Search result for

*ปลัดอำเภอ*

(22 entries)
(0.1497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลัดอำเภอ, -ปลัดอำเภอ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลัดอำเภอ (n phrase ) Deputy District Chief

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลัดอำเภอ    [N] assistant district officer, Example: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการอำเภอน. คณะพนักงานปกครองซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมุห์บัญชีอำเภอ มีหน้าที่ร่วมกันในการดำเนินการให้การปกครองอำเภอเรียบร้อย ในปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอถูกโอนไปเป็นของนายอำเภอ.
กิ่งอำเภอน. ท้องที่ที่มีความจำเป็นในการปกครอง แยกมาจากอำเภอที่มีเขตท้องที่กว้างขวางแต่จำนวนประชากรไม่มาก หรือที่ที่มีชุมชนมากแต่ท้องที่ไม่กว้างขวางพอที่จะตั้งขึ้นเป็นอำเภอ มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่น. ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
officer, assistance districtปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bitch. - Bailiffนังตอแหล \ ปลัดอำเภอ Law Abiding Citizen (2009)
Deputy Chief!ปลัดอำเภอ The Culling (2009)
Deputy Chief, they struck my daughter. They threatened my life. Arrest them.ปลัดอำเภอ พวกมันทำร้ายลูกสาวฉัน พวกมันข่มขู่เอาชีิวิตฉัน จับพวกมันเลย The Culling (2009)
Deputy chief!ปลัดอำเภอNa Triobloidi (2009)
Deputy chief, my daughter and I are in possession of illegal narcotics.ปลัดอำเภอ ลูกสาวฉันและฉัน มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายใว้ในครอบครอง Na Triobloidi (2009)
The deputy's badge from when we spent that day in that old ghost town.ดาวปลัดอำเภอ จากวันที่พวกเราไปเที่ยวเมืองร้างนี่นา Paradigms of Human Memory (2011)
They never caught him, even when he left a body on a deputy sheriff's lawn.ไม่เคยมีใครจับเขาได้ แม้ว่าเขาจะทิ้งศพ ไว้ที่หน้าบ้านของปลัดอำเภอ Smokey and the Bandit (2011)
I still can't believe you are the same man that dumped a body at a deputy sheriff's house.ฉันยังไม่อยากจะเชื่อ ว่าแกคือคนๆเดียวกัน กับที่ทิ้งศพไว้ที่ หน้าบ้านของปลัดอำเภอ Smokey and the Bandit (2011)
Man killed Lamar's deputy and took his car.มันฆ่าปลัดอำเภอเมืองลามาแล้วเอารถไป No Country for Old Men (2007)
Deputy Chief, Hale. What brings you here?ปลัดอำเภอเฮล อะไรทำให้คุณมาที่นี่ Fun Town (2008)
I'm here helping out the deputy chief.ฉันมาที่นี่ช่วยงานปลัดอำเภอ Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลัดอำเภอ[n. exp.] (palat amphoē) EN: assistant district officer   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deputy district chief (n ) ปลัดอำเภอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top