Search result for

*ผู้แต่ง*

(58 entries)
(0.3263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้แต่ง,-ผู้แต่ง-, *ผู้แต่ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แต่ง    [N] authors, Syn. คนแต่ง, ผู้เขียน, คนเขียน, Example: การสรรหาเรื่องราวแปลกๆ มานำเสนอผู้อ่านเป็นหน้าที่ของผู้แต่งอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เขียนหรือเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
ผู้แต่งตั้ง    [N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กถามรรค(-มัก) น. ลาดเลาแห่งกถา ได้แก่เรื่องที่แต่งตามอัตโนมัติของผู้แต่งว่าด้วยธรรมนั้น ๆ.
คันถรจนาจารย์(-รดจะนาจาน) น. อาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์.
จินดามณีชื่อตำราแบบเรียนหนังสือไทยโบราณ เช่น จินดามณีฉบับพระโหราธิบดีแต่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จินดามณีฉบับไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์.
ผู้ประพันธ์เพลงน. ผู้แต่งทำนองเพลง, ผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลง, นักแต่งเพลง ก็เรียก.
มาลินีผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้ (เฉพาะเพศหญิง).
มาลี ๑น. ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้, เพศหญิงใช้ว่า มาลินี.
อรรถกถาจารย์น. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorผู้ประพันธ์, ผู้แต่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authorผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author indexดัชนีผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorผู้แต่ง
เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตผลงาน ซึ่งชื่อผู้แต่งจะถูกพิมพ์ปรากฏอยู่บนหน้าปกในหรือแห่งอื่นๆ ของผลงานนั้นๆ อาจจะประกอบด้วยผู้แต่ง 2 คนหรือมากกว่านั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในการลงรายการของห้องสมุด มีคำหลายคำที่สื่อถึงผู้แต่งอยู่หลายคำ โดยรวมถึงคำว่า บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง ผู้ประสานงานเสียง ผู้สร้างสรรค์ เป็นต้น

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2554.

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาาน. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2554.

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งรับผิดชอบเพียง 1 คน

นราทิพย์ จั่นสกุล. แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author cardบัตรผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author indexดัชนีผู้แต่ง

Author Index

เป็นการนำชื่อผู้แต่ง ซึ่งอาจเป็นชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ลงเป็นรายการหลัก จะปรากฏในดัชนีซึ่งแบ่งตามลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่นำมาจัดทำดัชนี ได้แก่ ดัชนีวารสาร ดัชนีหนังสือพิมพ์ และดัชนีหนังสือท้ายเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author numberเลขผู้แต่ง

เลขผู้แต่ง หรือ เลขหนังสือ (Book number) หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เลขประตัวผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่องนั้น เลขผู้แต่ง ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ซึ่งเลขประจำตัวชื่อผู้แต่งนั้น ได้มีการกำหนดเป็นตารางเลขสำเร็จรูปไว้แล้ว

กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ จะลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและเลขประจำอักษรตัวถัดของชื่อเรื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเล่มที่ ฉบับที่ ตอนที่ ปีพิมพ์ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ส่วนตารางเลขผู้แต่งภาษาต่างประเทศนั้น ใช้ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table) ซึ่งเป็นคัตเตอร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่วนสำหรับเลขผู้แต่งชาวไทย จะมีตารางเลขผู้แต่งชาวไทยของหอสมุดแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น

Cutter [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author analyticรายการจำแนกผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author entryรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate entryการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Civil Aviation Organizationเรียกโดยย่อว่า ICAO คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1947 หลังจากที่ประเทศสมาชิก 28 แห่ง ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ซึ่งได้ร่างขึ้นโดยที่ประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในนครชิคาโก เมื่อปี ค.ศ.1944วัตถุประสงค์ของ ICAO คือการศึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับสำหรับการบินพลเรือนองค์การจะพยายามสนับสนุนให้มีการใช้ มาตรการว่าด้วยความปลอดภัย วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เสมอเหมือนกันหมด และให้ใช้วิธีปฏิบัติที่สะดวกง่ายขึ้นตรงพรมแดนระหว่างประเทศ องค์การจะส่งเสริมการใช้วิธีการทางเทคนิคและอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก องค์การจะจัดวางแนวบริการทางอุตุนิยมวิทยา การควบคุมการจราจรทางอากาศ การคมนาคมสื่อสารไฟสัญญาณด้านวิทยุ จัดระเบียบการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งอุปกรณ์ความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นที่จะให้การบินระหว่างประเทศได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชักจูงให้รัฐบาลประเทศสมาชิกวางแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรให้สะดวกง่าย ขึ้น รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ใช้กับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การยังรับผิดชอบต่องานร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจมาก มายหลายอย่างองค์การ ICAO ดำเนินงานโดยองค์การต่าง ๆ ดังนี้1. สมัชชา (Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทำการประชุมกันปีละครั้ง และจะลงมติเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน และจะรับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะมนตรีส่งมาให้ดำเนินการ2. คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากชาติต่าง ๆ 21 ชาติ ซึ่งสมัชชาเป็นผู้เลือก โดยคำนึงถึงประเทศที่มีความสำคัญในการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งประทเศที่มีส่วนเกื้อกูลไม่น้อยในการจัดอำนวยอุปกรณ์ความสะดวกแก่การ เดินอากาศฝ่ายพลเรือนระหว่างประเทศ และจัดให้มีตัวแทนตามจำนวนที่เหมาะสมในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่ ๆ ของโลก คณะมนตรีเป็นผู้เลือกตั้งประธาน (President) ขององค์การ3. เลขาธิการ (Secretary-General) ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ [การทูต]
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

