Search result for

*พอ*

(562 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พอ, -พอ-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย
แม่ง[แม่ง] (slang ) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
พอร์ช (uniq ) Porsche

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถั่วะคำประกอบท้ายคำที่แสดงถึงความต้องการให้ทำตามอย่างหงุดหงิด เช่น ดูถั่วะ แปลว่า ดูซิ (ในเชิงน้ำเสียงไม่พอใจ) *หมายเหตุ ภาษาโคราช
See also: S. ซิ,

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอ[CONJ] as soon as, See also: when, just when, just after, Syn. เมื่อ, Example: คนฝรั่งพอเจอหน้ากันก็จับมือทักทายกันก่อนพูดจาอย่างอื่น, Thai definition: เมื่อ, ทันทีที่
พอ[V] cover, See also: plaster, apply, daub, Example: รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7, Thai definition: โปะให้หนา
พอ[V] swell, See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen, Syn. บวม, ฟู, โป่ง, Ant. แฟบ, ยุบ, Example: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก, Thai definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
พอ[N] ivory, See also: creamy yellow, creamed-colour, Syn. พูพอน, Example: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภทอื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น, Thai definition: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
พอดี[ADV] fit, Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี, Example: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี
พอดู[ADV] moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอใจ[V] satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
ขนพอ[V] bristle in anger, Syn. ขนลุก, Example: แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง, Thai definition: ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น
คอพอ[N] goiter, See also: goitre, Syn. คอหอยพอก, Example: ถ้าขาดไอโอดินจะทำให้เป็นโรคคอพอก, Thai definition: ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง
ชอบพอ[V] love, See also: love each other, Ant. เกลียด, Example: เด็กสองคนนี้ชอบพอกันมาหลายสิบปีแล้ว, Thai definition: ถูกอัธยาศัยกัน, รักใคร่กัน, พอใจกัน
ตะพอ[N] frontal humps of an elephant, See also: nodes on both sides of elephant's head, Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง, Example: ช้างตัวนั้นมีตะพองใหญ่มาก, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างศีรษะช้าง
พอกัน[ADV] equally, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน, Example: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอการ[ADV] much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอการ[ADV] appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอควร[ADV] moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอตัว[ADV] considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
พอที่[ADV] suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
พอฟัด[V] well-matched, See also: be just equal, evenly match, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, Example: นักมวยคู่นี้พอฟัดกัน โอกาสแพ้ชนะพอๆ กัน, Thai definition: สู้ไหว, พอสู้กัน
พอฟัด[ADV] about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
พอฟัด[ADV] about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
พอร์ต[N] port, Syn. ท่า, ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, Example: ผู้ว่าการท่าอากาศยานมีแผนจะปรับปรุงพอร์ตให้รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น, Count unit: ท่า, Notes: (อังกฤษ)
พอแรง[ADV] much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
พอใช้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอให้[CONJ] in order to, Syn. เพื่อให้, Example: ข้างในโรงทีมใหญ่ร้อนระอุทำให้ต้องมายืนออกันที่ทางเข้าพอให้ได้ลมจากข้างนอก, Thai definition: คำเชื่อมแสดงวัตถุประสงค์ของข้อความที่ตามมา
พอได้[ADV] not bad, See also: moderately, passably, Syn. พอใช้ได้, Example: วุ้นถ่ายรูปพอได้ แต่ยังไม่นับว่าดี, Thai definition: พอจะใช้การได้, พอใช้ได้บ้าง
พุพอ[V] erupt, Example: เนื้อตัวเด็กพุพองเน่าเปื่อยและเต็มไปด้วยบาดแผล เพราะถูกพี่เลี้ยงใจร้ายเอาน้ำร้อนราด, Thai definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา (ใช้แก่ผิวหนัง)
พุพอ[N] blister, Example: เขากลัวจะเป็นโรคพุพองเลยรีบไปหาหมอก่อน, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่งเป็นเม็ดผุดขึ้นพองใสตามตัว แล้วแตกออกมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดน้ำหนอง
ลำพอ[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
ตาพอ[V] look with shock and envy, See also: (eyes) widen, Syn. ตาโต, ตาลุก, ตาลุกวาว, Example: เธอตาพองทันทีที่เห็นเงินกองโตวางอยู่ตรงหน้า, Thai definition: อาการที่ตาเบิกกว้างหรือลุกโพลงเพราะความอยากได้
ตาพอ[N] Pseudochelidon sirintarae, See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae, Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง, Example: ฉันเห็นนกตาพองตอนฉันไปเที่ยวบึงบอระเพ็ด, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อนกนางแอ่นชนิด Pseudochelidon sirintarae ในวงศ์ Hirundinidae ลำตัวสีดำ มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและขอบตาขาว ปากเหลือง เฉพาะตัวผู้มีหางยาวคล้ายเส้นลวด 2 เส้น พบบริเวณบึงบอระเพ็ด
ตาพอง 3[N] Priacanthus, Syn. ปลาตาพอง, ปลาตาโต, Example: เจ้าตาพองตัวนี้กินอาหารจุกว่าตัวอื่น, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุมได้แก่ชนิด P. tayenus ขนาดโตได้ถึง 30 เซนติเมตร
กระพอ[N] bamboo food-case with a cover, See also: bamboo rice container with lid, pot, Thai definition: กล่องสานมีฝาครอบสำหรับใส่อาหาร
