ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สมัคร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมัคร, -สมัคร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักวิทยุสมัครเล่นAmateur radio operator
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)(n) Village Health Volunteer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร(v) volunteer, See also: enlist
สมัคร(v) apply for, See also: be a candidate for, enrol/enroll, Example: ถ้าข้าราชการจะสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ตะเลง)
ลงสมัคร(v) apply for a candidate, Syn. สมัคร, Example: เขาลงสมัคร ส.ส. ครั้งแรกก็สอบตกเสียแล้ว, Thai Definition: เข้าร่วมลงแข่งขันอย่างเต็มใจ
สมัครใจ(v) be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
สมัครใจ(v) volunteer, See also: be willing to, Syn. เต็มใจ, ยินยอม, Ant. บังคับ, Example: พม่ามุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งสมัครใจตั้งรกรากอยู่ในบังกลาเทศต่อไป, Thai Definition: ยินดีที่จะทำเอง ไม่มีใครขอร้องหรือบังคับ
ใบสมัคร(n) application, Syn. ใบสมัครงาน, Example: มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งนี้ 20 คน, Thai Definition: เอกสารแจ้งขอความจำนงเข้าเรียน ขอเข้าทำงานหรือร่วมกิจการ
ผู้สมัคร(n) applicant, See also: candidate, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม
รับสมัคร(v) enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
สมัครงาน(v) apply for a job, Example: คนร้ายจะสมัครงานโดยใช้เอกสารปลอมทั้งหมด, Thai Definition: เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงาน
สมัครงาน(v) apply for, See also: be a candidate for
สมัครสมาน(v) be united, See also: be harmonious, be hand in hand, hold together, Syn. สามัคคี, สมัครสมานสามัคคี, Ant. แตกแยก, Example: พระองค์ทรงรวบรวมคนไทยให้สมัครสมานกันได้อีกครั้งหนึ่ง, Thai Definition: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
สมัครเล่น(adj) amateur, Ant. อาชีพ
สมัครเล่น(adj) amateur, See also: novice, naive, not skillful, Ant. อาชีพ, Example: ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น เพราะความชื่นชอบในตัวนักแสดง, Thai Definition: เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ
อาสาสมัคร(n) volunteer, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม
สมัครสโมสร(v) be united, See also: be harmonious, unite, rally, Syn. สมัครสมาน, ปรองดอง, เป็นมิตร, Example: เราทุกคนต้องสมัครสโมสรไว้วางใจซึ่งกันและกัน
โดยสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai Definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
การสมัครงาน(n) job application, See also: applying for a job, Example: เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน
ความสมัครใจ(n) willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
ผู้สมัครงาน(n) applicant
ผู้สมัครสอบ(n) examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
งานอาสาสมัคร(n) voluntaries, Example: นักเรียนสมัครใจทำงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชน, Thai Definition: งานที่รับทำด้วยความเต็มใจ
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
จดหมายสมัครงาน(n) application letter
โดยความสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: อาสาสมัครทำงานด้วยความสมัครใจ
ด้วยความสมัครใจ(adv) voluntarily, Syn. ด้วยความเต็มใจ, โดยสมัครใจ, Example: การบริจาคเลือดต้องบริจาคด้วยความสมัครใจ
นักมวยสมัครเล่น(n) amateur boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยอาชีพ, Example: ในที่สุดนักมวยสมัครเล่นคนนั้นก็สามารถผ่านเวทีชกคราวนี้ไปได้อย่างสวยงาม, Count Unit: คน
ลงสมัครรับเลือกตั้ง(v) be a candidate for, Syn. สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, Example: นายชวน หลีกภัยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จังหวัดตรัง, Thai Definition: ขอเข้ารับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(n) candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับสมัครก. รับผู้ที่มาสมัครเข้าเรียน เข้าสอบ หรือเข้าทำงาน เป็นต้น.
วิทยุสมัครเล่นน. วิทยุคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายศึกษาหาความรู้ให้ตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์.
สมัคร(สะหฺมัก) ก. ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น เช่น สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สมัครเข้าทำงาน, บางทีก็มีคำ ใจ ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งเป็นคำผสมชนิดที่ต้องการเน้น เช่น ใจสมัคร ว่า ใจที่สมัคร, สมัครใจ ว่า สมัครด้วยความเต็มใจ.
