Avoiding Increased Patientหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Anxiety, Patient, Avoiding Increasedหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
work safetyความปลอดภัยในการทำงาน, การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reduceใช้น้อย, ลดการใช้, ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษน้อย เช่น หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น เลือกซื้อสินค้าหรื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
In college, my friends and I came up with an inverse-Square law.ในวิทยาลัยผมกับเพื่อนชอบหลีกเลี่ยงกฎ Adverse Events (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
I am not gonna sit here wasting time just so you can avoid your father's funeral!ฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ที่นี่\ ถ้านายไม่หลีกเลี่ยงงานศพพ่อนาย Birthmarks (2008)
- I have the right to avoid his funeral.ฉันมีความชอบธรรมที่จะหลีกเลี่ยงงานศพเขา Birthmarks (2008)
So it--it's rational to avoid that pain.ดังนั้นมันก็มีเหตุผล ที่จะหลีกเลี่ยงควมเจ็บปวด The Itch (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
He's doing it to avoid sunlight and fresh air.เขาทำแบบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ The Itch (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)
Lifted our take to miss that lot (a pipe).ที่จะพาเราหลีกเลี่ยงจากท่อ The Bank Job (2008)
Your heart is strong. You want to avoid any undue stimulation.หัวใจของคุณแข็งแรงดี หลีกเลี่ยงอย่าให้ตื่นเต้นโดยไม่จำเป็นแล้วกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- what might otherwise be... - I'm not avoiding anything!ข้าไม่หลีกเลี่ยงเรื่องอะไร! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Let's avoid a confrontation.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเถอะค่ะ Episode #1.7 (2008)
She's my nemesis.เธอ.. เป็นคนที่ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้. Episode #1.7 (2008)
I'm such a cruel mother, but I couldn't bear to use any of it.ฉันเป็นแม่ที่โหดร้าย, แต่ฉันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง, ที่จะใช้เงินนี้ Episode #1.7 (2008)
Whether the management staff or coal miners, we all have a fate we can't escape from.ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร หรือคนงานเหมือง, เราล้วนมีชะตากรรมที่เราต้องเผชิญร่วมกัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Episode #1.7 (2008)
Or avoid it and study hard?หรือว่าหลีกเลี่ยงมัน แล้วเรียนให้หนัก? Episode #1.8 (2008)
Is it a war which can't be avoided?นี่ เป็นสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงEpisode #1.8 (2008)
Even if I'm in hell, I should still avoid you.ต่อให้ฉันอยู่ในนรก, ฉันควรจะหลีกเลี่ยงเธอ. Episode #1.9 (2008)
Our involvement could avert a genocide.การที่เรายื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คงจะทำให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ 24: Redemption (2008)
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม Death Note: L Change the World (2008)
That's what I was trying to avoid.จากเด็กช่วยพิธี นั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงอยู่ Doubt (2008)
Certain areas in Paris you should avoid. I've written them down.พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงในปารีสพ่อจดไว้ให้ลูกแล้ว Taken (2008)
Be all evasive.ซึ่งหลีกเลี่ยงได้จากทุกอย่าง Pilot (2008)
Boo! And so to avoid any tragic misfires,โปรดหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นชนวน Bedtime Stories (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
Run, Peter.พ่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้หรอก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Avoid the airports. Smart.หลีกเลี่ยงสนามบิน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I said, I advised you against it.ผมพูดว่า ผมแนะนำคุณ ให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ั Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
His hand was forced. Thank you.ตอนนี้ เหตุการณ์มันบังคับและเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น London. Of Course (2009)
She'd like to avoid any admissibility issues.เธออยากจะหลีกเลี่ยงกรณีพอจะรับไว้ได้ Look What He Dug Up This Time (2009)
That way, we neutralize her statements and avoid a long trial.เราก็จะลบล้างคำพูดเธอและหลีกเลี่ยงการสอบสวน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
They use sex as a way to end an argument.พวกมันผสมพันธุ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกัน The Ugly Truth (2009)
I've always been kind of a loner, I avoided other people like they were zombies; even before they were zombies.ผมค่อนข้างจะสันโดษ, ผมจะหลีกเลี่ยงผู้คนให้มากที่สุด \ ไม่ว่าจะตอนเป็นซอมบี้หรือเป็นคน Zombieland (2009)
- Avoid the vanity mirror.- ต้องหลีกเลี่ยงการส่องกระจกจริงๆ Zombieland (2009)
Pretty much live my life avoiding anything this real.ชีวิตของฉัน ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงความเป็นจริง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Those Jews amongst you do as you please. This is not your battle.พวกยิวที่อยู่ในนี้โปรดหลีกเลี่ยง นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของท่าน Agora (2009)
I tell people how to avoid commitment.ผมบอกผู้คนให้หลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเอง Up in the Air (2009)
We were never gonna get away. Grow up.เราไม่มีทางหลีกเลี่ยง When the Levee Breaks (2009)
Come on, giving you information in order to avoid being investigated myself would be an ethical violation of the first magnitude.ให้ข้อมูลคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนของตัวเอง ดูจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ Double Blind (2009)
Up until now, you guys had avoided all the big mistakesจนถึงตอนนี้พวกคุณไม่อาจหลีกเลี่ยง ความผิดพลาดครั้งใหญ่ Double Blind (2009)
If I don't keep up...ถ้าผมไม่หลีกเลี่ยง... Mandala (2009)
I know and I do.- ลูกต้องรู้จักต้องหลีกเลี่ยงคนประเภทนั้น... - หนูรู้ค่ะ Phoenix (2009)
That's great. That is great.เพื่อความมั่นว่า คุณหลีกเลี่ยงการยกของหนักๆ ABQ (2009)
Of avoiding questions about your disappearance?เพื่อหลีกเลี่ยงคำถาม การหายตัวไปของคุณใช่ไหม Bit by a Dead Bee (2009)
But since the Head of Suzuran started it, we can't just let this go!แต่เนื่องจากหัวโจกซูซูรันมันเริ่มก่อน สงครามครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīeng) EN: avoiding ; avoidance   
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīeng khwām khrīet) EN: stress avoidance   FR: évitement du stress [m]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade   FR: éviter ; échapper à