กระพอ[N] two humps on the sides of an elephant's head, Syn. ตระพอง, ตะพอง, กะพอง, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่มทั้ง 2 ข้างศีรษะช้าง
ความพอ[N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ
ตระพอ[N] nodes on the two sides of elephant's head, Syn. กระพอง, ตะพอง, กะพอง, Example: เขาลูบที่ตระพองช้างเบาๆ ด้วยความเอ็นดู, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างที่ศีรษะช้าง
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พองตัว[V] swell, See also: expand, Syn. ขยายตัว, Example: เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวตนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด, Thai definition: ขยายตัวขึ้น, ทำให้ตัวโปร่งขึ้น
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
พังพอ[N] mongoose, See also: Herpestes javanicus, Example: เมื่อผ่านเข้าไปในดงไม้ เขาพบพังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์
ลอมพอ[N] high pinnacled hat, See also: conical hat, Example: สมัยก่อนข้าราชการที่เข้าประจำหน้าที่ต้องสวมลอมพอก, Count unit: หัว, ศรีษะ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา
ไข่พอ[N] salted egg, Syn. ไข่เค็ม, Example: อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของภาคใต้ก็คือไข่พอก, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่ดองในน้ำเกลือหรือพอกด้วยเกลือ ขี้เถ้า และแกลบ
พอๆ กัน[ADV] even, See also: equally, likely, Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน, Example: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
พอๆ กับ[CONJ] as same as, Syn. เท่าๆ กับ, พอกับ, เท่ากับ, Example: ผมเกลียดยาเสพติดพอๆ กับเกลียดคนเสพยาเสพติด, Thai definition: คำเชื่อมแสดงปริมาณของข้อความข้างหน้าและข้อความข้างหลังว่ามีระดับหรือปริมาณที่เท่ากัน
ตะลุมพอ[N] Intsia palembanica Miq., Syn. กะลำพอ, หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ, Example: เขาใช้ไม้ตะลุมพอในการก่อสร้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Intsia palembanica Miq. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นอยู่ในป่าดิบทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ท้องพอ[V] be a distended stomach, Syn. ท้องอืด, ท้องขึ้นท้องพอง, Example: เธอกินอาหารไม่เลือก เธอจึงท้องพองอยู่เรื่อย
น่าพอใจ[V] be satisfiable, See also: be gratifiable, be contentable, be pleasant, Syn. ดี, ถูกใจ, Ant. ไม่น่าพอใจ, Example: ผลงานของเขาที่ออกมาน่าพอใจมาก ไม่เสียแรงที่ใช้เวลานาน, Thai definition: เป็นที่ถูกใจ, เป็นที่ชอบพอ
พอกันที[V] be enough, See also: be hard to bear, have enough, Syn. ยุติ, เลิก, จบ, Example: พอกันทีสำหรับชีวิตทางการเมืองของผม, Notes: (ปาก)
พอดูได้[ADV] not bad, See also: so-so, Syn. พอใช้ได้, พอควร, Example: โฟล์กสวาเกนรุ่นนี้ ด้านท้ายไม่ค่อยสวย ด้านหน้าก็พอดูได้, Thai definition: ไม่ถึงกับน่าเกลียด, น่าชม แต่ไม่อยู่ในขั้นดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพอก ๑น. กล่องสานมีฝาครอบสำหรับใส่อาหาร
กระพอก ๑หม้อ (มงคลทีปนีแปลร้อย กุมภชาดก)
กระพอก ๑กระบะสำหรับใส่กับข้าว เช่น ร่วมกระพอกจอกจานร้านเรือนเดียว (สุ. สอนเด็ก)
กระพอก ๑การเลี้ยงกัน, ที่เลี้ยงกัน.
กระพอก ๒ก. พรอก, พูด, เช่น ฟังเสียงกากระพอก บอกข่าวท้าวเสด็จดล (ลอ).
กระพอกวัวน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง.
กระพอง ๑น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, ตระพอง ตะพอง หรือ กะพอง ก็ว่า.
กระพอง ๒น. ชื่อตัวไม้อันบนที่เป็นราวลูกกรงเรือนหรือเกวียน, กำพอง ก็เรียก.
กะพอน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง ตระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
กะลำพอน. ต้นหลุมพอ เช่น โพกพายโพกะลำพอ (ประชุมเชิญขวัญ). (ดู หลุมพอ).
กำพอน. ชื่อตัวไม้อันบนที่เป็นราวลูกกรงเรือนหรือเกวียน, กระพอง ก็เรียก.
ขนพอน. ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น.
ขนพองสยองเกล้าน. ขนและผมตั้งชันขึ้นเพราะรู้สึกสยดสยองมากเป็นต้น.
ขนลุกขนชัน, ขนลุกขนพอน. ขนตั้งชันขึ้นเพราะความขยะแขยงหรือตกใจกลัวเป็นต้น.
ข้าวพอน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยเมล็ดข้าวเจ้าทอดน้ำมันให้พอง เคล้ากับน้ำตาลแล้วอัดเป็นแผ่น.
ไข่พอน. ไข่เค็ม.
คอพอน. ชื่อโรคต่อมไทรอยด์โต ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดธาตุไอโอดีน, คอหอยพอก ก็ว่า.
คอหอยพอน. คอพอก.
จองหองพองขนว. เย่อหยิ่งแสดงอาการลบหลู่.
ชฎาพอน. ลอมพอกที่ประดับมาลัยรักร้อย และมีเกี้ยวรัดรอบส่วนที่ต่อขึ้นไปเป็นปลายชฎา.
ชอบพอก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.
ชันพอน. ชันที่ผสมน้ำมันยาง มีลักษณะเหลว มีสีเหลืองนวล สำหรับใช้พอนเรือเป็นต้น, ลาพอน ก็ว่า.
ดำพอง, ดำโพงน. กะพอง, ส่วนที่นูนเป็น ๒ แง่อยู่เหนือหน้าผากช้าง เช่น พลอยผูกกระพัดรัดดำโพง (ม. คำหลวง มหาราช).
ดินพอกหางหมูน. งานหรือหนี้สินเป็นต้นที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้องลำบากหรือยุ่งยากเดือดร้อน.
ดินสอพอน. ดินอย่างหนึ่งสีขาว ใช้ทาตัวอย่างแป้ง.
ตระพอ(ตฺระ-) น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
ตะพอน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง กะพอง หรือ ตระพอง ก็ว่า.
ตะลุมพอน. ต้นหลุมพอ. (ดู หลุมพอ).
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก. ด่วนตายไปก่อนโดยทิ้งภาระไว้ภายหลัง
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว.
ตาพอง ๑น. ตาที่มีลักษณะโป่งโตขึ้นมา.
ตาพอง ๑ว. อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, ตาโต ตาลุก หรือ ตาลุกตาชัน ก็ว่า.
ตาเหลือกตาพอว. อาการที่แสดงความตกใจกลัวมาก.
ตาพอง ๑ดูใน ตา ๒.
ตาพอง ๒ดู เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร.
ตาพอง ๓น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องนํ้าหรือในระดับนํ้าลึก ที่ชุกชุมได้แก่ ชนิด P. tayenus Richardson ขนาดโตได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร, ตาโต หรือ ตาหวาน ก็เรียก.