สมัครใจก. สมัครด้วยความเต็มใจ เช่น งานนี้เขาสมัครใจเป็นแม่ครัว ชาวเขาสมัครใจย้ายถิ่นฐาน.
สมัครใจน. ความเต็มใจ เช่น ทำโดยสมัครใจ.
สมัครพรรคพวกน. ผู้เข้าร่วมเป็นพวกด้วย เช่น เขาเป็นคนกว้างขวาง มีสมัครพรรคพวกมาก.
สมัครสมา(สะหฺมักสะมา) ก. ขอขมาในความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว.
สมัครสมาน(สะหฺมักสะหฺมาน) ก. เชื่อมสามัคคี เช่น จะทำการงานอะไรขอให้สมัครสมานกัน.
อาสาสมัครว. ที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น ทหารอาสาสมัคร.
อาสาสมัครน. บุคคลที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น เขาเป็นอาสาสมัคร.
กระทิงโทนน. กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจหรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว.
คู่รักน. หญิงชายที่ผูกสมัครรักใคร่กัน, คนรัก.
โครงการพระดาบสน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้มีสถานที่สอนความรู้วิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างเครื่องยนต์ วิชาช่างวิทยุโทรทัศน์ ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัด เพศ วัย และวุฒิการศึกษา โดยครูที่มีความรู้และยินดีอาสาสมัครสอนให้เป็นวิทยาทาน เปรียบเสมือนพระดาบสในสมัยโบราณที่มีกุศลศรัทธาที่จะถ่ายทอดศิลปศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส และจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการพระดาบส และกิจการของโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส.
ชู้การล่วงประเวณี เช่น เล่นชู้, ชายหรือหญิงที่ลอบลักสมัครสังวาสเป็นผัวเมียกัน
เชียร์ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น เชียร์ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง.
ด๊ก ๆว. อาการที่รีบไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ด้วยความเต็มใจหรือสมัครใจ เช่น พอเจ้านายอยากได้ต้นไม้มาประดับห้อง เขาก็ด๊ก ๆ ไปหามาให้ พอเช้าขึ้นมาเขาก็ด๊ก ๆ พาลูกไปส่งโรงเรียน.
เต็มใจก. มีนํ้าใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง.
นักท่องเที่ยวน. บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปรกติของตนไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง.
นันทนาการ(นันทะ-) น. กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ.
นิติกรรมน. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ.
เนรเทศโดยปริยายหมายถึง การออกจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่เดิมด้วยความสมัครใจ เช่น เนรเทศตัวเอง.
ฝากโรงเรียนก. นำเด็กไปสมัครเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียน.
แมยิสเตร็ดน. ผู้ทำหน้าที่ตุลาการในศาลชั้นต้นของต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาอาชีพหรืออาสาสมัครก็ได้.
ยิมนาสติกน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง แข่งขันกันโดยผู้เล่นต้องแสดงท่าต่าง ๆ ที่มีทั้งท่าบังคับและท่าสมัครให้เข้ากับอุปกรณ์การเล่นแต่ละอย่าง เช่น บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ห่วงนิ่ง.
ร้องสอดก. การที่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความยื่นคำร้องต่อศาลด้วยความสมัครใจของตนเองขอเข้ามาเป็นคู่ความ หรือบุคคลที่ถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี.
เรี่ยไรก. ขอร้องให้ช่วยออกเงินทำบุญเป็นต้นตามสมัครใจ เช่น เรี่ยไรสงเคราะห์เด็กกำพร้า.
เสียงดีโดยปริยายหมายถึงคะแนนเสียงหนาแน่น เช่น เขาเป็นนักการเมืองที่มีคนนิยมมาก ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละครั้งมีเสียงดีเสมอ.
หันหน้าเข้าหากันก. ปรองดองกัน, สมัครสมานกัน, เช่น ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน.