หลีกเลี่ยงการทำผิด[v. exp.] (līklīeng kān tham phit) EN: avoid making mistakes   FR: éviter de commettre des erreurs
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้[adj.] (mai samāt līklīeng dāi) EN: inevitable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy    [N] ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
antisocial    [ADJ] ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
avoid    [VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
avoidance    [N] การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion
abstain from    [PHRV] ละเว้นจาก, See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง, Syn. forbear from
beat    [VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beg    [VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
blacklist    [N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
buck    [VT] ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)
certain    [ADJ] ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: หนีไม่พ้น, Syn. inevitable, unavoidable
circumvent    [VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass
fight shy of    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
flinch from    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
forbear from    [PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from
dodger    [N] คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ, Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
elude    [VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun
elusory    [ADJ] หลีกเลี่ยงปัญหา
entail    [VT] ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, Syn. conduce
eschew    [VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
evade    [VT] หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), See also: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), Syn. avoid, elude
evasion    [N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
evasive    [ADJ] ซึ่งหลีกหนีปัญหา, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหา, Syn. elusive
evasively    [ADV] อย่างหลีกเลี่ยง, See also: อย่างหลีกหนี
evitable    [ADJ] ซึ่งหลีกเลี่ยงได้, See also: ที่สามารถหลบเลี่ยงได้, Syn. avoidable
get around    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง, Syn. get round
get away from    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้
get round    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง, Syn. get around
have nothing on    [IDM] หลีกเลี่ยงบางสิ่งหรือบางคน, See also: ไม่สนใจ, ไม่อยากเจอ
imperative    [ADJ] จำเป็น, See also: สำคัญ, ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. crucial, necessary, unavoidable
inescapable    [ADJ] ซึ่งหลบไม่พ้น, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inevitable, unavoidable, Ant. avoidable, preventable
inevitability    [N] ความหลีกเลี่ยงไม่ได้, See also: ้การไม่มีทางเลือก, Syn. certainty, inescapability, irrevocability
inevitable    [ADJ] ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. unavoidable, inescapable, certain, Ant. optional, unrequired
inevitably    [ADV] อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, See also: อย่างหลบไม่พ้น, อย่างหนีไม่รอด, Syn. certainly, surely, unavoidably
keep away from    [PHRV] หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย), Syn. keep off, stay away from, stay off
keep clear of    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนี, หนีหน้า, Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
keep from    [PHRV] หลีกเลี่ยง
keep off    [PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หยุด, เลิก, ละ, Syn. keep away from, stay away from
miss [VT] หลีกเลี่ยง, See also: หนี, Syn. avoid, escape
necessarily    [ADV] อย่างจำเป็น, See also: อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
necessitate    [VT] ทำให้ (บางสิ่ง) จำเป็น, See also: ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, Syn. need, require
nemesis    [N] การลงโทษหรือการพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
refrain    [VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease
shirk    [VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, evade, neglect, Ant. attend
shirker    [N] ผู้หลีกเลี่ยง
shuffle    [N] การหลีกเลี่ยง
shun    [VT] หลบเลี่ยง, See also: หลีกเลี่ยง, หนี, Syn. dodge, evade, Ant. accept
sidestep    [VI] หลีกเลี่ยง, See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง, Syn. avoid, escape, shun, Ant. face, welcome
sidestep    [VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบฉาก, Syn. avoid, escape, shun, Ant. face, welcome
subterfuge    [N] คำพูดหลีกเลี่ยง, See also: คำพูดกลบเกลื่อน, อุบายหลีกเลี่ยง, วิธีการหลบหลีก, Syn. deception, evasion, stratagem
shrink from    [PHRV] หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว), See also: หลบหลีกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
obviate(ออบ'วิเอท) vt. ป้องกันหรือขจัด,ทำให้ไม่จำเป็น,ปัดเป่า,หลีกเลี่ยง., See also: obviable adj. obviation n. obviator n., Syn. avert
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
perforce(เพอฟอร์สฺ') adv. ด้วยความจำเป็น,อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.
weasel(วี'เซิล) n. สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีรูปร่างยาวเรียว คล้ายแมวชอบกินหนูเป็นอาหาร vi. หลีกเลี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
shuffle(vt) สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
skirt(vt) เดินรอบ,หลีกเลี่ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่ริม
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ineluctableไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ineluctably {adv}[อิิน อะ ลัค เต บลี] (adv ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้,โดยความจำเป็น,
See also: S. inescapably, inevitably, unavoidably,
inevasible (adj ) ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งหลบเลี่ยงไม่ได้
See also: S. imminent, necessary, unavoidable ,
Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.
wide berth ( ) พื้นที่กว้าง / ทิ้งระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やむを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (adj ) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
避ける[さける, sakeru] (vt ) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi ) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
vermeiden(vi) |vermied, hat vermieden| หลีกเลี่ยง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top