ท้องขึ้นท้องพอว. เรียกผลไม้บางอย่างที่ชํ้าจวนจะเสีย เช่น กล้วยท้องขึ้นท้องพอง คือกล้วยที่ชํ้าจวนจะเสีย, ท้องขึ้น ก็ว่า.
ท้องพอว. ท้องอืด, ใช้เข้าคู่กับคำ ท้องขึ้น เป็น ท้องขึ้นท้องพอง.
บุพพาสาฬหะ, บุรพอาษาฒ, ปุรพษาฒ(-พาสานหะ, -พาสานละหะ, บุระพะอาสาด, บุบพะอาสาด, ปุระพะสาด) น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.
บุพพาสาฬหะ, บุรพอาษาฒ, ปุรพษาฒดู บุพ-, บุพพ-.
บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ, ปุรพษาฒ(-อาสาด, บุบพาสานหะ, บุบพาสานละหะ, ปุระพะสาด) น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.
ปกกระพอน. แผ่นผ้าที่ปิดตรงกระหม่อมของช้างหลวง.
ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้าก. ทำสิ่งใด ๆ ให้พอสมควรกับฐานะของตน, ปลูกเรือนแต่พอตัว หวีหัวแต่พอเกล้า ก็ว่า.
ปุรพษาฒ, บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ(ปุระพะ-, บุระพะ-, บุบพะ-, บุบพาสานหะ, บุบพาสานละหะ) น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.
พอว. เท่าที่ต้องการ, ควรแก่ความต้องการ, เต็มเท่าที่จำเป็น, เต็มตามต้องการ, เช่น ในการเดินทางจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไรจึงจะพอ
พอเหมาะ, เพียงทำได้, ควร
พอถูก, ชอบ, เช่น พอใจ พอตา พอหู
พออาจ ... ได้ เช่น ตาพอดู หูพอฟัง
พอเมื่อ, ครั้นเมื่อ, เพิ่ง.
พอกัน, พอ ๆ กันว. เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เทียบเท่ากัน, เช่น เก่งพอกัน ฝีมือพอกัน ร้ายพอ ๆ กัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoperitheciumพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periclinal chimeraพอริไคลนัลไคมีรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peroxisomeพอร์ออกซิโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polymerพอลิเมอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polymer paintสีพอลิเมอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polymerisation; polymerizationการเกิดพอลิเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polymerisationการเกิดพอลิเมอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polymerization; polymerisationการเกิดพอลิเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
point set topologyทอพอโลยีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyelogramพอีโลแกรม, ภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelographyการทำไพอีโลแกรม, การถ่ายภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, excretionการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perthiteพอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perthitic-เนื้อแบบเพอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perturbationพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perveanceพอร์วีแอนซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pteropod oozeเลนเทโรพอ[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polydermพอลิเดิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peristomeพอริสโตม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peritheciumพอริทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Podzolsพอดซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phlyctenar๑. -เม็ดพอง, -ตุ่มใส๒. -เม็ดที่เยื่อหุ้มตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlyctenular-เม็ดพองเล็ก, -ตุ่มใสเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpuraโรคกาฬม่วง, เพอร์พิวรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpuric-โรคกาฬม่วง, -เพอร์พิวรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peridermพอริเดิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phlycten; phlyctena๑. เม็ดพอง, ตุ่มใส๒. เม็ดที่เยื่อหุ้มตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlyctena; phlycten๑. เม็ดพอง, ตุ่มใส๒. เม็ดที่เยื่อหุ้มตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylemphraxisการอุดกั้นหลอดเลือดพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylephlebectasisหลอดเลือดพอร์ทัลโป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylephlebitisหลอดเลือดพอร์ทัลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylethrombosisภาวะหลอดเลือดพอร์ทัลมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylic-หลอดเลือดพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pottery stoneพอตเทอรีสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poulticeยาพอ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perispermพอริสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protoperitheciumเซลล์เริ่มต้นเพอริทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasma weld surfacing๑. การฉาบผิวด้วยพลาสมา๒. การพอกผิวด้วยพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasis; parectasia๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoemphysemaภาวะถุงลมโป่งพองไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porcellaniteหินพอร์เซลลาไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polysomeพอลิโซม [มีความหมายเหมือนกับ polyribosome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cirrhosisโรคตับแข็งพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal systemระบบพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periportal-รอบหลอดเลือดดำพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hydroponicsไฮโดรพอนิกส์ หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ไฮโดรพอนิกส์ (hydroponics) คือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยให้รากแช่อยู่ในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ และส่วนลำต้นและส่วนอื่นๆ จะอยู่เหนือระดับสารละลาย โดยมีวัสดุพยุงไว้อย่างเหมาะสม

