Search result for

*สงบนิ่ง*

(55 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สงบนิ่ง, -สงบนิ่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง[ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสัยน. กิเลสที่สงบนิ่งอยู่ในสันดาน, กิเลสอย่างละเอียด มี ๗ อย่าง ได้แก่ ๑. กามราคะ = ความกำหนัดในกาม ๒. ปฏิฆะ = ความขัดใจคือโทสะ ๓. ทิฏฐิ = ความเห็นผิด ๔. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัย ๕. มานะ = ความถือตัว ๖. ภวราคะ = ความกำหนัดในภพ ๗. อวิชชา = ความไม่รู้แจ้งคือโมหะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
Legs apart, hands behind his back, at rest-- he's former military.ขาแยก และมือไขว้หลัง สงบนิ่ง - - เขาเป็นทหารมาก่อน Breaking and Entering (2008)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
A young guy, no wounds, no use of drugs, and a calm expression on his face.เด็กผู้ชาย ไม่มีบาดแผล ไม่มีการใช้ยา และมีใบหน้าสงบนิ่ง Orutorosu no inu (2009)
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
In the bus crash, he was calm in the face of an insane disaster.ในขณะเกิดอุบัติเหตุ เขายังดูสงบนิ่ง ในขณะที่ต้อง เผชิญหน้ากับหายนะ Black Swan (2009)
That's why he's so sereneนั่นไงทำไมเขาถึงดู เยือกเย็นสงบนิ่งมาก Black Swan (2009)
It isn't her, not yet.แต่ฉันคิดว่าฝุ่นของคุณ ในที่สุดก็เริ่มสงบนิ่ง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You're messing with my Zen thing, man.ลูกกวนความความสงบนิ่งของพ่อ TRON: Legacy (2010)
"The things which I have... here before promised,จังหวะหยุดยาว ๆ ก็ดีนะ ทำให้เพิ่มความสงบนิ่งดี The King's Speech (2010)
I will perform and keep. So help me God."งั้นฉันคงได้เป็นกษัตริย์ที่สงบนิ่งที่สุดเป็นแน่ The King's Speech (2010)
At work I'm cold and I'm distant, and then I come home, and you and I-I y to come home to.ที่ทำงานฉันสงบนิ่งเงียบงัน - และตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้าน และคุณกับฉันก็-- - ผมก็กลับมาบ้านด้วย Revelation Zero: Part 1 (2010)
Now if we could all take a momentเราจะสงบนิ่งซักพักหนึ่ง My Two Young Men (2010)
Perhaps he struggled, and Taffet was trying to subdue him.ในบางทีเขาถูกทรมานและทาฟเฟต ต้องการทำให้เขาสงบนิ่ง The Boy with the Answer (2010)
You got to the edge, climbed down, and looked at us.เธอเดินมาตรงขอบ สงบนิ่ง และมองมาที่พวกเรา Moments Later (2011)
Oh, and, uh, maybe we could have a moment of silence and then a champagne toast in Beth's honor.โอ้วว และ อืมมเราควรจะมี ช่วงเวลาแห่งการสงบนิ่ง หลังจากนั้นดื่มแชมเปญเพื่อเป็นเกียรติแด่เบธ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
And the moment of silence?และการสงบนิ่งล่ะ? Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ You're the One That I Haunt (2011)
And now in the name of forgiveness let us say a silent prayer for the misguided sinner who shot Brother Sam.และในนามของการให้อภัย... ขอให้พวกเราจงยืนสงบนิ่ง เพื่อภาวนาให้แก่คนบาป ที่ยิงหลวงพี่แซม Just Let Go (2011)
You seem so calm about it all.คุณนี่ช่างสงบนิ่งจัง กับเรื่องทั้งหมด Masked (2011)
As long as he thinks that, he'll stay calm.ตราบใดที่เขาคิดแบบนั้น เขาจะสงบนิ่ง Dorado Falls (2011)
She looks calm. Which means she's not dreaming about me.ใบหน้าเธอดูสงบนิ่ง ฉันไม่ได้อยู่ฝันของเธอ Episode #1.17 (2011)
He's so calm.เขาสงบนิ่งมาก Seven Psychopaths (2012)
And quiet... and peaceful.และเงียบสงัด และสงบนิ่ง Red, White and Blue (2013)
And quiet... and peaceful.และเงียบสงัด และสงบนิ่ง Red, White and Blue (2013)
You were... cool as a cucumber.สุขุมสงบนิ่ง แบบเจมส์ บอนด์ เหรอ Fearful Pranks Ensue (2013)
Stale winds, still waters.คลื่นลมสงบนิ่ง น้ำทะเลสงบนิ่ง IV. (2014)
We ask that you join us in observing - a period of silence... - Standby, A.ขอให้ทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 26 วินาที Patriots Day (2016)
It lies dormant for seven years, then blooms for just six months.มันนอนสงบนิ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะบานเมื่อ 6 เดือนก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You were calm.ตอนนั้นคุณสงบนิ่งV for Vendetta (2005)
- Jean developed a dual personality.- อะไรนะ จีนในยามมีสติจะสามารถควบคุมพลังของเธอได้ และสงบนิ่ง X-Men: The Last Stand (2006)
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
Most of the time, the keys stay in the jarส่วนใหญ่ กุญแจมันก็ยังคงสงบนิ่งอยู่ในโหลต่อไป My Blueberry Nights (2007)
What's depressing is how often get this phone call from you, that's depressing.นี่ขนาดชั้นรับโทรศัพท์แกฉันยังอยากจะ ยืนสงบนิ่งให้เลย The First Taste (2008)
I love your place, man. It's very unselfconscious.เร็วๆ เราต้องสงบนิ่ง Burning House of Love (2008)
Until you find your calm center, you will never beat me.เธอไม่มีวันเอาชนะฉันได้ ถ้าเธอไม่มีความสงบนิ่งที่ศูนย์กลาง Chuck Versus the Sensei (2008)
It works too. As soon as peter started playing, Walter just kinda locked in.มันได้ผลด้วย พอปีเตอร์เริ่มต้นเล่น วอลเตอร์ก็สงบนิ่ง The Ghost Network (2008)
let's take a moment and pray for that boy.โปรดสงบนิ่งสักครู่และสวดภาวนา ให้กับเด็กคนนั้น The Instincts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equable[ADJ] สงบนิ่ง, Syn. calm, unexcitable
impassive[ADJ] ซึ่งไม่แสดงอารมณ์, See also: เฉยๆ, ซึ่งตีหน้าตาย, ซึ่งสงบนิ่ง, Syn. calm, expressionless
keep one's head[IDM] สงบนิ่ง, See also: ใจเย็น
lull[N] ภาวะสงบนิ่ง, See also: ภาวะหยุดนิ่ง, Syn. crsdlesong
lull[VI] สงบนิ่ง, Syn. quiet down, subside
placid[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, นิ่งเงียบ, Syn. calm, peaceful, untroubled, Ant. agitated, disturbed
rest[VI] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest[VT] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
silent[ADJ] เงียบ, See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด, Syn. hushed, soundless, speechless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち着き払う[おちつきはらう, ochitsukiharau] สงบนิ่ง แน่นิ่ง นิ่งไม่ตื่นตระหนก เฉยไม่มีความสะทกสะท้านอะไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top