หัวคะแนนน. ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary electionการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary, runoffการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
runoff primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalking-horseผู้สมัครเพื่อดึงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at pleasureตามใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot, blanketบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ ดู blanket ballot ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ ดู bedsheet ballot ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced ticketรายชื่อผู้ที่พรรคจะส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
militiaกองทหารอาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
militiamenทหารอาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consensual unionการอยู่ร่วมกันโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidateผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate, independentผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filingการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of choiceเสรีภาพในการเลือก (ตามความสมัครใจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ex gratia (L.)โดยเสน่หา, โดยใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ ดู recruitment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in invitum; invito (L.)โดยจำยอม, โดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invito (L.); in invitumโดยจำยอม, โดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent candidateผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
involuntaryโดยไม่เจตนา, โดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary paymentการชำระเงินโดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ineligibilityการขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือก, การขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voluntary discontinuanceการละทิ้งคดีโดยสมัครใจ (ของโจทก์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary dismissalการยกฟ้องโดยโจทก์สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary excessการรับผิดส่วนแรกโดยสมัครใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary excessการรับผิดส่วนแรกโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary giftการให้โดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary inquiryการสอบถามแบบให้ตอบโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voluntary liquidationการชำระบัญชีโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary migrationการย้ายถิ่นโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voluntary statementการให้ถ้อยคำโดยสมัครใจ, การให้การโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary winding-upการเลิกกิจการโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
volunteerผู้อาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntaryด้วยใจสมัคร, สมัครใจ, จงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary bankruptcyการล้มละลายโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary conductการประพฤติโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Youth volunteers in community developmentอาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Women's volunteer labor corpsหน่วยอาสาสมัครแรงงานสตรี [TU Subject Heading]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Applications for positionsการสมัครงาน [TU Subject Heading]
Citizens band radioวิทยุสมัครเล่น [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Help-wanted advertisingโฆษณารับสมัครงาน [TU Subject Heading]
Military service, Voluntaryราชการทหารอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Older volunteersอาสาสมัครผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Political candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง [TU Subject Heading]
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Resumes (Employment)จดหมายสมัครงาน [TU Subject Heading]
Voluntarismงานอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Volunteer workers in child welforeอาสาสมัครในงานสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community health servicesอาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community developmentอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in correctionsอาสาสมัครในงานทัณฑวิทยา [TU Subject Heading]
Volunteer workers in credit unionsอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in criminal justice administrationอาสาสมัครในงานบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]
Volunteer workers in educationครูอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Volunteer workers in governmentอาสาสมัครในงานบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Volunteer workers in hospitalsอาสาสมัครในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Volunteer workers in medical careอาสาสมัครในงานบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Volunteer workers in mental healthอาสาสมัครในงานสุขภาพจิต [TU Subject Heading]