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์มีการพัฒนาขึ้นหลายรูปแบบโดยแต่ละรูปแบบมีวิธีปลูก วัสดุปลูก และการให้สารละลายธาตุอาหารพืช และอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เทคนิคที่นำมาใช้ในเชิงการค้ามีเพียง 6 รูปแบบดังนี้

1. เทคนิคการให้อากาศ เป็นเทคนิคเก่า มีการให้อากาศโดยใช้เครื่องเป่าลมหรืออากาศ การให้ออกซิเจนลงในน้ำจะคล้ายกับการให้อากาศในตู้เลี้ยงปลา เทคนิคนี้ไม่มีการหมุนเวียนของน้ำหรือสารละลาย

2. เทคนิคน้ำหมุนเวียน เทคนิคนี้มีหลักการคล้ายเทคนิคการให้อากาศแต่จะต่างกันคือ การให้ออกซิเจนลงในน้ำอาศัยการไหลเวียนของน้ำหรือสารละลายธาตุอาหารพืช

3. เทคนิคเอ็นเอฟที (Nutrient Flow Technique, NFT) เป็นเทคนิคที่มีน้ำหรือสารละลายไหลเวียน มีหลักการว่ารากพืชจะต้องแช่อยู่ในรางแบนๆ ที่มีความลาดเอียงร้อยละ 1 - 3 และมีน้ำหรือสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านเป็นชั้นแผ่นผิวบางๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรากจะได้รับความชื้นและออกซิเจนที่เหมาะสม

4. เทคนิคฉีดพ่นราก เป็นเทคนิคที่มีน้ำหมุนเวียน รากพืชไม่ได้แช่ในน้ำหรือสารละลายแต่ยกลอยขึ้นในตู้ปลูกที่เป็นห้องมืดและรักษาความชื้นด้วยละอองน้ำจากหัวฉีดที่วางเป็นระยะๆ

5. เทคนิคปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ เป็นเทคนิคการปลูกพืชเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง จะปลูกในตู้ปลูกที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ให้น้ำหรือสารละลายธาตุอาหารพืชด้วยน้ำหมุนเวียนโดยการฉีดเป็นละอองฝอยให้ทั่วกระบะหรือใช้วิธีน้ำหยด

6. เทคนิควัสดุปลูก เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมาก มีการลงทุนต่ำกว่า ดูแลง่ายกว่า และสามารถปลูกพืชที่มีอายุยาวได้ดีกว่าการปลูกด้วยเทคนิคที่ใช้น้ำหรือสารละลาย วัสดุปลูก ได้แก่ วัตถุต่างๆ ที่เลือกมาใช้ปลูกพืชแทนการใช้ดินและสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นปกติ วัตถุดังกล่าวอาจเป็นอินทรียวัตถุคือ วัตถุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น กาบมะพร้าว ชานอ้อย แกลบ หรือเป็นอนินทรียวัตถุคือ วัตถุที่ได้มาจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น กรวด ทราย

ข้อดีของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์คือ

1. สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน เป็นทะเลทราย หรือในพื้นที่ที่มีสภาพดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เช่น ดินเปรี้ยวจัด เค็มจัด

2. ใช้น้ำและปุ๋ยได้อย่างประหยัด ไม่สูญเสียน้ำและปุ๋ยจากการไหลทิ้ง และยังสามารถนำปุ๋ยกลับมาใช้ได้อีก

3. ใช้แรงงานในทุกขั้นตอนน้อยกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา

4. สามารถปลูกพืชให้หนาแน่นได้มากกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา เพราะมีระบบการให้สารละลายธาตุอาหารที่เพียงพอ นอกจากนี้การปลูกพืชสามารถทำได้ทันทีหลังเก็บผลผลิตโดยไม่ต้องรอการเตรียมแปลงปลูก

5. สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ของรากได้ดีกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ได้พืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์คือ

1. มีการลงทุนสูงกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดามาก เช่น ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ต้องใช้น้ำที่สะอาด รวมทั้งต้องใช้โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้

2. ต้องใช้ประสบการณ์และการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา

3. หากแก้ไขการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าหรือการชำรุดของเครื่องมือไม่ทันจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตรวมถึงการตายของพืช

4. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในน้ำสูงเพราะโรคพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดกับรากสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในน้ำ

5. ไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้และยังทำให้พืชขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชบางชนิดในดิน

