Search result for

*ล้างน้ำ*

(9 entries)
(0.7519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล้างน้ำ,-ล้างน้ำ-, *ล้างน้ำ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างน้ำ    [V] wash, See also: clean, rinse, cleanse, Example: ขณะแกะสลักเผือกไม่ควรล้างน้ำเพราะจะทำให้มีเมือกและคัน, Thai definition: ทำให้สะอาดโดยใช้น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ตะกร้าล้างน้ำก. ทำให้หมดราคี, ทำให้หมดมลทิน, (ใช้แก่ผู้หญิงที่มีราคีคาว) เช่น หญิงที่มีราคีแล้ว ถึงจะใส่ตะกร้าล้างน้ำก็ไม่หมดราคีคาว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air dried sheetยางแผ่นผึ่งแห้งหรือยางแผ่นไม่รมควัน ผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางสดเพื่อให้ยางจับตัวกันและแยกตัวออกจากน้ำซีรัม นำยางที่ได้ทำการรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำแล้วนำไปตากหรือผึ่งแดดเพื่อไล่ความชื้นที่อยู่ภายในแผ่นยาง [เทคโนโลยียาง]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse   FR: laver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sluice down    [PHRV] ล้างน้ำจำนวนมาก, See also: ชะล้างด้วยน้ำจำนวนมาก
sluice out    [PHRV] ล้างน้ำออก, See also: ชะล้างออก
wash down    [PHRV] ล้างทำความสะอาด, See also: ล้างน้ำ
wash off    [PHRV] ล้างออกด้วยน้ำ, See also: ล้างน้ำ, Syn. come off, come out, get off

Are you satisfied with the result?

Go to Top