Volunteer workers in social serviceอาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Volunteersอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Voluntary Separationการแยกโดยอาสาสมัคร, Example: การแยกส่วนประกอบของของเสีย (มักจะเป็นจากอาคารบ้านเรือน) เช่น ขวด กระป๋อง อาหาร และเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แหล่งกำเนิด (บ้าน) หรือที่ศูนย์เก็บในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Voluntary Export Restraints (VERs)การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ, Example: การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]
Early Voluntary Sectoral Liberalizationการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ (ในกรอบความร่วมมือเอเปค) [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Womenสถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชา ชาติ เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก มีเป้าหมายที่จะเร่งรัดและช่วยเหลือให้สตรีสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันและ อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
Organisation for Security and Cooperation in Europeองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยดำเนินนโยบายป้องกันทางการทูต (preventive diplomacy) มีประเทศสมาชิกจำนวน 55 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. 2543 [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
Birth Control, Voluntaryคุมกำเนิดแบบสมัครใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't subscribe to your religion!ฉันไม่ได้สมัครสมาชิกศาสนาของ คุณ Help! (1965)
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Volunteers....เหล่าอาสาสมัคร... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You want to enlist?อยากสมัครทหารใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
is it bad to speak the way I do to volunteers?ที่ฉันพูดแบบนี้... ...กับอาสาสมัครมันแย่มากไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I don't want no volunteers. I don't want no mates.ผมไม่ต้องการอาสาสมัคร ไม่ต้องการคู่หู Jaws (1975)
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร, \ Nhonour ที่ประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But in your letter of enrolment, you said you'd be boarding at the school.แต่ว่าในจดหมายสมัคร, เธอ บอกว่าอยากอยู่กินนอนที่ ร.ร. Suspiria (1977)
I'll do it to you voluntarily.ฉัน จะ ทำมัน ให้คุณ สมัครใจ I Spit on Your Grave (1978)
That was before President Kennedy was shot... before the Beatles came... when I couldn't wait to join the Peace Corps... and I thought I'd never find a guy as great as my dad.ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดี้ จะถูกลอบสังหาร... ก่อนที่วง เดอะบีทเทิล จะเกิด... ตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้า ร่วมอาสาสมัคร พัฒนาประเทศ... Dirty Dancing (1987)
- I'm going into the Peace Corps.- ฉันจะเข้าร่วมอาสาสมัคร Dirty Dancing (1987)
He got me the job here.เขาพาผมมาสมัครงานที่นี่ Dirty Dancing (1987)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
- Do you have Zoltar?-ใบสมัครใช่มั้ยครับ - ใช่ค่ะ เชิญนั่งก่อนนะคะ Big (1988)
Get your diploma and join the police!เอาประกาศนียบัตรแกมา แล้วก็สมัครเป็นตำรวจซะ ! Cinema Paradiso (1988)
He played some in the minors, but nothing came of it.เขาเล่นให้ทีมสมัครเล่น 2-3 ปี แต่ไม่รุ่ง Field of Dreams (1989)
I couldn't bear the thought of another year in the minors.ผมทนไม่ได้ที่จะนึกถึงการ ที่ต้องเล่นในทีมสมัครเล่นอีก Field of Dreams (1989)
Helmut, another volunteer!เฮลมัท, อาสาสมัคร อีกคน! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Out of here![ ผู้สมัครประธานนักเรียน ทำผิดกฏเลือกตั้ง ซื้อเสียง ] Hero (1992)
OK, listen. This time don't forget. We went into Murray and Ready's.ฟังนะ คราวนี้อย่าลืมอีกล่ะ เราสมัครงานที่เมอร์เรย์ แอนด์ เรดีส์ Of Mice and Men (1992)
Hey, Sunday driver!เฮ้ ไอ้มือสมัครเล่น! Cool Runnings (1993)
Why did you sign a confession, son?คุณคิดว่าทำไมต้องสมัคร สารภาพบุตร? In the Name of the Father (1993)
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด In the Name of the Father (1993)
Bob was always a patriot first.Bob ชอบเป็นอาสาสมัครคนแรก Squeeze (1993)
They've taken good care of us. And they do volunteer for theirjobs.พวกเขาดูแลเราอย่างดี และพวกเขาใช้วิธีเลือกอาสาสมัครทำงาน Squeeze (1993)
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol.- พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
I need a dozen volunteers for a week's work.ฉันต้องการอาสาสมัครโหลสำหรับการทำงานของสัปดาห์ The Shawshank Redemption (1994)
It's too easy with amateurs.เป็นแค่พวกมือสมัครเล่น In the Mouth of Madness (1994)
And there's only one area of the jungle with red fungus-bearing acallas.ใช่ ในสายตาของมือสมัครเล่น ลูกดอกของเผ่าวาชูตูทำจากไม้ของต้นมิโมซ่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But it was of my own free will that I tried to remain at Section 9.แต่มันก็ด้วยความสมัครใจของผม ที่จะเข้าไปอยู่ในแผนก 9. Ghost in the Shell (1995)
(UNCLE): Mr Wickham is to resign from the Militia and go into a northern regiment.คุณวิคแฮมได้ลาออกจากกรมทหารบก และจะไปสมัครเข้ากับกองทัพทางเหนือ Episode #1.6 (1995)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)