แหล่งข้อมูล
วัฒนา เสถียรสวัสดิ์. (2553). ไฮโดรพอนิกส์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 27, หน้า 132-163). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Function point analysisการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infrared imagingภาพอินฟราเรด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Windowช่วงความลึกใต้ผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงพอที่จะให้กำเนิดน้ำมัน
อุณหภูมิประมาณ 150 -300 F แต่ไม่สูงพอที่จะเปลี่ยนน้ำมันไปเป็นก๊าซ ในแอ่งสะสมตะกอนช่วง oil window จะอยู่ที่ความลึกประมาณ 7,000 - 18,000 ฟุต อุณหภูมิที่เป็นช่วง oil window จะขึ้นอยู่กับหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม (source rock) ด้วย เช่น ถ้าหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมมีอายุแก่ อุณหภูมิก็จะต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste storageการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก [นิวเคลียร์]
Subcritical massมวลใต้วิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือการจัดเรียงอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อการคงไว้ซึ่งปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู critical mass ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Storage, wasteการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
[นิวเคลียร์]
Special monitoringการเฝ้าสังเกตพิเศษ, การตรวจติดตามที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานการณ์จำเพาะ ของสถานปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมที่ดี โดยมากจะใช้ในขั้นตอนดำเนินการของสถานปฏิบัติการใหม่ ใช้ในกรณีที่มีการดัดแปลงที่สำคัญของสถานปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ หรือใช้กับปฏิบัติการภายใต้ภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าสังเกตพิเศษนี้ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการเฉพาะแห่ง
[นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Air qualityคุณภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Apollo Lunar Surface Experiment Packageโครงการอพอลโล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง [นิวเคลียร์]
popular พอปพิวลาร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Fission-product poisoningภาวะพอยซันจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส, การดูดกลืน หรือ การจับยึดนิวตรอนโดยผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ทำให้ปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลดลง (ดู poison ประกอบ) [นิวเคลียร์]
WordPerfect for Windows (Computer file)เวิร์ดเพอร์เฟ็คท์ สำหรับวินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
เวิร์ดเพอร์เฟ็คท์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)WordPerfect (Computer file) [TU Subject Heading]
Word Perfect Office เวิร์ด เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ [TU Subject Heading]
Acclimatizationการปรับตัวตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Air forcesกองทัพอากาศ [TU Subject Heading]
Air qualityคุณภาพอากาศ [TU Subject Heading]
Air quality managementการจัดการคุณภาพอากาศ [TU Subject Heading]
Aneurysm, Falseการโป่งพองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอ[TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอ[TU Subject Heading]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Apoptosisอะพอพโทซิส [TU Subject Heading]
Asperger syndromeกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ [TU Subject Heading]
Aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Aspergillusแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Aspergillus flavusแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส [TU Subject Heading]
Aspergillus nigerแอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์ [TU Subject Heading]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Copepodaโคพีพอดา [TU Subject Heading]
Crystal reportsคริสตัล รีพอร์ตส์ [TU Subject Heading]
Dental porcelainพอร์ซเลนทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Epoetin alfaอีโพอิติน อัลฟ่า [TU Subject Heading]
Epoxy resinsอิพอกซี เรซิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father doesn't care enough to get angry.พ่อฉันไม่เคยแคร์ฉันมากพอที่จะรู้สึกโกรธฉันเลยด้วยซ้ำ The Serena Also Rises (2008)
- There's nothing honest about it. - Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa.มันไม่พอหรอกโว้ยยย // เฮ้ โววๆ The Serena Also Rises (2008)
I happen to have headmistress Queller's home number in my phone.และหนูก็บังเอิญมีเบอร์ครูใหญ่อยู่ในมือถือตอนนี้พอดี The Serena Also Rises (2008)
Please call me Lily.เรียกฉันว่าลิลี่ก็พอนะจ๊ะ The Serena Also Rises (2008)
- Well, the dress fits. - Mm-hmm.อะ ชุดพอดีเลยทีเดียว The Serena Also Rises (2008)
You're lucky I'm bored.นายโชคดีนะที่ฉันกำลังเซ็งอยู่พอดี The Serena Also Rises (2008)
You just became the coolest mom on the upper east side.แม่กำลังจะเป็นแม่ที่เปรี้ยวที่สุดในอัพเพอร์ อีสไซด์แล้วหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
I know. It's hard to picture.ฉันรู้ว่ายากที่จะนึกภาพออก The Ex-Files (2008)
I've seen enough.ฉันเห็นมาพอแล้ว The Ex-Files (2008)
Yeah, I can see that.- ก็พอรู้อยู่ The Ex-Files (2008)
You have an appointment at her office this afternoon to prove you're an honorable person worthy of a second chance.ลูกต้องไปพบครูใหญ่บ่ายนี้ที่ออฟฟิสของเธอในโรงเรียน เพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าลูกนั้นเป้นคนมีเกียรติ มากพอที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง ไปแต่งตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Well, I hope you're as good at groveling.ลูกคงทำได้ดีพอๆกับการปลิ้นปล้อนนะแหละ The Serena Also Rises (2008)
Now that I think of it,พอมาคิดดูแล้ว The Ex-Files (2008)
- I was home, just taking care of--- ฉันอยู่บ้านน่ะ พอดีมีเรื่อง... The Ex-Files (2008)
Of course, I don't know what the post breakup protocol is these days.- สมัยนี้พอเลิกกันแล้วจะต้องทำยังไง The Ex-Files (2008)
- Every day gets a little bit easier.- พอเวลาผ่านไปเรื่องก็จะง่ายขึ้น The Ex-Files (2008)
- When I step out of here, it's over.- พอฉันก้าวออกไป ทุกอย่างก็จะจบ The Ex-Files (2008)
When I step out of here, it's over.พอฉันก้าวออกไป ทุกอย่างก็จะจบ The Dark Night (2008)
Could get us some sandwiches and some coffee.อาจจะพอหาแซนด์วิซกับกาแฟให้เราได้ The Dark Night (2008)
Well, I was on a...พอดี พ่อไป... The Dark Night (2008)
So borrowing money from your son's friend is fine,ตกลงแล้วการกู้เงินจากเพื่อนของลูกชาย เป็นเรื่องพอรับได้ The Dark Night (2008)
