Search result for

*ระคาย*

(140 entries)
(1.5931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระคาย,-ระคาย-, *ระคาย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคายเคือง    [V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ระแคะระคาย    [N] inkling, See also: hint, trace, clue, Syn. เค้า, เค้าเงื่อน, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
ระเค็ดระคาย    [N] clue, See also: inkling, trace, hint, Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
การระคายเคือง    [N] irritation, Example: การสูดแอมโมเนียมฟอร์มาลินเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
รู้ระแคะระคาย    [V] get wind of, Syn. รู้ระเค็ดระคาย, ระแคะระคาย, Example: กองทัพเรือสหรัฐพยายามจะปกปิดเรื่องเรือล่มไว้ แต่ประชาชนทั่วไปก็เริ่มรู้ระแคะระคายแล้ว, Thai definition: ทราบเค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
สิ่งระคายเคือง    [N] nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระคายก. ระคาย เช่น บุกแฝกกระคายคา ละเลาะลัดลดาดอน (ม. ฉันท์ มหาราช).
ระคายน. ละอองที่ทำให้คายคัน.
ระคายก. ทำให้คายคันเหมือนถูกละออง เช่น ระคายตัว, กระทบกระเทือนกายใจให้เกิดรำคาญไม่สุขใจ เช่น ระคายหู, (กลอน) ใช้เป็น กระคาย ก็มี.
ระเค็ดระคายน. เค้าเงื่อนที่ทราบมานิด ๆ หน่อย ๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้, ระแคะระคาย ก็ว่า.
ระแคะระคายน. เค้าเงื่อนที่ทราบมานิด ๆ หน่อย ๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้, ระเค็ดระคาย ก็ว่า.
ก๊าซน้ำตา, แก๊สน้ำตาน. สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง นํ้าตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง.
แกว ๓น. เบาะแส, ระแคะระคาย, ในคำว่า รู้แกว.
คาย ๒น. ส่วนที่มีลักษณะเป็นผงหรือขนละเอียดแหลมคมของบางสิ่งบางอย่าง เวลากระทบผิวหนังทำให้รู้สึกระคายคัน เช่น คายข้าว คายอ้อย คายไผ่.
คาย ๒ว. อาการที่รู้สึกว่าผงหรือขนเช่นนั้นกระทบตัวทำให้รู้สึกระคายคัน.
เคืองระคาย เช่น เคืองตา, รำคาญ เช่น เคืองหู เคืองใจ.
จาม ๒ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
ได้กลิ่นก. รู้เบาะแส เช่น ตำรวจได้กลิ่นว่าคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้, รู้ระแคะระคาย เช่น ฉันชักได้กลิ่นว่าโครงการนี้ไม่ตรงไปตรงมา.
ตะเข็บไต่ขอนน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้แต่ละวรรคใช้คำลหุคำครุสลับกันไปตลอดการแต่ง เช่น ระทวยระทดสลดสละขนิษฐ์ขนาง ระเหระหนกระวนกระวายระคายระคาง จะแรมจะร้างอนงค์อนาถนิราสนิรา (จารึกวัดโพธิ์).
ตะคางน. เม็ดผดที่เกิดขึ้นตามขาด้วยระคายต้นหญ้าหรือขนกระบือ, ระคาง ก็ว่า.
บาดคอก. รู้สึกคล้ายระคายคอเนื่องจากกินเหล้าหรือของที่มีรสหวานจัดเป็นต้น.
บาดหูก. ขัดหู, ระคายหู, ทำให้ไม่สบอารมณ์, (ใช้แก่คำพูดหรือกริยาพูด).
บุ้ง ๑น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดหลายวงศ์ ในอันดับ Lepidoptera มีขนอ่อนปกคลุมตามตัว เมื่อถูกตัวจะเกิดระคายเคือง เมื่อเจริญวัยเปลี่ยนเป็นดักแด้และออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน เช่น ชนิด Leucoma ochripesMoore ในวงศ์ Lymantriidae, ชนิด Ceratonotos transiensWalker ในวงศ์ Arctiidae.
โบรมีนน. ธาตุลำดับที่ ๓๕ สัญลักษณ์ Br เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีแดงเข้ม ระเหยเป็นไอได้ง่าย มีกลิ่นฉุนจัด เป็นพิษ ระคายเยื่อจมูก เดือดที่ ๕๘.๘ °ซ. สารประกอบของโบรมีนใช้เป็นยาและใช้ในการถ่ายรูป.