The choice of these 10 candidates has been controversial.ทางเลือกของเหล่านี้ 10 ผู้สมัครที่ได้รับการโต้เถียง Contact (1997)
One-third of the candidates are American.หนึ่งในสามของผู้สมัครที่ เป็นชาวอเมริกัน Contact (1997)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
The rest of the candidates and myself understand the risks we're taking.ส่วนที่เหลือของผู้สมัคร และตัวฉันเอง เข้าใจความเสี่ยงที่เรากำลังการ Contact (1997)
Congress, announced no candidacy.สภาคองเกรสประกาศ สมัครไม่มี Contact (1997)
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่ Contact (1997)
Why should anybody invest all that money to train me when there are 1000 other applicants with a far cleaner profile?ทำไมเขาจะต้องเสียเงินมาฝึกคนอย่างผม ในเมื่อมีใบสมัครอีกเป็นพันที่ดีกว่า Gattaca (1997)
- Hmm...voluntarily?- โดยสมัครใจเหรอ The Jackal (1997)
Raoul, son of Athos, had withdrawn his request to join the Musketeers.ราอูลถอนใบสมัครเข้าหน่วยองครักษ์ The Man in the Iron Mask (1998)
My top schools where I want to apply to are Oxford and the Sorbonne.มหาวิทยาลัยที่ผมอยากสมัครเรียนก็คือ อ็อกซ์ฟอร์ดกับซอร์บอร์น Rushmore (1998)
Possible candidates for Kite Flying Society.ว่าที่ผู้สมัครเข้าสมาคมเล่นว่าว Rushmore (1998)
She's also applied for Hairdressing, but I don't think she'll get in.เธอสมัครทำผมด้วย แต่ฉันว่าเธอคงไม่เรียนหรอก Show Me Love (1998)
Amateur!มือสมัครเล่น! Blues Harp (1998)
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด eXistenZ (1999)
- What do you care? - What do you care if I ask?ถ้าผู้สมัครเด็กไป, บอกมันว่ามันเด็กไป Fight Club (1999)
- You're afraid to say.ผู้สมัคร? Fight Club (1999)
- l am not. Let me go. - No!แต่ถ้าผู้สมัครรอได้3วัน Fight Club (1999)
Hey, Rob, have you talked to the admissions lady... from Lakeshore Community college yet?ร๊อบ.. ไปคุยกับคนรับสมัคร จากวิทยาลัยเลคชอร์รึยัง? Never Been Kissed (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาสาสมัคร[āsāsamak] (v) EN: volunteer  FR: se porter volontaire
แบบใบสมัคร[baēp bai samak] (n, exp) EN: application form  FR: formulaire d'inscription [ m ]
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
ใบสมัครงาน[bai samak ngān] (n, exp) EN: application ; application form
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
โดยความสมัครใจ[dōi khwām samakjai] (adv) EN: voluntarily
โดยสมัครใจ[dōi samakjai] (adj) EN: voluntary  FR: volontaire
โดยสมัครใจ[dōi samakjai] (adv) EN: voluntarily  FR: volontairement
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak] (v, exp) EN: rank applicants
จดชื่อสมัคร[jot cheū samak] (v, exp) FR: s'inscrire
จดหมายสมัครงาน[jotmāi samak ngān] (n, exp) EN: letter of application
การเลิกกิจการโดยสมัครใจ[kān loēk kitjakān dōi samakjai] (n, exp) EN: voluntary winding-up  FR: fermeture volontaire [ f ]
กองทหารอาสาสมัคร[køng thahān āsāsamak] (n, exp) EN: militia  FR: milice [ f ]
กรอกใบสมัคร[krøk bai samak] (v, exp) EN: fill out an application form  FR: compléter un formulaire d'inscription
ลงสมัคร[longsamak] (v, exp) EN: apply for a candidate
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[longsamak rap leūaktang] (v, exp) EN: run for election ; be a candidate for  FR: se présenter aux élections
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (adj) EN: amateur  FR: amateur
มวยสากลสมัครเล่น[mūay sākon samaklen] (n, exp) EN: amateur boxing  FR: boxe amateur [ f ]
นักกีฬาสมัครเล่น[nakkīlā samaklen] (n, exp) EN: amateur athlete  FR: sportif amateur [ m[ ; athlète amateur [ m ] ; amateur [ m ]
นักมวยสมัครเล่น[nakmūay samaklen] (n, exp) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur amateur [ m ]
ผู้อาสาสมัคร[phū āsāsamak] (n, exp) EN: volunteer  FR: volontaire [ m ]
ผู้สมัคร[phūsamak] (n) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer  FR: candidat [ m ] ; candidate [ f ] ; volontaire [ m, f ] ; postulant [ m ] ; postulante [ f ]
ผู้สมัครงาน[phūsamak ngān] (n, exp) EN: applicant  FR: candidat [ m ] ; candidate [ f ] ; postulant [ m ] ; postulante [ f ]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[phūsamak rap leūaktang] (n, exp) EN: candidate ; election candidate  FR: candidat (à des élections) [ m ] ; candidate (à des élections) [ f ]
ผู้สมัครสอบ[phūsamak søp] (n, exp) EN: examination candidate  FR: candidat [ m ] ; candidate [ f ]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[phūsamak thī mī sakkayaphāp] (n, exp) EN: potential candidate  FR: candidat potentiel [ m ]
ประกาศรับสมัคร[prakāt rap samak] (v, exp) EN: announce one is accepting application
สมัคร[samak] (v) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing  FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สมัครใจ[samakjai] (v) EN: be willing to
สมัครเล่น[samaklen] (adj) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive  FR: amateur ; novice
สมัครงาน[samak ngān] (v, exp) EN: apply for a job ; be a candidate for  FR: poser sa candidature à un emploi