Just spare me the pity.ยังทำให้ฉันอายไม่พออีกเหรอ The Dark Night (2008)
That girl showed up. They went off somewhere together.พอเด็กนั่นโผล่มา พวกเขาก็หายกันไปเลย The Dark Night (2008)
I just hope it's worth it.-ฉันหวังว่ามันคงมีค่าพอนะ The Dark Night (2008)
Things are awkward enough. Well,คนก็มองเป็นเรื่องพิลึก พออยู่แล้วล่ะ The Dark Night (2008)
When I thought of you coming all alone,ดังนั้นพอฉันคิดว่าเธอจะต้องมางานคนเดียว The Dark Night (2008)
Because it doesn't fit with the way you, Dan Humphrey,เพราะมันไม่มีอะไรที่สามารถ พอดีกับวิธีคิดของ แดน ฮัมพ์ฟรี่ The Dark Night (2008)
Then I come back hereพอฉันกลับมาถึงที่นี่ The Dark Night (2008)
Th-that's enough. Now I'm telling you to goพอได้แล้วล่ะ ตอนนี้ไปกันได้แล้ว The Dark Night (2008)
But a passionate minority hold I'm just an idiot.แต่ถ้าความปารถนายังพอเหลืออยู่บ้าง เป็นไอ้ปัญญาอ่อนผมก็ยอม The Dark Night (2008)
Can you imagine her watching her house seized, her grandmother's jewels up for auction?คุณคิดภาพออกมั้ยละ ว่าแม่เธอกำลังมองคนฉวยเอาบ้านของเธอ เครื่องเพชรตกทอดจากยายของเธอกำลังจะถูกประมูล ? Never Been Marcused (2008)
Wait, so does this mean you actually think Dan has a redeeming quality?เดี๋ยวนะ ตกลงเธอคิดว่าแดนมีค่าพอที่มางานนี้งั้นเหรอ ? Never Been Marcused (2008)
Welcome home, upper east siders.ยินดีต้อนรับกลับบ้าน เหล่าอัพเพอร์ อีสไซด์ Never Been Marcused (2008)
Since it became clear that Marcus does not think I'm worthy of meeting his family.ก็ตั้งแต่ มันแสดงอย่างชัดเจนว่า มาร์คัสไม่ได้คิดว่า ฉันมีคุณค่าพอที่จะได้พบกับครอบครัวเค้าน่ะซิ Never Been Marcused (2008)
And try to round up a couple people who can vote so it doesn't feel like a total high school party.ออ แล้วก็เลือกคนที่ดูมีอายุพอจะเลือกตั้งได้ด้วยนะ มันจะได้ไม่ดู... อืมม เป็นปาร์ตี้แบบเด็กไฮสกูลจ๋าไปน่ะ Never Been Marcused (2008)
No one's ever good enough.ไม่มีใครดีพอหรอก Never Been Marcused (2008)
It's exactly what I needed.ตรงกับที่ฉันอยากได้พอดี Never Been Marcused (2008)
See, no one's that perfect.เห็นไหม ไม่มีใครเพอเฟค Never Been Marcused (2008)
But when I realized you weren't gonna show, I rallied.แต่พอนึกได้ว่านายคงไม่โผล่หัวมาแน่ ฉันก็คิดว่า... Never Been Marcused (2008)
Wait. Not enough.เดี๋ยวสิ มันยังไม่พอ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Well...มาพอดีเลย O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Thank you, but I don't think that that's enough.ขอบคุณแต่ฉันไม่คิดว่านี่จะเพียงพอ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I don't know. But the next time you see her, I'd ask.ผมก็ไม่รุ้เหมือนกัน แต่ถ้ามีคุณมีโอกาสได้พอท่านครั้งหน้า ผมจะถามให้ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
intelligent but not a bookworm, strong-wiIIed but still feminine.มุ่งมั่นตั้งใจ แต่ยังคงความเป็นผู้หญิงอยู่ ต้องพอดีกัน It's a Wonderful Lie (2008)
You're done. You don't have to convince meพอแล้ว เธอไม่ต้องมาโน้มน้าวฉันหรอก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It's very much over.มันยิ่งกว่าพอแล้วแหละ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No. We broke up p twe, and it's over.ไม่ เราเลิกกันถึงสองครั้ง และคงพอแล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
To the funeral?งานฝังศพอ่ะนะ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He should be with someone who cares about him. Not enough. Not enough.เขาควรจะอยู่กับใครสักคนที่เป็นห่วงเขา ยังไม่พอ ยังไม่พอ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I'm guessing Dan will end up being more than fine with it.ผมคิดว่าเค้าน่าจะพอใจกับการอยู่กับเธอนะ หมายถึง? It's a Wonderful Lie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อะพอลโล[n. prop.] (Aphøllō) EN: Apollo   FR: Apollon
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ดินสอพอ[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
แฮร์รี พอตเตอร์[n. prop.] (Haērī Phøttoē) EN: Harry Potter   FR: Harry Potter
ไฮเพอร์โบลา [n.] (haiphoēbōlā) EN: hyperbola ; hyperbole   FR: hyperbole [f]
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก[n. exp.] (haiphoēbōlā mumchāk) EN: rectangular hyperbola   
หินดินสอพอ[n.] (hindinsøphøng) EN: chalk   FR: craie [f]
อิมพอร์ต[v.] (imphøt) EN: import   
จำนวนมากพอควร[adj.] (jamnūan māk phøkhūan) EN: substantial   
การคาดคะเนของพองกาเร[xp] (kān khātkhanē khøng Phøngkārē) EN: Poincaré conjecture   
การนอนไม่พอ[n. exp.] (kān nøn mai phø) EN: lack of sleep   FR: manque de sommeil [m]
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
ไข่พอ[n. exp.] (khai phøk) EN: salted egg   
คาร์ล พอปเพอร์[n. prop.] (Khāl Phøpphoē) EN: Sir Karl Raimund Popper   FR: Sir Karl Raimund Popper
คอหอยพอ[n.] (khøhøiphøk) EN: goiter ; goitre   
คอพอ[n.] (khøphøk) EN: goiter   
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān Aphøllō) EN: Apollo Program   FR: programme Apollo [m]
คุณภาพอากาศ[n.] (khunnaphāp akāt) FR: qualité de l'air [f]
ความไม่พึงพอใจ[n.] (khwām mai pheungphøjai) EN: dissatisfaction   FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheungphøjai) EN: satisfaction [f]   FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheungphøjai nai kān thamngān) EN: job satisfaction   
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai phø) EN: lack of evidence ; want proof   
ลำพอ[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
ลำพอ[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily   
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty   FR: être hautain ; être arrogant
ไม่น่าพอใจ[X] (mai mā phø jai) EN: dissatisfied   FR: insatisfait
ไม่มีความรู้พอ [n. exp.] (mai mī khwāmrū phø) FR: ne pas avoir les connaissances nécessaires ; manquer de compétences
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
ไม่พอดี[adj.] (mai phødī) EN: ill-fitting ; not right   
ไม่พอใจ [v. exp.] (mai phøjai) EN: be pungent ; be angry   FR: être insatisfait ; être mécontent
ไม่พอใจ [adj.] (mai phøjai) FR: mécontent
ไม่พอเพียง[adj.] (mai phøphīeng) FR: inadéquat
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable   FR: il est regrettable
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (mūbān sētthakit phøphīeng) EN: self-reliant village   
น่าพอใจ [v.] (nāphøjai) EN: be satisfiable ; be gratifiable ; be contentable ; be pleasant   
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
พังพอ[n.] (phangphøn) EN: mongoose   FR: mangouste [f]
พังพอนกินปู[n. exp.] (phangphøn kin pū) EN: Crab-eating Mongoose   