โพบายน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Balakata baccatum (Roxb.) Esser ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นไม้เนื้ออ่อน มียางทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผลใช้เบื่อปลา, พายัพเรียก กระดาด.
ฟอร์มาลดีไฮด์น. แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายนํ้าได้ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น.
มด ๑น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ส่วนท้องปล้องที่ ๑ หรือปล้องที่ ๑ และปล้องที่ ๒ ที่ติดกับอกคอดกิ่ว ด้านหลังส่วนที่คอดมีโหนกนูน ลักษณะนี้ทำให้มดแตกต่างไปจากต่อ แตน และปลวก มีรูปร่าง ลักษณะ สี และกลิ่นแตกต่างกันตามชนิด เดินกันเป็นทางเพื่อขนอาหาร หรือย้ายรัง เป็นแมลงสังคม ทำรังอยู่เป็นกลุ่ม แบ่งชั้นวรรณะเป็นมดนางพญา มดผู้ และมดงาน มดงานเป็นมดเพศเมียที่เป็นหมันทำหน้าที่สร้างรัง เลี้ยงดูตัวอ่อน และหาอาหาร บางชนิดเมื่อถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยใช้อวัยวะต่อยปล่อยกรดหรือกัดให้เกิดแผลและปล่อยกรดออกมาทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือทำให้เจ็บปวดได้.
มังตานน. ชื่อไม้ต้นชนิด Schima wallichii (DC.) Korth. ในวงศ์ Theaceae เปลือกต้นชั้นในระคายผิวหนังทำให้เป็นเม็ดผื่นคัน ใช้เบื่อปลาได้, ปักษ์ใต้เรียก พันตัน.
ระคาง ๑น. เม็ดผดที่เกิดขึ้นตามขาด้วยระคายต้นหญ้าหรือขนกระบือ, ตะคาง ก็ว่า.
ระเบิดน้ำตาน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้นํ้าตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ.
รำคาญก. ระคายเคือง เช่น รำคาญหู รำคาญตา รำคาญเนื้อ รำคาญตัว
ริ้นน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Ceratopogonidae ขนาดเล็กเท่าแมลงหวี่ มีปีกคู่เดียว มักพบบินอยู่ตามริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือชายทะเล ดูดกินเลือดคนและสัตว์ ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ที่พบมากอยู่ในสกุล Culicoides และ Leptoconops ถ้าพบมากตามเขตติดต่อกับทะเล เรียก ริ้นน้ำเค็ม.
รู้แกวก. รู้เบาะแส, รู้ระแคะระคาย, เช่น รู้แกวว่าจะมายืมเงินเลยหลบหน้าไปก่อน.
ล้างหูก. ทำเป็นลืมเสียว่าเคยได้ยินเรื่องหรือถ้อยคำที่ระคายหู.
ลูกระเบิดน. สิ่งที่มีรูปร่างต่าง ๆ บรรจุดินระเบิดหรือสารเคมีบางอย่าง เมื่อเกิดการระเบิด บางชนิดมีอำนาจในการทำลาย เช่น ลูกระเบิดทำลาย ลูกระเบิดสังหาร บางชนิดก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น ลูกระเบิดเพลิง บางชนิดก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่เยื่อตา เช่น ลูกระเบิดน้ำตา.
เล็นน. ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดหรือทำให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงพวกไร เหา เห็บ หมัด หรือมด.
สวมเขาก. ทำความอัปยศให้แก่สามีด้วยการมีชู้โดยที่สามีไม่รู้ระแคะระคาย.
สาก ๓ว. อาการที่ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล เช่น ใบข่อยจับแล้วสากมือ ผู้หญิงคนนี้มือสากเพราะทำงานหนักตั้งแต่เด็ก, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ เช่น กระดานแผ่นนี้ผิวสากเพราะยังไม่ได้ไสกบ.
แสบก. อาการที่รู้สึกเจ็บปวดหรือระคายเคือง เช่น แสบตา แสบตัว แสบหน้า, อาการที่รู้สึกเผ็ดร้อน เช่น แสบปาก แสบลิ้น.
แสบแก้วหู, แสบหูก. อาการที่รู้สึกระคายหูเพราะเสียงดังหรือเสียงแหลมเกินขนาด เช่น เสียงรถจักรยานยนต์ดังแสบแก้วหู เสียงร้องกรี๊ด ๆ ฟังแล้วแสบหู.
แสบตาก. อาการที่รู้สึกเจ็บปวดหรือระคายเคืองตา, โดยปริยายหมายถึงลักษณะของสีบางชนิดที่จัดจ้าบาดลูกนัยน์ตา เช่น เขาใส่เสื้อสีแดงสดแสบตา.