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [ mpl ] ; clique [ f ]
สมัครสมาชิก[samak samāchik] (v, exp) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)  FR: s'abonner
สมัครสมาน[samaksamān] (v) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together
สมัครสโมสร[samaksamōsøn] (v) EN: be united ; be harmonious ; unite ; rally
สมัคร สุนทรเวช[Samak Suntharawēt] (n, prop) EN: Samak Sundaravej  FR: Samak Sundaravej
ส่งคนลงสมัคร[song khon longsamak] (v, exp) EN: field
ตามใจสมัคร[tāmjai samak] (x) EN: at will
วันรับสมัคร[wan rap samak] (n, exp) EN: application date
ยื่นใบสมัคร[yeūn bai samak] (v, exp) EN: submit an application

English-Thai: Longdo Dictionary
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(n) มือสมัครเล่น, See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, Syn. nonprofessional, layman
amateur(adj) สมัครเล่น, Syn. amateurish
amateurish(adj) สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional
applicant(n) ผู้สมัคร, See also: ผู้ขอ, ผู้แจ้งความจำนง, Syn. petitioner, aspirant
apprentice(n) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
advertise for(phrv) ประกาศรับ, See also: โฆษณา เพื่อรับสมัคร
apply for(phrv) ขอสมัคร (งาน, เรียน), See also: สมัครเป็น, ขอสมัครเป็น
apply to(phrv) สมัคร (งาน, เรียน) กับ, See also: ยื่นขอสมัครต่อ, Syn. make to
be in for(phrv) สมัครงาน (ในตำแหน่ง), Syn. pony up for, put in for
candidate(n) ผู้สมัคร
disincline for(phrv) ไม่ยินยอมในเรื่อง, See also: ไม่สมัครใจในเรื่อง
disincline towards(phrv) ไม่ยินยอมในเรื่อง, See also: ไม่สมัครใจในเรื่อง
enlist in(phrv) สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
decline(vt) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept
decline(vi) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn, Ant. accept
disincline(vt) ไม่สมัครใจ, See also: ไม่เต็มใจ, ไม่ยินยอม, Syn. unwilling
electioneer(vi) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass
elective(adj) โดยสมัครใจ, See also: ซึ่งเปิดให้เลือก, Syn. optional
enlist(vt) สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enlistee(n) ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlistment(n) การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy
enroll(vt) สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll(vi) สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrollee(n) คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
freewill(adj) ด้วยความเต็มใจ, See also: ด้วยความสมัครใจ, Syn. voluntary, Ant. involuntary
of one's own accord(idm) เลือกด้วยตนเอง, See also: เลือกโดยสมัครใจ, Syn. of one's own free will, Ant. of one's own free will
of one's own free will(idm) เลือกด้วยตนเอง, See also: เลือกโดยสมัครใจ, Syn. of one's own accord, Ant. of one's own accord
indisposed(adj) ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: ซึ่งไม่สมัครใจ, Ant. willinloath, reluctant, unwillingg
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, See also: ความลังเล, ความไม่สมัครใจ, Syn. reluctance, unwillingness, Ant. willingness
let of(phrv) เสียไปอย่างสมัครใจหรือเต็มใจ, Syn. leave of
make application to(idm) สมัคร, See also: ยื่นเสนอ, Syn. apply to
matriculant(n) ผู้สมัครเป็นนักศึกษา
matriculate(vi) สมัครเข้าเป็นนักศึกษา, Syn. enroll, enter
matriculate(n) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา, See also: ผู้สมัคร, Syn. matriculant
matriculation(n) การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
national convention(n) การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
oversubscribed(adj) มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป, Syn. overpurchased
Peace Corps(n) หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
postulant(n) ผู้สมัคร (โดยเฉพาะตำแหน่งทางศาสนา), See also: ผู้ถามหา
pro-am(adj) เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
run(vi) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, Syn. be a candidate
run(vt) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, Syn. be a candidate
head hunt(sl) รับสมัครพนักงานใหม่
slate(n) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Syn. register, roll
slate(vt) ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร, Syn. schedule, program, list, register
snap(n) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น), Syn. snapshot
subscribe for(phrv) สมัครเป็นสมาชิกของ, See also: สั่งจอง
ticket(n) รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
unprofessional(adj) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น, Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism(n) ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
applicant(แอพ'พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร, ผู้แจ้งความจำนง, ผู้ขอ (person who applies)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
apply(อะไพล') vt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน, ไม่ชอบ, รังเกียจ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ, หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature, candidacy n.