English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
blister(n) แผลพุพอ
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated[ADJ] ไม่พอเพียง
abstemious[ADJ] ตามอัตภาพ, See also: พอประมาณ, Syn. temperate, abstinent
acceptable[ADJ] ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
accommodating[ADJ] ที่ช่วยเหลือ, See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ, Syn. obliging, helpful, neighborly
accrue[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
accumulation[N] การเก็บสะสม, See also: การพอกพูน, การรวมตัวกันมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนมากขึ้น, Syn. collection
adequacy[N] ความพอเพียง, See also: ความพอเหมาะ, Syn. sufficiency, enough, Ant. insufficiency, deficiency
adequate[ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
adequately[ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently
advisable[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ, Syn. fitting, prudent
aerography[N] การศึกษาสภาพอากาศหรือบรรยากาศ
affinity[N] ความรู้สึกชอบพอ, Syn. fondness, liking, sympathy
agreeable[ADJ] เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
ah[INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha[INT] คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
air command[N] กองบัญชาการกองทัพอากาศ
air base[N] ฐานทัพอากาศ
air force[N] กองทัพอากาศ, Syn. air fleet, flying force
airbase[N] ฐานทัพอากาศ
aliquot[ADJ] เป็นตัวหารได้พอดี
all right[ADJ] น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
all right[ADV] อย่างน่าพอใจ, Syn. satisfactorily
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
allergy[N] ความไม่พอใจ, See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
alright[ADV] ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: น่าพอใจ, Syn. all right
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
ample[ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
amply[ADV] พอเพียง
aneurism[N] ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, Syn. aneurysm
aneurysm[N] ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, Syn. aneurism
aplenty[ADJ] ที่มากเพียงพอ, Syn. abundant, plentiful
aplenty[ADV] อย่างมากเพียงพอ, Syn. abundantly, plentifully
appreciable[ADJ] ซึ่งพอประเมินค่าได้, Syn. considerable, perceptible
appreciably[ADV] อย่างพอประเมินค่าได้, Syn. considerably, markedly
appropriate[ADJ] เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
as[ADV] อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
asleep[ADJ] ชา, See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
audible[ADJ] ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้, See also: สามารถได้ยินได้, Syn. actually heard, perceptible by the ear
augment[VI] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment[VT] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
aura[N] บรรยากาศ, See also: สภาพอากาศโดยรอบ, Syn. environment, atmosphere
autoerotism[N] การทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง, See also: การช่วยตัวเอง
awful[ADJ] แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น
after a fashion[IDM] ไม่ดีมาก, See also: ไม่ดีพอ
all right[IDM] น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
All work and no play makes Jack a dull boy[IDM] เราควรพักผ่อนพอๆ กับทำงาน
argue back[PHRV] เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
as bad as all that[IDM] แย่พอๆ กับที่เป็นอยู่, See also: แย่อย่างที่บอก, ใช้ไม่ได้อย่างที่บอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอ
adequacy(แอด' ดิเควซี) n. ความเพียงพอ
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
air forceกองทัพอากาศ
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
amperesand(แอม' เพอแซนดฺ) n. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทน and: &
amphipod(แอม' ฟิพอด) n. แมลงในน้ำจำพวกหนึ่ง adj. ซึ่งเกี่ยวกับ amphipod
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
anthropoid(al) (แอน' โธรพอย, -เดิล) adj. คล้ายมนุษย์, Syn. humanlike)
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
anthropology(แอนโธรพอล' โลจี) n.
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
aplenty(อะเพลน'ที) adj.,adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apocope(อะพอค'โคพี) n. อักษรหรือพยางค์ตัวสุดท้ายขาดหายไป. -apocopic adj.
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)