แสบเนื้อแสบตัวก. อาการที่รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น เดินตากแดดร้อนจัด แสบเนื้อแสบตัวไปหมด.
แสบหูแสบตาก. อาการที่รู้สึกระคายเคืองตาอย่างมาก เช่น ข้างบ้านสุมไฟเผาขยะ ควันเต็มไปหมด ทำให้แสบหูแสบตา.
อัปฏิฆะ(อับปะติคะ) ว. ไม่ระคายใจ, ไม่เคืองใจ, ไม่แค้นเคือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asperousหยาบ, กระด้าง, ระคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
counterirritationการระคายล้างระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritantยาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpent๑. อ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpid]๒. ยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ demulcent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noxa๑. สิ่งระคาย๒. การระคาย๓. สิ่งให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noxious๑. -ระคาย๒. -รบกวน๓. -ให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-Irritantsสารป้องกันการระคายเคือง [การแพทย์]
Cortex Irritationการระคายเคืองของคอร์เทกซ์ [การแพทย์]
Demulcentsยาบรรเทาอาการระคายเคืองของเยื่อเมือก,ยาลดการระคาย,ยาทำให้ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Dermatitis, Irritantผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Dermatitis, Irritant Contact, Primaryผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากการระคายปฐมภูมิ [การแพทย์]
Dressing, Betadineการทำแผลโดยใช้น้ำยาไอโอดีนชนิดใหม่ไม่ระคายเคือง [การแพทย์]
Eye Irritationการระคายเคืองต่อตา [การแพทย์]
Eye Irritation Testการทดสอบความระคายเคืองของตา [การแพทย์]
hazardous wasteขยะอันตราย, ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gases, Irritantก๊าซพิษที่ทำให้เกิดความระคายเคือง [การแพทย์]
Gingivitis, Irritationเหงือกอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritant Substancesสารก่อระคาย [การแพทย์]
Irritant Symptomsอาการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritantsสิ่งกระตุ้น, ยาทำให้ผิวหนังร้อนแดง, สารระคายเคือง [การแพทย์]
Irritants, Primaryสารที่ระคาย [การแพทย์]
Irritants, Severeสารที่ระคายเคืองมาก [การแพทย์]
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritating Effectก่อการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Irritation Freeสารปลอดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Chemicalสารระคายต่อผิว [การแพทย์]
Irritation, Directการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]
Irritation, Primaryการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Lacrimationการระคายเคือง, น้ำตาไหลมาก, น้ำตาไหล [การแพทย์]
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Meningeal Irritationการระคายเคืองที่เยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายของเยื่อหุ้มสมอง, การระคายต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองเยื่อหุ้มสมอง, การรบกวนต่อเยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]
Meningeal Irritative Signsอาการแสดงของการระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch   FR: être irrité ; démanger
ระคาย[adj.] (rakhāi) EN: irritating   FR: irritant
ระคายหู[adj.] (rakhāi hū) EN: abrasive   
ระคายเคือง[adj.] (rakhāi kheūang) EN: irritant   FR: irritant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inkling    [N] ความเฉลียวใจ, See also: การระแคะระคายใจ, ความสะดุดใจ, Syn. intimation, indication, suspicion, hint
irritant    [ADJ] ซึ่งทำให้ระคายเคือง, See also: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritate    [VI] ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritation    [N] การระคายเคือง
mustard plaster    [N] แผ่นปลาสเตอร์ซึ่งใส่ผงมัสตาร์ดช่วยลดการระคายเคือง
nettle    [N] ทำให้เจ็บๆ คันๆ, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. annoy, displease, offend
rub    [N] อุปสรรค, See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง, Syn. difficulity, obstacle
scratchy    [ADJ] ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง, See also: เสียดสี, Syn. abrasive, gritty, scratching
sting    [VI] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ, Syn. hurt, irritate
sting    [VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ, Syn. hurt, irritate
vexatious    [ADJ] ซึ่งกังวลใจ, See also: ซึ่งระคายเคือง, ซึ่งวุ่นวายใจ
vexingly    [ADV] อย่างรบกวน, See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
rile(ไรลฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,กวนให้ขุ่น, Syn. irritate,vex,roil
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin,trouble
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痒い[かゆい, kayui] (vt adj) คัน ระคายเคือง อยากเกา

Are you satisfied with the result?

Go to Top