choose(ชูส) (chose, chosen, choosing, chooses) vt. เลือก, คัดเลือก, สมัคร. vi. เลือก, เลือกสรร, ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง, จำต้อง, ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
dilettante(ดิล'ลิทานท) n., adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน, ผู้รักศิลปะ, นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes, dilettanti
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม, ทำให้ไม่เต็มใจ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ, ไม่เต็มใจ
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์, เกณฑ์ทหาร, สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร, สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์, ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร
enroll(เอนโรล') { enrolled, enrolling, enrolls } vt. ลงทะเบียน, บันทึก, ห่อ, ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน, ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า, เข้าไป, เข้ามา, เริ่ม., แทง, สอด, ร่วม, เป็นสมาชิก, ลงทะเบียน, สมัครเข้าเป็น, ยื่น, เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1, สมัครใจ.
free-willadj. เต็มใจ, ด้วยใจสมัคร
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย, ไม่สบาย, ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ, อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ, ต้องการ, สมัครใจ, ยินยอม, เป็นที่รัก.
masque(แมสคฺ, มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น, บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว, ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
matriculant(มะทริค'คิวเลินทฺ) n. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา, ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
matriculate(มะทริค'คิวเลท) v. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา, สมัครเข้าเป็นสมาชิก n. ผู้ได้รับเป็นนักศึกษาหรือสมาชิก., See also: matriculation n. matriculater n., Syn. enroll
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส, ความหวัง, ความหวังข้างหน้า, กาลภายหน้า, ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้, ผู้อาจเป็นผู้สมัคร, ทัศนียภาพ. vt., vi. ค้นหา, สำรวจ, มีอนาคต, มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook, expectation
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง, การอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, ความสัมพันธ์, หลักฐาน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention, source
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ, ความไม่สมัครใจ, ความฝืนใจ, ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน, ฝืด, Syn. unwilling, loath, averse
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป, เรื่องย่อ, ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
slate(สเลท) n. กระดานชนวน, หินชนวน, สีหินชนวน, สีเทาอมน้ำเงินเข้ม, รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน, ปูด้วยแผ่นหิน, เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว, บัตร, บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) , ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร, สิ่งที่เหมาะสม, โครงการของพรรคการเมือง, ฉลากติดสินค้า, ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก, ติดบัตร
unforced(อันฟอร์สดฺ') adj. ไม่ได้บังคับ, สมัครใจ, โดยธรรมชาติ, ไม่เปลืองแรง
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ, ไม่ชำนาญ, สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น, ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.
unwilled(อันวีลดฺ') adj. ไม่สมัครใจ, ไม่ตั้งใจ
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ, ตั้งใจ, โดยเจตนา, โดยอาสาสมัคร, อิสระ, มีอิสระในการเลือก, เกิดขึ้นเอง, โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร, ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional, f
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n., adj., vt. อาสาสมัคร
wilful(วิล'ฟูล) adj. จงใจ, มีเจตนา, โดยสมัครใจ, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, See also: willfulness n., Syn. willful.
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ, มีเจตนา, ตั้งใจ, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, See also: willfulness n., Syn. willful.