English-Thai: Nontri Dictionary
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอ
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
audible(adj) พอได้ยิน
blister(n) เม็ดพุพอ
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอ
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอ
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอ
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน
bulla(n) คำบัญชา,โองการ,ตราหยก,เม็ดพุพอ
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอ
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี
club(vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
content(vt) ทำให้สำราญใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
dilate(vt) พอง,ขยาย,ทำให้กว้างออก,ทำให้ยืดออก
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adverse weather (n ) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
Anthropocene[อันโธรพะซีน] (adv ) เกี่ยวกับหรือหมายถึงยุคสมัยในทางธรณีวิทยาที่ซึ่งการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
anthropod (n jargon ) ไฟลัมอาร์โทรพอด สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้ เรียกว่า สัตว์ขาปล้อง, สัตว์ขาข้อ
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
chitosan (n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร
complacency (n ) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
compute (informal ) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที
couscous (n ) คูสคูส (เมล็ดธัญพืชที่ได้จาก ข้าวสาลีที่หักเป็นเม็ดเล็กๆ สีน้ำตาลอ่อน ทำให้สุกโดยการหุงต้ม หรือแช่ในน้ำเดือดสัก 10-15 นาที คูสคูสจะพองตัวออก และนำมาปรุงอาหารได้)
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
enuff (slang ) เพียงพอ ;คำย่อของ enough เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
impression (n) ความพึงพอใจ
infarction[อิน ฟาร์ค ชั่น] (n ) เป็นการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)เนื่องจากบริเวรที่เกิดปัญหามีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำให้เกีดเป็นบริเวณเนื้อตาย อาจเกีดจากการอุดตัน การแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ซึ่งรอยโรคที่เกิดจากพภาวะดังกล่าวเรียกว่า an infarct (มาจากภาษาลาตินคำว่า infartus "อุดตัน.) ตัวอย่าง cerebral infarction "เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง"
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
long-toothed (slang ) มันช่างยาวนานเหลือเกิน มันยาวมาก มันนานมาก นานจนหงำเหงือก มาจากคำว่า 'long-in-the-tooth" (คำอุปมานี้มาจากการสังเกตผู้คนว่าพออายุมากขึ้นเหงือกของเขาก็จะร่นลงไป ทำให้เห็นว่าฟันยาวขึ้น)
nick of time (slang ) ทันเวลาพอดี
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี
optimal (adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ
See also: S. profitable,
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)
satiatedอิ่มใจ และพอใจที่ได้ฆ่าคน หรือ ฯลฯ After he was killed that man, He has had satiated himself.
See also: S. surfeit,satisfied,
satiated (n vt) อิ่มอกอิ่มใจอย่างเต็มที่,ทำให้เสพย์สุขอย่างเต็มที่, ทำให้เกิดความอาเจียน, อิ่มหนำสำราญ, เสพสุขอย่างเต็มที่, เอียนเพราะมากเกินไป n. การพอใจอย่างเต็มที่, การเกิดความเบื่อหน่าย, การเสพสุขอย่างเต็มที่ slang. อิ่มที่ได้ killing
See also: S. filled to, repletion,
satiated (n adj) 1) มีความต้องการ....อีกไม่เพียงพอ 2) อิ่มแปล้ , เต็มอิ่ม , พอใจอย่างยิ่ง 3) ความมีมากจนเกินความต้องการ
See also: S. satistfied, surfeit, fullly, A. unsatisfied,
tgp (abbrev) Thumbnail Gallery Post เว็บไซต์ผู้ใหญ่(ลามก)ที่ใช้รูปเล็กเป็นสื่อในการให้เข้าชมรูปภาพอย่างฟรี(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
See also: R. Thumbnail gallery post
to make (someone/thing) content (vt ) ทำให้พอใจด้วย
tut! (n vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut"
See also: S. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all! , R. shucks!; phew!; pshaw!; fie
under-commit and over-deliver (phrase ) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า)
See also: S. under promise, over deliver ,
V.C. (n ) เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ
See also: S. Victoria Cross,
zengเป็นคำที่แสดงถึงอาการเซ็ง ไม่พอใจ
See also: S. zeng hiahia,
กระดาษทด[gra-dad-tode] (n) กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว และยังเหลือพื้นที่ขีดเขียนว่างพอที่จะเขียน หรือบันทึกอะไรลงไปได้
กิ๊ก (n ) คนที่มีแฟนอยู่แล้ว แต่มีเพื่อนเพศตรงข้ามเพิ่มอีกคนหรือมากกว่าหนึ่งคน ที่ให้ความสำคัญพอๆ กับแฟนแต่ไม่ใช่แฟน
เหนืออื่นใดเหนืออื่นใด ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょうど[ちょうど, choudo] (adj) พอดี, ใช่เลย
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
十分[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ,ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, See also: S. 嬉しい,
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
充分[じゅうぶん, juubun] (adj) เพียงพอ,พอ
空軍[くうぐん, kuugun] กองทัพอากาศเยอรมัน
膨潤[ぼうじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
協賛[きょうさん, kyousan] (n vt ) ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, S. . supportly adv., S. bear,sustain,uphold
脹らみ[ふくらみ, fukurami] (adj ) นูน, พอ
結構[kekkou] พอแล้ว, ค่อนข้าง
満たす[みたす, mitasu] (vi vt ) 満たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy 満たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม 満たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ Japanese-English: EDICT Dictionary 満たす [みたす, mitasu] (v5s) to satisfy, to ingratiate, to fill, to fulfill, (P)
天候[てんこう, tenkou] (n ) อากาศ, สภาพอากาศ
直下[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
過不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen. , See also: S. genügend, ausreichend,
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
genügen(vi) |genügte, hat genügt| พอ, เพียงพอ เช่น 150 Grad genügt für den Kuchen. , See also: S. reichen,
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
reif(adj) สุก(ผัก, ผลไม้) เช่น Die Melone ist reif genug zum Essen? เมลอนลูกนี้แก่พอที่ทานได้หรือยัง, See also: A. unreif,
ausschlafen(vi) |schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen| นอนหลับอย่างเพียงพอ เช่น Hast du gestern ausgeschlafen? เมื่อวานเธอนอนพอไหมจ๊ะ
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
genügend(adj adv) เพียงพอ , See also: S. genug
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Porsche (uniq ) พอร์ช
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s'accorder,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top