Anonymous work หมายถึง งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเล่ม และไม่สามารถค้นหาชื่อผู้แต่งได้จากตัวเล่มหรือจากแหล่งสืบค้นอื่นใด ดังนั้น ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมจะลงรายการที่ชื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายการหลัก ตัวอย่างเช่น

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2548. 2548. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

สงกรานต์สานใจไทย. 2552. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Thailand: a traveller’s companion. 2000. Singapore: Editions Didier Miller Pte.

Great sporting graphics. 1995. Rockport, Mass.: Rockport Pub.

สำหรับข้อความเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหรือผู้อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้แต่ง เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น ที่สืบค้นได้จากที่อื่น เมื่อนำมาใช้ลงรายการในบัตรหรือรายการบรรณานุกรม ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเพื่อให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่าง

ประเพณีโบราณ / [รวบรวมโดยลุงรัถ]

ล่าข้ามโลก / [แปลโดยพจน์] [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Author portraitภาพผู้แต่งหนังสือ

Author portrait หมายถึง ภาพของผู้แต่งหนังสือแบบเต็มหน้า ที่อยู่ในหน้าซ้ายมือก่อนหน้าชื่อเรื่อง หรือในบางครั้งจะอยู่ในหน้าชื่อเรื่องของหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ โดยปกติหนังสือส่วนใหญ่ที่จัดพิมพ์ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 จะแสดงภาพใบหน้าส่วนศีรษะถึงช่วงไหล่ของผู้แต่งหนังสือพร้อมด้วยชื่อและที่มาของภาพนั้นไว้ในหนังสือด้วย หนังสือที่เขียนด้วยลายมือในสมัยกลาง บางครั้งจะวาดภาพของผู้แต่งหนังสือเป็นภาพขนาดเล็กไว้ในงานเขียนของผู้แต่ง เพื่อช่วยผู้อ่านในการระบุงานเขียนนั้น สำหรับหนังสือสมัยใหม่จะมีรูปภาพเล็ก ๆ ของผู้แต่งพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังใบหุ้มปกของหนังสือปกแข็งพร้อมด้วยชีวประวัติโดยย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Authorshipผู้แต่ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī cheū phūtaeng) EN: author index   FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī phūtaeng) EN: author index   FR: index des auteurs [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้แต่งหนังสือ[n. exp.] (phūtaeng nangseū) FR: auteur de livres [m]
ผู้แต่งตั้ง[n.] (phū taengtang) EN: appointer ; authority   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scarlet letter (n ) หนังสือหรือจดหมายที่ผู้แต่งเขียนไว้สำหรับขอโทษในความผิดพลาดของตัวเอง, จดหมายลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
author    [N] ผู้เขียน, See also: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง, Syn. writer
lyric    [N] บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง, See also: บทกวี, Syn. poem
lyricist    [N] ผู้แต่งบทเพลง
man of letters    [N] ผู้แต่งวรรณกรรม
marrier    [N] ผู้แต่งงาน
melodist    [N] ผู้แต่งเพลง, See also: ผู้เรียบเรียง, Syn. composer, minstrel, troubadour
placer    [N] ผู้จัด, See also: ผู้แต่งตั้ง, ผู้วาง
psalmist    [N] ผู้แต่งเพลงสวด
versifier    [N] ผู้แต่งบทกวี, See also: ผู้แต่งบทประพันธ์, Syn. poet
writer    [N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,
psalmist(ซาล์'มิสทฺ) n. ผู้แต่งเพลงสวด

English-Thai: Nontri Dictionary
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
author(n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
作家[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ

Are you satisfied with the result?

Go to Top