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ, ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging, agreeable
write-in(ไรทฺ'อิน) n., adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น, ผู้ขาดความชำนาญ
applicant(n) ผู้สมัครงาน, ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน, การสมัครงาน, คำร้องขอ, การแสดงความจำนง
apply(vi) สมัครงาน, ร้องเรียน, ขอ, ร้องขอ, บอกกล่าว
averse(adj) ไม่ถูกใจ, ไม่ชอบใจ, เกลียด, รังเกียจ, ไม่สมัครใจ
candidacy(n) การสมัคร, การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร, ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
choose(vi, vt) เลือก, คัดเลือก, เลือกสรร, สมัครใจ, ตัดสิน, ตกลงใจ
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ, ความไม่เต็มใจ, ความไม่ยินยอม
disincline(vt) ไม่สมัครใจ, ไม่เต็มใจ, ไม่ยินยอม
disposed(adj) ชอบ, สมัครใจ, มีใจ, เอนเอียง
enlistment(n) การเข้าร่วม, ความร่วมมือ, การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร
freewill(adj) เต็มใจ, สมัครใจ, ตามอำเภอใจ
lief(adv) อย่างเต็มใจ, ด้วยความสมัครใจ
like(vt) ชอบ, พอใจ, ต้องการ, สมัครใจ, ถูกใจ, ปรารถนา, อยาก
prefer(vt) ชอบมากกว่า, สมัครใจ, เลื่อนตำแหน่ง, ฝักใฝ่ในทาง, ยื่น, เสนอ
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ
reenter(vt) สมัครใหม่, กลับเข้าสู่, วกเข้า
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ, ความไม่เต็มใจ, การฝืนใจ, การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก, ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ความสมัครสมาน
theatricals(n) การแสดงละครโดยคณะสมัครเล่น
voluntary(adj) สมัครใจ, โดยเจตนา, จงใจ, เกิดขึ้นเอง
volunteer(n) ทหารอาสา, อาสาสมัคร, ผู้สมัคร
volunteer(vi) อาสา, สมัคร
will(n) ความประสงค์, พินัยกรรม, ความสมัครใจ, ความตั้งใจ, ความตกลงใจ
willing(adj) เต็มใจ, สมัครใจ, ใจมุ่ง, ตั้งใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Amateur radio operator(n) นักวิทยุสมัครเล่น
body man[บอดี้แมน] (n, jargon) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
calzera[คัล-ซี-ร่า] (name, uniq) ชื่อนามแฝงของ เด็กไทย ที่ในยุคปัจจุบัน การใช้นามแฝงในลักษณะ คำที่สั้นๆไม่จำเป็นต้องมีความหมาย แต่พิมพ์ง่ายจำง่ายและดูดี เพราะในการสมัครไม่ต้องพิมพ์ _(underscore)หรือใช้ตัวเลขแปลกๆมาต่อท้ายเพื่อให้ unique ถิ่นฐาน:codename นี้มีถิ่นฐานอยู่ใน cp32 บริเวณที่พบบ่อย: เว็ปบอร์ดการ์ตูน และในเกมออนไลน์ รวมถึงบอร์ดรุ่น cp32
cbd(abbrev) ย่อมาจาก "central business district" มักใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่เพื่อระบุว่า อยู่ในเมือง เช่น "Bangkok CBD" เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ หรือรับสมัครงาน ฯลฯ
lifesaver[ชีบ-พะ-รัก-สิก] lifesaver [ 1 ] - (N) - ชีพรักษิก คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก-สิก คำขยาย :: อิก (สระ อิ + ก ไก่) หมายถึง คน หรือ ผู้(ที่เป็น) เช่น สถาปนิก สมาชิก ศาสนิก ปาราชิก ความหมาย :: อาสาสมัครที่ได้เรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ เบื้องต้น แต่ไมได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรง, See also: Lifesaving, Lifeguard
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga
puppet government(n) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
ronin student(n) นักเรียนที่พลาดการสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทลัยในปีนั้นๆ และกำลังศึกษาเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกในปีต่อๆ ไป
submitter(n) ผู้ยื่น(คำขอ, เอกสาร ฯลฯ), ผู้สมัคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] TH: การรับสมัคร  EN: recruiting (vs)
申し込む[もうしこむ, moushikomu] TH: สมัคร  EN: to apply for
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: สมัคร(สอบ)  EN: subscription
募る[つのる, tsunoru] TH: รับสมัคร  EN: to invite

German-Thai: Longdo Dictionary
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
bewerben(vt) |bewirbt, bewarb, hat beworben| สมัคร
Bewerber(n) |der, pl. Bewerber| ผู้สมัคร, คนสมัคร, See also: Related: die Bewerberin
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Teilnahmeformular, -e(n) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top